SUBSIDIEVONDST VVD REDT VREDE VEGELINBUURT
OPKNAPPEN WIJK ACHTER DE HOVEN/VEGELIN EINDELIJK VAN START


'Subsidievondst VVD redt vrede Vegelinbuurt'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 18/12/2002 plus:
'Opknappen wijk Achter de Hoven/Vegelin eindelijk van start.'
Uit blad 'Liwwadders' van woensdag 18/12/2002.


Nadat de raadsvergadering van maandagavond 16/12 jl. er niet in slaagde door een overladen agenda heen te komen, werd de vergadering dinsdagavond 17/12 jl. voortgezet. Toen ging het ook weer over de Vegelinbuurt. Zie voor de laatste voorgeschiedenis "Vegelinbuurt weer in gemeenteraad" uit de LC van 23/11/2002 inclusief de brief die wethouder Sluiter even daarna aan de Raad stuurde.
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 18/12/2002:

SUBSIDIEVONDST VVD REDT VREDE VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - De gemeenteraad trekt EUR 800.000 extra uit voor de aanpak van de Vegelinbuurt, dank zij de neus voor rijkssubsidiepotjes van VVD-fractieleider Tom van Mourik. Van het geld wordt het renovatiefonds voor de buurt verhoogd en kunnen drie panden extra worden gesloopt.
[Alsof dat laatste nu zo geweldig is... Subsidiegeld om te slopen; dat blijft me tegenstaan. Het vreemde is dat tot voor een aantal jaren terug de ambtenaren de subsidieregeling die Van Mourik nu heeft 'ontdekt', zelf gewoon kenden. Dat bleek uit hun jaarlijkse overzichten voor nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten die ze toen iedere herfst naar de Raad stuurden. Het gaat nl. gewoon om het Besluit Lokatiegebonden Subsidies; het BLS, wat in feite is bedoeld voor lastig te bereiken binnenstedelijke lokaties, bv. een 'hoekinvulling' in of rond de binnenstad, waar de aannemer qua werkruimte lastig uit de voeten kan.]

PvdA en PAL/GroenLinks staken gisteren de loftrompet over de vindingrijkheid van Van Mourik, die de kost verdient als ambtenaar volkshuisvesting in Tytsjerksteradiel. Zijn vondst effende de weg voor een compromis tussen de partijen die een paar weken geleden nog met kwaaie koppen tegenover elkaar stonden.

Wethouder Sluiter prees zich gelukkig dat zo een punt kon worden gezet achter het jarenlange touwtrekken over het sloop- en bouwprogramma voor de probleembuurt. Voor de Vegelin wordt dik EUR 17 miljoen publiek geld uitgetrokken. Wat overblijft, dat moet terug naar de algemene reserve. [Ook Sluiter is geen echte vak-wethouder volkshuisvesting, anders had hij deze subsidieregeling wel gekend, omdat het BLS vroeger wel vaker werd benut door de gemeente.]

Deze maal gaf het on-line blad 'Liwwadders' m.i. een beter verslag over de Vegelin dan de LC. Uit het blad 'Liwwadders' van woensdag 18/12/2002:

OPKNAPPEN WIJK ACHTER DE HOVEN/VEGELIN EINDELIJK VAN START

Het heeft enige discussie gekost maar nu is het eindelijk zover: het opknappen van de Leeuwarder wijk Achter de Hoven/Vegelin kan beginnen. Gisteravond stemde een meerderheid van de raad in met het financiële voorstel waarmee de grote opknapoperatie van de wijk kan worden betaald.
[Nu ja, wat je opknappen noemt: Het is en blijft massale sloop...]

Dat laatste had nog wel enige hoofdbrekens gekost. Zelfs het afgelopen weekend werd door de meest betrokken raadsleden opgeofferd om tot een sluitende oplossing te komen. Die werd gevonden door een deel van de kosten te laten dekken door gebruik te maken van de regeling Besluit Locatiegebonden Subsidies. Het was een ingeving van het VVD-raadslid T. van Mourik die de Leeuwarder ambtenaren hiermee op het juiste spoor zette.
Van Mourik (in het dagelijks leven ambtenaar in de gemeente Tytsjerksteradiel en onder meer belast met bouwzaken) werd dan ook van alle kanten lof toegezwaaid voor zijn inspanningen om het sloop- en renovatieplan voor de wijk vlot te trekken.

