Verslag van informatie- en inspraakavond Zuidlanden, buurtschap Techum:
Verslag van een toehoorder plus verslag van de gemeente zelf.


Verslag van informatie en inspraakavond Zuidlanden op 4/9/2003, buurtschap Techum, gemaakt door toehoorder Simon van der Meer.


Verslag van gemeente Leeuwarden zelf:
Informatie- en inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan Techum/MER-opleg-notitie d.d. 4 september 2003, gehouden in Bilderberg Oranje Hotel te Leeuwarden.


Informatie- en inspraak-avond Zuidlanden, buurtschap Techum Donderdagavond 4 september 2003 in Bilderberg Oranje Hotel te Leeuwarden.
Persoonlijk verslag en ervaringen, door Simon van der Meer

De avond bestond uit 2 gedeeltes, gescheiden door een pauze:
Informatief gedeelte en een formeel inspraak-moment. Tijdens beide gedeeltes was er gelegenheid vragen te stellen, bij het formele inspraak-moment zijn de vragen formaal. Het informatieve gedeelte had vooral betrekking op het Masterplan Zuidlanden, het formale inspraak gedeelte had betrekking op het buurtschap Techum, waar de bouw van Zuidlanden start.

De avond werd geleid door Arjan v/d Leur. De zaal zat flink vol. Ik schat zo'n 300 mensen. Het was zeker geen afspiegeling van de Nederlandse bevolking: deftig geklede mensen waren oververtegenwoordigd.
Aan de aanwezigen viel al te zien dat we het hier niet over een sociaal bouwproject hebben. Dit geldt ook voor de sprekers.

Tot 18 september was het mogelijk om schriftelijk te reageren op het Masterplan, naast het stellen van mondelinge vragen tijdens het formeel inspraak-moment.

INFORMATIEF GEDEELTE

Het Zuidlanden-project is een privaat-publiekelijke onderneming. Er is sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en 3 marktpartijen: Heijmans, Bam Bouw en Bouwfonds. De overeenkomst is 25 juni 2003 ondertekend. Van een eind-datum is geen sprake.

De samenwerkingsovereenkomst heeft 2 onderleggers:
- Masterplan, sluit aan op ontwikkelingsplan
- Grondexploitatie

Ontwikkelingsplan: 20 jaar, ca. 550 hectare, 6500 woningen, gemiddeld ca. 12 woningen per hectare.

Frits Schutte vertelde over de inhoud van het Masterplan.
Wat hij vertelde was voornamelijk informatie uit het Masterplan, wat als reclame-propaganda werd gebracht. Met veel tekeningen en impressies.
Het is te veel om uit te typen. Als je er meer van wilt weten, probeer aan het Masterplan te komen. Daarbij kom ik meteen bij het meest opvallende punt: Ik was de enige (!!!) toehoorder in de zaal die zelf een Masterplan had (met dank aan Ina), de rest had het Masterplan niet en kon er ook niet aankomen. Zeer kwalijk, aangezien je een behoorlijk vertekend beeld kreeg als je het Masterplan niet had gelezen.
Onze grote vriend Frits vertelde bijvoorbeeld niets over de respectloze gedachtengang achter Zuidlanden mbt. mensen met lage inkomens, terwijl het Masterplan daar heel duidelijk over is. Mijn exemplaar is die avond door behoorlijk wat handen gegaan.

Zuidlanden.. als je door alle wollige taal van Frits en het Masterplan heen kijkt, komt het project op het volgende neer: Men wil in een gebied van 550 hectare 6500 woningen realiseren in de midden en hoge sector. De goedkope sector zal nauwelijks worden vertegenwoordigd, namelijk maximaal 10%, en dan is het nog niet eens gegarandeerd dat we het hier hebben over woningen die voor minima bereikbaar zijn, aangezien een koopwoning van [?? weggevallen] 80.000,- ook "goedkoop" wordt genoemd, terwijl duizenden woningzoekenden een dergelijke woning niet kunnen kopen. Argumenten voor deze a-sociale aanpak: Leeuwarden heeft te veel minima, die niets aan de stad bijdragen. Vooral rijkere gezinnen met kinderen kunnen een positieve bijdrage leveren, dus die moeten we binnen zien te halen. Leeuwarden heeft te weinig luxe woningen (hoe zit het dan met Zuiderburen, Hoeksterend, Goutum, Arendstuin, de nieuwbouw bij witte Avero woontoren, en het rijke deel van Camminghaburen?), dus die moeten flink bijgebouwd worden. Dit vertelde Frits niet.
Dit vertelde hij wel: Zuidlanden zal landschappen uitbeelden.

