GROENLINKS PRESENTEERT MAATREGELEN TEGEN WONINGNOOD ONDER JONGEREN


Artikel op website GroenLinks d.d. 1/3/2003.


Van de website van GroenLinks:

HALSEMA PRESENTEERT MAATREGELEN TEGEN WONINGNOOD ONDER JONGEREN

1 maart 2003

Om de woningnood onder jongeren te lijf te gaan, moet iedereen vanaf achttien jaar volwaardig recht op huursubsidie krijgen. Dat stellen Femke Halsema en Ineke van Gent in hun voorontwerp van wet 'Bestrijding woningnood onder jongeren'. Daarnaast moet er een investeringsfonds komen om leegstaande verdiepingen boven winkels geschikt te maken voor jongerenwoningen. Ten derde wil GroenLinks gemeenten en provincies meer ruimte geven om jongerenwoningen te bouwen.
[Ik heb ook nooit begrepen waarom je als jongere tot 23 jaar minder huursubsidie krijgt dan vanaf 23 jaar. Ten eerste heet je met 18 jaar volwassen te zijn, ten tweede heb je geen korting op de huur omdat je nog geen 23 bent...
Er wordt nu in principe geen huursubsidie toegekend aan een jongere als de huur hoger is dan 307,49 euro (f677,62). Vanaf 23 jaar ligt die grens op 440,12 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens of op 471,67 euro voor huishoudens met meer dan 2 personen, dus bv. een gezin met 1 of meer kinderen.]

Deze maatregelen stelt Femke Halsema vandaag voor tijdens de GroenLinks actiedag Jongerenhuisvesting in Zaanstad.

Jongeren die op zichzelf gaan wonen, hebben steeds meer moeite een betaalbare woning te vinden. In veel gemeenten lopen de wachttijden voor een huurwoning op tot acht jaar. Dat is onacceptabel. Daarom wil GroenLinks een einde maken aan de discriminerende 'jongerengrens':
Voortaan moet iedereen vanaf achttien jaar normaal recht krijgen op huursubsidie. Dit leidt ertoe dat jongeren meer keuzevrijheid krijgen, en dat de druk op de goedkope huurwoningen afneemt.
Nu mogen jongeren tot 23 jaar alleen een woning huren als de huur lager is dan 307 euro. In de initiatiefwet 'Bestrijding woningnood onder jongeren' wordt deze grens opgerekt tot 565 euro. Dat is de grens die voor alle andere volwassen huurders geldt.
[Dat laatste klopt m.i. niet: Die 307, die 440 en die 471 euro zijn door VROM landelijk aangehouden fiatteringsgrenzen.
Slechts in uitzonderingsgevallen kan men daar boven gaan bij een nieuwe aanvraag voor huursubsidie, bv. als geen goedkopere 'passende' woonruimte voorhanden is. In dergelijke gevallen informeert het ministerie van VROM bij de gemeente of de woning wel 'passend' is.
Zie ook de toelichting bij de normhuurtabellen van VROM zoals geldig voor het subsidiejaar 1/7/2002-30/6/2003.]

Veel ruimte boven winkelpanden staat leeg - in heel Nederland gaat het om tienduizenden vierkante meters. Dit is verspilling van ruimte. Boven winkels kunnen prachtige studio's en appartementen voor jongeren worden gecreëerd. Dat maakt ook de straat levendiger en veiliger als de winkels dicht zijn. Om dit op grote schaal mogelijk te maken, wil GroenLinks een subsidieregeling in het leven roepen: het Fonds Wonen boven Winkels.
Daarmee kan de verbouwing van leegstaande bovenverdiepingen worden betaald. Provincies en gemeenten zoeken de projecten uit die daarvoor in aanmerking komen. Rijke woningcorporaties moeten dit fonds gaan vullen.

De woningnood onder jongeren is enorm - daarom moeten er meer voor hen gebouwd worden. Veel dorpen mogen maar een beperkt aantal woningen per jaar bouwen. GroenLinks vindt dat voor de bouw binnen de bebouwde kom dit maximum moet komen te vervallen. Zo kan er meer worden gebouwd, zonder dat het ten koste gaat van de groene ruimte.
[Al jaren wordt er gepraat over de wenselijkheid dat de dorpen huizen zouden moeten mogen bouwen voor hun eigen jongeren. De dorpen bouwen echter liever dure huizen voor mensen die uit de dichtsbijzijnde stad komen tegen het dorp aan. Zo werd Stiens een klein stadje...
Mensen met geld brengen nl. meer geld mee dan de eigen jongeren...
Maar met bouwen voor jongeren in het dorp ben je er nog niet: Is er in of in de buurt van zo'n dorp wel werk te vinden? Ook dat is een groot probleem dat maakte dat veel jongeren naar de stad vertrokken.]

Femke Halsema
Ineke van Gent


Einde bericht van website GroenLinks. Commentaar tussen [].