KRITIEK OP PLAN 'HUURBELASTING'
Huurders in actie voor betaalbaar wonen.


Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 3/4/2003 plus bericht van de Nederlandse Woonbond.


Voor de vierde keer na de Tweede Wereldoorlog wil de regering die nu in de maak is, een poging doen om 'huurbelasting' in te voeren. De derde poging vond plaats onder CDA-staatssecretaris Heerma en werd bekend onder de naam 'scheef wonen'.
Dat betekende dat de regering vond dat je teveel verdiende in relatie tot de huur die je betaalde en ofwel huurbelasting moest betalen, ofwel moest oprotten naar een duurder huis.
Zijn plan is toen uiteindelijk onderuit gehaald, maar omdat het komende CDA/PvdA-kabinet geobsedeerd is door de staatsschuld, gaan zij proberen op alle mogelijke manieren meer geld uit mensen te persen.
De rest van het verhaal rond zo'n huurbelasting kan men zien als agit-prop. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 3/4/2003:

KRITIEK OP PLAN 'HUURBELASTING'

DEN HAAG (GPD) - Het plan van CDA en PvdA om 'scheefwoners' aan te pakken, mensen die in verhouding tot hun inkomen goedkoop huren, stuit op grote weerstand. Huurdersbelangenorganisaties en deskundigen noemen de plannen 'stalinistisch' en voorspellen dat een 'huurbelasting' leidt tot een grotere tweedeling in de wijken.
[Stalinistisch? Misschien. Stalinistisch was ooit de in de dertiger jaren in Moskou afgekondigde huurstop, die pas onder Gorbatsjov weer werd opgeheven, omdat de huur zo laag was geworden in relatie tot de onderhoudskosten, dat er simpelweg geen geld binnenkwam om enig onderhoud aan de huizen te plegen...
Dat zat dus een tikje anders in elkaar dan waar men hier op doelt.
Maar de huurbelasting is wel een smerig plan, die inspeelt op gevoelens van onderlinge afgunst binnen de bevolking: "Die lui verdienen heel wat en zij wonen lekker goedkoop, terwijl ik in een even duur huis moeite heb de eindjes aan elkaar te knopen."
M.a.w.: Aanpakken die hap, daarbij enige dingen vergetend, nl. ten eerste dat men hiermee zelf geen cent extra binnenkrijgt en ten tweede dat men zelf vaak huursubsidie erbij krijgt en dus minder betaalt aan huur dan de lui waarop men afgunstig is.
Vanuit het PEL zijn we tot nu toe van de gedachte uitgegaan dat het niet onredelijk is bij woningTOEWIJZING te toetsen op de huur/inkomensverhouding gezien het feit dat een goede en goedkopere woning een schaars product is.
Maar ook is uitgegaan van de gedachte dat het daarna afgelopen moet zijn met het getoets, om allerlei redenen.
Ten eerste moet men weten waar men, afgezien van huurverhogingen, aan toe is met z'n woonlasten, ten tweede leidt inkomensgerelateerde huurbelasting tot een soort armoedeval (shit, loonsverhoging gehad: Meer huur betalen of erger nog: Verplicht verhuizen) en ten derde gaat zo elke relatie verloren tussen de prijs van het product wat men huurt en het product zelf. Natuurlijk is die relatie nu ook niet erg sterk: Huursubsidie, huursombenadering en bouwjaar (lees bouwprijzen) bepalen vaak mede fors de huurprijs, maar dan is ELKE relatie zoek. Laat men dan gewoon een principiële discussie starten over een huur/inkomensbeleid gebaseerd op draagkracht, dan weten we tenminste waar we het over hebben. Maar nee, dat gebeurt niet: Men is gewoon op geldjacht.]

