KABINET WIL KANSARME ALLOCHTONEN SPREIDEN
PVDA WIJST SPREIDING VAN BUITENLANDERS AF


Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/12/2002 en van maandag 30/12/2002.


Dit is een al wat ouder bericht van eind 2002, maar toch wel belangrijk omdat er momenteel allerlei ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van de woonruimteverdeling. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/12/2002:

KABINET WIL KANSARME ALLOCHTONEN SPREIDEN

DEN HAAG (GPD)- Het kabinet wil kansarme allochtonen spreiden over woonwijken.
Door de wijze waarop in Nederland huurwoningen worden toegewezen, zijn minder prettige wijken ontstaan waar vooral armere 'buitenlanders' met een kleine portemonnee wonen. Dat komt hun integratie niet ten goede, vindt het demissionaire kabinet-Balkenende.
[Als wijken minder prettig zijn om te wonen komt dat m.n. door het gedrag van mensen. Ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag of men buitenlander is of niet. Het demissionaire kabinet suggereert hier dat 'de buitenlanders' als groep zorgen dat sommige armere wijken onprettig zijn geworden. Een groep, ofwel 'het collectief' krijgt de schuld. Het kabinet is niet veel anders dan veel LPF-ers en andere rechtse types die vinden dat 'de buitenlanders' collectief de oudere wijken verpesten qua woonklimaat. Maar zo is het niet:
Sommige buitenlanders en sommige Nederlanders verpesten door a-so gedrag sommige wijken, let wel door gedrag, niet door pure aanwezigheid.
Ook geloof ik niet dat de oorzaak van dat gedrag komt door 'cultuurverschillen'. Welke cultuur of eventueel religie waardeert het dan positief om bv. oude vrouwtjes te beroven van hun handtas, om te gaan dealen in harddrugs, om met vuurwapens om te sjouwen enz.?! Ik dacht geen enkele.
Het demissionaire kabinet stelt dat het bijeen wonen van buitenlanders hun integratie niet bevordert. In de discussies die zijn gevoerd in de media lag daarbij vooral de nadruk op het leren van Nederlands. Ik zie dit zo: Wie Nederlands wil leren (en het lukt een behoorlijke taalcursus te volgen, want daar zijn wachtlijsten voor) leert Nederlands en wie dit niet wil leren laat het wat mij betreft maar. M.a.w.: Voor degenen die snappen dat het erg handig is om Nederlands erbij te leren omdat je nu eenmaal in Nederland woont, is het integratieverhaal niet nodig en de sukkels die dit niet willen leren, leren ook geen Nederlands als ze 'gemengd' wonen. Ik stel: Sukkels, omdat men zichzelf blijvend op achterstand zet als men niet de taal erbij wil leren van het land waar men verblijft. En voor de thuisblijvers, m.n. veel allochtone vrouwen:
Laatst werd het idee geopperd om op de tv cursussen Nederlandse taal te geven. Lijkt me een prima idee voor bv. Teleac.]

Als buitenlanders bij elkaar in de buurt wonen, leren de kinderen bijvoorbeeld niet goed Nederlands. Dat gebeurt wel als buitenlanders gaan wonen in wijken met meer Nederlanders, schrijven de ministers Hilbrand Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) en Henk Kamp (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer.
[Ik denk dat het Nederlands leren spreken en schrijven op de scholen moet gebeuren en vind dat in Nederland het onderwijs in het Nederlands moet worden gegeven. Kernbezwaar tegen de kabinetsopvatting van mij is dat het wonen weer eens ondergeschikt wordt gemaakt aan allerlei andere beleidsdoelen. Zo weet ik er nog wel een: Alle 'bekenden' van de politie krijgen verplicht een huis toegewezen in een wijkje vlak naast het politiebureau...
Beleidsdoel is: Laat hen wennen aan orde en gezag...]

