LEEUWARDEN KRIJGT NIEUW WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM PER 1 OKTOBER 2003


"Leeuwarden krijgt nieuw woonruimteverdeelsysteem per 1 oktober 2003" met de volgende artikelen:
"Actieve zoeker straks sneller in woning"
Uit blad WoonWijzer nr. 3 van 30/1/2003 plus:
"Meer vrijheid bij inschrijven voor huurhuis"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/6/2003 plus:
"Minder regels bij zoeken woning"
Uit blad WoonWijzer nr. 15 van 17/7/2003.


UPDATE 7/9/2003: Brief van Centrale Registratie Woningzoekenden Leeuwarden d.d. 2/9/03 aan alle ingeschreven woningzoekenden plus:
Eigen bericht 7/9/2003: "Eerste barsten in nieuwe systeem voor de start al zichtbaar."


Het is nog maar zes jaar geleden dat de Leeuwarder woningcorporaties een convenant met de gemeente afsloten over een nieuw woonruimteverdelingssysteem.
Op 27/5/1997 behandelde de Commissie Stadsontwikkeling het z.g. "Deelconvenant Woonruimteverdeling" en uiteraard is namens het PEL toen ingesproken.
De corporaties schuiven nu dat convenant eenzijdig terzijde: Wel is onlangs door hen overleg gepleegd over dit onderwerp met wethouder Sluiter, maar of de Raad of de Commissie Stadsontwikkeling nog iets mag inbrengen, lijkt zeer de vraag. Ook is onzeker of een nieuw convenant wordt afgesloten.
Mede gezien het forse huidige tekort aan betaalbare huurwoningen in Leeuwarden lijkt ons dat laatste zeker politiek niet zonder belang: Een ander verdeelsysteem levert weliswaar geen huis extra op, maar het gaat erom dat alles zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk verloopt.

Naast het vermoeden dat de Raad buiten spel staat ("Duaal" systeem, nietwaar?) blijkt ook uit onderstaande artikelen dat na een overgangsperiode het hele systeem zich via internet gaat afspelen.
Dat betekent dat iedereen die geen computer heeft met internetverbinding buitengesloten dreigt te worden bij de woonruimteverdeling van juist de laaatste goedkopere, schaarse woningen!
Niet meteen, maar wel op enige termijn. Het zijn juist de lagere inkomensklassen waar het computergebruik en het internetgebruik lager ligt dan bij de mensen met wat meer geld. "Het internet zal de WoonWijzer vervangen", staat als onderschrift bij een foto in WoonWijzer 3 van 30/1/2003. In dat nummer vonden we ook onderstaand artikel, waarbij die foto was geplaatst:

Actieve zoeker straks sneller in woning

De WoonWijzer lijkt aan haar laatste jaar begonnen. Begin dit jaar kondigde Corporatieholding Friesland aan een nieuw systeem te introduceren. Met een eigen krantenadvertentie en veel gebruik van internet kunnen potentiële klanten straks rechtstreeks bij de corporatie op een woning inschrijven. Sneller, makkelijker en met een beloning voor de actieve zoeker.

Corporatieholding Friesland is de eerste die het systeem laat proefdraaien, naar alle waarschijnlijkheid vanaf aankomende zomer. Ook Nieuw Wonen Friesland breidt haar website steeds verder uit met het uiteindelijke doel om rechtstreeks te verkopen en verhuren aan klanten die ter plekke kunnen inschrijven. De WoonWijzer zal nog wel enige tijd blijven fungeren als achtervang voor de kinderziektes van de nieuwe systemen. Maar dat de WoonWijzer aan haar laatste jaar bezig is, zoveel lijkt duidelijk.

[Zoals het nu lijkt voert CHF per 1 oktober a.s. het nieuwe systeem in en NWF haar eigen nieuwe systeem per 1 januari 2004.]

Marein Boekhoudt van Woonbedrijf BWL ziet volop mogelijkheden voor het nieuwe systeem. Binnen de Corporatieholding werd al sinds de fusie gewerkt met alle 'oude' systemen. In Leeuwarden worden de woningen verdeeld via de WoonWijzer, maar zo heeft de corporatieholding nog negen gemeenten door de hele provincie die allemaal hun eigen woningsysteem hebben.

"We wilden naar een provinciale dekking, omdat we immers door de hele provincie woningen aanbieden. We hebben ook niet meer alleen huurwoningen. Koopwoningen en tussenvormen zijn ook aan de orde. Internet werd al gebruikt om vrije sector woningen onder de aandacht te brengen. Nu krijgen we één uniform systeem. Met Nieuw Wonen Friesland hebben we trouwens afgesproken dat onze systemen ook nog heel erg op elkaar gaan lijken, zodat het niet te ingewikkeld wordt voor de woningzoekende. Mensen die in Leeuwarden willen wonen, selecteren gewoon op postcode op woonplaats en krijgen dan hetzelfde aanbod als wat nu in de WoonWijzer staat. Maar klanten die een bepaald huis zoeken, ongeacht waar in de provincie, krijgen het makkelijker".

[Dat Corporatieholding Friesland voor alle aangesloten corporaties naar één systeem toewil, is begrijpelijk, maar dat we straks in Leeuwarden TWEE woonruimteverdelingssystemen hebben is minder leuk. Het heet dat de systemen heel erg op elkaar gaan lijken, maar verschillen zullen er blijven en je zult op twee plaatsen naar een woning moeten zoeken. Het voordeel van de huidige Centrale Registratie Woningzoekenden is nu juist dat je op één plaats terecht kunt en dat althans in theorie er sprake is van één centraal aanbod qua woningen.
Er wordt gesproken over het uitzoeken (via internet) op postcode en woonplaats van het aanbod, maar wat zegt mensen nu een postcode? Als je dat nu beslist wil, zorg dan dat je een aantal postcodes "clustert" zodat je ook per wijk kunt zoeken. De gemeente heeft de wijken al eens nummers gegeven, dus programma-technisch moet dat niet zo moeilijk zijn. Bovendien vindt ik, dat ook het totale aanbod geordend op straatnaam of op huurprijsklasse of op grootte uit te selecteren moet zijn. Kortom: Er kan heel veel en als voorbeeld noem ik de website van de gezamenlijke makelaars "Funda".]

Snel en eerlijk

Internet zal zeker niet het enige medium worden, zo verzekert Boekhoudt. Het hele aanbod zal ook in de krant verschijnen, bijvoorbeeld een grote advertentiepagina in de Leeuwarder Courant. Wekelijks in plaats van tweewekelijks om de doorstroom te bevorderen. Dagelijks komen er wel nieuwe woningen op internet bij. Deels om de interne werkdruk te verdelen, maar ook om te voorkomen dat duizenden mensen op één tijdstip de website bezoeken om de nieuwe woningen te bekijken.
Boekhoudt: "Op internet kunnen we dagelijks nieuwe woningen aanbieden. Om het eerlijk te houden, geven we dan dezelfde datum op om te reageren als de datum in de krant. Via internet kun je dus sneller het aanbod bekijken, maar voor de toewijzing gaat het gelijk op met de krantenlezer. Die kan met een bon reageren, of per telefoon".

[Als iemand dan toch eerder reageert via internet, dan zou dat op dat moment nog niet moeten werken, hoewel je op dwaze dingen bedacht moet zijn, zodat dit makkelijk omzeild kan worden. Zo zou het bv. niet zo moeten zijn dat je dan toch kunt reageren door de datum van je eigen computer vooruit te zetten... Nu ja, een beetje 'hacker' weet wel betere manieren...
Het is wel te hopen dat men het nodige doet aan beveiliging. Mensen versturen per slot ook privé-gegevens richting corporatie-computer.
Voor de niet-internet gebruikers verschijnt er dus een advertentie in (vermoedelijk) de Leeuwarder Courant. Maar de lezers van een andere krant dan? Of degenen die geen abo hebben omdat een krantenabo nu eenmaal duur is? Dan de Huis aan Huis maar? Wellicht, als de bezorging niet zo slecht was, zou dat een mogelijkheid zijn. Doe je dat, dan zou de wekelijkse advertentie in een soort "WoonWijzer-vorm" op zijn minst op een aantal vaste punten moeten liggen, bv. op het stadskantoor, in een paar bibliotheken, een paar supermarkten ed. Per telefoon reageren? Dat kan nu ook al en die mogelijkheid zou zeker moeten blijven, alleen geldt weer hetzelfde als voor mensen die geen internet-aansluiting hebben. M.b.t. tot dat laatste: Er zijn ook nog legio mensen die al wel een computer hebben maar geen internet willen vanwege de kosten en/of vanwege de "spam" (ongewenste en ongevraagd toegestuurde reclame-troep, veelal vanuit de USA.)
Kortom: Nu kennelijk blijkens het laatste bericht in WoonWijzer er straks geen inschrijfgeld meer wordt gevraagd, zou wellicht te overwegen zijn om het mogelijk te maken een abonnement te nemen op een papieren afdruk van de advertenties in de krant. Betalen doe je in feite toch, ook als je reageert via internet of via de telefoon. Het gaat er om, te voorkomen dat mensen zonder internet of zonder telefoon buiten de boot vallen. Dat zijn juist de mensen met het minste geld en de minste mogelijkheden.]

Een groot voordeel van de nieuwe methode is de beloning voor de actieve zoeker. Bij een collega-corporatie in de Stellingwerven is al met succes proefgedraaid met deze methode.
Mensen hoeven zich niet meer jaren van tevoren in te schrijven, maar moeten zich via een bon of internet aanmelden als actieve zoeker. De corporatie registreert hoe vaak je op een woning reageert. Heb je erg dringende redenen om te verhuizen, dan zul je minder kieskeurig zijn en vaak reageren. De computer registreert dat en geeft je een soort bonuspunt.
Uiteindelijk kan dan een actieve zoeker in aanmerking komen voor een woning, ook al zoekt hij 'pas' drie maanden.

[We gaat dus weer terug naar een soort "puntensysteem"... Dan is het simpel: Elke week reageren... En vervolgens, mocht het op een bepaald moment "raak" zijn, de woning weigeren...
En wat dan? De punten dan laten vervallen? Dat helpt niet qua systematiek, want: Stel dat 1000 woningzoekenden elke week reageren, 26 weken lang en er worden elke week 10 woningen aangeboden. Stel heel optimistisch dat die 10 huizen elke keer ook meteen verhuurd worden. Van die groep mensen zijn er dan nog 740 over, 740 woningzoekenden met een fors aantal bonuspunten. En uit die groep zouden dan bijna geen weigeringen komen op een aangeboden woning? Lijkt me ongeloofwaardig. M.a.w.: Het huidige probleem van het grote aantal weigeringen blijft gewoon, maar uit zich op andere wijze omdat het systeem anders is.
In het verhaal wordt het als een voordeel geschetst, dat als je aktief zoekt, je al na drie maanden aan de beurt kan zijn.
Dat zou in het huidige systeem ook kunnen via de urgentie-toekenning die men wel heel erg strak heeft gemaakt en in de praktijk nog strakker dan thans formeel op papier het geval is.
Een praktijk-voorbeeld: Iemand is een tijdje opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting en wordt weer ontslagen, maar heeft geen huis. Dan moet er eerst een brief komen van een begeleidende hulpverleningsinstelling, dat betrokkene in staat is zelfstandig te wonen. De inrichting zegt dat ze dat niet willen doen, per slot is betrokkene daar ontslagen en hebben zij dus geen bemoeienis meer met diegene, een andere hulpverleningsinstelling die deze persoon wat wil begeleiden, moet eerst gevonden worden. Dat laatste lukt niet zomaar: Ja, wellicht "over een half jaar". Wachtlijsten, nietwaar... Resultaat: Inschrijving geweigerd als woningzoekende...
En dan maar verbaasd kijken dat het aantal daklozen zo toeneemt! In bedoeld geval kwam de oplossing vanuit de particuliere sector, omdat uiteindelijk daar iets gehuurd kon worden. Cynisch gesproken: Leve de huisjesmelkers, want die kijken alleen of iemand kan dokken voor de huur, verder niet...
Ook maakten we onlangs al eens mee, dat Patrimonium stelde: "Medische urgenties geven we niet meer." Nu ging het in dat geval om iemand van buitenlandse herkomst, dus we hebben hierover zo wel onze twijfels, maar toch...]

Marein Boekhoudt: "Waar we van af wilden, zijn al die preventieve inschrijvers. Mensen die nog lang niet willen verhuizen, maar wel zo slim zijn om zich vast in te schrijven. Die mensen doen zeven jaar lang helemaal niets en als dan dat ene, geweldige huis vrijkomt, slaat hij of zij zijn slag. Dat is niet echt fatsoenlijk, want zo kan iemand die bijvoorbeeld nog maar net een baan heeft in Leeuwarden nooit aan een leuk huis komen. Uit het jaarverslag van de CRW blijkt dat maar de helft van de inschrijvers actief op zoek is. Het systeem moedigt dat aan, maar daar willen we nu verandering in brengen. Wel zo eerlijk".

