LIJST VAN GEREGISTREERDE KAMERVERHUURPANDEN IN LEEUWARDEN, ZOALS DOOR DE GEMEENTE LEEUWARDEN IS SAMENGESTELD.
SITUATIE SEPTEMBER 2003


Tevens tekst folder gemeente Leeuwarden van mei 1999:
"Wat u als huurder moet weten over kamerverhuur".


WAT KUNNEN MENSEN DIE EEN KAMER ZOEKEN IN LEEUWARDEN MET DEZE LIJST VAN GEREGISTREERDE KAMERPANDEN?

Wij publiceren deze volgens de gemeente Leeuwarden openbare lijst van geregistreerde kamerpanden op deze website t.b.v. mensen die een kamer zoeken in Leeuwarden en op een gegeven moment op het punt staan een kamer te huren. Deze lijst is ook van belang voor kamerbewoners die al iets huren, om na te gaan of hun pand wel voorkomt op onderstaande lijst.
Maar we willen eerst iets vertellen over het beleid van de gemeente Leeuwarden met betrekking tot de kamerverhuurmarkt.
In de gemeentelijke folder van mei 1999: "Wat u als huurder moet weten over kamerverhuur" staat het volgende:

Welk beleid voert de gemeente?

Kamerverhuur is een goede zaak voor huurder en verhuurder. Het brengt echter ook risico's met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van de huurders, voor de samenstelling van de woningvoorraad en voor de wooncultuur in de omgeving.

Uitgangspunt voor de gemeente is dat er op dit moment een evenwicht op de kamermarkt is. Er zijn voor kamerbewoners voldoende kamers beschikbaar.
[N.B.: De gemeente overweegt op dit moment om haar beleid te herzien gezien de huidige grote kamernood in Leeuwarden.]

Daarnaast is er een exploitatieregeling voor kamerverhuurpanden vastgesteld. In die regeling is aangegeven aan welke eisen een kamerverhuurpand moet voldoen.

De zelfstandige woningen die zonder de benodigde vergunningen voor kamerverhuur in gebruik zijn genomen, moeten weer beschikbaar komen voor bewoning door een gezin, een alleenstaande of een tweepersoonshuishouden. Dat betekent dus dat - zo veel mogelijk na overleg met eigenaar en bewoners - de kamergewijze verhuur van een dergelijk pand zal moeten worden beëindigd.
[Van dat overleg met de huurders door de gemeente moet men zich geen grote voorstelling maken: Niet dus... Het (gaan) wonen in een pand waarvoor geen gemeentelijke vergunning is gegeven aan de eigenaar brengt het risico met zich mee dat op een dag de gemeente de eigenaar sommeert om het aantal huurders tot 2 te verminderen:
Bij twee kamerhuurders of minder is nl. geen vergunning nodig voor de eigenaar.
De rest van de kamerhuurders heeft dan een probleem, want de gemeente heeft nl. verzuimd ook maar iets te regelen m.b.t. vervangende huisvesting in dat soort situaties...]

Wat is een kamerverhuurpand?

Onder een kamerverhuurpand wordt verstaan een gebouw of een deel van een gebouw met, of geschikt te maken voor, drie of meer verblijfsruimten met drie of meer bewoners.
Iedere bewoner dient een kamer met een vloeroppervlakte van 3,3 bij 3,3 m te hebben indien het kamerverhuurpand kleiner is dan 50 vierkante meter en een oppervlakte van 3,6 bij 3,6 m indien het pand groter is. Indien in een pand een gemeenschappelijke woonruimte voor algemeen gebruik aanwezig is, dan kan vrijstelling verleend worden voor kleinere kamers. Kamers mogen overigens nooit kleiner zijn dan 7,5 vierkante meter en moeten tenminste 2,1 m breed zijn.
[Dus: Als er in een pand drie of meer kamers zijn met drie of meer bewoners, heeft een eigenaar vergunning nodig van de gemeente om zijn pand als kamerpand te verhuren!
Dus: Bij 2 of minder kamers met 2 of minder bewoners niet. Daarvoor is geen gemeentelijke vergunning nodig en voor deze situaties is de lijst van geregistreerde kamerpanden niet van belang. Zij is ook niet van belang bij 'hospita-kamers', d.w.z.: Iemand verhuurt in het huis waar hij/zij zelf (echt!) woont een of meer kamers.]

Waarom regelgeving?

Evenwicht op de kamermarkt
- omzettingsregeling

De afgelopen jaren is er vooral in de oudere buurten een te grote toename van het aantal woningen, dat in gebruik is genomen als kamerverhuurpand, geconstateerd. Met het oog op de leefbaarheid en het algemene sociale klimaat in woonbuurten is in 1996 besloten het omzetten van woningen in kamerverhuurpanden vergunningplichtig te maken. Omdat thans sprake is van een evenwicht op de kamermarkt is besloten een terughoudend kamerverhuurbeleid te voeren. Een vergunningaanvraag op basis van de Huisvestingsverordening 1999 zal daarom in beginsel worden geweigerd.
[Anno 2002 is de situatie totaal anders: Een flink tekort aan kamers voor studenten, een tekort aan betaalbare huurwoningen, een tekort aan betaalbare koophuisjes, die daardoor inmiddels enorm in prijs zijn gestegen ofwel een stuk minder schappelijke koopprijzen hebben gekregen. De gemeente wil nu haar kamerbeleid herzien.]

Veilige panden
- exploitatieregeling

Bij kamergewijze verhuur delen meerdere huurders met elkaar een woning. Kamers worden afgesloten met een slot en per kamer wordt vaak een kook- of verwarmingstoestel opgesteld zonder aangepaste ventilatiemogelijkheden. De kans op een ongeluk is groot, ook door zwaardere belasting van de elektrische installatie.
Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt blijken brandveiligheid en de vluchtmogelijkheden vaak onvoldoende. Ook vormt geluidhinder bij kamergewijze verhuur een probleem. Binnenshuis, maar vaak ook in de woonomgeving. Vandaar dat vanaf de inwerkingtreding van de exploitatieregeling in de "Bouwverordening 1997" voor elk kamerpand een exploitatievergunning verplicht wordt gesteld.
De gemeente wil daarnaast in voorkomende gevallen ook de panden met achterstallig onderhoud op basis van deze regeling aanpakken.

Welke vergunningen zijn nodig?

Omzettingsvergunning

In juli 1996 is de "Huisvestingsverordening 1996" in werking getreden.
Vanaf dat tijdstip is een vergunning nodig voor het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte.
Kamerverhuurpanden die na 1 juli 1996 als zodanig in gebruik zijn genomen moeten in ieder geval in het bezit zijn van een omzettingsvergunning.

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een pand is een exploitatievergunning nodig op grond van de "Bouwverordening 1997".

Registratieplicht

Panden die vóór 1996 reeds in gebruik waren als kamerverhuurpand moeten op grond van de "Huisvestingsverordening 1999" overigens wel geregistreerd staan bij de gemeente.

Invoering exploitatieregeling

De invoering van de exploitatieregeling betekent dat alle bestaande particuliere kamerverhuurpanden moeten worden geïnspecteerd voordat een exploitatievergunning kan worden gegeven. Hier is enige tijd mee gemoeid. De bedoeling is dat 3 jaar na invoering van de regeling (1 mei 1999) alle panden van een vergunning zijn voorzien. Als een huurder meent dat er bijzondere redenen zijn (bijvoorbeeld in verband met brandveiligheid) om het door hem bewoonde pand snel te laten inspecteren, dan kan hij contact opnemen met de gemeente.

Vier soorten panden

Het gemeentelijke kamerverhuurbeleid onderscheidt vier soorten panden.

* Bestaande kamerverhuurpanden die al als zodanig in gebruik waren voor 1 juli 1996. Deze panden hoeven alleen te worden geregistreerd.

* Bestaande kamerverhuurpanden buiten de rondweg (in het oosten de Vondelingweg) die op 1 mei 1999 in gebruik waren als kamerverhuurpand.
Deze panden hoeven alleen te worden geregistreerd. Dat komt omdat tot 1 mei 1999 de regeling voor kamerverhuur alleen binnen de rondweg gold.

* Bestaande kamerverhuurpanden die na 1 juli 1996 als zodanig in gebruik zijn genomen.
Voor deze panden moet een omzettingsvergunning zijn afgegeven. Als voor een dergelijk pand nog geen vergunning is verleend, dan wordt nagegaan of volgens de normen, zoals die golden op het moment van de omzetting in een kamerverhuurpand, vergunning kon worden verleend. Kon vergunning worden verleend dan kan deze alsnog worden afgegeven; anders moet het gebruik voor kamerverhuur worden beëindigd.

* Zelfstandige gezinswoningen die de eigenaar voor kamerverhuur wil gaan gebruiken. Voor een dergelijke gebruikswijziging (=omzetting) is een vergunning vereist. In de regel zal deze niet worden verleend. In zeer uitzonderlijke gevallen kan voor woningen die door grootte of ligging onaantrekkelijk zijn voor gezinsbewoning vergunning worden verstrekt.

Overigens is voor alle soorten kamerverhuurpanden een exploitatievergunning vereist.

Corporatiepanden

Naast particulieren verhuren ook de corporaties panden kamergewijs. Hiervoor hebben de corporaties toestemming nodig van de gemeente (vergelijk de omzettingsvergunning).
Daarnaast hebben de corporaties met de gemeente afgesproken dat zij de exploitatieregels zullen naleven.
Ook bewoners van corporatiepanden kunnen zich tot de gemeente richten als zij menen dat er sprake is van bouwkundige problemen.
Zij moeten dan overigens wel eerst de problemen aan de eigen verhuurder (corporatie) hebben voorgelegd.

Gebruiksbepalingen

Aan de exploitatievergunning kunnen naast eisen over de inrichting ook eisen over het gebruik worden verbonden. Als huurder kunt u zelf namelijk het wonen in een kamerverhuurpand veiliger maken en overlast voor anderen beperken.

* Houd de vluchtwegen vrij. Zet geen fietsen, kratten, meubels of afval op de trap, overloop, gang, balkon. Ook niet in de keuken, als die een buitendeur heeft.

* Zet zelfsluitende deuren nooit vast, niet in geopende stand (brandwering) en niet in dichte stand (vluchtweg).

* Haal geen brandwerende platen van deuren en wanden.

* Haal geen deuren weg van keuken, berging en trapportaal. Deze moeten brand en rook een tijdlang tegenhouden.

* Zet fietsen in de daarvoor aanwezige stalling of schuur.

* Voorkom in uw woonomgeving overlast door lawaai en rommel. Zorg voor een zekere verstandhouding met de buren als het gaat over fietsen stallen, onderhoud erven, tuinen, heggen en dergelijke.

Informatie

Voor informatie over vergunningen, registratie en bouwkundig onderhoud kunt u contact opnemen met:

Stadsontwikkeling, afdeling Bouwen en Wonen, Oldehoofsterkerkhof 2, Telefoon 058-233 84 48 9-12 uur op werkdagen

Spreekuur

9-12 uur op werkdagen

Telefoon

058-233 84 48

Postadres

Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden


Einde tekst folder gemeente Leeuwarden. Enig commentaar staat tussen [].

Als het goed is zouden de onderstaande panden een exploitatievergunning moeten hebben van de gemeente Leeuwarden.
Als jouw pand er niet bij staat, maar toch drie of meer kamers heeft met drie of meer kamerhuurders, dan loop je het risico dat op een dag de gemeente tegen de eigenaar zegt:
Of u zorgt dat uw pand voldoet aan bepaalde bouwkundige eisen of u moet het aantal kamerbewoners terugbrengen tot maximaal twee personen. In feite zit je dan in een 'illegaal kamerpand'.
Een door de gemeente goedgekeurd kamerpand zou herkenbaar moeten zijn aan een schildje bij de voordeur of in de gang/hal, hoewel we amper dergelijke bordjes hebben gezien...
Vandaar dus dat we onderstaande lijst publiceren voor kamerzoekenden en kamerbewoners.

LET OP! Als een kamerpand op de lijst voorkomt betekent dat niet dat automatisch ook de huurcontracten in orde zijn of dat de verhuurder niet meer huur vraagt dan wettelijk is toegestaan! Het betekent ook niet dat de verhuurder zijn pand nadat hij vergunning kreeg, altijd goed onderhoudt, vlot reageert op onderhoudsklachten ed.
De lijst is alleen bedoeld om de geregistreerde kamerpanden aan te geven.

De gemeente geeft in haar folder voor nadere vragen een telefoonnummer en een postadres. Of dat nog klopt weten we niet.
Onze laatst bekende rechtstreekse doorkiesnummers naar de ambtenaren die zijn/waren belast met uitvoering van de kamerregeling:

058-233 88 16 dhr. H. Vierstra
058-233 85 85 dhr. J. Knossen

N.B.: Van ambtelijke zijde is op 12/8/03 gemeld dat het volgens hen het beste is, om dan het nummer te bellen van de afdeling waarop zij werken.
Dat is: 058-233 83 00

Je kunt natuurlijk ook het P.E.L. bellen (058-2671636) of ons een e-mail sturen: root@pel.xs4all.nl


LIJST VAN GEREGISTREERDE KAMERVERHUURPANDEN IN LEEUWARDEN
SITUATIE SEPTEMBER 2003

Geregisteerde Kamerverhuurpanden in Leeuwarden.

Op alfabetische volgorde

  Aakenstraat, Jacob van       3
  Aakenstraat, Jacob van       4
  Aakenstraat, Jacob van       5
  Aakenstraat, Jacob van       7
  Aakenstraat, Jacob van       8
  Aakenstraat, Jacob van       14
  Aakenstraat, Jacob van       16
  Aakenstraat, Jacob van       18
  Aakenstraat, Jacob van       32
  Aakenstraat, Jacob van       34
  Aakenstraat, Jacob van       36
  Amelandsstraat           14-A
  Anemoonstraat           28
  Anjen, de             53
  Anjen, de             121
  Archipelweg            42-1
  Asbeckstraat, van          4
  Asbeckstraat, van         22
  Asbeckstraat, van         44
  Asbeckstraat, van         49
  Baenstraat, Jan de         8
  Baenstraat, Jan de         14
  Bagijnestraat           32-A
  Bakhuizenstraat, Ludolf      28
  Balckstraat, Claes Bockes     25
  Balistraat             30
  Baljeestraat            15-B
  Beethovenstraat           6
  Binckesstraat, Jacob        57
  Binckesstraat, Jacob        59
  Bird, de              61
  Bisschopsstraat           6
  Bisschopsstraat          19
  Bleeklaan             27-A
  Bleeklaan             88
  Bleeklaan             101
  Bleeklaan             104
  Bleeklaan             105
  Bleeklaan             145-B
  Bleeklaan             147
  Bleeklaan             149
  Blokhuisplein           26
  Bolswertstraat, Bote van      2
  Bolswertstraat, Bote van      15
  Bothastraat             2
  Bothastraat             3
  Bothastraat             5
  Breedstraat            58
  Breedstraat            59-B
  Bumastraat, Bernhardus       46
  Bumastraat, Bernhardus       55
  Bumastraat, Bernhardus       62
  Bumastraat, Bernhardus       65
  Cambuurstraat           49
  Camperstraat            23
  Capellestraat, Jan van de      8
  Capellestraat, Jan van de      9
  Coehoornstraat, Menno van     26
  Cronjéstraat            9
  Cronjéstraat            11
  Cronjéstraat            25
  Dahliastraat            26
  Delistraat             1
  Dokkumerstraat           5
  Eebuurt              16
  Eksterstraat            13
  Eksterstraat            18
  Elizabethstraat           5
  Elizabethstraat          10 BV
  Elizabethstraat          12-B
  Elizabethstraat          18-A
  Elizabethstraat          18-B
  Elizabethstraat          19
  Elizabethstraat          21
  Elizabethstraat          22 BV
  Elizabethstraat          25
  Elizabethstraat          26
  Elizabethstraat          27
  Elizabethstraat          28-A
  Elizabethstraat          40
  Elizabethstraat          42
  Elizabethstraat          46
  Elizabethstraat          50
  Emmakade              3
  Emmakade              6
  Emmakade              75
  Emmakade             133
  Emmakade             146
  Emmaplein             18
  Engelsestraat           33
  Fabritiusstraat, Carel       1
  Franklinstraat           5
  Franklinstraat           7
  Frederikstraat, Cornelis      5
  Frederikstraat, Cornelis      7
  Frederikstraat, Cornelis      23
  Frederikstraat, Cornelis      29
  Frederikstraat, Cornelis      45
  Frisostraat, Johan Willem      4
  Frisostraat, Johan Willem      7-A
  Frisostraat, Johan Willem      7-B
  Frisostraat, Johan Willem     17
  Frisostraat, Johan Willem     25
  Frisostraat, Johan Willem     30
  Geeststraat, Wijbrand de      29
  Geeststraat, Wijbrand de      31
  Geeststraat, Wijbrand de      85
  Geeststraat, Wijbrand de      93
  Geeststraat, Wijbrand de      95
  Goudenregenstraat          1-B
  Goudenregenstraat          1-C
  Goudsbloemstraat          21
  Groentemarkt            7
  Groningerstraat           2-A
  Groningerstraat           7
  Groningerstraat           9
  Groningerstraat          11
  Groningerstraatweg         3 BV
  Groningerstraatweg         58 BV
  Groningerstraatweg        114
  Groningerstraatweg        117
  Groningerstraatweg        125
  Groningerstraatweg        129
  Groningerstraatweg        369
  Halsstraat, Frans         18
  Halsstraat, Frans         32 A
  Hamkesstraat, Gale         7
  Harlingerstraat           2
  Harlingerstraat           2-A
  Harlingerstraat           2-B
  Harlingerstraat           3
  Harlingerstraat           4
  Harlingerstraat           4-A
  Harlingerstraat           4-B
  Harlingerstraat           6
  Harlingerstraat           6-A
  Harlingerstraat           6-B
  Harlingerstraat          10
  Harlingerstraat          15
  Harlingerstraat          18
  Heemstrastraat, van         2
  Heemstrastraat, van         4
  Heemstrastraat, van        10 
  Heemstrastraat, van        28
  Heemstrastraat, van        39
  Heemstrastraat, van        41
  Heerstraat, Margaretha de      3
  Herenwaltje             9
  Hiddesstraat, Tjerk        27
  Hiddesstraat, Tjerk        70
  Hoeksterstraat           9
  Hoeksterstraat           14
  Hollanderdijk           27
  Honthorststraat          18
  Hooftstraat, P.C.          4 
  Hooftstraat, P.C.          8
  Hoogstraat, Grote         12-BV
  Hoogstraat, Grote         34-A
  Hoogstraat, Grote         36
  Hoogstraat, Kleine         18-A
  Hoven, Achter de          6
  Hoven, Achter de          6-B
  Hoven, Achter de          83
  Hoven, Achter de          87
  Hoven, Achter de          97
  Hoven, Achter de          99
  Hoven, Achter de         103
  Hoven, Achter de         131
  Hoven, Achter de         131-A
  Hoven, Achter de         166
  Hoven, Achter de         180
  Hoven, Achter de         197
  Hoven, Achter de         263
  Hoven, Achter de         310
  Huizum Dorp             7-A
  Huizumerlaan           114
  Huizumerlaan           120
  Insulindestraat           4
  Israelstraat, Jozef         6
  Israelstraat, Jozef         8
  Israelstraat, Jozef        10
  Israelstraat, Jozef        13
  Jacobsstraat, Sint         10-A
  Japicxstraat, Gysbert        1
  Japicxstraat, Gysbert        8
  Japicxstraat, Gysbert       12
  Japicxstraat, Gysbert       37
  Japicxstraat, Gysbert       39
  Japicxstraat, Gysbert       47
  Japicxstraat, Gysbert       76
  Japicxstraat, Gysbert       79
  Japicxstraat, Gysbert       81
  Japicxstraat, Gysbert       82
  Japicxstraat, Gysbert       85
  Japicxstraat, Gysbert       89
  Japicxstraat, Gysbert       91
  Japicxstraat, Gysbert       95
  Japicxstraat, Gysbert       96
  Japicxstraat, Gysbert       100
  Japicxstraat, Gysbert       108
  Japicxstraat, Gysbert       112
  Joubertstraat            6 BV
  Jouwsmastraat           17
  Jouwsmastraat           18
  Jouwsmastraat           21
  Jouwsmastraat           23
  Jouwsmastraat           25
  Kanaalstraat            6
  Kanaalstraat            14-A
  Kanaalstraat            15 (17 t/m 139)
  Kerkstraat, Grote          7
  Kerkstraat, Kleine         17-19
  Kievitstraat            2
  Kingmastate            62
  Klokstraat             19-A
  Kochstraat, Robert         39
  Koeplein              36
  Koestraat, 1e           33
  Koestraat, 2e           22
  Koestraat, 2e           26
  Kooijstraat, van der        6
  Kooijstraat, van der        13
  Kooijstraat, van der        14
  Kooijstraat, van der        23
  Kooijstraat, van der        24
  Kooijstraat, van der        26-28
  Kooijstraat, van der        27
  Kooijstraat, van der        29
  Krugerstraat, Paul         30
  Krugerstraat, Paul         37
  Krugerstraat, Paul         45
  Kwartelstraat           36-B
  Langendijkstraat, Pieter      11
  Leeuwarderstraat          35
  Leeuwarderstraat          37
  Leeuwarderstraat          39
  Leeuwenhoekstraat          5
  Leeuwerikstraat          100
  Leeuwerikstraat          142
  Lievensstraat, Jan         48
  Lodewijkstraat, Willem       1
  Lodewijkstraat, Willem       9
  Lodewijkstraat, Willem       25
  Lodewijkstraat, Willem       57
  Lodewijkstraat, Willem       99
  Lodewijkstraat, Willem      117
  Loréstraat,Willem          2
  Loréstraat,Willem          4
  Loréstraat,Willem         20
  Loréstraat,Willem         22
  Loréstraat,Willem         28
  Loréstraat,Willem         34
  Loréstraat,Willem         43
  Loréstraat,Willem         116
  Loréstraat,Willem         124
  Loréstraat,Willem         140
  Loréstraat,Willem         147
  Louisastraat, Maria        27
  Louisastraat, Maria        30
  Meidoornstraat           11
  Merelstraat             4
  Metsusstraat, Gabriël        1
  Minnemastraat           43
  Molenpad              37
  Molenpad              39
  Molenpad              41
  Molenpad              43
  Molenpad              71
  Molenstraat            19
  Molenstraat            76
  Moreelsestraat, Paulus       23
  Moreelsestraat, Paulus       25
  Murandstraat, Emmanuel       6
  Nassaupark, Oranje         3
  Nassaupark, Oranje         6
  Nieuwe Schrans           8
  Nieuwe Schrans           11
  Nieuweburen            118-BV
  Nieuwekade             73
  Nieuweweg              1
  Nieuwestad             77
  Noordersingel           100
  Noordvliet             5
  Noordvliet            143
  Noordvliet            351
  Oeverstraat             1
  Oeverstraat             3
  Oeverstraat             5
  Oostergrachtswal          5
  Oostergrachtswal         107
  Oostersingel            14
  Oosterstraat, Oude         2
  Panderstraat, Pier         4
  Peperstraat             8
  Peperstraat            10
  Peperstraat            12
  Poststraat             32
  Rembrandtdwarsstraat 1e       4
  Rembrandtdwarsstraat 1e       6
  Rembrandtdwarsstraat 2e      17
  Rembrandtdwarsstraat 3e      11
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  1A T/M 1K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  3A T/M 3K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  5A T/M 5K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  7A T/M 7K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  9A T/M 9K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 11A T/M 11K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 13A T/M 13K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 15A T/M 15K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 17A T/M 17K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 19A T/M 19K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 21A T/M 21K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 23A T/M 23K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 25A T/M 25K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 27A T/M 27K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 29A T/M 29K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 31A T/M 31K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 33A T/M 33K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 35A T/M 35K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 37A T/M 37K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 39A T/M 39K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 41A T/M 41K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 43A T/M 43K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 45A T/M 45K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 47A T/M 47K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 49A T/M 49K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 51A T/M 51K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 53A T/M 53K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 55A T/M 55K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 57A T/M 57K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 59A T/M 59K
  Reystraat, de la          18
  Robinsonstraat           54
  Robinsonstraat          214
  Roekstraat             9
  Ruiterskwartier          103-A
  Ruyterweg, de           12
  Ruyterweg, de           30
  Sacramentsstraat          25
  Saskiadwarsstraat 1e        12
  Saskiadwarsstraat 1e        14
  Saskiastraat            6-B
  Schalkburgerstraat         9
  Schalkburgerstraat         28
  Schavernek, Groot         13-B
  Schoolstraat            17
  Schrans              20-A
  Schrans              63
  Schrans              78
  Schrans              131
  Schoppershofstraat         11
  Schoppershofstraat         13
  Semsstraat, Johannes        9
  Semsstraat, Johannes        23
  Singelstraat            12
  Slotmakersstraat          7
  Soendastraat            17 A/F
  Sontdwarsstraat          46
  Sontdwarsstraat          47
  Speelmansstraat           1
  Speelmansstraat          35
  Spoorstraat             8
  Spoorstraat            34-B
  Spoorstraat            46
  Spoorstraat            102
  Sportlaan             10
  Sportlaan             33
  Sprengerstraat, Willem       46
  Sprengerstraat, Willem       90
  Steijnstraat            37
  Steijnstraat            39
  Stienserstraat           6
  Stienserstraat           24
  Sumatrastraat           22
  Swartstraat, Pieter de       8
  Swartstraat, Pieter de       9
  Sytzamastraat, van         5
  Sytzamastraat, van         7
  Sytzamastraat, van         9
  Sytzamastraat, van         9-A
  Sytzamastraat, van         11
  Sytzamastraat, van         17
  Sytzamastraat, van         21
  Sytzamastraat, van         24
  Sytzamastraat, van         25
  Sytzamastraat, van         30
  Tademastraat, Alma         20
  Tademastraat, Alma         22
  Tademastraat, Alma         24
  Tademastraat, Alma         26
  Tademastraat, Alma         28
  Tademastraat, Alma         30
  Telemannstraat           2
  Telemannstraat           2-C
  Tramstraat             8
  Tramstraat             10
  Tramstraat             12
  Troelstraweg, Mr. P.J.      198
  Tuinen               6-B
  Tuinen               13-B
  Tuinen               25
  Tuinen               28-A
  Tuinen               29 BV
  Tuinen               31
  Vegelindwarsstraat 3e       36
  Vegelindwarsstraat 8e        5
  Vegelindwarsstraat 8e        7
  Vegelindwarsstraat 8e       15
  Vegelindwarsstraat 8e       16
  Vegelinstraat            2
  Vegelinstraat           27
  Verkorteweg             6
  Verkorteweg             7
  Verkorteweg            14
  Verkorteweg            16
  Verkorteweg            22 BV
  Verlengde Schrans         48
  Verlengde Schrans         110
  Verstolkstraat           14
  Verstolkstraat           36
  Verstolkstraat           44
  Verzetsstraat            8
  Voorstreek             64-A
  Voorstreek             81-A
  Voorstreek             86
  Vriesstraat, Vredeman de      50
  Weaze               12-A
  Weaze               44
  Weerd                6
  Weerd               14-BV
  Weerd               18
  Weerd               28
  Westerplantage           9-G
  Wetstraat, De            3
  Wiardastraat            5
  Wirdumerdijk            21-BV
  Wortelhaven            102
  Woudstraat             8
  Woudstraat             32
  Woudstraat             36
  Zaailand              82-A
  Zuidergrachtswal          17
  Zuidvliet             10
  Zuidvliet             52
  Zuidvliet             230-B

Einde lijst.

Deze lijst is zo zorgvuldig mogelijk overgenomen van de gemeentelijke lijst van geregistreerde kamerverhuurpanden zoals die aan ons werd verstrekt. De Vereniging P.E.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten/onnauwkeurigheden in deze lijst of voor de tekst zoals die is overgenomen uit de gemeentelijke folder "Wat u als huurder moet weten over kamerverhuur".
Aan deze publicatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Wend u in voorkomende gevallen tot de gemeente Leeuwarden.
De letterlijke tekst van de kamerverhuurregeling werd laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad op 15 maart 1999.


secretariaat Vereniging P.E.L.