Hoorzitting over wijziging Huisvestingsverordening i.v.m. kamerverhuurregeling:
Kritiek op uitbreiding tal studentenkamers
"Angst voor gevolgen splitsing woningen voor kamerverhuur."


"Kritiek op uitbreiding tal studentenkamers"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 30/9/2003 plus:
"Angst voor gevolgen splitsing woningen voor kamerverhuur"
Van het on-line blad Liwwadders d.d. 3/10/2003: Artikel van CDA-Raadslid Ronald Wijmenga.


Zoals bekend willen B. en W. de kamerverhuurregeling wijzigen. De regeling hield kortweg in dat een verhuurder voor het exploiteren van een kamerverhuurpand met drie of meer kamers en 3 of meer kamerbewoners een vergunning nodig had. Die kreeg hij, als het pand voldeed aan een aantal bouwkundige voorschriften. Al een tijdje gaven B. en W. geen nieuwe vergunningen meer af omdat ze vonden dat er wel genoeg kamerpanden waren. Onder de druk der omstandigheden, omdat er kamernood is ontstaan m.n. op het gebied van studentenkamers, willen B. en W. weer nieuwe kamerpanden toestaan, behalve in 5 met name genoemde wijken waar al veel kamerpanden zitten. O.a. het PEL heeft gereageerd op de concept-verordening. Zie daarvoor met name onze laatste brief van 10/6/2003: "Zienswijze inzake wijziging Huisvestingsverordening."
Op maandagavond 29/9/2003 hield de Commissie Stadsontwikkeling van 19.00 tot 19.30 uur een hoorzitting voor degenen die "zienswijzen" hadden ingediend. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 30/9/2003:

KRITIEK OP UITBREIDING TAL STUDENTENKAMERS

LEEUWARDEN - De voorgestelde verruiming van de kamerverhuurregeling voor studenten roept kritiek op bij wijkorganisaties en particuliere woningbezitters. Dit bleek gisteren bij een inspraakavond van de gemeenteraadscommissie stadsontwikkeling.

In iedere straat mag voortaan 10 procent van de woningen worden gebruikt voor studentenhuisvesting, zo is de bedoeling. Enkele wijken zijn hiervan uitgezonderd.

[Die 10 procents regeling was er ook in de oude verordening al, alleen was er op een gegeven moment een uitbreidingsstop op gezet door B. en W. Die stop wordt nu weer opgeheven.]

Wim Paauw van het wijkpanel in de Vosseparkwijk noemde de nieuwe regeling "een inbreuk op de kwaliteit van het woonniveau." Volgens hem gaat het plan voorbij aan de belangen van de individuele bewoner.

Tegen het einde van de inspraakavond kwam 'ervaringsdeskundige' Nick Offenberg van de Tesselschadestraat binnen. In een woning naast de zijne wonen sinds augustus illegaal studenten. Hij schetste zijn klachten: slechte nachtrust, hoofdpijn en ontregelde gemoedsrust. Halverwege moest hij van commissievoorzitter Roland Wijmenga (CDA) zijn betoog staken. "Dit is om te janken", zei Offenberg. De gemeente had hem uitgenodigd om half acht. Maar toen was de bijeenkomst al bijna afgelopen.

[Ik vond zijn verhaal overigens wel erg zwaar aangezet en dan schiet je je doel toch wel voorbij denk ik. En is het nu allemaal waar wat hij stelde of werd er schromelijk overdreven? Ook dat is niet na te gaan. Feit is wel dat betrokken kamerverhuurder anticiperend op de nieuwe verordening, alvast maar was begonnen met zijn kamerverhuurpand onder het motto: De brutalen hebben de halve wereld. Er loopt overigens al een rechtszaak van de gemeente tegen deze kamerverhuurder over deze kwestie:
Per slot begon hij zonder vergunning en daarmee zat hij gewoon fout.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Voor wat betreft het PEL was onze brief van 10/6/2003 met 'zienswijzen' schriftelijk beantwoord, waarbij op de meeste vragen en opmerkingen een afdoende antwoord was gekomen, behalve over de suggestie om alle particuliere koopappartementen bij de lijst van gebieden te zetten waar geen verdere uitbreiding van kamerpanden is toegestaan.
Dat voorstel was zonder nadere motivering afgewezen, vandaar dat over dat ene punt nog ingesproken is. De argumenten zoals in onze brief genoemd zijn nog eens herhaald en er is gewezen op het hak- en breekwerk zonder enig verstand als kamerverhuurders hun flat 'geschikt' maken voor kamerverhuur. Ik bedoel: Dragende muren zonder nadere maatregelen te treffen gaan uitbreken ed. Dat is vooral in een flatgebouw niet zonder risico en 'leuk' voor de bovenburen die in het slechtste geval plotseling scheuren in een van hun muren zien ontstaan...
Van de zijde van de commissie reageerde hier alleen het NLP-Raadslid Klaas van der Brug op. Hij leek dit wel "een praktisch idee" te vinden. De hoorzitting was overigens niet bedoeld voor het al innemen van standpunten door de fracties; het was slechts om te horen wat de insprekers zeiden en eventueel nog wat dingen te vragen.