[Dit is grote onzin, want: Hij heeft het over mensen die op den duur willen verhuizen. Zij hebben dus een huis en zijn dan 'doorstromer' in het systeem. Bij doorstromers krijgt degene die de langste woonduur heeft de aangeboden woning toegewezen. Als iemand de WoonWijzer bv. geregeld meeneemt vanuit de hal van het stadskantoor en hij ziet een woning staan die hij graag wil hebben, dan hoeft hij zich alleen maar als een speer te laten inschrijven en levert meteen de bon in. Heeft hij de langste woonduur in zijn huidige woning, dan hoort aan hem de woning toegewezen te worden. M.a.w.: Die woonduur kun je meteen 'inzetten' na de inschrijving en jaren ingeschreven staan als doorstromer is dus helemaal niet nodig...
De mensen die toch als doorstromer jaren ingeschreven staan, doen dat m.i. vaak om het krantje keurig thuis te krijgen. In feite was daarvoor de mogelijkheid van een abo zonder inschrijving het beste geweest, maar een abo op WoonWijzer kun je niet nemen...
De basisfout is m.i. geweest, om bij zowel starters als ook doorstromers niet gewoon de inschrijfdatum als uitgangspunt te nemen voor de rangorde bij toewijzing.
Natuurlijk kun je stellen dat men zich dan evengoed jarenlang laat inschrijven om wachttijd op te bouwen en kun je DAT dan weer de mensen verwijten...
Maar dat is dan onterecht: Kan de woningzoekende het helpen dat betaalbare huurwoningen schaars zijn geworden en dat men, zeker als starter, reageert via vroegtijdige inschrijving?!
Er wordt gesteld dat maar de helft van de ingeschreven woningzoekenden aktief op zoek is, ofwel woonbonnen instuurt. Nou en? De corporatie hoeft alleen maar iets te doen met die woonbonnen en ziet hypocriet over het hoofd, dat al die ingeschreven woningzoekenden ook geld in het laatje brachten omdat zij (jaarlijks!) inschrijfgeld betaalden!
En voor wat die persoon betreft "die net een baan heeft in Leeuwarden": Het vorige systeem kende ook urgenties voor "reistijd" en zo raar was dat in feite niet. En zoals gesteld: De mensen die jaren ingeschreven staan, maar geen woonbon sturen, zijn in feite een soort abonnees op WoonWijzer, omdat ze wel graag op de hoogte gehouden willen worden.
Alsje straks geregeld even gaat kijken op de website met het woningaanbod, is dat in feite toch hetzelfde?!]

Spotgoedkoop

Ook de strenge regels omtrent inkomen en huishoudengrootte verdwijnen.
Iemand die voor zijn doen 'duur' wil wonen, of juist spotgoedkoop, mag dat in het vervolg. De inkomenstabellen zullen verdwijnen. De angst van corporaties dat mensen daar misbruik van maken is inmiddels verdwenen en het past beter in de tijd om mensen zelf die keuze te laten maken.

Boekhoudt: "In de regio Arnhem/Nijmegen werkt dat al jaren zo. En wat blijkt? Mensen die lekker verdienen blijven echt niet in een goedkoop flatje voor een alleenstaande. Negentig procent van de mensen wil zo mooi mogelijk wonen, dus zodra het inkomen verbetert zullen ze ook een mooiere woning kiezen. Alleen in uitzonderlijke gevallen werkt dat niet.
Je hebt mensen die mooi wonen zo belangrijk vinden, dat ze er veel extra geld voor over hebben. En je hebt mensen met veel geld die goedkoop blijven wonen om een speciale reden. Iemand die aan het sparen is om een grote wereldreis te gaan maken of zo. Die uitzonderingsgevallen mogen er zijn, waarom niet?!"
.

[Ten eerste is het zo, dat er niet veel "goedkope flatjes voor alleenstaanden" meer te vinden zijn omdat er veel minder vrij komt dan eerst het geval was. De opmerking geeft aardig de opvattingen weer van diverse corporatiebestuurders: "Alleenstaanden wonen in goedkope flatjes" (en wij met onze dure koophuizen betalen ons blauw aan hypotheek, wordt er wellicht bij gedacht).
Ten tweede was was het tot nu toe zo dat er een zeker verband op het moment van woningtoewijzing moest zijn tussen de huurhoogte en het inkomen.
Zo mag een eenpersoonshuishouden van 23-65 jaar bijvoorbeeld maximaal EUR 1235 per maand bruto inkomsten hebben om een woning te kunnen huren met een huur van maximaal EUR 298,59 en een meerpersoonshuishouden mag maximaal EUR 1666 bruto inkomen hebben bij een huurwoning tot die prijs.
De gedachte achter toewijzen op basis van inkomen is altijd geweest, dat de schaarse goedkopere woningen zoveel mogelijk beschikbaar moesten blijven voor de lagere inkomens:

De wat hogere inkomens hadden omdat ze wat meer geld hadden ook meer keus qua huurprijsklassen, de lagere inkomens niet. Deze gedachte wordt dus nu verlaten, maar waarom? Het heet: "Het past beter in de tijd".
Geen sterk argument, want ik heb nooit geweten dat 'de tijd' zelf ook beleidskeuzes maakte, ik dacht altijd dat mensen dat deden. Ik denk dat het om heel iets anders gaat, namelijk om de gedachte dat 'de buurt' beter wordt als ook aan mensen wordt verhuurd met hogere inkomens.
Hetzelfde idee als dat men denkt dat door sloop in oudere buurten en het terugbouwen van dure koopwoningen de sociale samenhang beter wordt en de problemen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.
Dit lijkt me simpelweg een variant op dat idee, wat niet of nauwelijks werkt, zoals diverse onderzoekers al aantoonden.
Anderzijds wordt gesteld, dat het allemaal zo'n vaart niet loopt en dat hogere inkomens echt niet de goedkopere huurhuizen zullen inpikken en in de regio Arnhem/Nijmegen zou dat aangetoond zijn.
Maar als hogere inkomens dan toch niet in goedkopere huizen willen, wat is dan de zin en het nut van het laten vallen van het huur/inkomens criterium? Ik had eerst maar eens een paar wijken 'vrij' gegeven en laten meten wat er daar dan gebeurt qua nieuwe verhuringen en wie dat dan gaan huren.
Maar de eigen keuze hoe duur men wil wonen aan de mensen zelf overlaten, is dat dan geen respectabel verhaal? Ja, prachtig, maar de hogere inkomens hadden die vrijheid grotendeels al: Huren in de middenprijsklasse en huren in de hoogste huurprijsklassen. Nu krijgen mensen met weinig geld die vrijheid ook. Prachtig toch? Of klopt hier iets niet? Nee, het verhaal klopt inderdaad niet, want voor de lagere inkomens is het gewoon onverantwoord om heel duur te gaan wonen.
De huursubsidie heeft nog steeds dezelfde beperkingen: VROM zelf doet tegenwoordig de z.g. fiattering, ofwel bepalen of een woning wel 'passend' is:
Als de huur voor een een- of een tweepersoonshuishouden hoger is dan EUR 453,77 of EUR 486,30 voor een gezin of EUR 317,03 voor een jongere tot 23 jaar, wordt in principe geen huursubsidie verstrekt.
Tot voor kort was het bovendien zo, dat als een woningcorporatie door haar woningtoewijzing 'teveel' huursubsidie 'verzegde', die corporatie een boete kreeg van VROM. Dat is van de baan, omdat ik meen BWL alhier VROM voor de rechter sleepte toen haar een boete werd opgelegd. BWL won op grond van artikel 8 EVRM. (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens)
Of de boete die een gemeente kon oplopen voor 'teveel' positieve adviezen richting VROM over te geven fiatteringen IHS, ook is afgeschaft, is mij niet bekend. Maar laten we zeggen dat een klein huishouden met niet al te veel inkomsten straks een huurwoning krijgt die EUR 450 doet, dus tegen de f 1000 kale huur in oud geld en laten we zeggen dat ze huursubsidie krijgen. Waarom doen ze dat? Om hun nieuwe 'keuzevrijheid' eens te benutten? M.i. niet: Ze kunnen op de huidige schaarse woningmarkt ofwel wachten tot ze een ons wegen op een goedkoper huis of ze kunnen deze keus maken. Hoezo, vrije keuze?
In feite 'wonen ze scheef' in de zin van 'te duur'. Ooit had je in de Randstad 'noodkopers', zij zijn 'noodhuurders'.
Mijn vermoeden is, dat het nieuwe systeem huurders met weinig geld richting te dure huizen zal drijven, met alle gevolgen van dien: Er hoeft maar iets te gebeuren, bv. baantje kwijtgeraakt en via de WW de bijstand in; op de huursubsidie wordt bezuinigd (en dat GAAT per 1/1/2005 gebeuren!), man loopt bij vrouw weg of andersom enz. EN HET GAAT FINANCIEEL MIS...
Kortom: De enige groep die iets heeft aan het laten vallen van het huur/inkomenscriterium is de groep huurders met een behoorlijk inkomen, maar voor de lagere inkomens kan het nieuwe systeem een valkuil worden, vergelijkbaar met mensen die een huis kopen wat eigenlijk qua draagkracht voor hen te duur is.]

