STUDENTEN KLAGEN OVER FLATS

Tekst oproep huurdersvereniging De Bewonersraad:

OPROEP!!!! Studentenplatform Wonen Leeuwarden in oprichting

STUDENTEN HEKELEN KAMERNOOD


"Studenten klagen over flats"
Uit het Friesch Dagblad van wo. 20/11/2002 en:
Tekst oproep huurdersvereniging De Bewonersraad d.d. 8/11/2002:
"OPROEP!!!! Studentenplatform Wonen Leeuwarden in oprichting" en:
"Studenten hekelen kamernood"
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 20/11/2002.

Al eerder schreven we over de grote kamernood onder met name studenten. Zie bv. "Onvoldoende aanpak kamernood studenten" uit de Leeuwarder Courant van 1/8/2002.
B en W zetten inmiddels een soort noodcontainers neer achter het Rengerspark op de Paardenwei, maar alleen voor buitenlandse studenten.
Over hoe dat afgelopen zomer door B en W procedureel werd gespeeld en over de onvrede die daarover en over de keuze voor deze lokatie ontstond, berichtten we ook al eerder.
Zie bv. diverse berichten medio augustus 2002:
"Bouw noodhokken naast Rengerspark voor buitenlandse studenten mag doorgaan".

In plaats van in te zetten op voldoende kamers voor zowel binnenlandse als buitenlandse studenten door als gemeente samen met de woningcorporaties een aktief beleid te ontwikkelen, werden dus een soort containers neergezet, die nu al de eerste problemen geven. Uit het Friesch Dagblad van woensdag 20/11/2002:

woensdag, 20 november 2002, Regio

STUDENTEN KLAGEN OVER FLATS

Leeuwarden - De bewoners van de nieuwe studentenflats aan de Rengerslaan in Leeuwarden zijn slecht te spreken over de accommodatie. Er is veel geluidsoverlast, de beloofde internetverbinding doet het niet en de huur voor de geboden service is veel te hoog, stellen ze. Vanmiddag is er een bijeenkomst over de problemen.

INES JONKER

In de studentenketen is plaats voor driehonderd buitenlandse studenten. Ze komen uit Aziatische landen als China, Indonesië, Vietnam en India en zijn naar Leeuwarden gekomen voor een internationale studie aan de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN).
De flats zijn in twee maanden uit de grond gestampt en in september opgeleverd. Tegen de bouw van de tijdelijke huisvesting was veel weerstand. Omwonenden en raadsleden waren boos over de procedure. Ze vonden dat de prefab flats de 'groene long' van Leeuwarden aantasten.
Er was nauwelijks tijd om bezwaar te maken. In een rechtszaak, aangespannen door een groepje buurtbewoners en raadsleden, werd de gemeente uiteindelijk in het gelijk gesteld.

Inmiddels zijn de gemoederen ietwat bedaard en de gemeubileerde studentenkamers gedeeltelijk verhuurd. De laagbouwflats aan de rand van het Rengerspark bestaan uit verschillende eenheden waar tien studenten kunnen wonen. De studenten delen een keuken en twee douchecellen.
Eén van de bewoonsters is Hua Zhou, een 21-jarige studente uit Shang Hai. Haar kamer is simpel ingericht met een bed, bureau, klerenkast, boekenkast en wastafel, exact hetzelfde meubilair als haar buurvrouw. Hua klopt op een muur van haar kamer. Er klinkt een hol geluid.
"De muren zijn erg dun dus het is erg gehorig", vertelt ze.
Ze wijst naar de witte bol aan het plafond.
"Het licht is al twee weken kapot, maar ze komen het niet maken."
Hua betaalt 320 euro huur per maand, evenals de andere studenten. Ze laat een contract zien waaruit blijkt dat ze voor een heel jaar huur vooruit heeft betaald. "Dat was verplicht."
[Wat een uitbuiterij van huisjesmelker BWL... De huur voor de kamer is dus in oud geld f705,19 All-in, neem ik aan en dat is fors, duurder dan de particuliere kamers in de stad... Als een particulier dat flikt noemen we dat huisjesmelkerij... Het wordt tijd dat we Hua Zhou en anderen eens wat bijpraten over enige basisbegrippen in het Nederlandse huurrecht, wat OOK geldt voor kamerbewoners!]

