Inspraakverhaal Bewonersplatform Achter de Hoven/Vegelin voor Commissie Stadsontwikkeling d.d. 7/11/2002.


Onlangs berichtten we over onze reactie bij de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling d.d. 7/11/2002. Het ging daar over de stand van zaken m.b.t. de sloop- en nieuwbouwplannen in de Vegelinbuurt, het grote extra geldtekort van 8,25 miljoen euro op de plannen ed. Hieronder alsnog de inspraakreactie van de enige andere organisatie die ging inspreken over dat onderwerp op die avond:

Hieronder de inspraakreactie van het Bewonersplatform Achter de Hoven zoals dat door haar voorzitter, Tine Sietsma, gehouden is tijdens de vergadering van de commissie stadsontwikkeling op 7-11-02.


Geachte wethouder en leden van de commissie stadsontwikkeling,

Als eerste punt wil het platform wethouder Sluiter een compliment maken voor de voortvarende manier waarop hij in de afgelopen maanden de zaken heeft aangepakt. Er is een hoop ontwikkeld, er zit vaart in het geheel en een paar knelpunten zijn opgelost. Met name de communicatie met ons loopt stukken beter, voor het eerst in al die tijd. Daarnaast waren wij aangenaam verrast door het heldere en leesbare rapport dat wij ontvingen, maar dat betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn, integendeel:

1. Particuliere woningverbetering:
- Het plan voorziet niet in de woningverbetering van de huizen die door 'huisjesmelkers' worden verhuurd en er zit ook geen handhaving t.a.v. kamerverhuur in. Dit betekent dat er rotte plekken blijven.
Wij stellen voor dit plan te koppelen aan de regeling exploitatie kamerverhuur.
Als de gemeente besluit dat de wijk Achter de Hoven/Vegelin een speerpunt wordt in deze regeling, dan kunnen zij de huidige stand van zaken (aantal verhuurpanden, onderhoudstoestand etc) in kaart brengen en maatregelen treffen, zodat de woningen tenminste op woningwetniveau worden gerenoveerd.

[We schreven hierover al eerder: "Het renovatiedeel van het plan speelt zich vooral af in de huizen aan de rand van de Vegelinbuurt. Het ging bij het bovenstaande met name even over de ook daar aanwezige slecht uitziende kamerverhuurpanden. Wethouder Sluiter wilde de exploitatievergunning koppelen aan onderhoud cq. een opknapplicht voor deze panden. M.i. loopt dat juridisch spaak omdat de exploitatieverordening nu gekoppeld zit aan bouwkundige eisen die logisch samenhangen met het exploiteren van de kamers, maar dan worden verhoogd met aanvullende bouwkundige eisen die de link missen met de exploitatievergunning zelf, ofwel: Het is oneigenlijk gebruik van de verordening. Sluiter zegde overigens aan het PEL toe om ook te onderzoeken in hoeverre aanschrijving van de eigenaren op grond van artikel 14 en 15 van de Woningwet hier soelaas kan bieden. Dit is een niveau wat is gekoppeld aan de Bouwverordening wat m.i. gewoon door de gemeente op grond van de wet hard afdwingbaar is en waarvoor je niets overhoop hoeft te halen noch aparte raadsbesluiten te nemen. Het gaat hierbij namelijk om een wettelijke bevoegdheid van het gemeentebestuur op grond van de wet en het enige wat je als gemeentebestuur hoeft te doen, is het handhaven van die wet."]

Met zo'n aanpak komen er hopelijk een aantal rotte plekken minder. Wij horen graag de mening van de wethouder hierover.
- 50 % subsidie voor woningverbetering is fijn. Maar: met een gesloten eindbedrag komen er problemen. Met deze opzet kan het zo zijn dat de eerste woningen zoveel geld kosten dat mensen die pas later insteken, achter het net vissen. Zeker gezien de grote funderingsproblemen van 10 woningen in de B.Bumastraat een reëel gevaar.
Deze 10 woningen vragen wat ons betreft om een status aparte, waar een andere oplossing voor moet worden bedacht.
[Mogelijke oplossingen: Als het subsidiegeld op is, vragen B en W extra geld aan de Raad als er tekort geld blijkt te zijn. Andere oplossing: Bij een renovatie de eerste zoveel euro uitgave afdekken met bv. 20 procent subsidie over dat bedrag, de tweede zoveel euro met 30 procent enz. oplopend tot bv. 70 procent over de 'top'. