LEEUWARDEN LAAT KANS LIGGEN IN VLIETZONE


Uit de 'Te Gast' rubriek van de Leeuwarder Courant van vrijdag 14/3/2003 door Kirstin Meringa, adviseur project Vlietzone en medewerkster KAW te Groningen.


Al enige keren eerder berichtten we over de Vlietzone, met daarin o.a. de wijken Molenpad, Welgelegen, Zeeheldenbuurt en Indische Buurt.
Zie bv. "Wijkpanel Molenpad speelt de gemeente in de kaart" op basis van een bericht in de Leeuwarder Courant van 6/11/2001: "Vliet wil wijkplan voor gevarieerder bevolking" en "Eerste stappen 'sociale zuivering' gezet door wijkpanel Schil-Oost" n.a.v. een artikel in de Leeuwarder Courant van 30/8/2002 "Verpaupering rond het Vliet op tijd keren" en een anoniem pamflet van een schimmige werkgroep 'Vlietvaardig', wat bleek weer een vaag werkgroepje te zijn van het Wijkpanel Molenpad.
Dat werkgroepje blijkt bijgestaan te worden door de Koöperatieve Architecten Werkplaats te Groningen in de persoon van een zekere Kirstin Meringa. Uiteraard denken zij dat er in dit gebied op den duur wel wat opdrachtjes uit zijn te slepen. Op vrijdag 14/3/2003 verscheen van haar een ingezonden brief in de 'Te Gast' rubriek van de Leeuwarder Courant:


Te Gast rubriek LC

Vrijdag 14 maart 2003

Kirstin Meringa
adviseur project Vlietzone

LEEUWARDEN LAAT KANS LIGGEN IN DE VLIETZONE

Betrokkenheid van bewoners is belangrijk in de wijkvernieuwing. Plannen die van bovenaf worden opgelegd, blijken maar al te vaak de mist in te gaan. In Leeuwarden is echter gebleken dat een benadering van onderaf geen garantie is voor succes. Bewonersinitatieven worden zeer gewaardeerd, maar zijn helaas niet sterk genoeg zijn om gemeentelijk beleid te beinvloeden.
[Betrokkenheid van bewoners zou belangrijk moeten zijn in de wijkvernieuwing. Maar zo is het in Leeuwarden helaas niet. Plannen die door bewoners gemaakt worden worden met de mond gewaardeerd, maar niet heus. Vervolgens worden ze genegeerd, de voor de gemeente nuttige elementen worden er uit gepikt en de wijk gaat (gedeeltelijk) plat...
Kijk naar de Vegelinbuurt, naar Lekkumerend, naar de gesloopte flats aan de Hooidollen en de Jokse. Het is dus niet waar dat plannen die van bovenaf worden opgelegd, de mist in gaan. Was het maar waar...]

De bewonersvertegenwoordiging van de wijk Oud-Oost in Leeuwarden maakt zich ongerust. Terwijl de wijkvernieuwingstrein van de gemeente de naoorlogse wijken en de binnenstad aandoet, dringt de vraag zich op: en wij dan. Bij navraag bij de gemeente blijkt de wijk pas in 2005 aan de beurt te zijn.
[Er IS helemaal geen 'bewonersvertegenwoordiging', maar slechts een Wijkpanel.
De leden van de Wijkpanels vertegenwoordigen helemaal niets en niemand, behalve zichzelf.
Als het zo uitkomt worden zij gebruikt als 'wijkvertegenwoordigers'. Maar dat zou alleen kunnen als zij werden gekozen door de wijkbewoners, maar daar is de gemeente uiteraard op tegen. Die z.g. ongerustheid bestaat vooral uit het roepen van kreten over achteruitgang in 'onze wijk' en roepen dat de bevolkingssamenstelling niet meer deugt, ofwel:
Het napapegaaien van de gemeentelijke ideologie en het voor wegbereider spelen van sloopplannen. Voor wat betreft de Stedelijke Vernielingstrein: Als men z'n stukken had gelezen, had men kunnen weten dat fase 2 van de Stedelijke Vernieuwing omstreeks 2005 van start gaat.]

Het wijkpanel Oud-Oost besluit niet af te wachten, maar zelf in actie te komen. Onderdeel van de wijk is de Vlietzone, een vooroorlogse wijk met 2300 woningen.
De wijk heeft vier deelbuurten met elk een eigen karakter.
Net als de omringende wijken kent ook Oud-Oost problemen. Geluidsoverlast, gebrekkig onderhoud van privé-groen, zwerfvuil op straat. Nog niet ernstig, maar de vergelijking met de Vegelinbuurt, een van de 'slechtste' stukjes van Leeuwarden, is gauw gemaakt.
[Geluidsoverlast: Alle oudere woningen zijn gehorig, de meeste nieuwe woningen ook... Remedie: Men kan nu eenmaal niet veel herrie maken; dan moet men op een afgelegen boerderij op het platteland gaan zitten.
M.a.w.: Dit is een kwestie van menselijk gedrag en bij herhaalde overlast past alleen een strak politieoptreden: Afvoeren geluidsinstallatie, boetes ed.
Gebrekkig onderhoud privé-groen:
Er is zoiets als persoonlijke vrijheid om met je tuin te doen wat je wil, je zou hoogop kunnen stimuleren dat tegen een klein bedragje je tuin ook even wordt gedaan door een bedrijf. Wellicht ligt hier voor een Wijkpanel de schone taak om te zien hoe je klanten binnenhaalt voor een goedkoop collectief abonnement op de diensten van een onderhoudsbedrijf voor het prive-groen.
Zwerfvuil op straat: Lijkt me toch een gemeentelijke taak. Doelbewust zooi op straat dumpen lijkt me een taak voor de milieupolitie. Ik meen te weten dat het ophalen van grofvuil nog steeds gratis is, dus een goede reden voor 'dumpen' is er niet. De verantwoordelijke instanties achter hun vodden aanzitten lijkt me legitiem, maar om voor dit soort dingen een soort toekomstvisie te gaan maken?]

Het wijkpanel besloot het budget van dit jaar te investeren in een toekomstvisie voor de wijk, om een vervroegde aanpak mogelijk te maken. Met behulp van Hulp & Welzijn Leeuwarden en KAW architecten en adviseurs uit Groningen heeft het wijkpanel de kwaliteit van de wijk in kaart gebracht.
De opzet was in gesprek te komen met gemeente en corporaties op basis van een eigen plan, om zo de wijkvernieuwing van de Vlietzone naar voren te halen.
[Het enige wat de notulen van de Wijkconferentie van het stadsdeel Oost d.d. 31/10/2001 hierover meldden was de vage kreet:
"Molenpad/Zeeheldenbuurt/Welgelegen/Indische Buurt: Bevorderen van de leefbaarheid. Het panel wil in samenwerking met professionele instellingen middels een "wijkontwikkelingsmaatschappij" de leefbaarheid bevorderen."
Van de Wijkconferentie herfst 2002 zullen wel notulen zijn gemaakt, maar die zijn niet aan alle bezoekers toegestuurd. Op 29/8/2002 zou er met "gemeente, woningcorporaties en andere instanties" ergens een 'mini-conferentie' zijn gehouden, maar openbaar was dit niet. Het zou dan weer gaan om de schimmige werkgroep 'Vlietvaardig' waarover we al eerder berichtten. Het gaat daarbij om een soort werkgroepje van sommige personen uit het Wijkpanel Molenpad.]

Uit de analyse blijkt dat een grootschalige aanpak zoals in de Vegelinbuurt (nog) niet nodig is. Sterker nog, deze kan worden voorkomen indien nu kleinschalig ingegrepen wordt. Het onderzoek wijst uit dat de wijk een aantal knelpunten kent. Zo hebben sommige buurten een onduidelijke stedenbouwkundige structuur en is er sprake van achterstallig onderhoud. Ook zorgt sluipverkeer voor overlast.
[Lees: Er hoeft nu nog niet fors te worden gesloopt en dat is precies de reden dat de gemeente niet al te veel haast maakt. Die 'onduidelijke stedenbouwkundige structuur' is weer zo'n typische architecten-opmerking waarbij 'de deskundigen' in feite gaan uitmaken of jouw huisje onteigend moet worden en plat gaat, om het maar scherp te stellen. Uiteraard niet meteen, maar op termijn. Bijtijds het gif zaaien nietwaar?]

Maar het zijn knelpunten die opgelost kunnen worden. De Vlietzone biedt ook een aantal sterke kanten, zoals het historische karakter, de groenvoorzieningen, de ruime parkeermogelijkheden en de nabijheid van het stadscentrum. Kansen die gegrepen kunnen worden om de wijk te behoeden voor de neerwaartse spiraal waar naburige wijken wel in terecht zijn gekomen.
[Die nabijheid van het stadscentrum is zowel een grote troef als een groot gevaar: De grond is heel interessant voor projectontwikkelaars in samenwerking met de gemeente. Upgraden dus, dat hele gebied...
Er is echter één lichtpuntje:
Het nieuwe kabinet (als dat er komt) moet zwaar bezuinigen; dat zeggen ze tenminste. Het is te hopen dat ook de Stedelijke Vernieling qua subsidiegeld een flinke opdonder krijgt, zodat de gemeente simpelweg geen geld meer heeft om haar megalomane sloop- en nieuwbouwplannen verder door te zetten over de ruggen van de bevolking heen.
Maar daarmee zijn we er niet:
Er zou een omslag in het denken plaats moeten vinden m.b.t. stedelijke vernieuwing. Dat kan nl. ook anders, beter en nog goedkoper dan nu ook! Trefwoorden: Minder sloop, meer renovatie en een beter en strakker sociaal beheer.]

