WONINGNOOD BIJ STUDENTEN IN LEEUWARDEN
'Studenten in cellen van oude gevangenis'
MEER HUIZEN VOOR STUDENTEN IN WOONWIJKEN


Uit het Friesch Dagblad van donderdag 3/4/2003:
'Woningnood bij studenten in Leeuwarden' plus:
'Studenten in cellen van oude gevangenis'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 3/4/2003 plus:
'Meer huizen voor studenten in Leeuwarden.'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 7/4/2003.


Al eerder schreven we over het feit dat zelfs de gemeente begint in te zien dat er sprake is van heuse 'kamernood', vooral onder studenten.
Zie bv. "Onderzoek naar kamernood studenten" uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 17/8/2002. Het heette in dat bericht dat het onderzoek eind november 2002 klaar zou zijn en dat het gemeentebestuur dan voorstellen wilde presenteren. Daarna werd het weer stil. Maar op donderdag 3/4/2003 stond het volgende bericht in het Friesch Dagblad:

donderdag, 3 april 2003, Regio

WONINGNOOD BIJ STUDENTEN IN LEEUWARDEN

Leeuwarden - Het wordt voor studenten steeds moeilijker huisvesting te vinden in Leeuwarden. Van het meest populaire woningtype onder studenten, een kamer in een sociale huurwoning, is momenteel een tekort van ruim duizend.
[Het was vooral BWL die in het verleden in Lekkumerend verschillende split-level flats heeft opgesplitst voor studentenhuisvesting. Het zijn vooral de flats van het split-level model die zich goed lenen voor studentenhuisvesting. En het zijn juist die flats die al gesloopt zijn of nog gesloopt worden, zoals de S5 en de S8 flat aan de Mariniersespel en de S5 aan de Pilotenespel en de S8 flat aan de Annie Westlandstraat. De laatste twee flats zijn van BWL.]

Dat blijkt uit een onderzoek naar studentenhuisvesting in Leeuwarden. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Stichting Leeuwarden Studiestad en de gemeente Leeuwarden. De uitkomsten werden gisteren gepresenteerd in het Van Hall Instituut.
[Opvallend ontbreken de woningcorporaties als mede-initiatiefnemers van het onderzoek, hoewel daar volgens het eerdere bericht over dit onderwerp wel sprake van zou zijn.]

Ingenieursbureau Stevens en Van Dijk heeft begin dit jaar een enquête gehouden onder Leeuwarder studenten. Doel van de enquête was inzicht te verkrijgen in de huisvestingsituatie en woonwensen van de Leeuwarder student.
Tot voor kort was de kamermarkt voor studenten die in Leeuwarden kwamen studeren nog erg aantrekkelijk: veel keuze en lage prijzen. Door de groei van het aantal studenten enerzijds en een inkrimping van het woningaanbod, onder meer door sloop van goedkope woningen, is de huisvestingsituatie de afgelopen jaren een stuk minder aantrekkelijk geworden. De gemeente Leeuwarden, de drie Friese hogescholen en de woningbouwcorporaties zijn bezig een visie te ontwikkelen op de toekomst van de studentenhuisvesting.
In Leeuwarden studeren ruim vijftienduizend studenten. Bijna een derde (4871) woont zelfstandig in Leeuwarden, ruim een derde (5245) woont bij de ouders, 1768 studenten wonen op kamers buiten de stad en de rest studeert aan dependances van de hogescholen of volgt in Leeuwarden een tweede studie. Uit het onderzoek blijkt dat momenteel ruim 2100 - al dan niet uitwonende - studenten een kamer zoeken in Leeuwarden. Er komen er echter slechts 1233 vrij.
[Hoeveel van degenen die nog bij de ouders wonen doen dit uit vrije keuze en hoeveel van hen zijn nog op zoek naar een kamer in Leeuwarden? Het totaal aantal kamerzoekenden zou 2100 zijn. Hoe komt men precies aan die 1233 vrijkomende kamers?? Dat is mij onduidelijk.]

De vijf wijken in Leeuwarden waar de meeste studenten wonen zijn het centrum, Heechterp/Schieringen, Vrijheidswijk, Cambuurwijk en Huizum. Ruim 53 procent van de in Leeuwarden uitwonende studenten woont in een woning van één van de Leeuwarder corporaties. Ruim een derde huurt woonruimte van een particulier. Een studentenkamer is gemiddeld negentien vierkante meter; daar betaalt de student gemiddeld 215 euro per maand voor, 41 procent van het inkomen.
[Er stond mij uit het bericht "Studenten huren amper bij corporatie" uit de Leeuwarder Courant van 31/8/2002 bij, dat van de vijftienduizend studenten maar 1300 huurden bij een corporatie en dat van die 15000 maar in totaal 1500 in Leeuwarden woonden. Die 1500 zijn dan de uitwonende studenten en nu heet het dus dat daarvan 53 procent huurt van een woningcorporatie, dus 795 studenten. Wat moet hier nu geloofd worden? Zoals zo vaak spreken verschillende cijfers elkaar tegen zodat er zeker voor een gemeenteraadslid en ook voor ons geen touw aan vast te knopen is. Vervolgens gebruikt iedereen DIE cijfers die hem of haar het beste uitkomen; zo gaat het tenminste maar al te vaak...]