Er zijn 3 landschappen, deelgebieden:
- Waterrijk, veel water, lage dichtheid woningen, gem. 3 woningen/ha.
- Lommerrijk, parkachtig, speels, veel groen en bomen
- Plantage: Stads, rationeel, loodrecht, ca. 18/19 woningen/ha.

Om het beeld compleet te maken, bevinden zich in die landschappen een soort dorpen, buurtschappen genoemd. Dit is immers ook in "echte" (Friese) landschappen het geval. Er zijn 9 buurtschappen, waarvan Techum eentje zal zijn. In de buurtschappen zal de woningdichtheid groter zijn dan in de landschappen om het onderscheid en de overgang te accentueren.
Dwars door de Zuidlanden loopt de stads-as, de weg die naar het centrum van Leeuwarden loopt. Deze weg doorkruist alle landschappen en zo wordt het berijden van deze weg een speciale ervaring. Je ziet de omgeving als het ware van kleur veranderen..

Hoewel er nergens wordt gesproken over het belang van huurwoningen, vond de heer Schutte de bittervoorn en de watervleermuis wel een zeer belangrijke onderwerpen van gesprek, waar hij uitgebreid over heeft uitgewijd.

Het buurtschap zal veel 2-onder-1-kap woningen en rijtje hebben. Een klein beetje vrijstaand. In het Lommerrijk daarentegen overheerst vrijstaand. Door afstand bebouwing tot weg in Lommerrijk wordt het landschap parkachtig.

Feiten Techum:
ca. 18 woningen per ha.
200 woningen.
Aan de zuidkant: stukje Lommerrijk, ruimte voor recreatie, in dat stuk 12 tot 13 woningen per ha.
Aan de noordkant: Een terp.

In Techum zullen de allereerste woningen van Zuidlanden gebouwd worden. In tegenstelling tot wat gangbaar is, begint men bij Zuidlanden midden in het land met bouwen.

Frits: "Doordat je een hogere dichtheid aan woningen constateert bij het binnenkomen van het buurtschap, is het net alsof je een dorp binnenrijdt. Echte dorpen hebben een oriëntatiepunt, zoals een kerk. Buurtschap Techum ook: waarschijnlijk wordt dat een appartementencomplex."

De boerderij en de terp worden waarschijnlijk een manege, waar geen plaats is voor minima mogen dan in ieder geval paarden wonen.

Woningen in Techum zullen aan de stijl van Friese dorpen voldoen: bv. verschillende woningen, stijl van de gevel, symmetrie, schuin dak.
Frits liet een plaatje van een "typisch Friesch huis" zien. Schuin dak wordt zelfs verplicht in Techum. Dit geldt ook voor het gebruik van bepaalde dakpannen. Zelfs met de school wordt rekening gehouden: Geen blokkendoos, maar ook met schuin dak. Een uitdaging voor de architecten.

FORMEEL INSPRAAK-MOMENT BUURTSCHAP TECHUM

Hier is een officieel verslag van. Ik heb gepleit voor sociale woningbouw.
Op mijn opmerking dat het hypocriet is om rekening te houden met details als dakpannen om gelijkenis met Friese dorpen te realiseren, terwijl er niet wordt stilgestaan bij het feit dat echte Friese dorpen ook sociale woningbouw hebben, had wethouder Marga Waanders geen antwoord. Mijn vragen zijn redelijk positief in het verslag gekomen.

Simon.


Verslag van gemeente Leeuwarden zelf:
Informatie- en inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan Techum/MER-opleg-notitie d.d. 4 september 2003, gehouden in Bilderberg Oranje Hotel te Leeuwarden.

A. ALGEMENE INFORMATIE DE ZUIDLANDEN.

1. Opening

Arjan van der Leur, voorzitter, opent de informatie- en inspraakavond.

2. Toelichting op recente ontwikkelingen m.b.t. het plangebied De Zuidlanden door wethouder Marga Waanders

Mevrouw Waanders geeft een toelichting aan de hand van sheets.

