VEGELINBUURT WEER IN GEMEENTERAAD


"Vegelinbuurt weer in gemeenteraad"
Uit de Leeuwarder Courant van za. 23/11/2002 plus
tekst brief 20/11/2002 van wethouder Sluiter
over situatie na de Raadsbesluiten over de Vegelin in de Raadsvergadering van 18/11/2002.


Zoals bekend, ging het een beetje vreemd toe in de vergadering van de Leeuwarder gemeenteraad op 18/11/2002. Zie bv. "Sloop negen huizen leidt tot ruzie Leeuwarder coalitie"
Te voorzien was, dat deze situatie niet zo kon blijven en dat er opnieuw over de Vegelin vergaderd moet worden. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 23/11/2002:

VEGELINBUURT WEER IN GEMEENTERAAD

LEEUWARDEN - De aanpak van de Vegelinbuurt komt over drie weken opnieuw in de gemeenteraad aan de orde. Wethouder Sluiter heeft de raad gisteren per brief verzocht om het onderwerp op de agenda te plaatsen van maandag 16 december.

De PvdA-wethouder zit in zijn maag met het raadsbesluit van afgelopen maandag, dat resulteerde in een nieuw financieel tekort van ruim EUR 800.000. Sluiter doet de raad geen dekkingsvoorstel, omdat hij er van uitgaat dat de raad niet heeft besloten, wat een meerderheid voor ogen stond.


Einde LC-bericht.

Hieronder de tekst van de brief van wethouder Sluiter aan de gemeenteraad:

Wethouder: Achter de Hoven/Vegelin opnieuw in raad

(tekst: wethouder Sluiter, gemeente Leeuwarden)

Aan de Leden van de Raad.

Achter de Hoven/Vegelin

drs. W.R. Sluiter
(058) 233 2306

20 november 2002, verzonden:

Waarde leden,

Hoewel het College verheugd is na de Raadsvergadering van 18 november jl. verder te kunnen gaan met de stedelijke vernieuwing in Achter de Hoven/Vegelin, zijn er, na de stemmingen, toch enkele ongemakkelijke punten blijven liggen.

De raad heeft besloten:
1. de vernieuwde stedenbouwkundige aspecten van de planopzet Achter de Hoven Vegelin niet over te nemen;
2. het bedrag bestemd voor particuliere woningverbetering te verhogen van 1,7 miljoen euro, naar 2,1 miljoen euro.

Ad 1
In beslispunt 4 staan drie items, waar u (integraal) niet mee heeft ingestemd:
º er wordt ingestemd met minder sloop bij gevolg van optimalisering;
º het appartementencomplex mag naar inzicht van de ontwikkelaar marktgericht worden ingevuld;
º Een ruime, lichte wijk blijft de opzet van dit plan.

Uw besluit impliceert m.i. dat:
- de raad bij het eerdere plan blijft de woningen in de 8e Vegelindwarsstraat, alsmede de drie woningen aan Achter de Hoven, te slopen;
[M.i. bleven al in juni 2001 bij DAT raadsbesluit de woningen staan in de Achtste Vegelindwarsstraat, maar ging het om de woningen "in de bocht" aan de noordzijde van Achter de Hoven. Maar als de wethouder het eerdere raadsbesluit uitlegt zoals hij dat hier doet, is het voor de absolute duidelijkheid wellicht toch het beste dat de Raad nu dan definitief de knoop doorhakt m.b.t. zowel de 8e Vegelindwarsstraat als de bewuste huizen aan de noordkant van Achter de Hoven. Onze voorkeur zal duidelijk zijn: Renoveren! Het is nog goedkoper ook dan sloop en nieuwbouw; dat bleek al uit het Raadsvoorstel voor 18 november jl.]

- het appartementencomplex conform het oorspronkelijke plan blijft staan en de ontwikkelaar niet de mogelijkheid krijgt om naar inzicht van de markt het woningaanbod te bepalen op de locatie van de appartementen;
- de oorspronkelijke uitgangspunten van het plan (licht, lucht en ruimte) niet meer als criterium gelden voor de verdere planontwikkeling.

Bij het eerste aandachtspunt is door het college aangegeven dat het 'niet slopen' is ingezet als optimalisatie. De raad heeft zich echter niet uitgesproken over de financiële consequentie van het slopen van de betrokken woningen. M.i. kan het niet de bedoeling van de raad zijn om het college een opdracht mee te geven waar geen financiële mogelijkheden toe zijn.

Met het tweede aandachtstreepje wordt de ontwikkelaar de mogelijkheid geboden om andere woningen te realiseren dan de eerder bedachte appartementen. Dit met name vanwege de markttechnische onhaalbaarheid. De 'conceptovereenkomst op hoofdlijnen' met de ontwikkelaar is gebaseerd op het marktconform mogen ontwikkelen van woningen op de locatie waar in het oorspronkelijke plan appartementen stonden. Hiermee komt de overeenkomst met de ontwikkelaar op losse schroeven te staan. M.i. is het niet de bedoeling van de raad geweest om de 'conceptovereenkomst op hoofdlijnen' met de CHF ongedaan te maken.
[M.i. is het m.n. de VVD die graag deze overeenkomst met CHF torpedeert terwille van haar moverende redenen/belangen, bv. t.g.v. andere, commerciële projectontwikkelaars.]

Het derde aandachtstreepje gaat uit van de oorspronkelijke planopzet, zodat de voorgestelde wijzigingen de fundamenten van het plan niet aantasten. M.i. blijft het de bedoeling van de raad om licht, lucht en ruimte in het plan te scheppen.
[Zoals vaker betoogd: Dit is een vage kreet, waar je alle kanten mee op kan. Een plan moet je bekijken in zijn totale context en bovendien is het in dit geval flauwekul: Waar extra wordt gesloopt komt ook extra nieuwbouw...]

Ad 2
U wilt het budget voor particuliere woningverbetering verhogen. U heeft hiertoe bij motie besloten. U heeft echter geen dekking aangegeven, waardoor de motie feitelijk niet uitgevoerd kan worden.
[M.i. was deze motie nu juist een van de weinige geslaagde zetten op die bewuste avond. Het gaat erom dekking te vinden voor het verschil tussen 1,7 en 2,1 miljoen euro. Nog een paar woningen meer renoveren en niet slopen en de dekking is er al...]

Gelet op bovenstaande consequenties, waarvan ik aanneem dat deze niet in volle omvang de bedoeling van de raad zijn geweest, verzoek ik u deze brief op de agenda van de raad van 16 december te plaatsen.

Hoogachtend,

Drs. W.R. Sluiter


Einde brief wethouder Sluiter aan Raad. Commentaar tussen [].