Op een 'mini-conferentie', augustus vorig jaar, heeft het panel de resultaten gepresenteerd aan de professionals: de gemeente, de betrokken woningcorporaties en diverse instellingen die actief zijn in de wijk, zoals Stichting Palet, jongerenwerk, Stichting Welzijn en het SWOL, Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden.
[Maar het plan zelf is niet-openbaar en de sloopgeruchten circuleren al een tijdje.
Zo liepen er geruchten over sloop van delen van Welgelegen, waar de KAW alvast maar nieuwbouwhuizen had ingepland....
Tot nu toe is dit plan niet voorgelegd aan de wijkbewoners zelf. M.a.w.: Alles gaat tot nu toe in het geniep. Kan e.e.a. het daglicht niet verdragen? Je zou het bijna denken.]

Het enthousiasme was groot. Het eigen initiatief van de bewoners wordt gewaardeerd en men kan zich vinden in het onderzoek. De gemeente onderschrijft ook de conclusie dat er iets moet gebeuren in de wijk. Tevens heeft zij echter aangegeven op dit moment geen middelen vrij te kunnen maken om daadwerkelijk met de Vlietzone aan de slag te gaan. Alle aandacht gaat uit naar andere wijken van Leeuwarden.
[Zoals gezegd: M.i. wacht de gemeente kalm haar sloopkansen af. Zodra er voldoende 'munitie' is verzameld, zullen de ambtenaartjes de wijk op diverse onderdelen 'kapotschrijven', net zoals gebeurde met de flat in de Fruitstraat.]

Uiteraard zijn rijdende treinen moeilijk te stoppen en laat de strakke meerjarige verdeling van gemeentelijke en corporatieve budgetten weinig ruimte voor 'spontane' acties. Echter, je kunt niet stimuleren dat particulieren zelf het heft in handen nemen in de aanpak van hun wijk, zonder daar ook financiële middelen voor beschikbaar te stellen.
[De gemeente zal echt niet toestaan dat een buurt zelf het heft in handen neemt, want dan is het risico veel te groot dat 'de buurt' iets wil wat in strijd is met wat B. en W. willen. Overigens blijft het belangrijk te beseffen dat de plannenmakers alleen zichzelf vertegenwoordigen en de KAW hier alleen schrijft terwille van haar eigen portemonnee op langere termijn.]

Zakelijk gezien staat het wijkpanel er nu alleen voor. Maar de strijd is nog niet gestreden. Ook het SWOL en Stichting Palet willen verder op de gekozen weg. De eerste gezamenlijke actie is een inventarisatie van de behoefte aan zorg in de wijk. Al was het maar om de lopende projecten, investeringen, kennis en ervaringen te bundelen.
[Hier ben ik het wel mee eens: Op zich is dit niet verkeerd en ten tweede kun je cynisch redeneren: Het houdt ze van de straat en als men hier mee bezig is, is men niet bezig met het uitbroeden van allerlei sloopplannen...]

Mijn advies aan het wijkpanel is je niet teveel te richten op wat niet lukt. Bovendien, er zijn ook andere wegen naar Rome. Is inzet van de gemeente op dit moment werkelijk wel nodig om succesvolle resultaten te boeken? Richt je op doelstellingen die wel haalbaar zijn, met partijen die wel meedoen, mobiliseer de wijkbewoners zelf en zoek de publiciteit met een positieve boodschap.
[Hier ben ik het mee eens: Je moet eventuele sociale problemen in stilte bestrijden, maar niet aan de grote klok hangen, want dan speel je alleen maar de gemeente in de kaart. Naar buiten toe moet je m.i. zo nu en dan eens met wat kleinere dingen komen onder het motto:
"Kijk, dit hebben we voorelkaar gebokst." Dat is m.i. goed voor het imago van een buurt naar buiten toe.]

Tegelijkertijd is dit een oproep aan de gemeente om daad bij woord te voegen en reserves te creëren voor dit soort initiatieven, al dan niet samen met corporaties. Uiteindelijk wordt daar juist geld mee bespaard. Ruim baan voor het particuliere initiatief.


Einde ingezonden brief in Te Gast rubriek LC. Commentaar tussen [].