3. Nadere toelichting op het Masterplan door Frits Schutte, projectbureau De Zuidlanden, alsmede een korte toelichting op stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Techum.

De heer Schutte geeft een toelichting aan de hand van sheets en merkt ten aanzien van het Buurtschap Techum specifiek op dat:
* De boerderij die er nu staat blijft staan;
* Er uitsluitend woningen met een schuine kap zullen worden gebouwd;
* Er symmetrie van de voorgevel moet zijn;
* De huizen moeten worden voorzien van rode of gesmoorde blauw/zwarte dakpannen;
* Scholen geen vierkante blokkendozen worden maar worden gebouwd in de Friese sferen.

4. Beantwoording van informatieve vragen over voorgaande toelichtingen en presentaties:

Mevrouw van Ulzen: vraagt wie deze uitdagende opdracht heeft verstrekt.

Wethouder Waanders: antwoordt dat van meet af aan is gezegd dat de uitgangspunten voor het invulling geven aan de buurtschappen ge´nspireerd zullen zijn op de Friese dorpen. Die ontwikkelingen moeten kwaliteit hebben. Dit betekent dat er een zekere mate van ordening en herkenbaarheid van de verschillende elementen moet worden aangebracht. Architecten moeten zich aan een aantal uitgangspunten houden maar hebben een grote mate van vrijheid om invulling te geven aan de opdracht. Er is geen sprake van een dictaat. Het gaat om het inspireren van de architecten.

De heer Schutte: vult aan dat in het buurtschap 200 van de 6500 woningen komen. Er is een enorme diversiteit aan woningen en ontwerpopgaven. In het eerste buurtschap zoekt men aansluiting bij Friese stijlkenmerken. Niet om kopieën te maken maar om daarin uitdaging en inspiratie te zoeken.

De heer van Zanten: constateert dat het stedenbouwkundige plan wat getoond is van plandeel Techum niet lijkt op het plaatje in het bestemmingsplan. In het plan is alles zeer globaal, terwijl het nu zeer gedetailleerd wordt gepresenteerd, zelfs aan de oostkant van het Ouddeel.

Wethouder Waanders: zegt dat het globale bestemmingsplan aan de orde is. Het andere deel is het stedenbouwkundige plan. Er is gekozen voor een globaal bestemmingsplan, om een zekere mate van flexibiliteit in te bouwen. In een latere fase van het bestemmingsplan wordt een nadere concretiseren opgenomen.

De heer Folmer: zegt dat wanneer het plan steenbouwkundig zijn definitieve vorm krijgt er wellicht een onderlegger komt in de toelichting die een indicatie is voor de inrichting van het gebied. Het bestemmingsplan gaat uit van de ruime kaders zoals deze hier zijn aangegeven. Er is heel nadrukkelijk niet gekozen voor de detaillering uit het stedenbouwkundig plan.

De heer Schutte: zegt dat alle betrokkenen zo snel mogelijk de eerste paal in de grond willen krijgen. Dat betekent dat wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en in procedure gaat, men dan vrijwel direct verder gaat met de stedenbouwkundige uitwerking. Het is een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp, een nadere uitwerking van het bestemmingsplan.

Mevrouw van Mendel: vraagt wat het plan nu echt betekent voor Goutum en wat het behelst voor het landschap. Vindt het allemaal fake.

Wethouder Waanders: zegt dat geprobeerd is aan te geven welke kant de betrokken partijen uit willen met de invulling van het buurtschap Techum. Kan vanzelfsprekend geen foto's geven van wat er allemaal komt maar hoopt wel dat wat vanavond gepresenteerd is een indruk geeft van wat daar gerealiseerd wordt. Kan heel weinig met de gegeven kritiek.

Meneer uit de zaal: vindt het ook fake. Er worden al sinds 2000 ongeveer vergelijkbare plaatjes getoond maar het wordt nooit iets concreter wat men daadwerkelijk kan verwachten in de nabije omgeving. Is heel benieuwd wat er concreet gaat gebeuren.
Er is jarenlang aangegeven dat de gemeente, in tegenstelling tot wat er in Zuiderburen is gebeurd, eerst een landschap wilde realiseren alvorens te gaan bouwen. Nu wordt er eerst gebouwd voordat er een landschap is.
Bovendien is er al een prachtig landschap. had gehoopt dat daar wat meer rekening mee zou worden gehouden. Is ongerust over de ontwikkelingen.

