Verzonden d.d. 23/5/2003 aan directie woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland:
Brief met vragen over enquête m.b.t. verhuizen en verhuisredenen in Heechterp.


Reactie woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland d.d. 3/7/2003


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN ************************************************ POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN *********************************
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website URL: http://clik.to/pel

DIRECTIE WONINGCORPORATIE
NIEUW WONEN FRIESLAND
POSTBUS 574
8901 BJ LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Enquête NWF
in Heechterp.

Leeuwarden,23/5/2003

L.S.,

via een van uw huurders ontvingen wij een exemplaar van een onlangs in Heechterp in opdracht van Nieuw Wonen Friesland gehouden enquête over verhuizen en verhuisredenen.
(zie bijlage)

Betrokken huurder en wij hebben ons over een aantal vragen in de enquête verbaasd en ook wat gestoord, mede omdat we ons afvragen wat de uitslag van de enquête voor consequenties heeft voor uw beleid als woningcorporatie.

Wij doelen met name op een aantal vragen in het 'vragenblok': "Vragen over de wijk: sociaal", zoals:

18. Bevolkingssamenstelling

Vraag 1. Er wonen te weinig gezinnen in Heechterp.

Indien dit een uitkomst zou zijn van de enquête, welke consequenties heeft dat dan voor kleine huishoudens in deze wijk? Opnieuw een sloopgolf, met name van de flats?
Waarom wordt deze vraag eigenlijk gesteld? Waarom dan niet ook bv. gevraagd:

a. Er wonen teveel gezinnen in Heechterp of:
b. Er wonen te weinig een- en tweepersoonshuishoudens in Heechterp.

Vraag 2. Veel jongeren in de wijk is niet goed voor de buurt.
Vraag 7. Heechterp is een saaie wijk doordat er veel ouderen wonen.

Indien dit een uitkomst zou zijn van de enquête, welke consequenties heeft dat dan voor jongeren? Een toewijzingsbeleid waarbij woningen niet meer aan jongeren worden toegewezen? Hetzelfde kan gevraagd worden m.b.t. vraag 7, maar dan t.a.v. ouderen.

T.a.v. jongeren: Het woonruimteverdelingssysteem staat al bol van de minimumleeftijdsgrenzen, zelfs verfijnd per woning, wat in feite pure leeftijdsdiscriminatie is.
Wij doelen hierbij m.n. op woningen die geen specifieke voorzieningen voor ouderen hebben of voor hen zijn aangepast, maar toch via het toewijzingssysteem ontoegankelijk zijn gemaakt voor jongeren.

Vraag 3. Veel lage inkomens is negatief voor de uitstraling van de wijk.

Ons bekruipt hier de indruk dat de vraag wordt gesteld om een legitimatie te krijgen voor eigen beleid van zowel woningcorporaties en gemeente:
"Gij zult gemengd wonen" is een gebod wat geldt bij de huidige wijze waarop de Stedelijke Vernieuwing wordt uitgevoerd in de oudere stadswijken. Veel hakken en slopen in wijken waar minder draagkrachtigen wonen en een deel van de huizen vervangen door dure nieuwbouw die voor hen onbetaalbaar is, moet in die optiek met name sociale problemen oplossen. Er zijn diverse rapporten verschenen waarin werd aangetoond dat de sociale effecten van 'gemengd bouwen' niet groot zijn. We noemen bv. het rapport van Kleinhans, Veldboer en Duyvendak "Integratie door differentiatie", een "onderzoek naar de sociale effecten van gemengd bouwen". (februari 2000, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Wij weten dat het 'in' is lage inkomens te koppelen aan 'problemen' en in die zin slachtoffers tot daders uit te roepen, daders die uiteindelijk 'gestraft' moeten worden met het slopen van hun woning en verbanning uit 'de buurt'.

Als men toch beslist deze vraag wil stellen, zagen wij deze vraag graag uitgebreid met:

a. Veel inkomensverschillen tussen wijkbewoners leidt tot sociale desintegratie en het uiteenvallen van volkswijken in vele 'inkomenseilandjes'.

Vraag 6. Er wonen teveel buitenlanders in Heechterp.

