WONINGEN ZES PROCENT DUURDER DOOR NIEUW BOUWBESLUIT.
Schreuder Groep informeert bouwwereld.


Van website blad "Liwwadders" d.d. 11/12/2002:
"Woningen zes procent duurder door nieuw Bouwbesluit. Schreuder Groep informeert bouwwereld."


Volgens het adviesbureau Schreuder Groep worden de bouwkosten voor nieuwbouwwoningen in 2003 zes procent hoger, door het nieuwe Bouwbesluit wat per 1/1/2003 van kracht wordt. Van de website van het blad "Liwwadders" van 11/12/2002:

"Woningen zes procent duurder door nieuw bouwbesluit"

Schreuder Groep Leeuwarden informeert bouwwereld

Het bouwen van een woning zal vanaf 1 januari gemiddeld zes procent duurder worden. Deze forse prijsstijging is het gevolg van het nieuwe bouwbesluit dat begin volgend jaar in werking treedt. Dat besluit schrijft namelijk tal van nieuwe eisen voor die de kostprijs van een woning zullen opdrijven.
Zo moeten deuren voortaan 2.30 meter hoog zijn (was 2.10 meter), gaat de hoogte van verdiepingen naar 2.60 meter (was 2.40 meter), mag de vluchtroute in een woning niet langer zijn dan vijftien meter, moeten woningen zijn voorzien van rookmelders en zijn de normen voor energie- en geluidsisolatie flink aangescherpt.

Het bouwbesluit is complex en beslaat in omvang bijna een strekkende meter papier. Het oude besluit was echter niet overzichtelijk en bovendien oneerlijk. Zo konden de regels per gemeente verschillend worden toegepast. Het nieuwe bouwbesluit moet daarin verandering brengen. De Schreuder Groep, een ingenieurs- en adviesbureau met 120 werknemers in zeven vestigingen en twee zusterondernemingen, is momenteel druk bezig met het geven van voorlichtingsbijeenkomsten en bedrijfspresentaties om de bouwwereld en overheden te informeren over de wijzigingen.
"Het oude besluit is sinds 1992 van kracht", zegt Bert de Vries, manager van de Leeuwarder vestiging van de Schreuder Groep.
"In dat besluit wordt bij het toepassen van de regels steeds uitgegaan van het soort gebouw in kwestie. Die situatie was behoorlijk onoverzichtelijk en veel mensen in de bouwwereld, maar ook ambtenaren, hadden daardoor onvoldoende inzicht in de regelgeving."

Het nieuwe besluit is overzichtelijker en daardoor beter. Regels zijn voortaan eerlijker omdat ze landelijk van kracht zijn, bouwvergunningsprocedures worden vereenvoudigd en het welstandstoezicht wordt objectiever. Een belangrijke verbetering is echter vooral het feit dat de technische bouwregels op een nieuwe, meer logische wijze zijn geordend.
"Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten leggen wij het nieuwe besluit uit en geven wij aan wat de belangrijkste veranderingen zijn", zegt Klaas Jan de Boer, projectleider bouwfysica van de Schreuder Groep.
"Zo zijn de regels met betrekking tot brandveiligheid aangescherpt. Deuren moesten vroeger bijvoorbeeld twintig minuten brandwerend zijn, maar die eis wordt nu vervangen door het verplicht installeren van rookmelders en mag de vluchtroute niet langer zijn dan 15 meter, wat trouwens problemen kan opleveren bij gebouwen met meer dan twee verdiepingen. Ook de energieprestatienorm is aangepast. Simpel gezegd werden vroeger de vrije buitenhoeken van woningen, waar doorgaans veel energie verloren gaat, niet meegerekend in het gemiddelde energieverbruik. Nu gebeurt dat wel, wat concreet inhoudt dat bij de bouw van vrijstaande woningen meer maatregelen moeten worden getroffen om aan de norm te voldoen. Rijtjeshuizen, met minder vrije hoeken, profiteren echter weer van de nieuwe regel."

