Naar aanleiding van het door de onlangs opgerichte Bewonersgroep 'Sloop is STIJLloos' verzonden oprichtings-persbericht verscheen op 19-7-2000 het volgende bericht in de Leeuwarder Courant:


HUURDERS MEENTHE IN VERZET TEGEN AFBRAAK

LEEUWARDERS - In Bilgaard-Oost hebben vijf huurders een actiecomité opgericht dat zich zal verzetten tegen de sloop van huizen en flats in de Stijl, beter bekend als de Meenthe. De groep noemt zich 'Sloop is Stijlloos'.
[Je hebt huizen en je hebt 'flats'. Flats zijn kennelijk geen huizen als je dit leest...]

Het actiecomité vindt dat woningcorporatie BWL moet kiezen voor behoud van de buurt. "Ze kunnen beter het achterstallig onderhoud wegwerken", aldus activiste Rinske Balsma.
[Omstreeks 1988 werd de split-level flat aan de Dokkumer Ee, de S8, gesloopt en werd de rest van de wijk opgeknapt. Maar daarna heeft BWL niet al te veel meer uitgevoerd, zodat vooral de laagbouw er verwaarloosd uitziet. Vorig jaar werd plotseling begonnen met een schilderbeurt, maar even plotseling werd daar weer mee gestopt, zodat bij sommige laagbouw blokken de uitbouw van de woningen waarin de inpandige bergingen zitten is geverfd en bij andere blokken weer niet...
Ook gaat er het gerucht dat al tijden kunststofkozijnen klaar staan om de houten kozijnen die door het verwaarloosde schilderwerk 'matig' zijn geworden, te vervangen.]

De actieplannen van de groep zijn nog pril. Een politieke lobby staat op het programma, evenals een maatschappelijke lobby. "We willen een principieel debat over stedelijke vernieuwing." Dit moet zich volgens haar toespitsen op de vraag wat het doel van de operatie moet zijn. "We maken ons heel erg boos als er denigrerend gesproken wordt over concentraties alleenstaanden, mensen met huursubsidie en allochtonen."

Onderwijl is het nog steeds niet bekend wat BWL precies van plan is met de Meenthe. De uitkomst hangt in grote mate af van de financieringsmogelijkheden. Belangrijk in dit verband zijn de opbrengst van verkoop van BWL- bezit elders, en de opbrengst van projectontwikkeling op de Ee-eilanden. Bij het laatste gaat het om uitbreiding van het Havankpark en sloop en herbouw in de Vrijheidswijk-West.
[Maar ik neem aan dat woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland in Lekkumerend-West op de plaats van woningen die zij daar willen slopen zelf nieuwbouw willen plegen, ook terwille van de winst.
Dus: Waar gaat BWL dan nieuwbouwwoningen neerzetten in Lekkumerend-West?
Volgens Henk Deinum van BWL willen zij het terrein verwerven ten noorden van de Jan Evenhuisstraat, oostelijk van de Dokkumer Ee. Daar bevindt zich nu een v.m. (?) scheepswerf en daar zou dan door BWL gebouwd kunnen worden.
Maar die aankoop kost echter ook weer geld, afgezien van de vraag of die grondeigenaar aan BWL wil verkopen. Dat is hij niet verplicht en gelukkig gaat de wet nog (?) niet zo ver dat de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op die grond van toepassing kan verklaren in die zin, dat de eigenaar verplicht is om bij verkoopplannen het terrein als eerste aan BWL aan te bieden. De volgende 'truc' zie ik echter nog wel gebeuren: De gemeente verklaart de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, koopt het terrein en verkoopt dit binnen 24 door aan BWL... In feite betekent dit dan de Wet Voorkeursrecht Begunstigden Gemeenten...
Enerzijds betekent nieuwbouw daar dat daarvoor geen woningen plat hoeven, anderzijds betekent het echter wel dat de corporatie die daar nieuw kan bouwen weer winst genereert door verkoop van die nieuwbouw koopwoningen, waardoor sloop van andere (huur)woningen weer makkelijker wordt. Op deze manier geredeneerd zou het beter zijn dat ofwel verwerving mislukt ofwel dat een projectontwikkelaar die grond verwerft...
Intussen zou het best kunnen dat BWL in stilte al lang bezig is met verwerving van dat terrein.]