Nog een consequentie van het nieuwe systeem is de toevoeging van de rubriek "Te Woon". Niet te koop of te huur, maar wie wil hier wonen? Pas na toewijzing van de woning mag de toekomstige bewoner kiezen of hij wil huren, kopen of iets daartussenin. Een prima manier om te bevorderen dat een leuke wijk zowel huur- als koopwoningen oplevert.

[BWL biedt woningen aan die je zowel kunt huren als kunt kopen. Je kunt ook eerst huren en later kopen. Adder onder het gras is, dat BWL altijd het eerste recht houdt op terugkoop en dat recht via een kettingbeding wordt doorgegeven aan de volgende koper, als BWL van haar recht geen gebruik maakt. Omdat het eerste recht van terugkoop niet is beperkt tot maximaal 15 jaar, betekent dit, dat de koper nooit koopsubsidie kan krijgen, omdat dit een van de voorwaarden daarbij is...
BWL zegt in feite daarmee hetzelfde als de banken: Saboteer de koopsubsidie! Een smerige streek!
Alsof men liever niet heeft dat de lagere inkomens iets kopen.
In plaats van deze voorwaarde te stellen had ik kunnen billijken als BWL een 'zelfbewoningclausule' plus kettingbeding plus boetebepaling in de koopakte had gezet. Nu is het mogelijk dat iemand koopt en vervolgens voor huisjesmelker gaat spelen: Gooi het pand in de kamerverhuur... Kamerverordening gemeente? Wat ik daar zo van hoor, moet je je niet al te veel voorstellen van het handhavingsbeleid op dat punt...

Het kettingbeding heeft uiteraard een prijsdrukkend effect op een latere mogelijke verkoop, waarbij in tussentijd ook nog allerlei boeiende WOZ-waarde discussies kunnen ontstaan: In hoeverre drukt het kettingbeding de WOZ-waarde omlaag?
Bij verkoop is het zelfs zo, dat als BWL in eerste instantie het huis niet wil terugkopen en de verkoper het pand op de markt aanbiedt, na 6 maanden dat terugkooprecht herleeft...
Je zult maar net in maand vijf zitten en bezig zijn met een koper die dat kettingbeding niet als een bezwaar ziet, maar dan wel een wat lagere prijs wil betalen...
Dan zijn de 6 maanden om en komt BWL plotseling weer ten tonele... Vermoedelijk denken ze dan dat de verkoper dan wel wat murv is geworden door de nog niet gelukte verkoop en dat zij het dan weer voor een prikje kunnen terugkopen, om het huis vervolgens voor de tweede keer met winst te kunnen verkopen...
Ik kan me puur individueel gezien wel voorstellen dat iemand zo'n huis koopt op de huidige overspannen koopmarkt, maar qua volkshuisvestingsbelang denk ik niet dat de corporaties op dit moment huizen moeten verkopen: Ze kunnen zo'n huis ook verhuren.]

Al met al is de Corporatieholding positief over het nieuwe systeem. Nadelen lijken er niet te zijn en voordelen zijn er te over. Tenminste, als het systeem een beetje werkt.

Boekhoudt: "Ja, daarom pinnen we ons ook niet vast op een datum. We streven naar invoering per 1 juli, naast het systeem van de WoonWijzer. Maar dan moeten we zeker weten dat alles werkt en dan moeten we iedereen goed voorgelicht hebben. Langzamerhand zal de WoonWijzer verdwijnen. Maar we krijgen er veel vrijheid in keuzes voor terug".

[De invoeringsdatum bij CHF, in Leeuwarden BWL en Patrimonium, wordt zoals het nu staat: 1 oktober 2003.]


Einde artikel uit blad WoonWijzer. Commentaar tussen [].

Op zaterdag 28/6/2003, dus een half jaar later, verscheen het volgende bericht in de Leeuwarder Courant:

Meer vrijheid bij inschrijven voor huurhuis

LEEUWARDEN - De woningtoewijzing door Leeuwarder woningcorporaties wordt volgend jaar veel vrijer. De huidige inkomenseisen voor huurders worden grotendeels geschrapt. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen straks een duurdere woning kunnen kiezen, terwijl dit nu onmogelijk is. "Huurders zijn tegenwoordig prima in staat om zelf te bepalen wat ze kunnen betalen", zegt directeur Fred de Groot van corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF).

[Sommige huurders wel, andere huurders niet: Bij koophuizen is het een bekend gegeven dat mensen vaak een huis kopen waarbij ze financieel gesproken 'op hun tenen' moeten staan. Ik denk dat gezien de huidige woningschaarste, het dan bij huurwoningen niet anders zal gaan: Zoveel mogelijk huursubsidie en evengoed nog een hoog percentage wat qua inkomen aan wonen wordt uitgegeven.]

Woningzoekenden dienen nu nog te voldoen aan minimum- of maximumlooneisen om in aanmerking te komen voor een woning.
"Maar dat is niet meer van deze tijd", zegt De Groot. "We willen een vrijere huurmarkt."

Dit geldt ook voor woonbedrijven Beter Wonen Leeuwarden (BWL) en Patrimonium, onderdeel van concurrent Corporatie Holding Friesland, die met NWF samenwerken bij de woningtoewijzing. Het nieuwe systeem zal veel gevolgen hebben voor studenten. Die komen tot nu toe in aanmerking voor slechts een beperkt aantal huizen. Straks kunnen zij zich overal in de stad inschrijven. Met dit voorstel denken de corporaties de nijpende kamernood iets te kunnen verlichten.
"We hebben het deze week met wethouder Roel Sluiter besproken", zegt De Groot.

