Werkgroep voor Volkshuisvesting meldt:
STEDELIJKE VERNIEUWING LEKKUMEREND VOORLOPIG IN IJSKAST...


Wij ontvingen op 22/7/2003 het volgende bericht met een verzoek tot plaatsing op de website:


BERICHT

'Werkgroep Voor Volkshuisvesting'

Het is de krantelezer en 'lokaal' internetter wel opgevallen dat de herstructurering van de Vrijheidswijk zacht uitgedrukt 'niet zo lekker meer loopt'. Het laatste wat de bewoners en bezoekers van de wijk hebben gezien is het bouwrijp maken van het terrrein van de voormalige Mariniersespel en de kranteberichten dat de oorspronkelijke plannen tot twee keer toe 'versoberen' moesten. Nieuw Wonen verwacht de te bouwen dure koopwoningen blijkbaar niet of minder snel te verkopen...

In februari ontving een deel van de Vrijheidswijkbewoners (nl. het deel wat in de woningen van BWL woont) een nieuwsbrief met een uitgestippeld traject. Eerst zou de Robinsonstraat (d.w.z. het huurdersdeel) 'in overleg met de zittende bewoners' aangepakt worden, in maart zou dat al moeten zijn, let wel 2003...
In mei zouden de zittende bewoners van de Pilotenespel de eerste ontwerpplannen ter inzage te zien krijgen.

Eind juni vroeg een 'zittende bewoner' zich af of-ie wat gemist had aangezien een aantal bewoners zich nadrukkelijk had opgegeven bij KAW-architecten om mee te praten en mee te denken over de 'herstructurering' (lees: sloop) van de Pilotenespel.
De plannen logen er niet om: Vrijwel complete sloop, woontorens, jachthaventjes, en patio-woningen maken van de niet te slopen woningen.
Na veel bellen en doordrammen kwam mevr. Aarts van KAW met een heel verhaal nadat ze haar excuses aanbood aan ondergetekende dat het haar 'ontschoten was' mij daarover op te bellen dan wel aan te schrijven.

Onderstaand verhaal is al weken bekend bij Nieuw Wonen, BWL en de Dienst Stadsontwikkeling. Ik vermoed dat de reden dat ik dit nu te horen heb gekregen niet alleen mijn drammerige instelling is maar ook omdat, zo verklaarde ze 'de samenwerking tussen BWL, DSO en KAW inzake de Vrijheidswijk ten einde is'...
We hebben de perikelen rond de steeds duurder wordende sloop van de Vegelinbuurt gezien, de versoberende plannen van de 'Eeburg'/vm. Mariniersespel en nu dit verhaal.

Mevr. Aarts vertelde dat de plannen over de Pilotenespel in mei de gemeenteraad niet eens hebben gehaald '... de gemeente wil deze plannen niet....'.
De plannen voor de Robinsonstraat zijn 'teruggetrokken', het zou 'te ingrijpend zijn en er is politiek geen draagvlak meer'...
De plannen worden niet meer ingediend, de economie loopt terug en meer van dergelijke termen. In juni is er blijkbaar een extra 'Stuurgroep'-vergadering geweest met BWL en Dienst Stads Ontwikkeling (of 'Nieuw Wonen' daar bij was is mij onduidelijk) maar BWL 'gooit het roer om' van herstructurering/sloop naar een blijkbaar al ontwikkeld concept van 'Intensief Beheer'.
Een samenwerking tussen gemeente, BWL en politie om 'de leefbaarheid te vergroten', lawaai-overlast, vernielingen, zwerfvuil en hondepoep werden als voorbeelden genoemd maar ook zoiets als 'rommelige tuintjes'.

BWL en KAW namen het besluit dat er na de zomer een 'extra en laatste' nieuwsbrief door de wijk gaat met hun versie van dit verhaal, een themanummer 'Beheer en Veiligheid'. Ook weer de bevestiging dat de lange Annie Westlandflat 'voorlopig blijft' vanwege de kamernood van de nieuwe lichting studenten.Ook was er een gerucht dat de 'lange' flat 'omgevormd' moest worden, sloop is zowiso uitgesteld tot 2005, 'en dat zal wel verder opschuiven'. De grote en ingrijpende herstructureringsplannen/sloopplannen zijn 'in de ijskast gezet'. Twee opvallende mededelingen tussen neus en lippen door:

1) De samenwerking tussen KAW en BWL (en DSO?) is voorbij, dit was mevr. Aarts laatste dag aan dit project, 'mijn taak zit erop'. Wellicht is deze samenwerking in niet zo'n leuke sfeer afgebroken en verteld ze mij dit daarom? Het leek er niet op dat ik nog iets zou horen van KAW, en de verhoudingen tussen ondergetekende en BWL zijn bekoeld na een reeks 'incidenten'.