Dat wellicht sommige bewoners dat vinden is één ding, maar wat heeft het feit DAT hiernaar wordt gevraagd te betekenen? En als veel bewoners die mening zouden zijn toegedaan, welke beleidsconsequenties gaat u daar dan uit trekken? Spreidingsbeleid voor 'buitenlanders'? Geen woningtoewijzingen meer in Heechterp aan buitenlanders?
Als NWF had bestaan en in 1942 zo'n enquête had gehouden, hadden de bewoners dan in kunnen gaan op de stelling: Er wonen teveel Joden in (bv.) de Bloemenbuurt?! Kortom: We zouden graag willen weten of NWF met elke wind meewaait of er zelf nog enige principes op na houdt?

Als u van mening bent dat deze vraag echter gesteld moet worden, stellen wij voor om t.b.v. uw huurders van buitenlandse afkomst de vraag toe te voegen:

a. Er wonen teveel autochtone Nederlanders in Heechterp.

Vragenblok 27: Waarom gaat of wilt u verhuizen? Omcirkel maximaal 5 mogelijkheden.

Hier staan drie keuzes genoemd waarbij de verhuizer weer 'een groep' de schuld kan geven:

21. er wonen teveel jongeren
22. er wonen teveel buitenlanders
23. er wonen te weinig gezinnen

Indien de voornaamste verhuisredenen zouden zijn, welke conclusies gaat u daar dan uit trekken?
Of zijn de conclusies al getrokken en dient deze vragenlijst alleen ter legitimatie achteraf van het eigen beleid?

In afwachting van uw reactie teken ik, mede namens het Dagelijks Bestuur,

hoogachtend,

secretaris Ver. P.E.L.

Bijlage:
- Enquête over verhuizen en
verhuisredenen in Heechterp
april 2003.


Reactie woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland op vragenbrief PEL over enquête Heechterp over verhuisredenen.

REACTIE WONINGCORPORATIE NIEUW WONEN FRIESLAND OP VRAGENBRIEF PEL INZAKE ENQUÊTE IN HEECHTERP OVER VERHUISREDENEN GEMAAKT DOOR EEN ZEKERE INGRID OEVERING.


Op 3/7/2003 ontvingen wij van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland een reactie op onze vragenbrief over de medio april jl. in Heechterp verspreide enquête over verhuisredenen van bewoners. Hun reactie was verrassend en noopt tot nader onderzoek over de vraag wie achter deze vragenlijst zitten.
Wij weten inmiddels dat ook het Wijkpanel Heechterp van niets weet, evenals het filiaal Heechterp van Poiesz Supermarkt. Bij de vragenlijst stond namelijk ook vermeld dat mensen door het invullen een kadobon konden winnen die o.a. door deze supermarkt ter beschikking werd gesteld. Niet dus... zij weten van niets...
Hieronder de brief van Nieuw Wonen Friesland:

Vereniging platform een- en
tweepersoonshuishoudens in Leeuwarden
e-mail: root@pel.xs4all.nl

Leeuwarden, 3 juli 2003

Onderwerp: uw brief van 23-5-2003

Kenmerk: SB/2003.1593/ads

Geachte heer, mevrouw,

De bewoners van Heechterp ontvingen op 17 april van een studente van de Universiteit Utrecht een enquête over verhuizen en verhuisredenen. U stuurde ons een afschrift van deze enquête en een brief waarin u verschillende vragen stelt over deze enquête.

Wij zijn op geen enkele wijze betrokken geweest bij de opzet van deze enquête en hebben hier ook geen opdracht toe gegeven. Uit navraag bij de Universiteit Utrecht blijkt dat de studente daar niet als zodanig staat ingeschreven, daarom is het mogelijk dat het logo van de Universiteit Utrecht ten onrechte is gebruikt. Wij hebben helaas geen contact kunnen krijgen met de studente om meer te weten te komen over de beweegredenen en de achtergronden van dit onderzoek. Tevens zijn we benieuwd wie de opdrachtgever is. Tot op heden hebben we nog geen resultaten van het onderzoek ontvangen.

Wij vertrouwen erop dat u begrijpt dat wij ons beleid niet zullen baseren op een niet goed onderbouwde enquête van een ons onbekende studente.

Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. A. Kooistra,
manager Beleid en Ondersteuning

pagina 2
kenmerk: SB/2003.1593/ads


Einde tekst brief van Nieuw Wonen Friesland