SLOOP VAN HUURWONINGEN VERSTERKT WONINGNOOD


Artikel uit Eindhovens Dagblad van 6/3/2003: 'Sloop van huurwoningen versterkt woningnood'
Artikel van Maria van Veen, directeur van de Nederlandse Woonbond.


Het volgende artikel komt uit het Eindhovens Dagblad van 6/3/2003 en werd geschreven door Maria van Veen, directeur van de Nederlandse Woonbond te Amsterdam. De Woonbond is een landelijke organisatie voor huurdersbelangen. Lang geleden was het PEL hier ook lid van, maar omdat ze o.i. te gematigd waren, te weinig deden en ook qua contributie te duur werden, hebben we indertijd bedankt voor het lidmaatschap.

Eindhovens Dagblad (c) 06 mrt 2003

SLOOP VAN HUURWONINGEN VERSTERKT WONINGNOOD

Door MARIA VAN VEEN

Donderdag 6 maart, Het woningtekort in Nederland neemt razendsnel toe. Er zijn simpelweg onvoldoende betaalbare huurwoningen. Goedkope huurwoningen in steden zoals Eindhoven moeten plaatsmaken voor dure huur- en koopwoningen. De sloopplannen kunnen beter opnieuw worden bekeken, stelt Maria van Veen van de Woonbond.

Het woningtekort in dit land is in razendsnel tempo opgelopen tot 360.000 woningen. Starters op de woningmarkt kunnen zich een woning niet meer veroorloven. De gemiddelde prijs van een koopwoning is opgelopen tot 225.000 euro.
[In de naar verluidt duurste plaats van Nederland, Soest, zijn de prijzen van bestaande twee onder 1 kap woningen op goede locaties opgelopen tot 1 miljoen gulden in oud geld.... Jongeren in Soest die woonruimte zoeken, moeten allemaal uitwijken naar Amersfoort om daar te proberen nog iets te vinden... Als die gemiddelde prijs van 225.000 euro even in guldens wordt omgezet, dan kost een gemiddelde koopwoning in Nederland nu 5 ton...]

Een betaalbare huurwoning zou het alternatief moeten zijn, maar huurwoningen worden maar mondjesmaat gebouwd. Sterker nog, in het kader van de wijkvernieuwing worden veel goedkope en betaalbare huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor dure huur en dure koop.
Om een huurwoning te krijgen, sta je gemiddeld dertig maanden op een wachtlijst. In de grote steden zelfs acht jaar en voor een geliefde wijk in de grote stad zijn wachttijden van vijftien jaar geen uitzondering.

De woningnood is zo ernstig dat de sloopplannen die er liggen nog eens tegen het licht gehouden zouden moeten worden. Moet er echt gesloopt, of kan worden volstaan met een grondige renovatie? Daarnaast moet er veel meer nieuwbouw van huurwoningen komen. Een woningzoekende met een inkomen van minder dan 50.000 euro (twee maal modaal) kan zich geen fatsoenlijke koopwoning veroorloven.
[Er moet veel meer dan nu worden ingezet op renovatie in alle gradaties, van groot-onderhoud tot een upgrading renovatie plus alles wat daar tussen in zit. Veel meer nieuwbouw van huurwoningen? Stel dat de hele magere nieuwbouwproductie van 2001 en 2002 uitsluitend was ingezet als huurwoning. Over welke huurprijzen spreken we dan?! M.i. in oud geld over een kale huur van zo'n 1400 tot 1500 gulden per maand, ver boven de absolute bovengrens van de huursubsidie.
M.a.w.: Wat voor zin heeft het om ongesubsidieerde huurwoningen nieuw te bouwen? Antwoord: Dat heeft geen enkel nut voor de echt lagere inkomens. Van Veen spreekt over beneden twee maal modaal, ik heb het over modaal en alles wat daar qua inkomsten beneden zit.]