PvdA en CDA hopen met het verhogen van de woonlasten EUR 1 miljard voor de staatskas te verdienen. Ze willen dat doen door het huurwaardeforfait voor eigen woningen te verhogen en door de woonlasten van mensen die relatief goed verdienen maar in een goedkoop huurhuis wonen te verhogen. Volgens PvdA en CDA gaat het om ongeveer zevenhonderdduizend 'huurhuishoudens'.
[Huurwaardeforfait heet in het nieuwe belastingstelsel versluierend 'eigenwoningforfait' en berust op de fictie dat omdat iemand in een eigen woning zit, huur bespaart, gemakshalve vergetend dat daarvoor in de plaats rente en aflossing moet worden betaald op een hypotheek. Die besparingen die er dus niet zijn, moeten vervolgens bij het inkomen opgeteld worden, wat leidt tot een hogere inkomstenbelasting.
Verder is al bekend geworden dat de Onroerend Zaak Belasting niet wordt afgeschaft, maar gewoon blijft en uiteraard verder zal worden opgeschroefd. Daar de schaarste qua woningen vooral zit bij de goedkopere huur- en koophuizen, stijgt de waarde van die huizen het meest, zodat het juist de armere huurders en de eigenaren van de goedkopere koophuisjes zijn, die de hardste klappen hiervan krijgen.
De voorgenomen huurbelasting zal de druk op de koopmarkt m.i. alleen nog maar groter maken.
Voor wat betreft de huurwoningen zal het wel zo gespeeld worden, dat het smoesje wordt, dat de huurbelasting ook is bedoeld om goedkopere huurwoningen vrij te krijgen voor lagerbetaalden. Daarbij wordt dan even vergeten WIE precies de schaarste heeft veroorzaakt aan betaalbare huurwoningen voor lagerbetaalden:
Deze huurders of de overheid en de woningcorporaties? De huurders slopen of bouwen geen woningen.
Het is m.n. de manier van uitvoering geweest van het stedelijke vernieuwingsbeleid wat de wachtlijsten langer maakte en de woningnood hoger.
Men moet niet deze huurders als zondebok aanwijzen.]

Aedes, de vereniging van woningbouwcoöperaties, schat het aantal hoger in. Volgens voorzitter Willem van Leeuwen gaat het om ruim negenhonderdduizend huurders, 40 procent van de 2,3 miljoen woningen van de coöperaties.
[En hoe komt meneer Van Leeuwen aan dat cijfer? Als ik er van uitga dat het huurders betreft die geen beroep doen op de huursubsidie, zou Aedes ook geen inkomensgegevens van hen moeten hebben. Ik vermoed dat bij Aedes simpelweg geredeneerd wordt: Elke huurder die geen huursubsidie ontvangt (aantal huursubsidie ontvangers bij de woningcorporaties is WEL bekend) is iemand die 'scheef' woont qua huur/inkomensverhouding.
Maar zo is het niet: Als iemand qua inkomen net geen beroep op huursubsidie kan doen, woont diegene dan al 'scheef'? Zo ja, dan is dat de wereld op z'n kop:
Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat iedereen gewoon de huur kan betalen zonder dat hij/zij een beroep op de huursubsidie hoeft te doen.
In andere berichten werd gesproken over de ziekenfondsgrens als inkomensgrens waarboven men huurbelasting zou moeten betalen. Als dat verhaal klopt, denk ik dat er weinig overblijft van het verhaal van Van Leeuwen met zijn negenhonderdduizend huurders. En bovendien: Hoeveel van hen zouden eigenlijk willen kopen, maar kunnen dat niet vanwege de enorm gestegen koopprijzen in m.n. de Randstad?]

In de sector wordt met verbijstering op de plannen gereageerd. Bert de Jong van de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting:
"Uit alle experimenten blijkt dat het zinloos is om woningen toe te wijzen op basis van inkomens. Deze accijns op wonen is een manier om meer geld uit mensen te persen of ze te dwingen te verhuizen."
[Juist! Het leidt ook tot onzekerheid bij huurders en tot beslissingen om aan je huurhuis vooral niks te doen, want je weet niet of je bij een stijgend inkomen niet tot de afweging komt om toch maar te verhuizen naar een duurder en beter huis. En ook dit is een stuk van de onzin van huurbelasting: Als mensen meer gaan verdienen, gaat men vaak uit zichzelf al op zoek naar iets duurders, dus is de maatregel nog overbodig ook, als doorstromingbevorderende maatregel.
Overigens: Het was de SEV, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, die hier werd geciteerd, een van de laatste nog bestaande landelijke adviesorganen van de overheid.]