2) BWL en Patrimonium en meerdere andere corporaties in Fryslân heten nu 'CorporatieHolding Friesland', afgekort CHF. Deze reus is blijkbaar nu al slecht te besturen want ze is in twee delen geknipt, zo vertelde mevr. Aarts, een regio 'Zuid' en een regio 'Noord'. Van regio 'Noord' is nu ene Hilde van Ree regiodirectrice en opvallend was dat er mij verteld werd dat Marein Boekhoudt 'geen manager bewonerszaken meer is', z'n huidige functie is mij onbekend, ook of-ie nog bij CHF/BWL werkt.

Aan deze gang van zaken vallen een aantal dingen op, zoals "waarom weten de bewoners om wie het gaat nog niets?" Een vooraankondiging in de pers dat er meer info volgt ofzo...
Ook rijst de vraag of er wat gewonnen is met het 'in de ijskast zetten' van de sloopplannen.
Immers: als de economie weer aantrekt kunnen dergelijke plannen weer 'ontdooid' worden... Zowel het met leugens en intimidatie doordrukken van de Mariniersespelsloop door Nieuw Wonen, als het stug autistisch doorgaan met ontwikkelen van verder sloop door BWL (en ook het weer afremmen hiervan!):

Op dit hele proces heeft de bevolking GEEN INVLOED GEHAD!
De plannen moeten helemaal niet 'in de ijskast', DE PLANNEN MOETEN VAN TAFEL!
Geen halfslachtig 'groot onderhoud' maar echt onderhoud IN OVERLEG MET DE BEWONERS!

De 'Werkgroep Voor Volkshuisvesting' en de vm. Mariniersespelbewoners zijn BELOGEN door Nieuw Wonen, er is aantoonbaar geknoeid met leegstandscijfers om de sloop van de Mariniersespel er door te drukken. Ook is de herhuisvesting in een aantal gevallen zacht uitgedrukt DUBIEUS verlopen, wellicht in de toekomst meer info over de huidige woonomstandigheden van de vm. Mariniersespelbewoners.
(Velen wonen DUURDER, KLEINER en niet iedereen is in de gemeente Leeuwarden geherhuisvest. Ook was de verhuisvergoeding ONDER DE MAAT!)
Ook is de 'Werkgroep Voor Volkshuisvesting' geïntimideerd d.m.v. een juridische dreigbrief (uitgereikt door de nu verdwenen Boekhoudt) en de toegang geweigerd bij een voorlichtingsdag over de sloopplannen in wijkcentrum 'de Blokkendoos'.
(De klacht daarover is nooit op officiële wijze 'in de molen' gekomen, zoals ook onlangs met klachten tegen andere gemeente-diensten gebeurd is. De gemeente is blijkbaar onaantastbaar voor haar burgers...)

Zoals door de Werkgroep al jaren geleden in een van onze eerste pamfletten is gesteld : 'DE WAL KEERT HET SCHIP'...
Vele bewonersgroepen hebben nauwelijks zicht op de gebeurtenissen in de Vrijheidswijk zoals de meeste studenten, allochtonen (voorlichting in de eigen taal is nauwelijks gebeurd!), alleenstaanden, etc. Het zgn. 'Wijkpanel' bestaat voornamelijk uit met elkaar overhoopliggende senioren, ze vertegenwoordigen NIET de voorgenoemde groepen en hebben te lang als 'Ja-knikker' gefungeerd, beste wijkpanel:

Jullie hebben je laten gebruiken! Hopelijk zijn jullie nu wakker...
INSPRAAK, ECHT GROOT ONDERHOUD, GOEDKOPE WOONRUIMTE, NU!!!

(artikel geschreven door Richard Tuinstra, met excuus voor de spelfouten)

"Werkgroep Voor Volkshuisvesting"
Robinsonstraat 139
Leeuwarden
058/2672513 of probeer 058/2163282

(in de zomer afwisselend wel en niet te bereiken, ook wij zijn zwemmen en aan 't zomeren...)

STUUR DOOR AAN GEÏNTERESSEERDEN!
PLAATS OP UW WEBSITE!!!


Einde bericht van de 'Werkgroep voor Vokkshuisvesting'.