De Leeuwarder wijk Achter de Hoven/Vegelin kent een bewogen levensgeschiedenis. Gebouwd aan het begin van de vorige eeuw voor de werklieden die hun geld verdienden op en rond het Vliet veranderde de wijk aan het eind van de jaren zeventig tot geliefde woonplek voor starters op de huizenmarkt. Hierna deden de huisjesmelkers lucratieve zaken met de woningen die ze opsplitsten en verhuurden aan studenten.
[Woningen werden n.b. met gemeentelijke subsidie gesplitst waarna vervolgens soms bleek dat de gemeente fors getild was door meneer de huisjesmelker. Hierover is later een proces geweest om dat geld terug te vorderen, maar pas nadat het Rijk de gemeente op de vingers tikte over de subsidie-verantwoording. Er vloog een ambtenaar de laan uit bij de gemeente, maar deze beweerde dat hij bij de subsidieverlening opdracht had gehad niet al te scherp te kijken. M.i. was er maar één opdrachtgever, nl. de toenmalige wethouder, die op een gegeven moment snel was vertrokken. Het is altijd mistig gebleven rond de reden van zijn vertrek maar zelf verklaarde hij toen dat dit 'beter was voor hem en voor de stad'.... Ik heb zo mijn vermoedens...]

De bewoners verloren hierdoor hun band met de wijk en de directe bewoners. Verpaupering sloeg toe toen de verhuurders overgingen tot het plaatsen van drugsverslaafden in hun woningen, deels omdat andere instanties deze groep weigerden als huurder een plaats te geven in de samenleving.
[Het kan dit soort verhuurders niks schelen aan wie ze verhuren, als er maar flink wordt gedokt. Anderzijds moeten ook drugsverslaafden ergens wonen en er waren wel speciale woonprojecten waaraan de corporaties meededen (soort wonen met begeleiding erbij) maar vermoedelijk waren er veel te weinig van dat soort plaatsen beschikbaar en werd lang niet iedereen bereikt.]

De Leeuwarder PvdA bond de kat als een van de eerste partijen de bel aan. Dat was midden jaren negentig. De verkrotting was toen al zo ver gevorderd dat de gehele wijk redden geen uitkomst meer bood. Er werd gekoerst op sloop, renovatie en nieuwbouw. Een plan om de historische tuinen langs de Potmarge hierbij te betrekken om de plannen te bekostigen werd na lang beraad afgewezen. De raad wilde meer licht en lucht in de wijk om het plezierig wonen weer voor lange tijd te garanderen.
[Maar echt intensief sociaal beheer werd in deze wijk nooit waargemaakt en ook dat had m.i. indertijd het tij nog (mede) kunnen keren.]

Aan de periode van financiële plannenmakerij, waarin de tegenvallers opliepen tot ruim 9 miljoen euro, is nu een eind gekomen. De bouwers mogen nu hun plannen ontwikkelen.
Of de woningen in de Achtste Vegelindwarsstraat hierbij betrokken worden is nog onduidelijk.
Wethouder Sluiter ging mee met het voorstel van de collegepartijen om de deugdelijkheid van deze woningen te laten onderzoeken.
Dit onderzoek zal in januari klaar zijn, zo beloofde hij. Sluiter was zichtbaar opgelucht dat de aanpak van de wijk nu eindelijk kan beginnen.
[M.a.w.: Eigenlijk is het NOG niet klaar! Ik vind dit nieuwe onderzoek heel vreemd: Indertijd heeft de SVK t.b.v. de plannenmakerij al de bouwkundige staat van alle huizen in kaart gebracht. Vermoedelijk moet er nog meer gesloopt worden en moet het die richting uit geschreven worden door nog een bouwkundig onderzoek. Wie dat onderzoek doet, wordt helaas niet duidelijk. Als de gemeente opdrachtgever daarvan is, ken ik de uitkomst nu al...
Nu maar hopen dat de meerkosten van zo'n onderzoek al financieel zijn afgedekt...]

Datum: Woensdag, 18 december 2002


Einde bericht uit blad Liwwadders. Commentaar tussen [].