Ze baalt erg van de situatie. Het bevalt haar goed om in Leeuwarden te studeren, maar de huisvesting had ze zich anders voorgesteld.
"Als ik geen huur voor een jaar had betaald, was ik verhuisd", stelt de Chinese studente.
Inch Ying (24) en Michael J. Chen (26), eveneens uit Shang Hai, wonen sinds oktober in de flats. Zij hebben vergelijkbare klachten.
"Als er 's morgens ergens een telefoon gaat, is iedereen wakker", vertelt Inch. Voordat ze naar Nederland kwamen, was hun verteld dat ze in Leeuwarden konden kiezen tussen verschillende soorten huisvesting in verschillende prijsklassen.
"Maar toen we hier kwamen, bleek dat we helemaal geen keuze hadden" vertelt Michael.
"Er werd gezegd dat er geen andere mogelijkheden waren, dat er geen huizen leeg staan in Leeuwarden. Maar wij wéten dat er huizen leeg staan want studiegenoten wonen in flats in de Vrijheidswijk en daar staat nog genoeg leeg", weet Michael.
[Dat laatste moet ik helaas bestrijden, tenzij daar in de flats NWF al bezig is om leegkomende flats niet meer te verhuren in verband met de komende sloop van de S5 en S12 flat aan de Mariniersespel en Jan Evenhuisstraat.]

Inch en Michael zijn vooral verontwaardigd over de internetverbinding die hun was beloofd maar nog niet functioneert.
"De computer op school is altijd bezet, dus kunnen we moeilijk contact onderhouden met onze familie."
Inch hoopt dat de verbinding gauw in orde komt.
"Als we kerstvakantie hebben en we hoeven geen tentamens te leren, wat moeten we dan zonder internet?"
[Internet is zeker geen 'speeltje' meer, maar de enige vlotte verbinding via de e-mail met de familie thuis, aan de andere kant van de wereld.]

De buitenlandse studenten hebben onlangs een klachtenbrief geschreven aan de Stichting Leeuwarden Studiestad Huisvesting. De stichting schrijft terug "erg teleurgesteld te zijn in het feit dat alle bewoners van de flats zo ontevreden lijken te zijn over hun accommodatie".
[Ach gut, wat een derderangs 'gogenjargon'. Alsof een rechtspersoon plotseling ook al 'emoties' kent. Het is toch wat, die arme stichting zo verdrietig maken...]
De stichting geeft in de brief toe dat nog niet alles is zoals het moet. Inmiddels zijn enkele maatregelen genomen. Zo hebben alle eenheden een grotere koelkast gekregen. Aan de internetverbinding wordt hard gewerkt. Door technische problemen is het tot nu toe niet gelukt dit in orde te maken. Een aantal zaken valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de studenten, vindt de stichting. Zo stelt zij voor dat de studenten onderling afspraken maken over geluidsoverlast.
[Die geluidsoverlast was voorspelbaar:
Dat komt simpelweg door de keuze te werken met dit soort prefab containers; die troep voldoet m.i. aan geen enkele norm op het gebied van wonen. Wat dat betreft is het flauwekul dat de gemeente deze containers ook op de lijst van geregistreerde kamerpanden zette.
Als een particulier die dingen had neergezet kreeg hij terecht de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de kamerverordening op z'n dak...]

Wat de keuze voor verschillende soorten huisvesting betreft, schrijft de stichting: "Toen jullie aankwamen, waren de andere accommodatietypes niet beschikbaar."
[En als er hier en daar wel wat vrij is, kan men daar niet heen, want men moest een jaar vooruit betalen... Brengt BWL nu ook de rente over al dat vooruitbetaalde geld in mindering op de huur? En wil BWL er wel om denken dat als de betalingstermijn voor de huur 12 maanden is, de huuropzeggingstermijn ook 12 maanden is? M.i. speculeert BWL er op dat buitenlandse studenten toch niet weten wat het Nederlandse huurrecht zegt...]