[Dat studenten zich kunnen laten inschrijven voor alle woningen lijkt mij logisch: Het gaat niet aan om woningen die voor hen betaalbaar zijn, te blokkeren. Overigens wordt er nu toch weer gesproken over 'inschrijven'. Uit de berichten maak ik op dat dat straks niet meer hoeft. Voor studenten geldt overigens hetzelfde als voor andere huurders: Je kunt simpelweg niet duurder huren dan je financieel aan kunt en dat is niet zoveel bij de meeste studenten.
Overigens kun je als student als je per kamer met meer mensen een woning huurt, de huursubsidie wel vergeten: Ondanks dat een meerderheid in de Tweede Kamer ook kamerbewoners huursubsidie wilde geven, gaat dit niet door.
Kennelijk heeft ook een meerderheid in de Tweede Kamer niks te vertellen en beslist de dictatuur van BII.
Een ander punt is dat er helemaal niet meer wordt gesproken over een nieuw convenant tussen gemeente en corporaties: De corporaties gaan even praten met wethouder Sluiter en klaar is kees!
Is het niet nodig dat er afspraken worden gemaakt met name voor woningzoekenden met weinig geld? Mag de gemeenteraad niks meer zeggen over de nieuwe spelregels? Is het straks niet meer nodig om cijfers over aantallen woningzoekenden, aantallen aangeboden woningen, huurprijzen enz. in jaarverslagen vast te leggen en ook te publiceren?! (Dat laatste gebeurt overigens al niet meer: Het PEL publiceerde het Jaarverslag 2001 van de corporaties, niet de corporaties zelf!)
Dit soort cijfers zijn ook nodig voor de gemeenteraad zelf: Hoe kan zij anders bepalen of een bepaald beleid wel of niet goed loopt?]

De komende jaren zal NWF zich volledig richten op bouw van duurdere huurwoningen.
"Nu zit 98 procent van onze huizen in de goedkope klasse (tot EUR 300) en de betaalbare klasse.' (tot EUR 485). Veel mensen zouden best meer willen en kunnen betalen, maar blijven in de goedkope huizen zitten omdat er amper prijzige huurwoningen te vinden zijn", stelt De Groot.
Nieuwbouw van duurdere woningen zou de druk op de goedkopere markt kunnen verlichten.
[Betaalbaar heet dus: Tot EUR 485 is f 1058,63 in oud geld... Per 1/7/2003 zit de bovengrens van het huursubsidie systeem op EUR 585,24 dus in principe is er huursubsidie mogelijk, maar de fiatteringsgrens van VROM ligt op EUR 485,30 voor een gezin, dus meestal is dan in de praktijk geen huursubsidie mogelijk. Dat betekent dat in de praktijk woningen boven de EUR 485,30 voor een gezin vaak ontoegankelijk zullen zijn.... Hoezo, betaalbaar?! Je moet maar lef hebben en dat heb je natuurlijk als voormalig directielid van Achmea Vastgoed te Amsterdam...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Het derde bericht komt uit het blad "WoonWijzer" nr. 15 van 17/7/2003:

Blad WoonWijzer jaargang 9, nummer 15 van 17/7/2003.

WOONWIJZER VERDWIJNT NA TIEN JAAR DIENST

Minder regels bij zoeken woning

Het zoeken van een woning in Leeuwarden wordt straks veel gemakkelijker.
Regels over inkomen, aantal personen en status van de woningzoekenden vervallen voor het overgrote deel van de woningen. Dergelijke eisen zijn volgens de corporaties achterhaald. Een nieuw systeem zal de aloude WoonWijzer gaan vervangen. De huurder gaat straks zelf bepalen of hij groot of klein, duur of goedkoop wil wonen.

[Over dat inkomenscriterium is al het nodige gezegd; nieuw zijn de criteria "status" en "aantal personen versus woninggrootte". Wellicht wordt met "status" bedoeld dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen starters en doorstromers? Als dat zo is, dan zou dat een goede zaak zijn. Het was een onzinnig onderscheid tussen "huurders die het wonen nog moeten leren" en "huurders die al kunnen wonen" en die delen van het woningaanbod qua toegang blokkeerde voor deze groepen: Starters mochten niet in doorstromerswoningen, doorstromers niet in starterswoningen. Zo zit je jezelf als corporatie die toch belang heeft bij vlotte nieuwe verhuur, in de weg.
Het zou ook kunnen dat met "status" de leeftijdscriteria worden bedoeld:
Jongeren mochten hier niet in, daar niet in: Minimumleeftijd 50 jaar, 55 jaar en dat soort onzin, terwijl dan van een specifiek voor ouderen aangepaste woning totaal geen sprake was...
Overigens zagen we nooit in de WoonWijzer bij een woning het omgekeerde staan: Maximumleeftijd 40 jaar o.i.d. Wij hebben er altijd voor gepleit om d.m.v. een kort verhaaltje aan te geven wat men kon verwachten: "Hier wonen overwegend jongeren, ouderen, gezinnen" ed.
Dan kan iedereen zelf bepalen of hij/zij daar wel of niet wil wonen: Sommige mensen wonen het liefst bij leeftijdsgenoten en anderen wonen het liefst "gemengd".
Kortom: Als het de leeftijdscriteria per woning of complex zijn die er uit gaan, dan zouden we dat toejuichen.

Over het laten vallen van het criterium: Aantal personen versus woninggrootte zijn we minder te spreken: Dat kan betekenen dat mensen vanwege de woningkrapte met teveel mensen in een te klein huis gaan zitten. Ooit heette dat 'overbewoning'. Dat is niet goed voor deze mensen zelf en vaak ook niet goed voor hun buren.
Daarom zou er een criterium moeten blijven: Maximaal zoveel personen per woning bij woningtoewijzing. Maar bij de huidige krappe markt zou je bij in elk geval de goedkopere huizen ook het criterium: Minimaal zoveel personen per woning moeten handhaven.
Bv.: Woning met 1 of 2 slaapkamer minimaal 1 persoon, met 3 slaapkamers minimaal 2 personen en bij flats hetzelfde, maar dan 1 slaapkamer aftrekken van het aantal slaapkamers ofwel: De norm iets ruimer stellen, zodat 1 persoon een flat met 3 slaapkamers kan krijgen.
Reden: De oudere flats zijn vaak niet al te groot en 1 slaapkamer wordt dan vaak benut als een soort vergroting van de woonkamer, die ook vaak niet zo groot is.]

"Het oude systeem van woningverdeling is sterk achterhaald", stellen Richard Kropff van Nieuw Wonen Friesland en Marjan de Vries van Corporatieholding Friesland. "Mensen willen zelf bepalen hoe ze willen wonen en hoeveel procent van hun inkomen ze bijvoorbeeld aan hun huis willen uitgeven. Het is niet aan de corporaties om te bepalen of iemand voor een bepaalde woning wel of niet in aanmerking komt".

[Dat betekent de individualisering van de volkshuisvesting. Maar er is naast een individueel belang ook een volkshuisvestingsbelang, waarbij je een evenwicht vindt tussen iemands woonwensen en een zo goed mogelijke verdeling van de schaarse woningen.
Het is niet goed om alle criteria overboord te zetten en er een grabbelton van te maken: Dat 'marktgerichte denken' zal in de praktijk betekenen dat de mensen met de lagere inkomens in zo'n systeem het afleggen tegen de financieel sterkeren. Men wil mij toch niet wijsmaken dat de hoogte van iemands loonstrookje straks niet meer wordt gevraagd?
Kijk naar de huurwoningen van de institutionele beleggers: Je kunt je daar soms ook laten inschrijven. Soms wil zeggen: Leg je inkomensgegevens op de balie en als je een behoorlijke baan hebt, slaat de stemming meteen om en je wordt meteen ingeschreven. Ik denk dat de praktijk bij het nieuwe systeem toch wat anders wordt dan Richard Kropff hier schetst.]

De Centrale Registratie Woningzoekenden, de organisatie die verantwoordelijk is voor verwerking van de woonbonnen en de uitgifte van de WoonWijzer, zal per 1 januari 2004 verdwijnen. Vanaf dat moment bieden de beide corporaties hun woningen rechtstreeks aan de potentiële huurders aan, waarbij de Corporatieholding Friesland (BWL en Patrimonium) zelfs in oktober aanstaande die overstap zal maken en Nieuw Wonen Friesland per l januari 2004. Dit artikel geeft in grote lijnen weer wat er voor de huurder gaat veranderen. Halverwege augustus krijgen alle ingeschreven woningzoekenden nog een informatiebrief van de Centrale Registratie. Daarna gaan beide corporaties zelf hun potentiële huurders informeren over onder meer de overgangsregeling.

[Ik vraag me af wat er gebeurt met zaken zoals de opgebouwde wachttijd van de starters en de woonduur van de doorstromers. Bij de omzetting van het oude naar het huidige systeem is een omzetting (conversie) uitgevoerd volgens bepaalde regels om het toen opgebouwde aantal punten om te zetten in wachttijd. Gebeurt dat nu weer, maar dan van wachttijd in bonuspunten, of kan men daar naar fluiten?]

"Een nieuw systeem biedt veel voordelen", vertelt Richard Kropff. "Het oude systeem was gebaseerd op de woonduur, of de inschrijvingsduur van de huurder. Als je je maar vroeg genoeg inschreef, kon je kiezen uit de mooiste woningen. Iemand die met spoed woonruimte vroeg, maar nog niets had opgebouwd, maakte bijna geen kans. Bij beide corporaties wilden we dat veranderen. Het was een verouderde gedachtegang".
Marjan de Vries: "Bovendien zijn Patrimonium en BWL onderdeel van de Corporatieholding Friesland. De zeven woonbedrijven die hier deel van uitmaken, hebben allemaal een eigen manier van aanbieden. Het nieuwe systeem stelt mensen van buiten Leeuwarden in staat om te reageren op woningen in Leeuwarden en omgekeerd".

[Je kon van buiten Leeuwarden altijd al reageren op woningen in Leeuwarden, alleen moest je je dan per post inschrijven. Laatst kregen we zelfs vragen over een woning zoeken in Leeuwarden vanuit Egypte...]

Het nieuwe systeem gaat de actieve zoeker van een huis belonen. Er wordt gekeken hoe vaak je de afgelopen tijd hebt gereageerd op een woning en dat telt. Degene die het meest actief zoekt, krijgt als eerste een woning aangeboden.
Marjan de Vries: "Dit is vooral veel eerlijker. Mensen kunnen straks gemakkelijker reageren via moderne middelen zoals de telefoon en het internet. Nu wordt het woningaanbod nog tweewekelijks gepresenteerd in de WoonWijzer, straks wordt dat veel vaker, hoogst waarschijnlijk elke week. De reactietermijn komt dan niet op de minuut of de dag precies, want we registreren in welke week iemand reageert op een woning en dat telt. Woningzoekenden zullen dus nooit meer horen dat ze zich dus beter een jaar eerder al hadden kunnen laten inschrijven. Het inschrijfgeld vervalt ook. De Centrale Registratie verstuurt nu al geen acceptgiro's meer voor automatische verlenging".

[Op hoeveel woningen iemand per week mag reageren, is onduidelijk: Nu kun je elke 14 dagen via een woonbon op maximaal 2 woningen reageren. Dat het inschrijfgeld vervalt, betekent m.i. dat op den duur alle papieren informatie verdwijnt: Geen WoonWijzer, geen advertenties meer in de kranten.
Overigens kost reageren per computer of telefoon ook geld en het grootste bezwaar: Het sluit mensen zonder computer plus internetverbinding op termijn geheel buiten!
En er is nog een probleem: Je kunt dan wel per reactie bonuspunten geven, maar er zullen situaties ontstaan waarbij voor een bepaalde woning mensen precies evenveel bonuspunten hebben en wie krijgt het huis dan aangeboden? Wellicht toch degene met het hoogste loonstrookje?!]

Alle partijen denken dat de hele woningmarkt baat zal hebben bij het nieuwe model.
"De laatste jaren bleek steeds weer dat de meeste mensen zogeheten wensverhuizers zijn. Ze zoeken niet echt een woning, maar schrijven zich vast in omdat ze dan krediet opbouwen voor als ze over een paar jaar die inschrijfduur nodig hebben om voor een betere woning in aanmerking te komen. Dat bleek ook wel, want zes van de tien ingeschreven zoekers reageerde het hele jaar niet één keer op het woningaanbod en één op de twee geselecteerden wezen het aangeboden huis in tweede instantie toch af, omdat ze het niet mooi genoeg vonden".

["Wensverhuizers" is al jaren de kreet geweest waarmee woningcorporaties de woningnood bagatelliseren.
Ten eerste moet je bij de woningzoekenden niet zozeer kijken naar het aantal ingeschrevenen, maar naar het aantal mensen dat woonbonnen instuurde: Zij zijn aktief op zoek. Hun eigen Jaarverslag van de CRWL over 2001 [CRW-JR01] was daar helder in:
Gemiddeld 3 jaar wachten op een flat en 8 jaar op een eengezinswoning...
Ik houd het er op, dat voor wat betreft het afwijzen van een aangeboden woning, het vooral ging om doorstromers. Zij hebben ook veel te verliezen: Verkeerde keuze gemaakt, verhuisd en woonduur kwijt, dus jarenlang kansloos om de 'fout' te herstellen...
Je kijkt dus wel heel goed uit voordat je ja zegt, als doorstromer. Ook hierom denk ik dat het goed is dat het criterium "woonduur" verdwijnt.]

In de toekomst is ook verhuizen gemakkelijker. In het verleden ging je opgebouwde woonduur naar nul als je verhuisde naar een ander huis, wat nog niet geheel naar wens was. Straks kan men verhuizen naar een betere woning, terwijl men door actief zoeken ook rustig binnen een jaar verder kan 'doorschuiven' richting droompaleisje.

Kropff: "Dit is toch veel eerlijker? Als buitenstaander in de stad, of in de huursector, bepalen wij niet langer waar je mag wonen en met hoeveel mensen je er mag wonen. Iedereen heeft gelijke kansen. Aan het reactiepatroon is wel te zien hoe graag je een woning wilt, want dan reageer je bij wijze van spreken elke week".
Marjan de Vries: "Van andere corporaties uit het land weten we inmiddels dat mensen niet gauw in een 'te goedkope' woning gaan zitten als ze een royaal salaris hebben. Zo zit een mens niet in elkaar: de meeste huurders proberen toch uiteindelijk een mooiere woning te krijgen zodra ze dat kunnen betalen. Mocht na de invoering van het nieuwe systeem blijken dat een bepaalde groep huurders in het gedrang komt, dan zullen we hierop bijsturen. Bovendien, beide corporaties houden een specifiek deel van de woningen apart. Voor woongroepen, zorgbehoevenden en gehandicapten blijven we wel gericht woningen toewijzen. En een deel van de woningen blijft ook beschikbaar voor de urgentietoekenningen".

[Je zou verwachten, dat in zo'n nieuw systeem de urgenties er uit kunnen. Per slot kun je straks elke week reageren en zo bonuspunten opbouwen. Maar het zou kunnen dat dat bij zo'n krappe markt niet voldoende is om snel aan de beurt te zijn.]

Maanden van voorbereiding zijn inmiddels voorafgegaan en de laatste details worden nu nog uitgewerkt. Wat duidelijk is, is dat de actieve zoeker straks in kortere tijd een leuke woning kan vinden. Het onderscheid in starters en doorstromers komt te vervallen, waardoor iedereen gelijke kansen krijgt.
Op details zullen er bij beide corporaties wel verschillen zitten in de verwerking van de reacties, maar daar worden de woningzoekenden in de komende maanden nog uitvoerig over geïnformeerd. Wat gedeeld wordt, is het vervallen van voorwaarden die aan de toekomstige bewoner worden gesteld, en het betalen van inschrijfgeld.
Het aanbod wordt vaker ververst en reacties en toewijzingen verlopen sneller dan ooit tevoren. Als dat geen goed begin is?!

[Kortom: Het wordt nog boeiend. Men moet er echter goed om denken, dat elk woonruimteverdelingssysteem in feite ballotage is.
Het nieuwe systeem is gewoon een andere manier om een schaars product te verdelen, maar er komt geen huis extra bij!
Dat moet men niet over het hoofd zien...]


Einde tweede bericht uit blad WoonWijzer. Commentaar tussen [].

UPDATE VAN:

LEEUWARDEN KRIJGT NIEUW WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM PER 1 OKTOBER 2003

LEEUWARDEN 7/9/2003

Brief van de Centrale Registratie aan alle ingeschreven woningzoekenden

Op 2/9/2003 verstuurde de Centrale Registratie Woningzoekenden in Leeuwarden een brief aan alle woningzoekenden die daar ingeschreven staan. De brief gaat over de komende wijzigingen van het woonruimteverdeelsysteem. Hieronder volgt de letterlijke tekst:


CRW Centrale Registratie van Woningzoekenden in Leeuwarden

Leeuwarden, 2 september 2003

Geachte heer, mevrouw,

Als ingeschreven woningzoekende voor een huurwoning van één van de Leeuwarder woningcorporaties ontvangt u iedere twee weken de WoonWijzer. Daarin treft u het actuele woningaanbod aan. Door middel van de woonkeuzebon dan wel via een speciaal telefoonnummer kunt u reageren op een vrijkomende woning.

Zoals aangekondigd in de WoonWijzer van 17 juli 2003 zal een nieuw systeem van woonruimteverdeling de huidige systematiek gaan vervangen. Het zoeken van een woning in de gemeente leeuwarden wordt daardoor veel gemakkelijker. Zo komen de huidige voorwaarden over inkomen, huishoudgrootte en leeftijd vrijwel geheel te vervallen. Ook de begrippen starter en doorstromer gaan tot het verleden behoren.

[Hierover is al het nodige gezegd, dus nu alleen kort:
- Inkomenscriterium vervalt: Risico van 'noodhuurders': Lagere inkomens die gedwongen door schaarste aan goedkopere huizen te duur gaan wonen met het risico van ongelukken bij inkomensterugval door bv. werkloos raken. Hoezo, vergroting keuzevrijheid? Hogere inkomens kunnen in goedkopere huizen komen te wonen: Inderdaad meer keuzevrijheid, maar hogere inkomens hadden al veel keuzevrijheid qua duur huren of gaan kopen. Men zou hooguit een experiment hiermee kunnen houden in 1 of 2 wijken en zien hoe dit in de praktijk gaat.

- Criterium huishoudgrootte vervalt: De criteria zijn nu voor alleenstaanden die een sociale huurwoning zoeken wel erg strak: Flatje heet al snel bestemd te zijn voor "minimaal 2 personen". Criterium qua minimum huishoudgrootte zou wel wat minder strak mogen, met name bij flats. Als het criterium is "zoveel personen/zoveel kamers" dan bij flats net doen alsof er 1 kamer minder in zit dan in werkelijkheid. Dit m.n. in verband met de vaak kleine woonkamers in de wat oudere flats.
Er zou een criterium moeten zijn qua maximum aantal personen in relatie tot de woninggrootte om mensen tegen zichzelf te beschermen: Als de woningmarkt krap is zoals nu, moet ook voorkomen worden dat m.n. gezinnen dan maar een te kleine woning accepteren. Dat leidt in het jargon tot 'overbewoning'.
Conclusie: Het totaal laten vervallen van grootte-criteria is geen goed idee, de criteria bijstellen wel.

- Leeftijdscriteria laten vervallen: Positief. Het achterliggende idee berustte erg op vermeende groepseigenschappen van jongeren, ouderen en hun vermeende wensen om leeftijdsgewijs bij elkaar te wonen. In werkelijkheid zijn er rustige en overlastgevende jongeren, aardige ouderen en oude zeurpieten, sommige mensen willen bij leeftijdsgenoten wonen, anderen juist niet of het kan hen niet schelen.

- Onderscheid starter/doorstromer vervalt: Positief punt. Was altijd een van de bottle-necks in huidige systeem. Beste criterium m.i. voor bepaling wie een woning krijgt: De inschrijfduur. Daarom zou het nieuwe systeem wel een soort startpunt moeten kennen. Systeem wat men vooral niet moet doen: De woningen verloten. Dat is werkelijk van de zotte. Enkele corporaties in het land werken daar namelijk mee.]

Het bureau Centrale Registratie Woningzoekenden, verantwoordelijk voor registratie van woningzoekenden, het verwerken van de woonkeuzebonnen en de uitgifte van de WoonWijzer houdt met ingang van 1 januari 2004 op te bestaan.

Vanaf 1 oktober 2003 start de Corporatieholding Friesland (BWL en Patrimonium) met een eigen systeem van woningaanbieding en woningverdeling. U vindt het woningaanbod van deze corporatie vanaf 1 oktober 2003 niet langer vermeld in de WoonWijzer. Het aanbod van de Corporatieholding wordt dan wekelijks gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Eind september ontvangt u van de Corporatieholding nader bericht over het nieuwe aanbodsysteem en volgordebepaling.

[Het blad WoonWijzer gaat dus door tot 1/1/2004, maar vanaf 1/10/2003 staat daar alleen nog maar het woningaanbod in van Nieuw Wonen Friesland. Per 1/1/2004 is er alleen nog maar de Leeuwarder Courant voor wie een abo heeft (en kan betalen). Men zal wel denken: Wie geen abo kan betalen kan onze huren toch ook niet betalen en wie geen computer met internetaansluiting kan betalen ook niet. M.a.w.: Zijn we mooi ook de mensen met weinig geld kwijt als woningzoekenden...
Corporatieholding Friesland zal wel een scherp tarief hebben bedongen voor haar wekelijkse advertentie in de Leeuwarder Courant. Per slot levert het de krant heel wat noodgedwongen nieuwe abonnees op in Friesland... Als straks dan NWF gaat adverteren in het Friesch Dagblad, kun je 2 abo's nemen...
Voor Leeuwarden is het kwalijke dat het straks niet meer zo is dat je je voor alle corporatiewoningen in 1 keer kunt laten inschrijven. Dat was nu juist een pluspunt van het huidige systeem: 1 maal inschrijven en het totaalaanbod centraal in 1 blaadje, via de post.
Zoals al geschetst, is een groot bezwaar tegen het nieuwe systeem, dat het mensen uitsluit: Geen computer met internet of geen abonnement op de Leeuwarder Courant: Geen mogelijkheid om op een woning te reageren, of je moet elke week persoonlijk bij in elk geval twee woningcorporaties langs om te zien of daar een kopie ligt van de advertentie van die week... Heb je ook geen telefoon, omdat je bv. maar een bijstandsuitkering hebt en je wel zuinig aan MOET doen: Dan zijn er ook geen mogelijkheden om te reageren meer, ook al heb je het aanbod bij de corporatie ingezien!! Dan ben je afgeschreven en uitgekotst en kun je ook geen woningzoekende meer zijn... Ik vind dat een kwalijke zaak bij het nieuwe systeem. Ik vind dat de mogelijkheid er moet blijven om per post een keuzebon te sturen! En het was ook beter geweest om de advertenties wekelijks in Huis aan Huis te zetten, ondanks de slechte bezorging. Huis aan Huis ligt als gratis blad nl. nog op diverse punten in de stad om mee te nemen, de Leeuwarder Courant natuurlijk niet.]

De woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland blijft tot en met december 2003 haar vrijkomende woningen presenteren via de WoonWijzer en gaat niet eerder dan 1 januari 2004 over op een nieuwe werkwijze. Deze corporatie zal u daarvan in de maand november 2003 nader op de hoogte brengen.

[Het is te hopen dat hun nieuwe systeem qua spelregels niet erg veel afwijkt van dat van CHF, anders snappen woningzoekenden er in Leeuwarden straks niks meer van.]

Beide corporaties zullen u bij hun berichtgeving uiteraard ook nader informeren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan uw opgebouwde rechten vanuit uw huidige inschrijving.

[Dat is niet meer dan normaal en deze conversie heeft ook plaats gehad op het moment dat het vorige woonruimteverdelingssysteem in het huidige werd omgezet.]

Het leek mij een goede zaak u nu reeds van de aanstaande ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Zoals hiervoor vermeld, ontvangt u van beide corporaties nog een nadere uiteenzetting van de wijze waarop zij afzonderlijk met hun vrijkomende woningen zullen adverteren.

Heeft u op dit moment toch nog vragen dan kunt u daarover telefonisch contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken via het telefoonnummer (058) 233 41 37.

Met vriendelijke groeten,

A. Kruidhof,
Coördinator Centrale Registratie Woningzoekenden.
Einde tekst brief CRWL van 2/9/2003. Commentaar tussen [].

EERSTE BARSTEN IN NIEUWE SYSTEEM VOOR DE START AL ZICHTBAAR

LEEUWARDEN - 7/9/2003 De eerste tekenen dat het werkelijke nieuwe systeem op voorhand al afwijkt van wat beweerd werd zijn er nu al, want:
Het heette in het eerdere verhaal over het nieuwe systeem in de Leeuwarder Courant van 28/6/2003:
"Het nieuwe systeem zal veel gevolgen hebben voor studenten. Die komen tot nu toe in aanmerking voor slechts een beperkt aantal huizen. Straks kunnen zij zich overal in de stad inschrijven. Met dit voorstel denken de corporaties de nijpende kamernood iets te kunnen verlichten." Einde citaat.

Corporatieholding Friesland meldde echter in de Huis aan Huis van woemsdag 3/9/2003 dat er vanaf 2004 bij hen 1 loket komt voor studenten, dus toch weer iets aparts. Voor e-mail wordt niet naar hen verwezen maar naar Leeuwarden Studiestad, een stichting die is opgericht door de beroepsopleidingen voor MBO en HBO in de stad.
Gemeld wordt ook dat studentenwoningen in de krant komen en op internet en dat voorwaarde is om een dergelijke woning te mogen huren, een inschrijving is bij een van de Hogescholen. Hiermee dus andere woningzoekenden uitsluitend. Het feit dat men spreekt over specifieke 'studentenwoningen' doet vermoeden dat de bewering dat studenten zich straks overal in de stad kunnen inschrijven; dus in principe voor elke woning, simpelweg niet waar is.
Mijn vermoeden is dat er heus wel allerlei beperkende voorwaarden in het nieuwe systeem zullen zitten of erger nog: Dat er ad-hoc maar wat aan gerommeld wordt en ad-hoc van alles wordt verzonnen. Het bovenstaande lijkt ook zo'n uit het niets opduikend verzinsel. Als je daarmee begint houd je geen woonruimteverdeelSYSTEEM over maar een verdeling met een lappendeken aan groepscriteria. Hoe zit het met de a-so? Moeten die niet een apart loket? Of allochtonen die heel slecht Nederlands spreken ook in speciaal aangeduide woningen? Het lijkt of de leeuwarder politiek elke greep op woonruimteverdeling als systematiek kwijt is. Ik hoor tenminste nergens iets, behalve radiostilte.
Tenslotte nog dit: Gaan bij de 2 nieuwe systemen de corporaties nog jaarverslagen publiceren?? Of is dat ook voorgoed afgelopen opdat men daar mooi weer kan spelen en zeggen dat er geen woningkrapte is? Wat niet weet dat niet deert, nietwaar?


secretariaat PEL