SP VERZET ZICH FEL TEGEN VERKOOP HUURWONINGEN

Schriftelijke vragen Tweede Kamer lid SP, Piet de Ruiter, aan minister Henk Kamp van Ministerie van VROM over aangekondigde massale verkoop van huurwoningen door Corporatieholding Friesland (CHF)


In aansluiting op het bericht: "Verkoopactie 15.000 Friese huurhuizen" waarin werd gemeld dat woningcorporatie Corporatieholding Friesland (CHF) 15.000 van haar 20.000 huurhuizen in Friesland wil verkopen, heeft de SP inmiddels gereageerd. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 23/11/2002:

SP VERZET ZICH FEL TEGEN VERKOOP HUURWONINGEN

LEEUWARDEN - Het Tweede Kamerlid Piet de Ruiter van de Socialistische Partij wil van minister Henk Kamp van volkshuisvesting weten hoe hij oordeelt over de verkoopactie waarbij 15.000 Friese huurwoningen in het geding zijn. Aanleiding vormt het voornemen van Corporatieholding Friesland om tweederde van haar voorraad huurhuizen te koop aan te bieden.
[Als je 15000 van je 20000 huizen wil verkopen, is dat m.i. driekwart van je woningvoorraad...]

De SP vindt dat de corporatie asociaal bezig is, omdat mensen met een bescheiden beurs toch al moeilijk een huurwoning kunnen vinden. De Ruiter vraagt aan Kamp aan te geven hoe veel goedkope huurwoningen minimaal in Friesland beschikbaar moeten blijven.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Hieronder de door hem gestelde vragen aan de minister:

Vragen van het lid De Ruiter (SP) aan de minister van VROM inzake de verkoop van sociale huurwoningen in Friesland.

1.

Heeft U kennis genomen van de artikelen "Verkoopactie 15.000 Friese huurhuizen" en "Reserves bij plan verkoop huurwoningen" 1 en kloppen de beschreven feiten?

2.

Vindt U het uit volkshuisvestingsoogpunt acceptabel dat de Corporatieholding Friesland (CHF) 75% van haar woningbestand te koop aanbied, zonder enig plafond te leggen in het aantal daadwerkelijk te verkopen woningen?
Klopt het dat uw regionaal inspecteur "vraagtekens zet" bij dit voornemen en zo ja: acht u het voldoende om vraagtekens te zetten, of overweegt U ook een krachtiger reactie?

3.

Hoe groot is de kernvoorraad van goedkope huurwoningen in het werkgebied van CHF, die volgens uw inspecteur absoluut in stand moet blijven?
Hoe groot is op dit moment het aantal goedkope huurwoningen in dit werkgebied, en hoeveel goedkope huurwoningen blijven er nog over indien CHF daadwerkelijk 75% van zijn woningbezit zou verkopen?

4.

Hoe is de verkoopactie te rijmen met de uitspraken van gedeputeerde Andriessen van de provincie Friesland, die stelt dat er rond Leeuwarden en het zuidoosten van Friesland, waar de CHF een groot marktaandeel heeft, "... grote behoefte bestaat aan goedkope huurhuizen."?

5.

Zijn naar uw mening alle middelen toegestaan om uw doelstelling "verkoop 500.000 huurwoningen" uit de nota Mensen, Wensen, Wonen te halen, of bent U van mening dat er uit het oogpunt van evenwichtig woningaanbod nog bepaalde restricties gesteld moeten worden aan regionale verkoopacties?

1 Leeuwarder Courant, 16 november 2002.


Einde tekst gestelde Kamervragen door de SP.