Grootschalige nieuwbouw van betaalbare huurwoningen is de enige oplossing. Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, wil juist duurdere huurwoningen en koopwoningen bouwen om de woningnood op te lossen. Men verwacht dat een deel van de huurders dan doorstroomt zodat er weer huurwoningen vrijkomen om aan de vraag te voldoen. Dat is een misvatting en ik zal aangeven waarom.
[Betaalbare huurwoningen zijn in nieuwbouw alleen neer te zetten als er op wat voor manier dan ook extra geld bij wordt gelegd: Door de rijksoverheid, door de gemeente, door de woningcorporatie door bv. verkoop met winst van ander bezit enz. Iedereen die simpelweg praat over nieuwbouw van betaalbare huurwoningen zonder dat verhaal erbij, maakt zich in mijn ogen schuldig aan huurdersbedrog, ook de Woonbond. De bouwwereld wil wel bouwen; ook wel huurwoningen. Men moet uitkijken dat men niet blind achter hun belangen aanhobbelt zonder zelf na te denken.]

Gezien de groei van het aantal huishoudens zouden er gemiddeld 100.000 nieuwe woningen per jaar bijgebouwd moeten worden om aan de vraag naar woningen te voldoen. Dat aantal werd de afgelopen jaren lang niet gehaald: in 2001 werden maar 73.000 woningen opgeleverd. Omdat er tegelijkertijd ook woningen onttrokken werden aan de woningvoorraad was de werkelijke toename veel lager, namelijk nog geen 60.000 woningen. Van alle in 2001 opgeleverde nieuwe woningen waren slechts 14.000 huurwoningen. Doordat meer woningen worden verkocht of gesloopt dan nieuw gebouwd, slinkt de voorraad sociale huurwoningen.
[Dit deel van het verhaal is m.i. juist. Conclusie moet zijn dat zeker in de Randstad geen huurwoningen van corporaties verkocht mogen worden en dat sloopverhalen vervangen moeten worden door renovatieverhalen, waarbij ook zoiets als 'sociaal beheer' betrokken moet worden. Renoveren is leuk, maar als in een buurt mensen vinden dat ze niet prettig wonen en dat het daar een zooitje is, heb je nog niks bereikt. Als ik in de schoenen stond van een woningcorporatie, zou ik sociaal beheer zien als maatregel die ook nuttig is om mijn investering te beschermen.]

Ongeveer de helft van onze bevolking woont in een huurhuis. De andere helft heeft een koopwoning. Voor zo'n koopwoning hoeft niemand jarenlang op een wachtlijst te staan. Kopers zitten wel jarenlang met een hypotheekschuld.
[Voor een koopwoning moet men in feite nu ook jaren op de wachtlijst staan: Wachten tot men meer gaat verdienen, want een koophuis is in de Randstad onbetaalbaar, in elk geval voor eenverdieners zoals gezinnen met 1 kostwinner en alleenstaanden. Wachten of de huizenmarkt wellicht zo vriendelijk wil zijn in te zakken, zodat men kan kopen enz.]

Gezamenlijk hebben de huiseigenaren een schuld van 300 miljard euro. Voor een koopwoning moet gemiddeld 225.000 euro worden betaald. De maandelijkse hypotheeklasten voor een dergelijk huis zijn 1350 euro. Met een minimuminkomen ben je daarmee wel zo'n beetje door je hele budget heen.
[De prijzen zijn zo gestegen dat m.i. zelfs met de winst (eigen geld) erbij uit de verkoop van een ooit gekocht koophuis, men vaak nauwelijks in staat is de huidige koopprijzen te betalen.]

De overheidssubsidie voor kopers met een laag inkomen is maximaal 159,11 euro per maand en biedt geen oplossing. Je hebt namelijk minstens een inkomen van zo'n 50.000 euro nodig om voor zo'n gemiddelde woning een hypotheek te krijgen. En de koopsubsidie wordt uitsluitend gegeven als de kosten voor een woning niet hoger zijn dan 123.500 euro en je inkomen maximaal 23.000 euro is. Doorstromen naar een koopwoning is voor huurders dan ook geen reëele optie meer.
[Uitgezonderd een aantal gebieden in de randgewesten. Voor minder dan 100.000 euro koop je hier een bestaand appartement en sommige oudere eengezinshuisjes. Daaraan moet dan vaak nog wel het nodige opgeknapt worden of gemoderniseerd.]