Studenten kunnen zich op een wachtlijst laten zetten voor een andere woonruimte. De studenten dreigden vorige week een open dag op de CHN te verstoren om de stichting te dwingen aan hun wensen tegemoet te komen.
De stichting Leeuwarden Studiestad Huisvesting heeft toen voorgesteld een gesprek te voeren over de problemen. Dat vindt vanmiddag plaats. Belangrijkste onderwerpen zijn de gehorigheid en de internetverbinding. De studenten hopen dat de verhuurder iets kan doen aan de klachten.
"We willen hier wel blijven, maar dan moet de huur wel omlaag", aldus Inch.
Navraag bij Nederlandse medestudenten heeft hen doen besluiten: tweehonderd euro per maand is meer dan genoeg.
[Goedzo! Aarzel ook niet om ons te bellen bij problemen: 058-2671636 of stuur ons e-mail: root@pel.xs4all.nl
Dat kan natuurlijk in het Nederlands, maar ook in het Engels of Duits en eventueel in het Frans. Bij de laatste taal moeten we even hulp inroepen van derden, dus een reactie duurt dan wat langer.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].

Intussen probeert de huurdersvereniging De Bewonersraad, vestiging Leeuwarden, een studentenplatform op te richten voor met name de Nederlandse studenten. Probleem is wel, dat Corporatieholding Friesland, waar in Leeuwarden Woonbedrijf BWL en Woonbedrijf Patrimonium onder vallen, die Bewonersraad ziet als 'hun' huurdersclub. En dat klopt ook wel, want ten eerste wordt de contributie voor deze huurdersclub doodleuk geïnd via de huur die de huurders van BWL en Patrimonium elke maand betalen, zonder dat de huurders iets is gevraagd en ten tweede subsidieert CHF die Bewonersraad. Dus bij de onafhankelijkheid van die club mag wel een vraagteken worden geplaatst. In zoverre is die schepping van hen, t.w. het 'Studentenplatform Wonen Leeuwarden' een soort dochteronderneming van deze fors gesubsidieerde club, mede bedoeld om hun betaalde medewerkers aan het werk te houden.
De Bewonersraad verspreidde het volgende pamflet in diverse studentensozen in de stad:


    Huurdersvereniging
     DE BEWONERSRAAD
    van huurders, voor huurders

OPROEP!!!!

Leeuwarden, 8 november 2002

STUDENTENPLATFORM WONEN IN OPRICHTING

De ontwikkelingen op het gebied van de Leeuwarder studentenhuisvesting beginnen zorgwekkende vormen aan te nemen. De markt voor studentenhuisvesting wordt krapper. De hogescholen trekken ieder jaar meer studenten aan. Het aantal studentenkamers daalt echter door nieuwe regelgeving van de overheid en sloopplannen van de corporaties.

Huurdersvereniging De Bewonersraad (HDB) (16.000 leden) neemt daarom het initiatief tot het oprichten van het Studentenplatform Wonen Leeuwarden. (SWL) Ons streven is dat de studenten zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en beheer van corporaties en gemeenten aangaande dit onderwerp.

Het doel van Studentenplatform Wonen Leeuwarden (25 … 30 personen) is het tot stand brengen van een open dialoog tussen studenten, woningcorporatie, gemeente en scholen. Het platform gaat de belangen van de studenten behartigen.
We noemen een aantal onderwerpen van overleg:

- Voldoende studentenhuisvesting
- Woonruimteverdelingssysteem
- De prijs van de woning/kamer
- De kwaliteit van de woning/kamer
- De invloed van stedelijke vernieuwing op het woningaanbod
- De woonomgeving
- Sloop/nieuuwbouw
- Aanvullende diensten

Allemaal onderwerpen die in eerste instantie besproken en besloten worden op corporatie- en gemeentelijk niveau. Het is van belang dat studenten zelf aanschuiven bij dit overleg.
De meeste studenten zijn lid van HDB. Daarom wordt het platform aan de organisatie van HDB aangehaakt. HDB faciliteert en ondersteunt het studentenplatform. Voor de studenten zijn er geen kosten aan verbonden.