Door het nieuw bouwbesluit zullen woningen behoorlijk duurder worden.
"Het bouwcentrum PRC in Amersfoort heeft een gemiddelde prijsstijging berekend van zes procent", zegt De Vries.
"Dat is ook de reden waarom wij het als adviesbureau de laatste maanden heel druk hebben gehad. Iedereen wil namelijk nog bouwprojecten afronden op basis van het oude bouwbesluit. Omdat het nieuwe besluit de komende tijd voor onduidelijkheden gaat zorgen, verwacht ik op korte termijn nog veel meer adviesaanvragen. Op de lange termijn zou het werk in onze branche echter iets kunnen afnemen omdat de nieuwe regelgeving in principe wel eenvoudiger is."
De Schreuder Groep adviseert over tal van bouwkundige aspecten en over installatietechniek in het bijzonder. De Vries denkt dat de verwachte zes procent toename van de bouwkosten juist op dat gebied kunnen worden gedrukt.
"Vroeger werkte men bij het maken van een energieberekening vooral met invullijsten. In het nieuwe bouwbesluit is echter ook ruimte om meer gedetailleerde berekeningen te maken. Schreuder heeft al een aantal proefberekeningen uitgevoerd en daaruit blijkt dat in de nieuwe situatie winst kan worden geboekt op het gebied van installaties. Ook is de nieuwe werkwijze voor specialisten als wij zijn natuurlijk heel interessant. Zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig. Voor overheden, en dan met name kleine gemeente, kan de nieuwe manier van berekenen echter problemen opleveren. Hun werkzaamheden zullen toenemen omdat zij voortaan meer moeten controleren dan simpele invullijstjes."

Door het nieuwe bouwbesluit valt dus op sommige punten winst te boeken, toch zullen de gemiddelde bouwkosten stijgen. Nieuwe kantoren moeten vanaf 1 januari bijvoorbeeld geheel rolstoeltoegankelijk zijn, gemeenschappelijke gangen moeten breder worden, de eisen ten aanzien van ventilatie en daglichttoetreding zijn verscherpt en trappen moeten 'luier' en dus tot wel anderhalve meter langer worden.
"Daardoor gaat het bouwvolume, de inhoud van een gebouw, omhoog", zegt De Boer.
"En dat is voor een gebouw één van de meest prijsbepalende factoren. De gebruiker krijgt daar wel meer kwaliteit voor terug, maar wordt tegelijkertijd geconfronteerd met het verlies van nuttig vloeroppervlak en hogere kosten."

Datum: Woensdag, 11 december 2002


Einde bericht uit blad Liwwadders.

Commentaar: Nieuwbouw koopwoningen worden dus nog onbereikbaarder voor de gewone man of vrouw. Zoals al een tijdje terug in de NCR stond: Een modaal huishouden kan alleen nog een appartement kopen en dan alleen in de provincie Friesland... Welkom in Leeuwarden dus... Hier dan nog wel 'even' betaald werk zien te vinden...
Hiermee wil ik niet zeggen dat er in het nieuwe Bouwbesluit geen nuttige verbeteringen zitten, zoals de verdiepinghoogte die van 2.4 meter naar 2.6 meter gaat: Die 2.4 meter was echt wel laag. Ooit hadden oude huizen wel een verdiepinghoogte van ruim 3 meter, in Bilgaard was de verdieping hoogte 2.53 meter, later werd het 2.45 meter wat m.i. al wat te laag was.