De PvdA heeft voorgesteld om de subsidie voor koophuizen te verruimen naar een aankoopprijs van 182.000 euro en de inkomensgrens naar maximaal 42.000 euro. Dat zal wellicht voor meer huurders de mogelijkheid scheppen om een woning te kopen. Maar de nieuwe woningnood wordt er niet mee opgelost. Daarbij is een groot nadeel van de bestaande koopsubsidieregeling dat de koper wordt geacht de afbetaling van de hypotheek zelf te financieren.
[Het helpt een klein beetje als iemand een koophuis achterlaat: 1 huis vrij op de koopmarkt. Een huurder koopt dat met koopsubsidie erbij: 1 huurhuis komt vrij.]

De subsidie komt alleen maar tegemoet in de kosten van de te betalen rente. De lasten voor de ontvangers van koopsubsidie liggen daardoor zo hoog dat er zelden voldoende gespaard kan worden voor het moment dat er (groot)onderhoud gepleegd moet worden.
[Het is nu juist de bedoeling dat door deze rente-subsidie plus subsidie op de overdrachtsbelasting, de woonlasten hanteerbaar worden. Rente die je per saldo niet hoeft te betalen levert altijd nog meer besparing op dan rente waarvoor je een gedeeltelijke belastingteruggave krijgt. Dat geldt vooral voor de lagere inkomens:
Belastingheffing is progressief en de teruggave deprogressief; het spiegelbeeld dus.]

De onbetaalbaar hoge prijzen van koopwoningen stagneren niet alleen de doorstroming, maar veroorzaken tegelijkertijd een groeiende vraag naar huurwoningen van mensen met middeninkomens.
Jongeren met een redelijk inkomen, die wellicht een aantal jaren geleden nog hun eerste woning gekocht zouden hebben, voegen zich nu bij de starters op de huurwoningenmarkt.
Noodgedwongen, omdat een koophuis niet te financieren is, of omdat zij eenvoudig het risico van een torenhoge hypotheekschuld niet op hun schouders willen nemen.
Tenslotte wijst de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling ook op een steeds grotere behoefte aan betaalbare huurwoningen.
[Het is een feit dat al jarenlang het aantal mensen wat relatief 'arm' is en dus aangewezen is op een 'sociale huurwoning', stijgt, in plaats van daalt, zoals men optimistisch maar aannam bij de start van de 'Stedelijke Vernieuwing'.]

Deze ontwikkelingen en de wijze waarop degenen die verantwoordelijk zijn voor de volkshuisvesting erop reageren, zijn uitermate verontrustend. De nieuwe woningnood kan worden opgelost door voortvarend kwalitatief goede, betaalbare huurwoningen te bouwen. Dat zullen de woningcorporaties moeten doen.
Zij beschikken over het voor de volkshuisvesting bestemde vermogen. Dat vermogen moet ingezet worden om iedereen een dak boven het hoofd te bieden in een prettige en veilige leefomgeving.
[Eindelijk eens iets concreets t.a.v. het feit dat het bouwen van betaalbare huurwoningen extra geld vereist; een vorm van objectsubsidie. Ook lang geleden, toen opvolgende stelsels van objectsubsidie de revu passeerden (NKS, 1-2-3-systeem, DKP-systeem enz.) kon men geen betaalbare nieuwbouw huurwoningen neerzetten zonder dat er geld bij moest. Dat wordt wel eens vergeten. Het grote verschil met nu was echter dat toen nog de politieke wil aanwezig was om dat ook te doen.
De Woonbond heeft gelijk: De ontwikkelingen zijn nu verontrustend en m.i. is vooral verontrustend de wijze waarop beleidsmakers nu daarop reageren.
Mijn indruk is, dat het de meesten gewoon niks kan verdommen dat de VOLKShuisvesting zowat is opgeheven.
Mensen met weinig geld zijn afgeschreven: Die hoef je niet goed onderwijs te geven, goede huisvesting, goede gezondheidszorg, eventueel een uitkering waar men in elk geval sober van kan leven enz.
Kortom: Ook in de sfeer van de volkshuisvesting tekent zich een klassenmaatschappij steeds duidelijker af...]

De auteur is directeur van de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenvereniging van en voor huurders.


Einde artikel uit Eindhovens Dagblad. Commentaar tussen [].