We kunnen reeds de volgende behaalde resultaten vermelden:

- Uitnodiging overleg woningmarktbeleidsplan gemeente Leeuwarden
- Toezegging zitting in overleg tussen gemeente, corporaties en hogescholen
- Mediabelangstelling diverse kranten en Omrôp Fryslân.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, 058-2165457, of mail je adres en telfoonnummer naar leeuwarden@debewonersraad.nl. Wij nemen dan contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Gea Herz
Vestigingsmanager HDB Leeuwarden


Einde tekst pamflet Huurdersvereniging De Bewonersraad.

Commentaar: Gesteld wordt, dat deelname gratis is. Dat kan ook makkelijk, want men heeft al lang betaald via de huur, zonder dat men er veelal erg in heeft... Dat 'gratis' is dus eigenlijk niet waar. Dat streven dat studenten zelf invloed kunnen uitoefnen op beleid en beheer van corporaties en gemeenten is prachtig, maar helaas zijn de woningcorporaties geen verenigingen meer waar je lid van kunt worden, zoals vroeger bij BWL.
Omdat het geheel onder leiding staat van HDB en zij niet echt onafhankelijk zijn van CHF, hun enige gesprekspartner bij de corporaties, omdat corporatie NWF een soortgelijke maar andere niet echt onafhankelijke huurdersclub heeft, vermoed ik dat NWF al geen gesprekspartner zal willen zijn.

Vervolgens worden in het pamflet enige open deuren ingetrapt over de gespreksonderwerpen met gemeente en corporaties:

- Voldoende studentenhuisvesting: Wordt met de mond door iedereen wel beleden. Intussen speelt BWL op de Paardenwei voor huisjesmelker voor buitenlandse studenten...
Onze oplossing zou zijn:
Minder sloop betaalbare woonruimte, de corporaties weer hun sociale gezicht terug en bestaande lege panden ombouwen tot studentenhuisvesting, eventueel met huursubsidie, als het voorstel van GroenLinks in de Tweede Kamer het haalt. En met ombouwen bedoelen we: GOED ombouwen, niet even wat gipsplaten er in slaan...

- Woonruimteverdelingssysteem: Onduidelijk wat HDB zou willen wijzigen.
Wij zouden allereerst het verschil tussen starters en doorstromers er uit willen halen en wellicht de reistijd naar de plaats waar men studeert of werkt als urgentie mee laten tellen. Er is thans voor diverse studenten bij gebrek aan een kamer sprake van onacceptabel lange reistijden.

- De kwaliteit van de woning/kamer: Wij zouden bv. samen met studenten een aantal minimumeisen kunnen formuleren en bij de corporaties aandringen op aankoop en verbouw van een aantal lege (kantoor)panden en zo zien of we die eisen daar bouwkundig gerealiseerd zoudeen kunnen krijgen.
Wil men wat kwaliteit hebben en houden, dan moet men de bouwkundige eisen waaraan een kamerpand moet voldoen volgens de gemeentelijke verordening op de kamermarkt nooit afschaffen of zo dom zijn om te schrijven:
"Het aantal studentenkamers daalt echter door nieuwe regelgeving..." enz. zoals HDB doet! Gaat men dit afschaffen, dan zijn we terug bij af en krijgen we net zulke wantoestanden qua veiligheid en kwaliteit qua kamers als in de grote steden!
In wiens belang is dat en wie lachen dan: De huisjesmelkers, en de studenten in zo'n situatie zal het lachen wel vergaan: Wel een kamer, maar eentje met risico, wel brand en geen vluchtweg....

- De invloed van stedelijke vernieuwing op het woningaanbod: Een open deur:
Deze invloed is rampzalig i.v.m. het slopen van diverse goedkopere flatblokken, geschikt voor kamerverhuur.
Het PEL wil sowieso al dat het hele gemeentelijke beleid stedelijke vernieuwing wordt bijgesteld in de richting van veel minder sloop en veel meer renovatie/opknappen bestaande flats en laagbouw.

