RENOVATIE VEGELIN KAN IN JUNI BEGINNEN
'BEMOEIZORG' VOOR REST VEGELINBUURT


'Renovatie Vegelin kan in juni beginnen'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 29/3/2003 plus:
'Bemoeizorg' voor rest Vegelinbuurt'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 9/4/2003.


Wat is op dit moment, zo half april 2003 de stand van zaken m.b.t. de Vegelinbuurt en de directe omgeving? Zoals bekend wordt het grootste deel van de Vegelinbuurt gesloopt en een aantal woningen in direct aangrenzende straten gerenoveerd. Het eerste bericht gaat over die renovatie. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 29/3/2003:

RENOVATIE VEGELIN KAN IN JUNI BEGINNEN

LEEUWARDEN - De verbetering van zo'n 170 particuliere woningen in de Vegelinbuurt in Leeuwarden kan in juni van start gaan.
De gemeente heeft een lijst opgesteld van panden, die voor 50 procent renovatiesubsidie in aanmerking komen.
Minstens tien huizen aan de Bernhardus Bumastraat krijgen een hogere subsidie, omdat de fundering er slecht aan toe is.
[Op dezelfde dag stond een advertentie van de gemeente in de LC waarin zij begeleidende organisaties opriep om te reageren waarop na een voorselectie een openbare aanbesteding plaats zou vinden. Op 18/4 zal bekend worden gemaakt welke organisaties uitgenodigd zullen worden een offerte te maken. Het zal me benieuwen of de Stadsvernieuwingskorporatie (SVK) nog een kans maakt of dat Woonbedrijf BWL de renovatie gaat begeleiden.]

De gemeente trekt voor de renovaties EUR 2,1 miljoen uit. De regeling is vrijwillig en mede daarom verwacht de gemeente dat het bedrag toereikend zal zijn. De bouwkundige en administratieve begeleiding van bewoners wordt door de gemeente openbaar aanbesteed.
[De gemeente hoopt er dus op dat niet iedereen meedoet...
Tegen de zin van B. en W. had de gemeenteraad het budget indertijd al verhoogd tot deze 2,1 miljoen euro.
Als alle woningeigenaren meedoen, is er gemiddeld maar 12352,94 euro subsidie per woning.
Uitgaande van 50 procent subsidie, is dan de gemiddelde investering per woning EUR 24.705,88 is in oud geld f 54.444,60. De 10 woningen in de Bernhardus Bumastraat vergen m.i. echter een veel hogere investering vanwege de vrij ernstige funderingsproblemen.
De gemiddelde subsidie voor de rest van de woningen daalt daardoor.
Ik heb begrepen dat men maar een beperkte tijd heeft als eigenaar om te zeggen: Ik doe mee. Hoe het moet als je een van de laatsten bent die zich nog net op tijd meldt, is onduidelijk. Wat als dan blijkt dat op papier al het budget al is verzegd?? Spelregels in de vorm van een verordening o.i.d. heb ik tot nu toe niet gezien bij de stukken van de Commissie Stadsontwikkeling.
M.i. is het echter wel noodzakelijk de exacte voorwaarden door de Raad vast te laten stellen.]

Tegelijk met de renovatie moet ook de sloop van de Vegelindwarsstraten op gang komen. Dit kan pas als hele huizenblokken zijn ontruimd.
De gemeente moet nog achttien slooppanden aankopen.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Maar hoe gaat het met de eigenaar-bewoners en de huurders in de Vegelinbuurt zelf, voorzover zij nog niet een andere woning hebben? Voor wat betreft de huurders berichtte de Leeuwarder Courant van woensdag 9/4/2003 het volgende:

'BEMOEIZORG' VOOR REST HUURDERS VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden en Corporatieholding Friesland (CHF) hebben "niet vrijblijvende bemoeizorg" in petto voor tien bewoners van de Vegelinbuurt. Het gaat om alleenstaande huurders van slooppandjes die kampen met geld- en verslavingsproblemen. Hun kans op goede herhuisvesting hangt sterk af van het beheersen van hun andere sores.
[Bemoeizorg is zo'n typisch welzijnswoord, wat betekent dat iemand onder druk wordt gezet om 'begeleiding' te accepteren. Ik vraag me daarbij wel eens af of iemands vrijheid om begeleiding wel of niet te accepteren hierbij niet teveel wordt geschonden. Het valt me ook op dat niet wordt gesproken over eigenaar-bewoners en meerpersoonshuishoudens. Als je dus 'kapitaal' hebt of een relatie met iemand, ontspring je de dans. Nu ja, het verschil tussen 'gek', 'gestoord' of 'excentriek' is nog steeds 1 miljoen euro of iets in die buurt...
Verder dacht ik dat iedereen bij gedwongen herhuisvesting RECHT had op hem/haar 'passende' herhuisvesting volgens de wet. De gemeente en CHF denken daar kennelijk anders over...]

Daarom probeert een maatschappelijk werker van De Terp nu met de huurders tot zaken te komen. De gemeente en CHF trekken elk EUR 7000 uit voor deze intensieve hulpverlening. Bij herhuisvesting wordt gestreefd naar spreiding over de stad.
"Maar het gaat wel om mensen die niemand als buren wil hebben", kenschetst een woordvoerder van de corporatieholding de doelgroep.
[Voor de goede orde: Ik heb niets tegen het aanbieden van hulpverlening, alleen tegen dwang als de wet daar niet in voorziet. Aanbieden van 'begeleid wonen' mag wat mij betreft ook, alleen zolang iemand niet onder algehele curatele is gesteld of de beperktere vorm van financiële curatele - wat nog altijd gelukkig een zaak is van de rechter - zie ik dwang niet zitten.
Als ik in de schoenen stond van CHF zou ik zeggen:
We adviseren u dringend om begeleiding te aanvaarden, maar wilt u dat niet, dan krijgt u evengoed een passende woning en aan spreidingsbeleid of concentratiebeleid doen we niet. Echter: Als wij klachten binnen krijgen van uw nieuwe buren of als u huurschulden maakt, stappen we meteen naar de rechter om een ontruimingsvonnis te halen. U slaapt dan verder maar onder een brug. Dat klinkt wellicht hard, maar m.i. moet men helder, duidelijk, eerlijk en rechtlijnig zijn in dit soort zaken.]

Door zijn luidruchtigheid en levensstijl is deze categorie huurders niet simpel onder te brengen in andere buurten. Daarom wordt nu een uiterste poging ondernomen om deze mensen te helpen bij het saneren van hun schulden of het ontwennen van hun verslaving aan drank of drugs. Sommige huurders hebben gezegd uit Leeuwarden weg te willen. Ook hierbij krijgen zij begeleiding.
[Hier zet ik even een vraagteken bij. In hoeverre is dit echt hun eigen vrije keuze en in hoeverre wordt iemand die kant op geduwd, bv. door te zeggen dat de kans op een ander huis in Lelystad of Almere 'uiteraard' véél groter is?! Een stad moet niet proberen zijn problematische huurders maar elders te dumpen, maar moet zelf ook voor hen de verantwoording dragen voor herhuisvesting. Je hebt nu eenmaal probleemloze en problematische huurders.]

De Vegelinbuurt is nu op zestien panden na helemaal in bezit van de gemeente. De huisjes aan de Dwarsstraten zullen nog dit jaar gesloopt worden, als alle huurders zijn vertrokken. Voor de 'bemoeizorg' van De Terp is drie maanden uitgetrokken.


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].