"De bal ligt bij de gemeente", zegt directeur Henk Deinum over het laatste. "Als de uitbreiding van het Havankpark niet rond komt, heeft dat invloed op de herstructurering van de Meenthe. Dan komt de zaak op slot te staan. Het zijn communicerende vaten."
[De nieuwe bewoners van het Havankpark zijn woest omdat de gemeente Leeuwarden hen 'wonen in het bos' had beloofd, maar diezelfde gemeente nu een stuk van het Leeuwarder bos weer wil kappen om het Havankpark uit te breiden. Daar gaat je beloofde uitzicht op het bos... Bewoners daar willen hiertegen procederen.
De gemeente gaat het om de winst uit de grondverkoop opdat ze de geplande 'Achter-Ee' kunnen graven. Dat moet een zijtak van de Dokkumer Ee worden, zodat Havankpark en Meenthe op een 'eiland' komen te liggen. Wethouder Bilker had echter al opgemerkt dat dat nieuwe kanaal wel erg duur zou worden...
Ook had Bilker enige weken terug een vertrouwelijke 'klaagbrief' geschreven aan de gemeenteraadsleden waarin o.a. stond dat in de gesprekken tussen de gemeente en BWL over o.a. de Noordrand al weer enige malen harde woorden waren gevallen en dat er pas op de plaats werd gemaakt tot oktober a.s.
Uiteraard ging de heibel opnieuw over het geld en de manier waarop het kostenplaatje zou worden afgedekt. De gemeente wil 'per gebied' werken qua plussen en minnen, BWL wil zekerheid over alle gebieden bij elkaar. Op die manier zou je m.i. best verlies kunnen leiden als WBC op het ene gebied en winst op het andere gebied, als de totale optelsom van winsten en verliezen maar uitkomt op tenminste nul.
Bedoelde brief prees de samenwerking tussen gemeente en WBC Nieuw Wonen Friesland voor wat betreft de sloopplannen van NWF in Lekkumerend, waar op korte termijn zowel de S8, de S5 en de S12 aan Jan Evenhuisstraat en mariniersespel plat gaan plus de Wierdaflat bij het winkelcentrum dat ook wordt gesloopt...
Voor wat betreft die 'communicerende vaten': Als het de gemeente niet lukt om grondverkopen te realiseren in de geplande uitbreiding van het Havankpark, komt haar deel van het kostenplaatje voor het Ee-eiland waarschijnlijk niet rond en staat de geplande nieuwbouw van koopwoningen door BWL op de plaats van de huidige Meenthe ook op scherp.]

Volgens de afspraken moet er in de loop van september een herstructureringscontract tussen de gemeente en de corporaties liggen voor de komende tien jaar, aldus Deinum.
[Maar er is nu sprake van een 'adempauze' en de stemming tussen BWL en gemeente is nog steeds niet goed. De gemeente heeft nu i.t.t. het verleden niet meer met BWL te maken maar met corporatieholding Friesland en voor hen onderhandelen niet alleen Henk Deinum, maar ook Durk van der Zee van Talma Drachten; nu ook onderdeel van de holding. M.a.w.: De gemeente heeft nu grotere belangen tegenover zich staan dan alleen het BWL-belang.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Hoe ver is men nu volgens BWL en dan officieel naar buiten toe met de onderhandelingen?
Op 6-3-2000 werd er een principe-akkoord gesloten en nu moet het concreet ingevuld via dat 'herstructureringscontract voor tien jaar'. Hoe concreter, hoe lastiger, denk ik...
Hieronder de tekst van het persbericht zoals dat door BWL op 6-3-2000 werd uitgegeven.
Diezelfde avond was er in de Harmonie een besloten vergadering van de Raads Advies Commissie Stadsontwikkeling met de woningcorporaties. Wat daar werd besproken moest kennelijk niet in de openbaarheid...
Lang leve de z.g. democratie...


Stichting BWL Leeuwarden

Persbericht

Principe-akkoord over de Stedelijke Vernieuwing

Stichting BWL
Mr. P.J. Troelstraweg 149
Postbus 1134
8900 CC Leeuwarden
telefoon 058-267 86 78
fax 058-266 32 96
e-mail: info@bwl.nl

Maandag 6 maart jl. hebben de Leeuwarder corporaties en Burgemeester & Wethouders een principe-akkoord bereikt over de aanpak van de Noordrand.
Daarmee is -na maandenlang touwtrekken- meer duidelijkheid verschaft in de toekomst van Bilgaard, Vrijheidswijk en Camminghaburen-Noord. Het principe-akkoord regelt de aantallen te slopen en te renoveren woningen. Het doet uitspraken over de prioriteiten, maar geeft geen details.
Centraal in de planvorming staat De Meenthe (Bilgaard-Oost). Daar zijn plannen voor grootschalige sloop. Tezamen met de aanleg van een nieuwe waterweg, de zogenaamde Achter Ee, ontstaat er ten zuiden van het Havankpark een nieuw woongebied. Voor Vrijheidswijk-NoordWest (De Espels) moet nog een wijkontwikkelingsplan worden ontwikkeld. Sloop van woningen en renovatie zal hier waarschijnlijk ook gaan plaatsvinden, maar in veel beperktere mate. Ook voor Vrijheidswijk-Oost (Robinsonstraat e.o.) wordt een wijkontwikkelingsplan gemaakt. Ook hier kleinschalige ingrepen. De hoogbouw aan De Kei komt daarmee op het grensvlak te liggen van het nieuwe woongebied op de plaats van De Meenthe en de rest van Bilgaard. Dit kan consequenties gaan hebben voor met name de 7-hoog flat. Dat is nog niet zeker. De corporaties en de Gemeente betrekken ook het centrum van Bilgaard in hun plannen. Een nog aantrekkelijker winkelcentrum, gecombineerd met wijkvoorzieningen is daarbij het toekomstbeeld. In Bilgaard zal met name de positie van ouderen, en hun wens langer zelfstandig te wonen, meer aandacht krijgen.
Beter Wonen neemt het initiatief om eerst in de Vrijheidswijk en De Meenthe van start te gaan met Intensief Beheer. We denken 1 april (geen grap) operationeel te zijn. Dat betekent een wijkkantoor, meer inzet van mensen en middelen, meer samenwerking met de overige partners in het beheer. Doel: voor, tijdens en na de Stedelijke Vernieuwing de leefbaarheid in wijken en buurten te garanderen. Binnenkort kunt u meer nieuws over de plannen van de Stedelijke Vernieuwing en het Intensief Beheer verwachten op deze site.
Einde persbericht BWL van 6-3-2000.