Het kabinet laat onderzoeken of het mogelijk is om bij de woningtoewijzing de eis 'bevordering van integratie' te hanteren voor nieuwkomers in Nederland. Dan komen allochtone woningzoekenden niet direct terecht in de zogeheten concentratiewijken, meent het kabinet. Met concentratiewijken worden verloederde buurten met veel overlast en criminaliteit bedoeld.
[M.a.w.: Ras of etnische afkomst bepaalt waar je moet wonen. Hiermee is het hek van de dam: Ten eerste bepaalt daarmee weer eens de overheid wat je 'thuisland' is en ten tweede gebeurt dit op etnische uiterlijke kenmerken. Dan zijn er nog een paar praktische probleempjes:
De 'nettere wijken' zijn ook vaak de wijken met de wat duurdere huizen. Indertijd stelde een slimmerik (zal wel de lokale opbouwwerker geweest zijn) in de Utrechtse wijk Lombok, dat allochtonen meer huursubsidie zouden moeten hebben dan anderen, want dan konden zij ook in de wat betere buurten gaan wonen...
Hier ben ik mordicus op tegen:
Je etnische afkomst mede een criterium voor de hoeveelheid huursubsidie?!
Het is al erg genoeg dat de huishoudensgrootte een van de huursubsidie criteria is.
Het argument daarbij is dan 'de draagkracht'. Dat draagkrachtbeginsel zit echter al verwerkt in de inkomstenbelasting, zodat een alleenstaande en iemand met een gezin die bruto hetzelfde CAO-loon verdienen al netto met verschillende lonen naar huis gaan. En daarbovenop huren ze elk een huis wat bv. evenveel huur doet (bv. een wat oudere eengezinswoning en een wat nieuwere flat).
Vervolgens krijgen degenen in de eengezinswoning meer huursubsidie dan degene in die flat die toch evenveel huur deed...]

Twee jaar geleden stelde toenmalig staatssecretaris van volkshuisvesting Johan Remkes dat een gemeente huurders niet mocht spreiden op basis van afkomst. Dat kon volgens hem hooguit op grond van het inkomen (in verhouding tot de huur) of de gezinssamenstelling als het in een buurt niet langer prettig wonen was.
[Toewijzen op basis van een redelijk huur/inkomenscriterium is m.i. niet verkeerd, hoewel je ook zou kunnen redeneren dat men zelf maar moet uitmaken hoeveel geld men aan wonen wil besteden. Vraag is, als je dat criterium loslaat, of dan veel mensen die wel een duurdere huurwoning kunnen betalen, niet teveel goedkopere woningen inpikken voor de neus weg van degenen die GEEN duurdere huurwoning kunnen betalen.
Wel vind ik dat je de mensen binnen bepaalde huurprijsklassen, gerelateerd aan hun inkomen, zelf een woning moet laten uitzoeken en niet echt moet 'spreiden' in de zin van: Jij moet gezien je inkomen daar en jij daar wonen.
De keuzevrijheid om een huurwoning uit te zoeken is voor mensen met weinig geld toch al niet groot.
Een spreidingsbeleid op basis van gezinssamenstelling mocht dus volgens Remkes "als het in een buurt niet langer prettig wonen was".
In de praktijk wordt dat spreidingsbeleid uitgevoerd door kleine huishoudens de schuld te geven van de 'achteruitgang van de buurt' en vervolgens de buurt te slopen, zodat gedwongen spreiding plaats vindt via herhuisvesting...
Daar zijn m.n. de gemeente Leeuwarden plus de woningcorporaties hier al jaren kampioen in...
Wat dat betreft zijn kleine huishoudens net 'buitenlanders' en in feite vreemdeling in eigen land!
Voor de goede orde: Men moet dit niet verwarren met het 'grootte-criterium' bij woningtoewijzing, wat er van uit gaat dat kleine huishoudens een kleine woning toegewezen krijgen en grote huishoudens een grote woning. Daarmee is niets mis, maar daar gaat het hier niet om.]

De ministers Kamp en Nawijn willen deze opvatting verlaten. Het huidige systeem zorgt volgens hen voor scheiding van bevolkingsgroepen. Nu wijzen gemeenten en woningbouwverenigingen huurhuizen toe op grond van de verhouding tussen huur en inkomen, de duur van de inschrijving en de leeftijd van de huizenzoeker. Het gevolg is concentratie van arme allochtonen in bepaalde wijken, stellen de bewindslieden.
[Arme Nederlanders wonen ook in bepaalde wijken. Mensen met weinig geld wonen in de goedkopere huizen omdat ze geen duurder huis kunnen betalen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, als die wijken maar leefbaar worden gemaakt en men er een beetje normaal kan wonen; daar gaat het volgens mij om.
Met een GOEDE arbeiderswijk is niks mis, met een slechte is veel mis.
Wat betreft arme allochtonen: Scholing, beheersing Nederlandse taal, studie, opleiding en werk, zodat er meer geld binnenkomt, zijn m.i. de sleutelwoorden; niet populistische 'makkelijke nep-oplossingen'.
Als ik bv. kijk naar de Hindoestaanse middenstand, de Chinese middenstand enz. in m.n. de Randstad, dan zie je dat men zich daar ook de armoede uit heeft weten te werken. Waarom zou dat niet gaan voor bv. Turken, Marokkanen enz.?!]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Hierbij nog een wat ouder bericht, waarbij de PvdA reageert op het plan van het kabinet om 'kansarme allochtonen' te spreiden over de wijken bij woningtoewijzing. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 30/12/2002:

PVDA WIJST SPREIDING VAN BUITENLANDERS AF

DEN HAAG (GPD) - De PvdA is tegen het spreiden van kansarme, niet-westerse allochtonen over woonwijken, zoals het kabinet wenst. Woningen worden dan verdeeld op basis van de huidkleur die mensen hebben, stelt PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn.
[En daarmee is het hek van de dam: Woonruimteverdeling mede op basis van huidskleur, wat volgt nog meer?!]