Wethouder Waanders: kan zich voorstellen dat men ongerust is maar deelt de kwalificatie fake niet. Er ligt een mooi landschap maar het besluit is genomen om in dat plangebied een compleet nieuw stadsdeel te realiseren. Het college heeft de opdracht om aan de slag te gaan met de uitvoering van die plannen. Dat betekent, uitgaande van het Masterplan dat nauw aansluit bij het Ontwikkelingsplan, dat uitvoering wordt gegeven aan de realisatie in etappes. Er wordt gestart met het buurtschap Techum. Het Masterplan, c.q. het Ontwikkelingsplan, biedt houvast aan de vraag hoe Techum in de rest van het plangebied geprojecteerd is. Het landschap kan niet eerst helemaal ontwikkeld worden.

Meneer uit de zaal: merkt op dat er een paar weken geleden een inspraakavond is geweest in het dorpshuis over de voetbalvelden. Er is toen gesproken over wel/niet een 2e club er bij. Op dat moment was dat allemaal nog onduidelijk terwijl 1 dag later in de krant stond dat Blauw Wit zou fuseren met Zwaluwen. Vraagt hoe men 2 verenigingen op die plaats onderdak kan bieden.

Wethouder Waanders: zegt dat van fusie nog geen sprake is. Het aantal clubs wat daar terecht zou kunnen is niet bekend op dit moment. Als er iets voortvloeit uit de gesprekken dan is het de vraag of ze inderdaad in het geplande gebied terecht kunnen.

Mevrouw uit de zaal: vraagt waarom het lommerrijke woongebied zo dicht bij de snelweg ligt. Er is niet ingegaan op de geluidsoverlast voor de nieuwe wijk vanaf de snelweg. Er is niet gesproken over geluidswallen. Vraagt hoe het zit met de overlast van de kantoren.

De heer Schutte: de Overijsselseweg is de nieuwe weg die door het plangebied loopt, de stadsas. Dit is niet een snelweg in termen van een autoweg maar een hoofdweg waar, in de eindsituatie, een 50 km regime geldt. Over het totale traject van 2 km zijn er op 5 plaatsen aantakkingen en ontsluitingsmogelijkheden van het aangrenzende gebied. Dat betekent dat er ongeveer om de 300 meter een stoplicht of een kruising komt. De geluidshinder zal dus minder zijn dan bij een echte snelweg. De groenstrook tussen het buurtschap Techum en de nieuwe stadsas is de breedte van de hinderzones die volgens de geluidsberekeningen zijn gedefinieerd.

Mevrouw: zegt dat er nergens staat dat het een 50 km zone wordt.

De heer Schutte: zegt dat het staat in het Ontwikkelingsplan. Het gaat inderdaad om de eindsituatie. De huidige Overijsselseweg ligt een stuk verder naar het westen. De afstand ten opzichte van de huidige Overijsselseweg is groter dan in de toekomstige situatie. Bij de nieuw te creëren aansluiting geldt tot 300 meter daarvoor een 70 km regime. In het masterplan kan de hinderzone op verschillende manieren worden ingevuld. Dat kan met losse kantoorunits, met een bosperceel, met een grasperceel of iets dergelijks.

De heer van Zanten: merkt op dat hier steeds over de eindsituatie wordt gesproken. Dat is nog heel ver weg. In de tussentijd raast het verkeer nu met 100 km per uur, straks met 70 km, naar Leeuwarden. In alle plannen, behalve De Haak, is niet voorzien in een betere ontsluiting van Leeuwarder. Het verkeer zal dus straks over de stadsas de stad in moeten met alle belemmeringen van dien en met woningen en kantoren aan beide kanten. Vraagt wat hier nu de gedachte achter is.

Wethouder Waanders: zegt dat de Overijsselseweg een hele drukke weg blijft maar dat daar niet alle problemen mee op te vangen zijn. Daarom is bij het GVVP gekeken wat er voor nodig is om tegemoet te komen aan de problemen die kunnen ontstaan. Daarbij is De Haak uiteraard van groot belang. Daarmee wordt verkeer wat in Leeuwarden geen bestemming heeft om Leeuwarden heen geleid en zal zeker ook de ontwikkeling van De Zuidlanden mogelijk maken. Daarnaast is het de bedoeling dat er een nieuwe westelijkt ontsluitingsweg komt naar de binnenstad. De westelijke ontsluitingsweg, waarvoor de plannen nu worden ontwikkeld, zal uiteindelijk ook weer aan moeten takken op De Haak.

B. INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN Techum/MER - oplegnotitie Techum.

1. Toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan Techum/MER - oplegnotitie door Gijs Folmer, projectbureau De Zuidlanden.

De heer Folmer geeft een toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan aan de hand van sheets.

2. Formele inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Techum/MER - oplegnotitie.

De heer van Zanten: stelt vast dat de gemeente gepoogd heeft met dit plan kwaliteit te willen brengen. Dat is ook van belang, Leeuwarder heeft behoefte aan kwaliteit.
Vragen en/of opmerkingen:
* Heeft begrepen dat de status van het bestemmingsplan zeer globaal is. Dat betekent dat wie nu geen bezwaar indient zijn kansen verspeelt, ondanks dat die de details niet kent. Had het beter gevonden dat de maquette hier ook was getoond zodat men zich visueel een goed beeld had kunnen vormen van hetgeen de gemeente voor ogen staat.
* Er is een contract gesloten tussen de gemeente en de marktpartijen. Wat de gemeente voor ogen staat heeft kwaliteit. Vraagt of, wanneer de marktpartijen straks anders willen om welke reden dan ook, alles dan nog wel zo wordt uitgevoerd. Vraagt of het juist is dat de marktpartijen veel kunnen dicteren voor rekening van de gemeente.
* Vraagt of de gemeente nu toestemming heeft alleen voor het bouwverkeer, om op de Overijsselseweg aan te takken. Of ook al voor het toekomstige woonverkeer. Vraagt hoe het er in de toekomst uit gaat zien als er gebouwd wordt. Zou graag willen weten of er dan een rotonde komt of verkeerslichten of iets anders.
* Stelt tot zijn genoegen vast dat niet via het oude dorp Goutum ontsloten wordt.
* In de stukken is sprake van een ontsluiting aan de noordwestkant op de Overijsselseweg. Er wordt ook gesproken over een definitieve ontsluitingsweg aan de zuidoostkant op de stadsas. Vraagt hoe dit zit.
* Er is een plan voorzien in een school. Pleit er voor dat die school in een heel vroeg stadium gereed komt zodat de kinderen van de eerste bewoners daar naar school kunnen waardoor er geen druk ontstaat op de toch al volle school in Goutum.
* Er is sprake van een hele grote dichtheid aan weidevogels, waarvan de grutto en de tureluur op de rode lijst staan. Vraag of dat er toch niet toe heeft geleid dat dit plan opnieuw onder ogen genomen is want in de stukken hieraan voorafgaand, m.n. in de milieu effect rapportage staat dat de weidevogels de belangrijkste te respecteren kwaliteit van dit gebied zijn. Heeft het idee dat ze nu niet gerespecteerd worden. Vraagt zich af of er zo maar gebouwd kan worden omdat er sprake is van vaste broedplaatsen. De vogels zitten er al jaren. Is van mening dat de vogels beschermd dienen te worden.
* Heeft begrepen dat als het niet zou lukken om een manege te vestigen in de boerderij dat er dan naast die boerderij ook bebouwing mogelijk is. Vindt dat een heel slechte oplossing omdat de boerderij met zijn omgeving een heel markant onderdeel is van het plan. Vindt het ook heel slecht om op korte afstand van de boerderij een modern gebouw van 30 meter hoog te plaatsen terwijl er kwaliteit na wordt gestreefd en geprobeerd wordt een Fries dorp na te bootsen.

