GROENLINKS VINDT: VERMOGENS RIJKE WONINGCORPORATIES MOETEN WORDEN AFGEROOMD
Minister moet motie Van Gent c.s. uitvoeren


Artikel op website GroenLinks d.d. 26/2/2003.


Op de website van GroenLinks vonden we het volgende verhaal:

VERMOGENS RIJKE WONINGCORPORATIES MOETEN WORDEN AFGEROOMD

26 februari 2003

GroenLinks vindt dat het vermogensoverschot van EUR 10 miljard moet gaan rollen. Er ligt 10 miljard euro aan maatschappelijk vermogen 'ongebruikt' op de plank; GroenLinks vindt dat dit geld gečnvesteerd moet worden in de oude wijken.
[Als er echt een dergelijk overschot zit bij rijke woningcorporaties in Nederland, wordt het de hoogste tijd dat daar eens wat nuttigs mee gebeurt: Renovaties in oudere wijken, er voor zorgen dat nieuwbouw huurhuizen betaalbaarder worden dan nu, door daar een soort objectsubsidie bij te leggen, samen met gemeenten te zorgen voor een beter sociaal beheer van oudere wijken enz. Dat is broodnodig. Niemand heeft iets aan 'slapend' geld op een vette bankrekening als je er niets nuttigs mee doet. Geld is een middel, niet een doel. Corporaties moeten weer gaan doen waarvoor ze ooit werden opgericht: Het huisvesten van de gewone man of vrouw tegen een voor hen betaalbare prijs. Dat noemden ze ooit sociale huisvesting.]

Het voorstel van de corporaties zélf, dat zij vandaag presenteerden, biedt geen enkele garantie dat de overschotten ten goede zullen komen aan de oude wijken en hun bewoners. De motie Van Gent - in december aangenomen door de Tweede Kamer - is hiermee niet uitgevoerd.
GroenLinks roept de minister van VROM daarom op om te gaan werken aan een wettelijke afromingsregeling.
[Natuurlijk proberen de corporaties hun gat hier onder uit te draaien. Zij spelen tegenwoordig liever voor institutioneel belegger in plaats van voor volkshuisvester. Het rijk en de politiek sinds de negentiger jaren is daar ook schuldig aan. Denk bv. aan de 'bruteringsoperatie' die door alle partijen toen werd toegejuicht, maar waarbij corporaties wel hun sociale gezicht kwijtraakten.]

EUR 10 miljard is van de bewoners, niet van de corporaties.
[Het zijn en blijven inderdaad gelden verkregen uit huurinkomsten.]
Het 'Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwing', zoals vandaag voorgesteld, is een papieren tijger. Arme corporaties moeten in dit model nog altijd zélf hun investeringen financieren; het enige dat het Fonds zou doen is de risico's afdekken.
[Zo werd een corporatie die weinig deed rijk en corporaties die nog wel hun best deden, arm.]

GroenLinks, gesteund door een Kamermeerderheid, vindt juist dat de EUR 10 miljard op korte termijn moet worden geactiveerd. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) berekende dat het weerstandsvermogen van de woningcorporaties EUR 10 miljard hoger ligt dan noodzakelijk is.
Daarom moeten gemeenten en bewonersorganisaties het recht krijgen om met deze overschotten hun eigen wensen en ideeën in de praktijk te brengen. Zodra de overschotten zijn afgeroomd door het CFV, is dit geld beschikbaar voor de noodzakelijke investeringen in de oude wijken.
[Met dat 10 miljard euro verhaal zullen de corporaties het wel niet eens zijn en ze zullen wel betogen dat dat geld t.z.t. hard nodig is, maar probleem is nu juist dat ze niks doen. Het blijft vaak bij wat lopend onderhoud en wat pappen en nathouden, verder niks. Of ze komen met grootse plannen voor massale verkoop van huurwoningen, zoals hier bijvoorbeeld Corporatieholding Friesland.]

MINISTER MOET MOTIE VAN GENT C.S. UITVOEREN

GroenLinks roept de minister van VROM op om nog vóór de zomer een wettelijke afromingsregeling te maken.
Dit kan door een wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.
De motie Van Gent c.s. gaf de corporatiesector namelijk een laatste kans om met eigen voorstellen te komen voor verevening van de EUR 10 miljard. Nu zij deze handschoen niet oppakken, moet de minister dus ingrijpen. Vervolgens kunnen corporaties, gemeenten én bewonersorganisaties voorstellen indienen bij dat CFV: investeringen die corporaties nu laten liggen, kunnen dan langs die weg worden gerealiseerd.
Het gaat dan niet alleen om de nieuwbouw van betaalbare woningen in herstructureringswijken, maar ook om dubbele beglazing van oudere huurwoningen, collectieve tuinen bij de woning, bedrijfsruimten voor startende ondernemers, een huismeester of een energie-zuiniger verwarmingsinstallatie.

GroenLinks heeft de volgende vragen aan de minister voorgelegd:

1. Herinnert u zich de motie Van Gent c.s. (28 600 XI, nr. 38) over de afroming van de vermogensoverschotten van de corporatiesector?
2. Heeft u kennis genomen van de rapportage van Aedes, De Vernieuwde Stad en het WSW van vandaag over hun oplossingen voor de stagnatie in de stedelijke vernieuwing?
3. Bent u bereid deze rapportage te bestuderen, en uw oordeel hierover aan de Kamer voor te leggen?
4. Bent u daarnaast bereid genoemde motie Van Gent c.s. te betrekken bij uw oordeel over de rapportage?

Ineke van Gent


Einde van tekst artikel op website GroenLinks. Commentaar tussen [].