"Zo wordt voorrang gegeven aan Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen. Die positieve discriminatie zullen autochtone woningzoekenden niet leuk vinden. Evenmin als die Nederlander die in een achterstandswijk woont."
[Want als allochtonen moeten worden gespreid over woonwijken, betekent dat ook dat anderen die zonder deze nieuw verzonnen voorrangsregel aan beurt zouden geweest voor een woning, die woning nu niet krijgen. En dat is dan het spiegelbeeld:
Negatieve discriminatie op huidskleur, cq. op basis van autochtone afkomst.]

Het kabinet laat onderzoeken of het mogelijk is bij de verdeling van huurwoningen de afkomst van de huizenzoeker mee te laten wegen. Volgens het kabinet zijn met name in de grote steden verloederde wijken ontstaan waar vooral niet-westerse allochtonen met een laag inkomen wonen. In die concentratiewijken kunnen deze buitenlanders volgens het kabinet een redelijk comfortabel bestaan leiden dat gescheiden is van de rest van de Nederlandse samenleving.
[De term 'concentratiewijk' is gewoon een van de zoveelste mode-woorden voor 'achterbuurt'. En waarom woont men daar dan? Omdat men geen geld heeft om beter te wonen, zo simpel is dat. Het kabinet vindt dat deze buitenlanders daar 'een redelijk comfortabel bestaan' kunnen leiden. Wat ze daarmee bedoelen is mij een raadsel: Een achterbuurt waar je een redelijk comfortabel bestaan kunt leiden?? Of kun je een redelijk comfortabel bestaan leiden als buitenlander als je gescheiden leeft van de rest van de Nederlandse samenleving?? M.i. is dit gewoon Nawijn-geleuter.]

Dit komt de integratie van die allochtonen in de samenleving niet ten goede, stellen de ministers Henk Kamp (volkshuisvesting) en Hilbrand Nawijn (vreemdelingenzaken en integratie) in een brief aan de Tweede Kamer.
Daarom laten zij onderzoeken of bij het verdelen van woonruimte de eis "bevorderen van integratie" mee kan wegen voor nieuwkomers in Nederland.
Nu worden huurhuizen toegewezen op basis van inkomen, duur van de inschrijving en gezinsgrootte.
[Zo kun je wel van allerlei oneigenlijke doelen vastknopen aan criteria voor woonruimteverdeling.
Dit is het totale hellende vlak.
Bovendien is het weer de overheid of de woningcorporatie die beslist waar je 'mag' wonen, lees: Waar je je schaarse geld 'mag' besteden aan huur...
In feite is dit absurd:
Alle grote consumptiegoederen kan en mag men vrij uitkiezen: Koelkast, wasmachine, auto enz. Maar als het op huren aankomt van een product voor vele jaren, heb je zowat niks te vertellen. In feite een stuk negentiende eeuwse feodale achterlijkheid... En natuurlijk weten WIJ wat goed voor u is...]

Duivesteijn meent echter dat het vooral om de betaalbaarheid van woningen gaat.
"Het is niet zo dat de mensen voor een slechtere wijk kiezen. Dat heeft te maken met hun inkomen en de huurprijzen. Als je maar genoeg betaalbare woningen in een grote nieuwbouwwijk bouwt zodat lagere inkomens overal kunnen wonen, verdeelt de bevolking zich vanzelf en kunnen groepen integreren."
[Dit klopt op zich wel, maar dan zal er op een of andere manier extra geld bijmoeten om zulke woningen ook betaalbaar te krijgen voor lagere inkomensgroepen. Wellicht maar eens de stille reserves aanspreken van diverse woningcorporaties?]

De VVD ziet wel brood in het spreidingsplan.
"Je moet alle middelen aangrijpen om mensen de kans op een goed bestaan te geven", stelt VVD-kamerlid Nellie Verbugt.
[Het doel heiligt de middelen en de VVD schijnt steeds minder op te hebben met zoiets als enige vrijheid voor burgers om nog een beetje zelf te mogen kiezen waar men wil wonen. Die keuzemogelijkheid was al fors beperkt voor mensen met weinig geld...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Relevante link: 'Gedwongen spreidingsbeleid. Onderzoekers: Achterstanden en criminaliteit allochtonen worden blijvend.'
Uit dagblad Trouw van 16/11/2002.