Aedes Is juist blij met de plannen. Voorzitter Van Leeuwen noemt de huren in de sociale sector "een verkapte subsidie voor de derde vakantie van mensen met hoge inkomens".
[Kijk: Hier spreekt de koepelorganisatie van de feodale woningcorporaties: WIJ bepalen wat mensen mogen; WIJ bepalen de keuzes, niet de mensen zelf.
Als iemand ooit met een laag inkomen in een goedkopere woning is gekomen, vervolgens meer is gaan verdienen en niet verhuist en niet kiest voor hoge woonlasten maar andere keuzes maakt, wie z'n geld is dat eigenlijk, Van Leeuwen?!
Hij wil bepalen waar een ander z'n geld aan uitgeeft.
Intussen verscheen ook een bericht op TeleText waar in stond dat de huren de komende vijf jaar met zo'n 25 procent gaan stijgen en wel elk jaar met de inflatie plus 3 procent...
Dat kan m.i. een paar dingen betekenen: Ofwel men is van plan die huurbelasting te innen via de woningcorporaties die voor de regering voor incassobureau gaan spelen, ofwel de corporaties redeneren:
Die huurbelasting staat beter op onze bankrekening:
We verhogen de huren zo, dat niemand meer 'scheef' woont in de zin van 'te goedkoop'.
M.a.w.: Geen huurbelasting mogelijk, maar wel extra geld richting deze geïnstitutionaliseerde huisjesmelkers.
Is dit laatste de bedoeling, dan betekent dat een forse stijging van de huursubsidie uitgaven van VROM die vervolgens weer leidt tot een reactie in de zin van bezuinigingen op de huursubsidie. Dat laatste geheel los van de mogelijkheid dat dat wellicht nu ook al is afgesproken bij het regeerakkoord 'Balkenbos'.]

Begin jaren negentig werd het plan al geopperd door toenmalig staatssecretaris Enneüs Heerma (CDA). Het werd uiteindelijk verworpen omdat ook de positieve effecten van 'scheef wonen' werden onderkend.
Mensen met hoge inkomens in goedkope huizen zorgen voor gemengde buurten waarin arm en rijk naast elkaar wonen.
[Die vlieger gaat nu niet meer op, omdat stedelijke vernieuwing het anders aanpakt: Een deel van de goedkope huizen wordt platgegooid, dure koopwoningen worden daarvoor in de plaats neergezet en ziedaar: Arm en rijk wonen door elkaar...
Nu ja, voor wie het gelooft: In werkelijkheid ontstaan er 'duurte-eilanden' en de oude en nieuwe bewoners mixen echt niet.
Diverse onderzoeken toonden dat al aan.
Kortom: Mijn conclusie is, dat dit hele plan om huurbelasting te heffen alleen gaat om ordinaire graaizucht van de komende regering en de daarbij behorende verkooppraatjes bij dat plan flauwekul zijn.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Via de Cliëntenraad Leiden kwam intussen ook onderstaand verhaal binnen wat bij de Nederlandse Woonbond wegkomt.
Merkwaardig genoeg gaat het daar ook over 1 miljard euro wat door forse huurverhogingen binnengehaald zou moeten worden door de woningcorporaties. Nu kan het toeval zijn, maar op mij komen de twee berichten samen wat over als een soort gevecht:
Wie gaat 1 miljard euro extra binnenhalen: De gezamenlijke woningcorporaties of de rijksoverheid?!