- De woonomgeving: Naast bijstelling van het beleid m.b.t. stedelijke vernieuwing willen we in diverse wijken (en ook dat hoort in feite bij SV!) dat er voortaan sprake is van preventief sociaal beheer in diverse wijken, om 'afglijden' naar een zooi te voorkomen. Geen 'Vegelinbuurten' meer!

Tenslotte: Studenten zijn welkom bij het P.E.L. Ook wij zouden kunnen proberen om bij gemeente en woningcorporaties zaken voor elkaar te krijgen en knelpunten op te lossen.
Wij krijgen i.t.t. HDB geen cent subsidie; van niemand. Dat heeft nadelen, maar ook een groot voordeel:
VERENIGING P.E.L. IS TOTAAL ONAFHANKELIJK EN WE HOEVEN DAAROM NIEMAND NAAR DE MOND TE PRATEN.
Mede daarom zijn we desgewenst ook 'in' voor wat steviger acties van studenten richting gemeente, woningcorporaties, huisjesmelkers ed.

KORTOM: AARZEL NIET, MAAR NEEM ALS STUDENT CONTACT MET ONS OP, OM TE ZIEN WAT WE GEZAMENLIJK KUNNEN DOEN! BEL: 058-2671636 OF STUUR ONS EEN E-MAILTJE MET NAAM EN TELEFOONNUMMER: Wij bellen dan z.s.m. terug.

Inmiddels zijn een aantal studenten de kamernood al goed zat geworden en zijn overgegaan tot actie! Zij hingen een groot spandoek op in de wachtruimte voor busreizigers, tegenover het Paleis van Justitie, om actie te voeren voor betere huisvesting. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 20/11/2002:

STUDENTEN HEKELEN KAMERNOOD

LEEUWARDEN - "Leeuwarden HBO-stad van het Noorden!? Niet zonder onderdak." Met een spandoek van 9 bij 5 meter demonstreerden vandaag vijf studenten van de Hotelschool op het Zaailand in Leeuwarden tegen de, in hun ogen, slechte studentenhuisvesting in de stad. Ze vinden dat de gemeente eerst het huidige huizentekort moet oplossen voordat ze zich presenteert als d‚ stad voor het hoger beroepsonderwijs van het Noorden.
[Hier zit wat in: Als gemeente jezelf wel profileren als studentenstad, maar zwaar onvoldoende onderdak voorhanden: Dat kan helemaal niet. Dat is de studenten voor de gek houden.]

De studenten - allen lid van de algemene studentenvereniging Sempiternus - verzamelden handtekeningen, die ze aan het eind van de middag wethouder Roel Sluiter wilden aanbieden.
"Maar voor de gemeente zal verbetering wel een tienjarenplan worden", vreest Mathijs Eefting, een van de initiatiefnemers.
[Iemand met een realistische kijk op de zaak...]

"Er zitten nu zelfs studenten in een caravan op een camping", zegt de twintigjarige student.
[Wij weten uit diverse mededelingen van studenten dat dit verhaal klopt.]
Zelf heeft Eefting er driekwart jaar over gedaan om onderdak te vinden in de stad. Hij komt uit Assen en vindt dat te ver weg om elke dag op en neer te rijden. "Maar er zijn veel studenten die dat wél doen."
[Het is ver, zeker als je veelal ook nog een bijbaantje moet hebben om rond te kunnen komen. Dan vraag je je af hoeveel tijd je dan nog werkelijk voor studie overhoudt: Weinig dus en dat is niet goed.]

Ook al heeft Eefting nu een dak boven zijn hoofd, hij is niet tevreden:
"Ik woon in een flatje aan de Annie Westlandstraat tussen de junks. Als mijn moeder op bezoek komt, moet ik haar ophalen van het station. Ze durft niet alleen te komen."
[Het is daar vooral door de junks en de dealertjes een dikke zooi en afgelopen zomer liep de buurt ook behoorlijk te hoop tegen de politie, de gemeente en de woningcorporatie. Overigens ging dat ook om dit soort problemen in en rond het winkelcentrum. Ik meen dat onlangs in de Konvooistraat een soort wijk-politiepost is geopend, maar hoe vaak daar mensen zitten, weet ik niet.]