Mevrouw van Akker:
* In het plan staat "zowel uit de geluidscontouren van de huidige Overijsselseweg als de nieuwe stadsas blijkt dat deels voorzieningen noodzakelijk zullen zijn". Vraagt of het al bekend is wat voor voorzieningen dit zijn. Wil graag een duidelijke toelichting waarom de huidige Overijsselseweg verplaatst moet worden dichter naar het huidige woongebied, ook gezien de geluidsoverlast.
* De db-limiet voor de nieuwe huizen is gebaseerd op een akoestisch onderzoek, uitgevoerd in 2000. Vraagt of in dit onderzoek rekening gehouden is met gevoelsgeluidsoverlast, m.n. het waaien van de zuidwesten wind. Er zal altijd wind op de huizen zijn waardoor men nauwelijks buiten kan zitten, ook al wordt de snelheid van de weg teruggebracht.
* In het rapport staat dat de milieu- en geluidshinder niet exact zijn onderzocht. Vraagt of dit alsnog gebeurt voor de bouw en of dit dan bekend gemaakt kan worden, ook aan de huidige bewoners.

Mevrouw Klugkist:
* Woont op het kortste stukje op de Brédyk en heeft bijna geen voortuin. Al het verkeer rijdt bijna "door de kamer". Hierdoor heeft zij veel last van trillingen en denderende auto's waardoor veel dingen stuk gaan in huis. Heeft een galerie en moet 2 x per week de schilderijen rechthangen. Wil graag weten waar het bouwverkeer langs gaat als de palen de grond in gaan.
* Heeft een krantenknipsel uit de Leeuwarder Courant d.d. 13-5-2003, "het rijk weigert extra kruising in Goutum". Er wordt geen toestemming gegeven voor wat voor ontsluiting dan ook. Eerst De Haak en dan misschien ontsluiting. Wil graag weten waar die ontsluiting dan komt.
* Heeft begrepen dat er een winkelcentrum komt in het nieuwe gebied in Techum en dat er geen ontsluiting door het oude dorp naar toe komt. Het verkeer zal dus over de Brédyk moeten rijden. Heeft bezwaar tegen een duidelijke toename van verkeer langs haar woning.

De heer v.d. Meer:
* Beseft dat er in de plannen geen concrete dingen staan welke woningen er exact komen. Wil wel graag dat er rekening gehouden wordt met de aard van de woningen, dus ook goedkope woningen.
* In het Masterplan staat waarom er vooral voor midden en hogere inkomens wordt gebouwd. Is van mening dat men niet om de woningnood heen kan. Er zijn meer dan 4000 woningzoekenden in deze stad en de wachtlijsten lopen op tot randstedelijke proporties.
* De buurtschappen zijn gebaseerd op de Friese dorpen. In een dergelijk dorp is ook verscheidenheid aan prijsklassen en ook sociale woningbouw. Vraagt of ook met dat aspect rekening wordt gehouden in het buurtschap Techum.
* Vraagt of er bij het bestemmingsplan rekening is gehouden met sociale woningbouw en met eventueel in de toekomst grotere behoeft aan goedkopere huurwoningen.

Wethouder Waanders:
* Zegt dat de contractpartijen ieder 50% zeggenschap hebben. Het plan is in samenspraak met de marktpartijen tot stand gekomen. Men heeft elkaar daar aan verbonden. Aan de heel concrete uitwerking per deelgebied en dus ook per buurtschap moet steeds opnieuw invulling worden gegeven. Het uitgangspunt blijft de kwaliteit. De marktpartijen zijn daar ook aan gehouden. Er is wel flexibiliteit mogelijk. Ingrijpende wijzigingen behoeven uiteraard de goedkeuring van de gemeente.
* Deelt mee dat er op dit moment alleen goedkeuring is voor het ophogen van de gronden en het bouwverkeer. Leeuwarden heeft richting het Ministerie van VROM en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gezegd dat men graag wil gaan bouwen maar dat de ontsluiting een probleem is. Hierdoor is er beweging ontstaan. Er is een brief onderweg waarvan de exacte inhoud niet bekend is maar waarvan gezegd is dat het tegemoet zal komen aan het probleem waar Leeuwarden nu nog mee zit.
* Zegt toe dat er een uitgebreid antwoord komt over de ontsluiting aan de zuidoost kant.
* Erkent dat de school zo spoedig mogelijk gerealiseerd moet worden maar dat er wel een bepaald aantal bewoners voor nodig is. Het heeft absoluut de aandacht.
* De ecologie en de waarde van de weidevogels is in de wetgeving verankerd. Van meet af aan is gezegd dat bij Techum de 1e ontwikkeling moet komen. De argumenten hiervoor hebben met name te maken met de kwaliteiten van het gebied. Er zullen gevolgen zijn voor de weidevogels maar dit is geen reden om elders te starten en opnieuw naar het plan te kijken.
* Indien de manege niet mogelijk is zal er zeer kleinschalig gebouwd worden, heel goed passend binnen het gebied en passend bij de bestaande waardevolle bebouwing. De hoogte van de bebouwing moet passen in het buurtschap.
* Er is rekening gehouden met de toename van verkeer op de Overijsselseweg, vandaar ook de maatregelen in het GVVP.
* Het belang van de sociale woningbouw is bij de bespreking in de raad aan de orde geweest. Vanaf 1999 is het uitgangspunt echter geweest dat Leeuwarden vooral moet bouwen voor het midden en hogere segment omdat mensen Leeuwarden verlieten of niet kwamen omdat er in die categorieën te weinig werd geboden. Er is op dit moment inderdaad sprake van krapte op de huurmarkt, maar dat zijn golfbewegingen. Buiten dit plangebied wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden, 1/3 van de nieuwbouw vindt niet in Zuiderburen, Zuidlanden of Blitsaert plaats maar elders in de stad. Wellicht komt er ook een plek in Techum. Dit soort zaken wordt echter niet in het bestemmingsplan geregeld maar vindt daarbuiten plaats. Er is wel ruimte maar in veel geringere mate dan voor het midden en hogere segment.