HUURDERS IN ACTIE VOOR BETAALBAAR WONEN

De Nederlandse Woonbond vindt dat het nieuwe kabinet snel aan de slag moet met een goed woonbeleid voor huurders. Huurders maken zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid van het wonen en de snel groeiende woningnood. De ongerustheid en onzekerheid worden met de dag groter nu de economie stagneert, er fors zal worden bezuinigd op de rijksuitgaven en de koopkracht van mensen wordt aangetast. Daarom dringt de Woonbond er bij de onderhandelaars Balkenende en Bos op aan, dat de huren met niet meer dan inflatie stijgen, de huidige huursubsidieregeling onverkort wordt gehandhaafd en er snel veel meer goedkope en betaalbare huurwoningen beschikbaar komen.
[Na de jarenlange huurverhogingen zou een huurstop voor een aantal jaren geen luxe zijn. De bekende riedel over meer goedkope en betaalbare huurwoningen is en blijft flauwekul als je niet tevens eist dat daar extra geld voor wordt vrijgemaakt. En tevens:
Wat gaat de Woonbond doen als hun 'eisen' meteen de prullebak in gaan, zoals te verwachten is?
Oproepen tot een algemene huurstaking en mensen ondersteunen die dat willen doen? Kraakacties ondersteunen door zich achter een aantal politieke eisen te scharen die bij kraakacties geformuleerd zouden kunnen worden?
Natuurlijk niet, de Woonbond is gewoon een papieren tijger met een aantal goedbetaalde krachten in dienst, meer niet.]

Verhuurders zijn mede debet aan de onrust die bij huurders leeft. De laatste maanden wordt door hun landelijke belangenorganisaties campagne gevoerd om de huren in het vervolg met veel meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen.
Aedes vereniging van woningcorporaties pleit in dit verband voor zogenaamde 'eerlijke markthuren'.
Volgens Aedes moet de huurprijsregelgeving dusdanig worden versoepeld dat verhuurders marktconforme huren kunnen vragen en de huren dus fors kunnen verhogen. De woningcorporaties willen zo 1 miljard euro per jaar extra huurinkomsten binnenhalen.
Niet alleen dreigt huren daardoor onbetaalbaar te worden, de huursubsidieuitgaven van het rijk zullen daardoor ook snel stijgen.
[Dit is dus het ware gezicht van de gezamenlijke woningcorporaties:
Dezelfde praat uitslaan als de beleggers en de huisjesmelkers.
M.a.w.: Nu zie je welke kant het opgaat als een overheid niet dwingend een aantal zaken voorschrijft aan woningcorporaties over de huurverhogingen, over welke groepen ze moeten huisvesten ed. Natuurlijk stijgen de huursubsidieuitgaven fors door dit soort fratsen, zodat daar dan vervolgens weer op wordt bezuinigd.]

De Woonbond vindt deze voorstellen van de verhuurders onacceptabel en hoopt dat het nieuwe kabinet er krachtig stelling tegen neemt. De Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond heeft het manifest 'Betaalbaar wonen in leefbare buurten' aangenomen. Dat manifest stelt voor wat betreft het woonbeleid drie cruciale eisen aan een nieuw regeerakkoord:

A. Het inflatievolgend huurbeleid moet onverkort worden voortgezet. De huren mogen de komende jaren niet harder stijgen dan met het (vijfjarig gemiddelde) inflatiepercentage. Dat kan in de huidige omstandigheden alleen door huurprijzen en huurverhogingen wettelijk te blijven reguleren;
[Huurprijzen en verhogingen moeten zeker via wetgeving in de hand worden gehouden. Anders vallen we langzamerhand terug naar een soort huisvesting zoals in de negentiende eeuw: Krotten voor de armen en huizen voor de lui met geld.]

B. De huidige huursubsidieregeling moet minimaal worden gehandhaafd. Op onderdelen (voor jongeren, alleenstaanden en ouderen) moet de huursubsidie worden verbeterd;
[Dit is zeker waar: Nog beter zou het zijn voortaan te werken met maar één huursubsidietabel voor allen, het draagkrachtbeginsel gebaseerd op huishoudensvorm er uit te halen en te stellen:
Dat draagkrachtbeginsel wordt uitgevoerd via de inkomstenbelasting en daarmee is dat afgehandeld. Nu is nl. sprake van minimaal twee maal het draagkrachtbeginsel loslaten op een en dezelfde persoon of personen, wat onrechtvaardig is en leidt tot armoede voor veel alleenstaanden.]