Studenten zijn lang niet allemaal even tevreden over de bouwtechnische staat van hun woonruimte; vooral de geluidsisolatie (53 procent van de studenten) en de inbraakgevoeligheid (31 procent) worden als slecht tot zeer slecht beoordeeld. Toch vindt een minderheid (9 procent) de verhouding prijs/kwaliteit slecht.
[Vermoedelijk komt dat laatste omdat men bv. uit de Randstad komt, waar de kamerprijzen nog veel hoger zijn?]

Wat wensen betreft, wonen studenten het liefst in het centrum van de stad; de Transvaalwijk, ten noorden van het centrum, inclusief het toekomstige kenniscampusterrein krijgt een tweede plaats. Studenten willen minimaal zestien vierkante meter woonruimte hebben en daarvoor maximaal 215 euro per maand betalen.
[Dat is dus een kamer van bv. vier bij vier meter en dat is inderdaad niet al te ruim: Men moet zowel wonen als slapen in dezelfde ruimte.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].

Commentaar: Het gaat er nu om dat er eindelijk eens iets gedaan wordt.
Ik mag aannemen dat het rapport nu ook in de Commissie Stadsontwikkeling aan de orde komt en dat B. en W. met concrete voorstellen komen, waarbij ze overigens de woningcorporaties wel nodig hebben. Zoals bekend vond een meerderheid in de Tweede Kamer dat ook studenten op kamers huursubsidie zouden moeten krijgen, maar weigerde minister Henk Kamp (VVD) van volkshuisvesting van het demissionaire kabinet Balkenende I dit uit te voeren. De verhalen over de enorme bezuinigingen die het nieuwe beoogde CDA/PvdA kabinet willen doorvoeren stemmen niet optimistisch: Ik geloof niet dat er huursubsidie komt ook voor kamers.
Dat maakt het moeilijk om nieuwe kamers, die woningcorporaties in principe zouden kunnen maken in bv. bestaande oudere lege kantoorpanden, te realiseren.

Intussen zijn er wel ideeën om panden te verbouwen. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 3/4/2003:

Nieuws Regio

'Studenten in cellen van oude gevangenis'

LEEUWARDEN - Gevangenis De Blokhuispoort in Leeuwarden is een ideale plek om studenten te huisvesten. Dit vindt Rudolf Winius van Stichting Leeuwarden Studiestad.
"Het is mooi dichtbij de binnenstad en biedt een heleboel ruimte", zegt Winius over de bajes, die waarschijnlijk over enkele jaren dichtgaat. Concrete plannen heeft hij overigens nog niet.

Winius, Corporatieholding Friesland en de gemeente zijn overal in Leeuwarden op zoek naar nieuwe studenten locaties. De stad heeft op dit moment een tekort van achthonderd kamers. In de zomervakantie zullen ruim tachtig studenten in de oude school aan de Kanaalstraat trekken.

Winius en de holding hebben ook al een verkennend bezoek gebracht aan asielzoekerscentrum De Bonkevaart, dat binnenkort sluit. Marein Boekhoudt van de corporatie toonde zich gisteren niet enthousiast over de haalbaarheid van studentenkamers in dit pand.


Einde LC-bericht.

Commentaar: Het oude Huis van Bewaring verbouwen is een enorm project, eigenlijk net zoiets als vroeger de verbouw van de Prins Frederikkazerne. Ideaal zou zijn als men dit gebouw kon verbouwen tot een 'mix' van woningen in allerlei typen, groot, klein, goedkoop, wat duurder, huur en koop in de sociale sfeer. Bij de kleine goedkopere wooneenheden zou je dan ook studentenkamers kunnen maken. Maar ik heb hier een hard hoofd in:
Zonder forse subsidiestromen die er niet zijn, lijkt me dit totaal onhaalbaar. Ik ben bang dat het eerder peperdure appartementen worden (exclusief wonen in binnenstad, nietwaar?) of dat het gebouw als het een keer leeg komt te staan 'spontaan' affikt, waarna vervolgens een projectontwikkelaar hier peperdure appartementen neerzet...
Ook de verbouw in 1982 van de Prins Frederikkazerne in de sfeer van sociale woningbouw zou m.i. nu niet meer gelukt zijn.

secretariaat PEL.

