LEEUWARDEN KRIJGT ER 6500 WONINGEN BIJ IN KOMENDE 20 JAAR.
Plan 'Zuidlanden' grootste stadsuitbreiding ooit, is bedoeld voor 20.000 mensen.


Uit het Friesch Dagblad, donderdag, 17 april 2003, Regio-nieuws:

LEEUWARDEN KRIJGT ER 6500 WONINGEN BIJ

Leeuwarden - Leeuwarden krijgt er de komende twintig jaar 6500 woningen bij. De woningen worden gebouwd ten zuiden van de stad. Het plan Zuidlanden is de grootste stadsuitbreiding ooit, bedoeld voor 20.000 mensen.
[Je vraagt je af waar al die mensen vandaan moeten komen...
De gemeente zet nog steeds in op een groeimodel, maar de bevolkingscijfers tot nu toe geven geen aanleiding om dit te doen. Het gevaar bestaat dat je op deze wijze de stad volledig kapot bouwt en sloopt. Het zal wel neerkomen op veel verplaatsing van Leeuwarders, tenminste diegenen met geld, want duur wordt het in 'Zuidlanden, daar kan men op rekenen...]

Het gebied wordt begrensd door het Van Harinxmakanaal in het noorden, de Drachtsterweg in het oosten, de Wâldwei in het zuiden en de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle in het westen.
De bouw begint waarschijnlijk in het najaar van 2005. Naar verwachting zijn de eerste huizen klaar in 2006. De gemeente heeft in de planning rekening gehouden met eventuele bezwaarprocedures.
In totaal zullen 6500 woningen gebouwd worden. In de eerste jaren worden gemiddeld tweehonderd woningen per jaar gebouwd. Uiteindelijk kunnen in het gebied 15.000 á 20.000 mensen wonen. Leeuwarden telt ruim 90.000 inwoners.
Het gebied is in totaal 550 hectare groot. De gemeente heeft inmiddels een groot deel van de grond aangekocht. In het uitbreidingsplan is ruimte gereserveerd voor kantoren en bedrijven (150.000 m2), voor winkels (55.000 m2) en voor onderwijs-, zorg- en buurtvoorzieningen (73.000 m2).
De gemeente werkt in de plannen samen met verschillende bouwbedrijven. Gisteren werd de samenwerkingsovereenkomst getekend met Bouwfonds, Heijmans en BAM-NBM. Door de samenwerking, die gestalte krijgt in de cv/bv De Zuidlanden, is meer geld beschikbaar voor de plannen en zijn risico’s gespreid. Het totale budget van de verschillende partijen is 350 miljoen euro.
[B. en W. leggen zich dus voor een groot aantal jaren vast in een PPS-constructie, wat staat voor Public Private Partnership. Dat betekent dat in dat gebied voor lange tijd de gemeenteraad buiten spel staat qua sturing inzake aantal huizen, type woningen, koopwoningen of huurwoningen, koopprijsklassen en huurprijsklassen enz. Tijdens zo'n lange periode kunnen tijden veranderen zodat bijsturing tijdens de looptijd van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat kan dan niet meer. In feite levert de gemeente zich over aan de marktpartijen; de projectontwikkelaars en de woningcorporaties. Dat is een slechte zaak.]

De gemeente beoogt met de woningen de midden- en hogere inkomensgroepen aan Leeuwarden te binden. De afgelopen jaren zijn mensen uit deze inkomensgroepen juist weggetrokken uit de stad. De de gemeente wil zowel mensen uit Leeuwarden als van buiten de stad naar de wijk trekken. Een tiende deel van de woningen zal bestaan uit goedkopere huizen.
[Dus nog steeds de onzin dat mensen die vanwege werk naar de Randstad gingen, dan wel terugkomen, dat mensen die naar de dorpen gingen rond Leeuwarden wel terugkomen. Waarom zouden ze?! Als je dan wilt inzetten op terugkeer van deze mensen, waarom onderzoek je dan niet eerst je kansen daarop? Een gedegen onderzoek naar een terugkeerwens is er nooit geweest.]
De Zuidlanden zal bestaan uit verschillende buurtschappen, elk met zijn eigen karakter. Zo kan men ‘lommerrijk’ wonen, ‘waterrijk’, in de ‘plantage’, ‘kanaalzone’ of in het ‘sportpark’.
Volgens de gemeente zijn er weinig bijzondere plantensoorten en vegetaties in het gebied. Het terrein bestaat overwegend uit ‘soortenarme, agrarisch gebruikte graslanden’.
Wel is het gebied belangrijk voor weidevogels. Zo komen de grutto en tureluur er voor. Een half procent van de Friese populatie aan grutto’s fourageert in dit gebied. Nader onderzoek is nodig om te bepalen in hoeverre deze vogels schade ondervinden van de bouwplannen, aldus de gemeente. Wethouder Waanders (ruimtelijke ordening) verzekerde dat er tijdens het broedseizoen geen bouwactiviteiten plaatsvinden die de vogels storen.

Archeologisch onderzoek

In het gebied is archeologisch onderzoek gedaan. Op de locaties Werpsterhoek en Goutum-Zuid, tussen de Overijsselseweg en de Wergeasterdyk, zijn elementen van archeologische waarde gevonden. Deze ‘vindplaatsen’ zullen zoveel mogelijk worden ingepast in de groene ruimte van de Zuidlanden. Een ander waardevol element is de kleine waterplas ten zuiden van de bebouwing aan de Overijsselseweg. Deze plas blijft behouden.
‘Beeldbepalende boerderijen’ zullen volgens de gemeente zoveel mogelijk in de plannen worden ingepast.


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].