TEKST VOOR LEDENWERVINGSFOLDER VERENIGING P.E.L. VOOR WOONZAKEN


Definitieve tekst folder d.d. 11/7/2003.


P.E.L.

Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden

WAT DOET HET P.E.L. OP HET GEBIED VAN WONEN ?


Het P.E.L. werd opgericht op 30 januari 1978 en werkt in de gemeente Leeuwarden aan structurele veranderingen in het volkshuisvestingsbeleid.
Dit gaat door middel van politiek lobbywerk op lokaal nivo naar de gemeente, woningbouwcorporaties, politieke partijen en dergelijke, of als dat niet helpt, door het voeren van akties, het kritisch becommentariČren van instanties, het aandragen van alternatieven e.d.
Ook het deelnemen aan overlegstructuren hoort bij het takenpakket.
Sinds 1993 zijn wij ook actief op het gebied van bijstandsuitkeringen en gesubsidieerd werk.

Het P.E.L. is vooral gericht op die groepen die bij het huidige "marktgerichte" beleid van de overheid in de knel dreigen te raken. Dit zijn met name de woningzoekenden en huurders met weinig geld, b.v. omdat zij van een uitkering afhankelijk zijn. In dit verband horen met name alleenstaanden, één-ouder-gezinnen, studenten, kamerbewoners, buitenlanders, mensen met een crimineel of psychiatrisch verleden, krakers, daklozen en problematische harddrugsgebruikers bij onze specifieke aandachtsgroepen.

Het P.E.L. is er zowel voor jongeren als voor ouderen en ook voor diegenen die graag in groepsverband willen wonen, b.v. in een woongroep of een Centraal Wonen Projekt.
Ook woon/werkprojekten voor b.v. vrouwen hebben onze aandacht, hoewel het gezien het overheidsbeleid lastiger is dan vroeger om bijzondere projekten op te starten voor mensen met weinig geld.

Individuele klachten
Ons klachtenspreekuur is telefonisch of op afspraak. (Op werkdagen)
Een individuele woningzoekende of huurder kan bij ons terecht op dit Klachtenspreekuur voor voorlichting, advies en ondersteuning, b.v. kamerbewoners die problemen hebben met hun huisbaas, huurders die het oneens zijn met de verhuurder over een nota voor de blokverwarming, problemen hebben met de huursubsidie of de gemeentelijke belastingen, krakers die willen weten wat hun (juridische) mogelijkheden zijn enz.
Desnoods worden kwesties voor de Huurcommissie gebracht of met behulp van onze vaste advocaat voor het Kantongerecht. Ook voor individuele woningzoekenden kunnen klachten worden ingediend bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling of desnoods bij de rechter.
Kosten: Voor niet-leden EUR 5,00 als we brieven moeten versturen ed. Voor leden: Kosteloos, behalve als bv. de Huurcommissie ons kosten in rekening brengt.

Eerlijke woonruimteverdeling
We zijn voor een eerlijk, begrijpelijk en goed werkend woonruimteverdelingssysteem.
We zijn tegen het gemeentelijk sloopbeleid van veel goedkopere woningen, waardoor armen moeten wijken voor rijken.
Waar het kan proberen we op dat punt samen te werken met politieke partijen die ook tegen het huidige sloopbeleid zijn.

Slopen=woningnood

Het P.E.L. vindt dat het huidige beleid van de gemeente, waarbij goedkopere woningen en woningen in de midden-prijsklasse gesloopt worden ten behoeve van het bouwen van dure koopwoningen, anders moet.

Het huidige beleid van 'herstructurering' leidt tot krapte op de huurmarkt en tot lang wachten op een huis voor mensen met weinig geld.

We zijn niet tegen 'herstructurering' van bestaande wijken, maar wel tegen de manier waarop dat nu gebeurt!
We vinden dat er veel meer aandacht moet worden geschonken aan het renoveren van bestaande woningen op alle mogelijke manieren: Van groot-onderhoud tot renovatie tot eventueel een 'upgrading' renovatie.
Afhankelijk van wat de bewoners willen.

Daarnaast moet meer worden ingezet op een goed sociaal beheer van de wijken om te bereiken dat ook prettig gewoond kan worden.
Omdat er krapte is op de huurmarkt, vooral bij de goedkopere woningen, vinden wij het op dit moment niet verantwoord om huurwoningen van de woningbouwcorporaties te verkopen.

Lid worden van het P.E.L.! ?
Dat kan simpel: Stort EUR 15,00 op postgiro 39.55.799 t.n.v. Vereniging P.E.L. postbus 2602 8901 AC Leeuwarden en u bent het hele kalenderjaar lid.
Op onregelmatige tijden brengen we een Nieuwsbrief uit.
Daarnaast wordt onze website permanent bijgehouden met de laatste berichten, publicaties, brieven ed.

Adresgegevens P.E.L. Postadres: Vereniging P.E.L. Postbus 2602 8901 AC Leeuwarden
Telefoon : 058-267 163 6
E-mail : root@pel.xs4all.nl
Website : http://clik.to/pel of: http://home.wanadoo.nl/verpel