Hoe nu verder? Op maandagavond 6/10/2003 behandelt de gemeenteraad de nieuwe verordening voor de kamermarkt.
Van de website van het on-line blad 'Liwwadders' visten we vrijdag 3/10/2003 nog het volgende verhaal:

ANGST VOOR GEVOLGEN SPLITSING WONINGEN VOOR KAMERVERHUUR

(tekst: weblog Leeuwarder CDA-raadslid Ronald Wijmenga)

Er is berekend dat Leeuwarden enkele honderden kamers voor studenten te kort komt. Een serieus probleem in een studentenstad. Terecht wordt daarom gewerkt aan oplossingen.
Eén van de voorgestelde oplossingen is het creeren van de mogelijkheid woningen te splitsen in kamers voor de verhuur. Als je het zo opschrijft lijkt het onschuldig en een prima mogelijkheid voor het oplossen van de problemen. Gisteravond tijdens een korte vergadering van de commissie stadsontwikkeling bleek het iets genuanceerder te liggen.

Studenten hebben een ander levensritme dan het 'gemiddelde' gezin. Daar is niets mis mee, tot dat die ritmes naast elkaar komen in gehorige huizen zoals er zo veel staan in de vooroorlogse wijken van Leeuwarden.
Er zijn woningen waar je als het stil is de telefoon bij de buren over kunt horen gaan. Daar is prima mee te leven als rekening met elkaar wordt gehouden en iedereen zijn/haar nachtrust krijgt. Als dat niet het geval is wordt het al snel lastig en nog iets later wordt het ervaren als overlast. In de praktijk leidt dat tot heftige gesprekken en hete hoofden. De politie wordt ingeschakeld en het kan van kwaad tot erger. Vaak zijn ook afspraken te maken en gaat het een tijdje goed tot dat .......
En dan komt er weer een nieuwe bewoner en begint alles opnieuw.

Bij grotere clusters van kamerwoningen zoals in het oude Lienward College in de Kanaalstraat zijn de problemen vaak minder groot omdat er toezicht is en het gebouw wordt beheerd, waardoor de bewoners 'van binnenuit' op hun gedrag worden aangesproken en eventueel de huur opgezegd krijgen als ze zich niet aan passen.

In de raadsvergadering van 6 oktober komt een kamerverhuurverordening aan de orde die splitsen van gewone woningen mogelijk maakt. Volgens mij is nog te weinig over de gevolgen nagedacht en moet nader onderzoek worden verricht naar de consequenties voor bewoners van woningen waar naast kamers worden verhuurd en de gevolgen voor de wijk als geheel. Het is aan de raad hierover een beslissing te nemen.

Datum: Vrijdag, 3 oktober 2003


Einde tekst verhaal CDA-Raadslid Ronald Wijmenga.

Commentaar:

* Ander levensritme studenten: Probleem: Dit is een generalisatie. Soms klopt het verhaal van de heer Wijmenga, soms niet.

* Gehorigheid vooroorlogse woningen: Is waar. Kan groot probleem zijn.
Overigens zijn de na-oorlogse woningen nauwelijks veel beter.
Je kunt uiteraard de bouwkundige eisen die je aan kamerpanden stelt bij verordening scherper stellen in die zin, dat de woningscheidende muren flink geisoleerd worden, maar veel lawaai heeft ook te maken met woongedrag. Je kunt natuurlijk zeggen: Degenen die zich misdragen moeten maar vertrekken en buren kunnen tegen een kamerverhuurder met overlast veroorzakende huurders een rechtszaak beginnen wegens 'onrechtmatige daad', maar een makkelijk begaanbaar pad is dat niet.

