GAT GESCHOTEN IN BOETESTELSEL VAN HUURSUBSIDIESYSTEEM
RIJK MOET VERHUURDERS MILJOENEN TERUGGEVEN


Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 21/1/2003: Rijk moet verhuurders miljoenen teruggeven.


Bij dit bericht wat gaat over een boetestelsel voor verhuurders wat ingebouwd zit in het systeem van individuele huursubsidie past eerst wat uitleg:

Tegelijk met de invoering van het nieuwe huursubsidie stelsel heeft VROM ook een 'boetestelsel' ingevoerd met 2 systemen:

a. Corporaties worden beschouwd als besteders van IHS-budget van VROM. Zij mogen jaarlijks over hun hele bezit maar een bepaald bedrag aan IHS 'verzeggen' aan hun huurders. VROM stelt elk jaar het percentage vast waarmee dat 'budget' omhoog mag. (Was 3,3%)
Bij overschrijding moet de corporatie een boete betalen aan VROM.

b. Gemeenten mogen niet meer dan 4 procent van de woningzoekenden die in een bepaald jaar een huurwoning krijgen toegewezen, een positief fiat geven. Ligt dat hoger, dan krijgt de gemeente door VROM een boete opgelegd.

Het gaat dus om 2 soorten boetes bij overschrijding van huursubsidie uitgaven: Zowel een verhuurder die 'teveel' IHS verzegt, door volgens VROM teveel huizen te verhuren aan mensen die voor veel IHS in aanmerking komen, kan een boete oplopen van VROM, als een gemeente die 'teveel' aanvragen voor veel huursubsidie voorziet van het stempel:
"Advies positief" en naar VROM stuurt.
Maar in het boetestelsel voor de corporaties is nu een gat geschoten. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 21/1/2003:

RIJK MOET VERHUURDERS MILJOENEN TERUGGEVEN

LEEUWARDEN - De Staat er Nederlanden moet verhuurders in Nederland ruim EUR 10 miljoen terugbetalen. Het rijk inde dit geld in 2000 als boete voor het overtreden van de prestatienorm.

Volgens de Huursubsidiewet van 1997 moeten corporaties en gemeenten er mede voor zorgen dat de uitkering van huursubsidie binnen de perken blijft. Wie de gemeentelijke norm overschrijdt, moet het rijk een boete betalen. De rechter heeft bepaald dat dit onrechtmatig is.

In het subsidiejaar 1 juli 1998-1 juli 1999 overschreden acht woningstichtingen en -verenigingen in Friesland de normen die in de gemeenten golden waar zij actief zijn. Zij waren daarom het rijk een financiële bijdrage verschuldigd.

Het gaat in totaal om bijna f500.000 verdeeld over woonbedrijf BWL in Leeuwarden (f86.032), stichting Woningbeheer Harlingen (f56.935), woonbedrijf Talma in Drachten (f42.168), woonbedrijf De Stellingwerven (f18.032), woningstichting Patrimonium (f118.947) en woningstichting De Wieren in Sneek (f81.651), woningbouwvereniging Smallingerland (f71.363) en woningstichting Dantumadeel (f14.700).

Zij maakten bezwaar tegen de opgelegde boetes.
Zij betoogden dat zij huurders geen woning of huursubsidie kunnen weigeren als zij daar recht op hebben. Het aantal huurders, hun inkomen en de prestatienorm zijn zaken waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen.
[Hear, hear! Handelden ze hier maar eens naar: Voortaan geen smoesjes meer verkopen aan woningzoekenden zoals:
Nee, dat huis is voor u te duur; u krijgt daarvoor geen huursubsidie, terwijl het in werkelijkheid gaat om: Men krijgt wel huursubsidie mits de woningcorporatie gewoon het huurcontract tekent en de gemeente een positief advies naar VROM stuurt. Het gaat dan om de mensen die puur volgens de rekenkundige regels wel degelijk recht hadden gehad op huursubsidie. Het is verder juist dat een corporatie geen invloed heeft op het aantal woningzoekenden wat zich meldt en op hun inkomenshoogte.
Wel heeft de corporatie ALLE invloed op de vraag of en zo ja er goedkopere huizen uit haar bezit plat gaan of niet! Een corporatie moet de moed hebben tegen de waan van de dag in te gaan en 'nee' zeggen tegen gemeente en rijk, wanneer er weer eens sprake is van megalomane sloop- en nieuwbouwplannen.]

Het rijk bracht daar tegenin dat de verhuurders nauwkeurig moeten kijken naar de huurder en diens inkomen.
"Ze moeten mensen niet veel te dure woningen verhuren", aldus een woordvoerder van het ministerie van volkshuisvesting.
"Daarin kunnen zij de uitgaven aan huursubsidie sturen".
[Stuk voor stuk hebben rijk, woningcorporaties en gemeenten boter op het hoofd: Met z'n allen wilden ze 'stedelijke vernieuwing' op een wijze die vooral neerkomt op sloop van goedkopere huizen en het neerzetten van dure koopwoningen. Dan kom je al snel uit op een tekort aan goedkopere huurwoningen, omdat simpelweg de inkomens van de mensen geen gelijke tred houden met hun 'ambities'.]

De rechtbank in Leeuwarden besloot in navolging van de Raad van State eerder dit jaar, dat het rijk handelde in strijd met het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
De verhuurders hebben immers geen strafbaar feit gepleegd.
[Het lijkt er dan juridisch op dat alle inhoudelijke overwegingen van woningcorporaties enerzijds en het rijk anderzijds eigenlijk niet relevant zijn voor de vraag:
Mocht het rijk via regelgeving een boete opleggen? Het lijkt er ook op dat de rechter heeft getoetst aan het EVRM, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, wat ook door Nederland werd ondertekend.
Ik ben benieuwd wat het rijk nu gaat doen. Het simpelste is, gewoon de hele fiattering afschaffen:
Wie voor een bepaald huis volgens de IHS-regelgeving een bepaalde uit te rekenen hoeveelheid huursubsidie nodig heeft, krijgt die gewoon. Enerzijds loopt een huurder die veel huursubsidie krijgt een risico, nl. dat de regeling flink wordt afgeknepen, maar anderzijds kan men het mensen niet aandoen om te zeggen:
Wacht maar vijf jaar op passende woonruimte. Nood breekt wet. In het actieprogramma van de SP "Eerste weg links" stond t.a.v. deze zogenaamde 'prestatienormering':
"De prestatienormering, waardoor duurdere huurwoningen niet mogen worden toegewezen aan huishoudens die aanspraak maken op huursubsidie, moet worden opgeschort voor gemeenten waar de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning langer is dan een half jaar."
Welnu, deze prestatienormering kent vanaf dit vonnis geen 'stok achter de deur' meer en is daarmee gebleken niet afdwingbaar te zijn. Daar de wachttijd voor een woning in vele steden tot jaren is opgelopen, moet deze regel nu maar heel snel verdwijnen.
Ik zou zeggen: De SP wordt door dit vonnis op haar wenken bediend! Wellicht tijd voor Kamervragen?]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Relevante links: 'Rijk dreigt corporaties met boetes'
Uit de Leeuwarder Courant van 2/12/1999.
'Corporaties laken boete bij huizensloop'
Uit de Leeuwarder Courant van 19/6/2001.