Wel twijfelachtig vind ik het laten vervallen van de eis van 20 minuten brandwerendheid van deuren en die eis vervangen door verplichte rookmelders.
De brandwerendheid van voordeuren in portieken is namelijk van belang bij een woningbrand op bijvoorbeeld een lagere etage om voor bewoners van de hogere etages de vluchtweg via de portiek lang genoeg open te houden om weg te kunnen komen.
Het idee hierachter was daarbij dat brand meestal in de woning ontstaat en niet zo vaak in de portieken waar 'niks' is behalve steen en beton. Daarom heeft de brandweer ook zo'n hekel aan rotzooi in portieken zoals oude kranten, fietsen waar je je nek over breekt als alles blauw staat van de rook ed. Overigens ging de brandweer hier uit van een brandwerendheidseis voor de voordeuren van 30 minuten wat voldoende tijd was volgens hen om eventueel de mensen eruit te halen.
Rookmelders hebben batterijen die leeg kunnen raken, je moet rookmelders geregeld even testen en als een serie rookmelders wel zijn aangesloten op de elektrische huisinstallatie, kan bij brand de stroom uitvallen en dan val je toch weer terug op bv. de accucellen in zo'n rookmelder. Bovendien zijn ze soms niet in staat iemand te wekken omdat ze niet genoeg lawaai maken:
Daarvoor is al weer wat zwaarder materiaal nodig.
Verder worden over enige jaren bepaalde typen rookmelders, nl. de typen die een licht radioactief elementje hebben, verboden. Dus dan kan men weer opnieuw...
Kortom: Rookmelders zijn aardig als aanvulling op deuren die een tijdje brandwerend zijn, maar m.i. niet in plaats van die deuren.
Als men dan toch rookmelders wil: Neem dan die typen die ook een ingebouwde noodlamp hebben: Dat is handig als oriëntatie als de zaak vol rook hangt. Handig is ook als er naast een testknop ook een testmogelijkheid is door met een zaklantaarn op de rookmelder te schijnen, bv. als een rookmelder tegen een hoog plafond hangt.
Sommige rookmeldertypen kunnen ook met elkaar verbonden worden: Gaat er 1 af, dan gaan ze allemaal te keer...
Hoe aardig ook: M.i. moet je de gewone bouwkundige maatregelen niet wegdoen: Een deur heeft geen batterijen of andere stroom nodig.

Schreuder voorziet problemen bij hoge gebouwen, nu de vluchtroute niet langer dan 15 meter mag zijn, hoewel ik lees "15 meter in de woning".
Maar ik heb de letterlijke tekst niet, dus Schreuder kan gelijk hebben. Hoe het dan zit met bv. een flatgebouw met lift van 12 verdiepingen hoog? Zoals naar ik hoop bekend is, moet je bij brand de lift niet gebruiken, omdat die kan blijven hangen en bovendien kan de liftschacht gaan werken als een enorme schoorsteen...
Je moet dus via het trappenhuis of een noodtrappenhuis of een noodtrap weg zien te komen. Die afstand is wel even langer dan 15 meter.
Overigens denk ik dat het nieuwe Bouwbesluit alleen geldt voor de nieuwbouw, anders kan men half Nederland wel overhoop halen.
Overigens is het niet verboden of verkeerd in de bestaande bouw iets extra's te doen:
Laat bv. een woningcorporatie huurders korting geven op de aanschaf van enige rookmelders: Een woningcorporatie kan in het groot inkopen en dat scheelt een stuk op de aanschafprijs.
Woningeigenaren kunnen het zelf doen: De installatie van rookmelders is simpel, zelfs voor iemand met twee linkerhanden...

Voor wat de verscherpte eisen betreft qua daglichttoetreding: Sinds de tachtiger jaren was er een trend om de nieuwbouw kleinere ramen te geven i.v.m. energiebesparing, nu moeten de ramen weer groter? Kan wellicht zonder energieverlies door de nieuwste soorten dubbelglas te gebruiken.
Voor wat betreft die trappen: Hopelijk komen er nu wat bredere traptreden, want soms zag je wel traptreden waar je zowat je voeten overdwars op moest zetten...

Zwaardere eisen qua geluidsisolatie en energiezuinigheid:
Ik hoop dat er nu eens aandacht is besteed aan de geluidsisolatie tussen woningen onderling, want daar werd m.i. nog gewerkt met normen uit de vijftiger jaren!
Nu ja, iets beter, want de minimale betonvloerdikte in flatgebouwen moest de laatste jaren 22 cm zijn. Echter: Pas bij 40 cm betondikte heeft men qua woningscheidende vloer een optimale geluidsisolatie. Voortaan maar twee betonplaten van elk 22 cm gebruiken, zou ik zeggen, hoewel m.i. dan de funderingskosten ook weer stijgen.

secretariaat P.E.L.