Tenslotte nog een bericht over dit onderwerp. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 7/4/2003:

MEER HUIZEN VOOR STUDENTEN IN WOONWIJKEN

LEEUWARDEN - In Leeuwarder woonbuurten mogen voortaan weer nieuwe particuliere studentenhuizen worden geopend. Dit was jaren lang niet mogelijk door het strenge kamerverhuur beleid, maar PvdA-wethouder RoeI Sluiter wil dit versoepelen om de woningnood onder studenten te verzachten. Enkele wijken waar verpaupering dreigt, worden uitgesloten van de verruiming.
[Het gaat er nu om niet het kind met het badwater weg te gooien. Ik bedoel: De bouwkundige eisen zoals bijvoorbeeld de brandveiligheidseisen en het vergunningstelsel zouden m.i. beslist gehandhaafd moeten worden. Anders zijn we weer terug bij af. Een op dat punt 'gedogende' overheid kan niet, al is het alleen al om de veiligheid van de bewoners zelf.]

Voormalig wethouder Bearn Bilker damde het aantal studentenhuizen de afgelopen jaren flink in met een strenge verordening voor kamerverhuur. De bestaande panden moesten aan strenge eisen voldoen, terwijl voor nieuwe particuliere studentenhuizen geen toestemming meer werd verleend. De verordening gold overigens niet voor woningen met een of twee studenten.
[Een complete woning met 1 student is simpelweg ook geen kamerpand. Als je een pand met bv. 2 kamers en 2 studenten onder de verordening brengt, is dat ook lastig, omdat het ook om samenwonenden kan gaan. Inzage eisen in het soort huurcontract lijkt me ook juridisch lastig. Je zou dan daarbij moeten nagaan of er sprake is van 1 contract voor de hele woning of 2 contracten voor elk een deel van de woning met medegebruik van bv. keuken enz. En wat dan te denken van 1 student die hoofdhuurder is van het hele pand en student 2 die van diegene weer een kamer huurt?]

De afgelopen twee jaar ontstond voor het eerst kamernood in Leeuwarden. De toename van het aantal studenten in combinatie met huizensloop van corporatie Nieuw Wonen Friesland dreigt die situatie nog te verergeren. Met versoepeling van de kamerverhuurregeling wil Sluiter weer meer ruimte bieden op de particuliere markt.
[De beste oplossing is nog steeds: Geen verder gesloop meer en het verbouwen van bv. leegstaande oudere kantoorpanden. Wat bv. te denken van het al tijden leegstaande kantoorpand hoek Bleeklaan/Groningerstraatweg? Daar zou je heel wat studenten in kunnen onderbrengen.]

De wethouder sluit een aantal gevoelige wijken uit van nieuwe studentenhuizen om verloedering te voorkomen. Welke buurten het betreft, wil hij nog niet zeggen. Corporaties moeten de veiligheid in hun studentenhuizen aanscherpen in de nieuwe regeling.
[Waarom wil hij dat nog niet zeggen? Gewoon wat gewichtigdoenerij? Net zoiets als iemand laten wachten bij een afspraak hoewel je niks te doen hebt en diegene in feite meteen geholpen zou kunnen worden? Nieuw element is de opmerking dat corporaties de veiligheid in hun studentenhuizen moeteen aanscherpen. Nu waren dat altijd qua studentenhuisvesting de betere kamers, dus waar het precies om gaat weet ik niet. Daarvoor moeten we eerst het voorstel zien voor het wijzigen van de bestaande verordening.]

Leeuwarden heeft op dit moment een tekort van achthonderd tot duizend kamers, zo blijkt uit een onderzoek door bureau Stevens en Van Dijck.
De gemiddelde Leeuwarder student woont in een kamer van 19 vierkante meter voor een maandelijkse huurprijs van EUR 217.
[Als dat juist is berekend is het tekort voor een stad als Leeuwarden enorm. Gaan we uit van een eengezinswoning met vier kamers, dan zou je alleen hier al voor 200 tot 250 woningen tekort hebben...]

Van de 15.500 Leeuwarder studenten wonen er bijna 4.900 op kamers in de stad. De meest studentenrijke buurten zijn het centrum, Heechterp, Vrijheidswijk, de oude oostelijke wijken en Huizum. Meer dan de helft van de studenten woont in een corporatiewoning. Het gemiddelde studentenhuis telt tussen de drie en vier bewoners.

Als studenten mogen kiezen, wonen ze het liefst zelfstandig in een corporatiewoning. De populairste wijken zijn de binnenstad, Transvaalwijk en de omgeving van de Tjerk Hiddesbuurt.


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].