* De heer Wijmenga heeft m.i. wel een punt als hij stelt: Op een gegeven moment gaat het goed en er zijn afspraken gemaakt maar dan komt er een nieuwe bewoner en alle problemen beginnen opnieuw. Overigens is het wel zo, dat dat risico er in zit bij alle wisseling van buren, ook bij 'gewone' huurwoningen, koopwoningen, huurflats, koopflats enz. Dan kun je toch ook niet zeggen: Die en die groepen bewoners mogen mijn buren niet worden, want zij zijn 'risicogroepen' voor 'overlast'.

* Een goed punt is het verhaal over grotere clusters van kamerbewoners.
Het PEL is er qua beleid altijd voorstander van geweest dat met name de woningcorporaties panden verbouwden tot o.a. woonruimte voor studenten. Vanuit de 80-er jaren zijn hiervan diverse geslaagde voorbeelden aan te wijzen en m.i. met name doordat er ook het nodige wordt gedaan aan beheer, gaat dit m.i. *wel* goed.
Het PEL vindt dat bv. oudere leegstaande kantoorpanden het liefst door een woningcorporatie verbouwd moeten worden voor studentenhuisvesting.
Wellicht moet ook in de verordening komen te staan dat voorwaarde voor vergunningverlening aan een particuliere kamerverhuurder ook is: Een beheersovereenkomst afsluiten met bv. een woningcorporatie, zodat hun huismeester ook enige uren per week aandacht besteed aan het particuliere kamerpand?
En wellicht de bouwkundige eisen voor wat betreft geluidsisolatie tussen de woningen ook verscherpen?

* De heer Wijmenga wil een nader onderzoek naar de consequenties voor buren en wijk alvorens de verordening aan te nemen in de Raad.
Ik zou een ANDER onderzoek willen voorstellen, namelijk naar de effectiviteit van het handhavingsbeleid op het punt van de kamerpanden.
Dit naar aanleiding van wat een van de ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht beweerde tegenover ondergetekende. Het gaat er mij niet om deze ambtenaar de modder in te duwen, dus zal ik zijn naam niet noemen, maar het kwam op het volgende neer:

Het ging om illegale kamerpanden in een van de gebieden waar ook in de nieuwe verordening geen nieuwe kamerpanden bij mogen.
Op mijn vraag: Hoe gaan jullie dat dan oplossen, werd gezegd dat ze helemaal niet controleren, maar uitsluitend aan de hand van het bevolkingsregister. Het kwam hier op neer: Actief controleert men niets.
Komen er klachten uit 'de buurt' over een kamerpand, dan kijkt men in het bevolkingsregister. Staan op dat adres bv. maar twee mensen ingeschreven, dan gebeurt er verder niets, ook als iedereen weet dat er in werkelijkheid vier kamers worden verhuurd.
Let wel: Het gaat hier om panden zonder vergunning. Onze ambtenaar stelde echter: Een student zal zich toch beslist daar moeten inschrijven, anders krijgt hij geen uitwonenden-beurs, maar een thuiswonenden-beurs. Ik heb daarop gesteld dat dit getuigt van de nodige onnozelheid: In dit verhaal hebben nummer 3 en 4 zich gewoon elders laten inschrijven op een adres waarop ze z.g. een kamer huren, bv. bij een oude tante in een van de dorpen in de omgeving. En daar kijkt de studiefinanciering alleen maar naar en kent de uitwonendenbeurs toe. Uiteraard gebeurt dit alles op suggestie en op verzoek van de verhuurder: Doe je het anders als huurder, dan snijd je je zelf in de vingers, want dan kan de gemeente het pand wel eens dicht gooien...

Moraal van dit zeer onlangs gebeurde verhaal: De ambtenaren van de gemeente controleren alleen als er klachten binnenkomen en dan alleen 'passief' via het bevolkingsregister: Als alles op papier klopt, zijn zij gedekt en is er z.g. niks aan de hand...
Kortom: BESTE RAAD, NEEM MAAR HELEMAAL GEEN VERORDENING AAN ALS ER TOCH GEEN HANDHAVINGSBELEID IS, WANT U HOUDT UZELF EN DE BURGERS OP DIE MANIER EEN ILLUSIE VOOR.
Wilt u toch een verordening: Kijk dan eerst eens heel kritisch naar het handhavingsbeleid t.a.v. de her en der opduikende nieuwe illegale kamerpanden in met name de vijf gebieden waar een stop zit op nieuwe panden. Zo niet, dan heeft een verordening vaststellen geen enkel nut en houden we onszelf en elkaar alleen maar voor de gek.

Secretariaat Ver. P.E.L.