De studenten willen niet alleen een groter huizenaanbod, ze willen ook betere huisvesting. Eefting: "Je wilt toch een leuke studententijd in Leeuwarden?"
[Betere huisvesting: Het zal een schrale troost zijn, maar dat willen ook veel niet-studenten. En de 'starters' op de woningmarkt met weinig geld die nog niks hebben, willen ook graag huisvesting. Kortom: Dit is een probleem wat alle woningzoekenden aangaat, niet uitsluitend studenten. Studenten en niet-studenten moeten m.i. één lijn trekken tegen de huidige woningnood voor mensen met weinig geld!]
Zij vinden het belachelijk dat Leeuwarden bezig is om meer hbo-studies naar de stad te halen.
"De gemeente kan het huidige studentenaantal niet eens aan, laat staan honderden meer."

Richard Kropff, woordvoerder van corporatie Nieuw Wonen Friesland, zegt dat de demonstratie weinig zin heeft.
"De gemeente, de woningcorporaties en sommige studentenverenigingen hebben de koppen al bij elkaar gestoken."
[En wat voor wapenfeiten kan zijn woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland dan noemen op dit gebied? Hebben ze wellicht een pand aangekocht om dat te verbouwen? Nee dus, tot nu toe is het juist NWF geweest die heeft gesloopt en nog verder gaat slopen in de Vrijheidswijk waarbij vooral omdat de nodige flats plat gingen en nog gaan, enorm veel studentenkamers verdwenen en nog gaan verdwijnen...]
Hij erkent dat het huizenaanbod in vergelijking tot twee jaar geleden gedaald is. Maar de studenten hebben ook zelf een beetje schuld als ze geen onderdak kunnen vinden, vindt hij.
"Ze schrijven zich vaak veel te laat in."
[Hoe vroeg moet je je inschrijven? 1 jaar vantevoren, 2 jaar vantevoren, 3 jaar vantevoren? Ach, Kropff zal altijd blijven zeggen dat men zich te laat inschreef; het zijn de gebruikelijke corporatie-smoesjes. En als alle studenten zich nu eerder inschrijven, komen er daardoor dan extra kamers of huizen bij? Ik dacht het niet...
Er is gewoon sprake van een structureel tekort aan kamers en woningcorporaties die het niet meer tot een vast onderdeel rekenen van hun beleid om daar wat aan te doen; dat is wat er aan de hand is.]

De corporatie onderstreept dat Leeuwarden qua studentenhuisvesting in vergelijking met andere studentensteden helemaal niet slecht uit de bus komt.
[Klassieke smoes nummer twee. En vergeleken met de derde wereld is zelfs de armste bijstandstrekker steenrijk... Zo weet ik er nog wel een paar. Leeuwarden staat mede vanwege de excentrische ligging en de beperkte grootte niet zo sterk als studentenstad. De enige troef die er was, was indertijd: "In Leeuwarden vind je snel een kamer i.t.t. de grote steden in de Randstad en de stad Groningen." Maar die troef laat Leeuwarden zich nu uit handen slaan, als er niks gebeurt.]
Het groeiende studentenaantal heeft wel de aandacht van de woningcorporatie.
"We zijn druk bezig om meer woningen voor studenten beschikbaar te stellen."
["Het heeft onze aandacht", zei de regent tegen het volk...
En wat heb je eraan om meer woningen in de bestaande voorraad voor studenten beschikbaar te stellen? De situatie is nl. m.i. als volgt: Alle huurwoningen in de sociale sector zijn schaars, alle goedkopere koophuisjes zijn schaars en daardoor niet meer goedkoop en kamers bij zowel woningcorporatie als particulier zijn schaars.
Het gaat allemaal om woningen binnen hetzelfde marktsegment.
Maak je er kamers van, dan krijg je meer kamers, maar verminder je je aantal sociale huurwoningen. Dit blijft zo wat gerommel in de marge. Het enige wat helpt, is het toevoegen van kamers aan de voorraad, door wat lege oudere (kantoor)panden te kopen en te verbouwen. Op die wijze werd in de tachtiger jaren ook met succes de toenmalige kamernood voor studenten bestreden door diezelfde corporaties.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].