De heer Folmer:
* Merkt op dat er heel nadrukkelijk is gekozen voor een globaal bestemmingsplan omdat het om een totale nieuwe ontwikkeling van een gebied gaat waarvan op dit moment niet exact te zeggen is hoe het invulling zal krijgen. Het stedenbouwkundige plan past prima binnen het bestemmingsplan wat er nu ligt. Het kan als een soort indicatieve kaart in het bestemmingsplan worden opgenomen. Het is de bedoeling dat, nadat het globale plan uitvoering heeft gekregen, er een meer gedetailleerd plan komt waarin de hoofdcontouren heel nadrukkelijk worden vastgelegd.
* Het uitgangspunt in het bestemmingsplan is dat er niet gebouwd kan worden in strijd met de Wet geluidhinder. Er zijn ook contouren aangegeven waarbinnen in elk geval niet gebouwd kan worden wanneer daar geen voorzieningen voor worden getroffen. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke voorzieningen getroffen zullen worden.
* De berekeningen zijn gebaseerd op de meet- en rekenmethode in het kader van de Wet geluidhinder. Alle aspecten die daarin een rol spelen hebben hierin ook een rol gespeeld. Deze wijze van meten is gebruikelijk. In hoeverre de gevoelsgeluidsoverlast is meegenomen is hem niet bekend.
* In het kader van de verlening van de bouwvergunning mag het binnenniveau in de woning nooit meer bedragen dan 35 dB(A). Dit is wettelijk bepaald, daar kan niet van afgeweken worden.
* Meldt dat er geen verkeer via de Brédyk richting Techum zal gaan. Dit zal via de Overijsselseweg plaatsvinden. Zal dit ook nog even exact navragen. In de op te stellen reactienota zal hier verder op worden ingegaan.

2e termijn:

de heer van Zanten:
* Vraagt ten aanzien van de ontsluiting of er straks ook linksaf verkeer mogelijk is voor verkeer wat komt uit het noorden. Vraagt of daar verkeerslichten komen.
* Begrijpt dat de gemeente kiest voor Techum maar vraagt toch opnieuw aandacht voor het feit dat de MER rapportage uitspreekt dat de weidevogels een belangrijke kwaliteit zijn en juist gerespecteerd moeten worden. Vraagt zich af hoe dat hier wordt gerespecteerd. Jurisprudentie over flora en fauna beheer maakt duidelijk dat deze vogels, die ook op de Rode lijst staan, nog wel eens voor problemen zouden kunnen zorgen.
* Heeft altijd begrepen dat pas wanneer het 1e knoopje helemaal afgerond zou zijn er sprake zou zijn van de ontwikkeling van een 2e knoopje. Wil hier graag duidelijkheid over hebben. Vermoedt dat het 2e knoopje tegen de Drachtsterweg en de Hounsdyk aan zal liggen. Herhaalt dat dorpsbelang Goutum daar fel op tegen is. Er is nog zoveel ruimte in het gebied, ook in het gebied Lommerrijk, om daar een 2e knoopje te realiseren. Vindt dat men moet afblijven van het oostelijke deel, al wat het alleen maar vanwege de weidevogels.
* Merkt op dat een plaatje is vertoond waarop bruine stukjes bebouwing stonden. Er stonden een aantal vlekjes op die pal tegen de bestaande bebouwing van Goutum gesitueerd waren. Heeft dat kaartje niet eerder gezien. Vraagt wat daar precies de bedoeling van is.

Mevrouw van den Akker: vindt het jammer dat de rapporten alleen in het gemeentehuis liggen en voor hoge kosten beschikbaar zijn en dat ze niet meegenomen mogen worden.

Mevrouw Klugkist: herinnert zich dat er een aantal jaren geleden een lekkage van het waterleidingnet was in de Brédyk. Er schijnt een waterleidinggebied onder de BrÚdyk te liggen dat meer dan 100 jaar oud is. Destijds is door mensen van de waterleiding gezegd dat wanneer er ooit zwaar verkeer over de Brédyk zou gaan de ellende niet meer te overzien zou zijn.

De heer v.d. Meer:
* Merkt op dat een koopwoning van EUR 80.000,00 tegenwoordig ook al in de goedkope sector valt. Verwerving van een dergelijke woning valt niet binnen de mogelijkheden van de doelgroep van de corporaties.
* Bespeurt veel tegenstrijdigheden. In de Vrijheidswijk komen wel goedkope woningen maar daar zijn nog veel meer goedkope woningen voor gesloopt.
[N.B.: Waar komen die goedkope woningen dan?? Het nieuwbouwplan daar voor het zuidwestelijk deel is weliswaar enige malen bijgesteld, maar m.i. is van goedkope nieuwbouw daar (want daar praten we dan over) geen sprake. Opm. secr. PEL.]
* Blijft bij het standpunt dat er meer sociale woningbouw in Techum moet komen.

Wethouder Waanders:
* Ter voorbereiding op de werkzaamheden moet bekeken worden hoe het bouwverkeer zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk belemmeringen vanuit het noorden naar Techum kan komen. Kan nu nog niet melden hoe die constructie er exact uit komt te zien.
* De commissie van overleg is bij elkaar gewaar, waarin ook het ministerie van LNV vertegenwoordigd is. Zij hebben positief geadviseerd. De uitvoerende werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen plaatsvinden maar en worden geen ontheffingen afgegeven.
* De ene knoop hoeft eerst niet helemaal klaar te zijn voor een andere knoop wordt ontwikkeld omdat er flexibiliteit in het plan moet zitten. Men is voortdurend bezig met het in procedure brengen en het maken van stedenbouwkundige plannen. Zoals het nu staat komt het 2e buurtschap ten noorden van Techum, in Lommerrijk. De volgorde wordt in het Masterplan globaal geschetst maar is niet exact aan te geven. Zodra er meer bekend is over de volgorde dan komt men daar op terug.
* Merkt ten aanzien van de bruine vlekjes op dat er afspraken zijn gemaakt en zijn vastgelegd in het bestemmingsplan zuid hoe het zit met de overgangszone en dat er in de 2e 50 meter een beperkte mate van bebouwing mogelijk is, aanvullend op de bestaande.
* Zegt dat de stukken ook in het dorpshuis en in de bibliotheek liggen. Uit kostenoverweging worden dergelijke stukken niet op ruime schaal toegezonden.
* Zegt toe dat gekeken wordt of het antwoord wat mevrouw Klugkist op haar vraag heeft gekregen afdoende is of dat er nog wat aan toegevoegd moet worden.
* Merkt op dat het niet voor de hand ligt om voor studentenhuisvesting te bouwen in de Zuidlanden. Dit moet in nabijheid van hoge scholen en ROC colleges gebeuren.
[Stropop-argumentatie: De vraagsteller had het over sociale woningbouw in zijn algemeenheid. Opm. secr. PEL.]

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en wijst er op dat een schriftelijke inspraakreactie uiterlijk op 18 september a.s. bij de gemeente binnen moet zijn.
Vervolgens sluit hij de bijeenkomst om 22.30 uur.


Einde tekst verslag gemeente inzake info- en inspraakavond Zuidlanden, buurtschap Techum.