C. Er moeten snel veel meer goedkope en betaalbare huurwoningen beschikbaar komen, zowel door verbetering van bestaande woningen als de bouw van nieuwe woningen. De woningcorporaties dienen wat dit betreft hun verantwoordelijkheid te nemen.
[De woningcorporaties moeten een deel van hun reserves hier maar voor inzetten. Bovendien zou er op nieuwbouw huurwoningen weer een vorm van objectsubsidie gegeven moeten worden door het rijk. Die verbetering van bestaande woningen is een goed punt:
Men zou zich veel intensiever en systematischer moeten richten op renovatie-vormen van woningen inclusief de woonomgeving, variČrend van groot-onderhoud tot een upgrading renovatie en op alle daar tussenin liggende vormen. Waarom zou je bv. het casco van woningblokken of flatblokken die (mits opgeknapt) in feite soms op mooie locaties staan, niet benutten voor een drastische renovatie? Men maakt mij niet wijs dat je dan niet meer kunt doen met hetzelfde stadsvernieuwingsgeld. Je casco heb je immers al staan?]

Op dinsdag *15 april* aanstaande wordt het manifest op een persconferentie in Nieuwspoort aangeboden aan de woordvoerders volkshuisvesting van de Tweede Kamer, enkele grote verhuurders (Vestia en Stienstra) en de Gemeente Den Haag. Die aanbieding vormt de aftrap van een landelijke actiedag.
Huurdersorganisaties in een groot aantal gemeenten bieden het manifest dan aan plaatselijke politici en verhuurders aan. Natuurlijk met de bedoeling dat ook zij hun bijdrage leveren aan een goed woonbeleid. Een woonbeleid dat zorgt voor betaalbare huren voor iedereen, voor een goede kwaliteit van woningen en buurten, voor zeggenschap van huurders en voor woningcorporaties die hun maatschappelijke taak serieus nemen.
[Ja, woningcorporaties die hun maatschappelijke taak serieus nemen: Zo zou het moeten zijn. Ik denk dat het daarbij noodzakelijk is, dat de overheid dat afdwingt, via wetgeving. Anders komt daar niks van terecht.]

Brandbrief van de Nederlandse Woonbond aan Bos en Balkenende hier:

www.woonbond.nl/nieuws/persberichten/


Bij het bericht zat nog onderstaand commentaar:

"Huren gaan in vijf jaar omhoog met 25 procent" kopte de Volkskrant op 6 april 2003. Deze huurverhoging maakt deel uit van het financieel akkoord tussen CDA en PvdA. Waarschijnlijk zal er op de huursubsidie worden bezuinigd. Op aandringen van het CDA blijft de bestaande regeling voor aftrek van hypotheekrente bestaan, ondanks de sterk stijgende kosten. Kortom de huurders moeten opdraaien voor de royale hypotheekrente-aftrek.
[Iets te kort door de bocht: Men moet niet net doen alsof die 1 miljard euro die ofwel de staat ofwel de corporaties willen binnenhalen, bedoeld is om de hypotheekrente aftrek te betalen. De staat wil hiermee een stuk van hun tekort afdekken en de woningcorporaties willen hiermee hun zakken spekken voor: Ja, voor wat?? Salarisverhogingen en nieuwe leasebakken voor hun 'managers'? Hun reserves nog meer vergroten? Overigens zou de hypotheekrente aftrek wel wat beperkt mogen worden, bv. door stapsgewijs toe te werken naar 1 percentage voor deze rente-aftrekpost.]

E. Meijer

Cliëntenraad SoZA leiden

home.wanadoo.nl/clientenraad/


Einde bericht afkomstig van Nederlandse Woonbond en de Leidse Cliëntenraad. Commentaar tussen [].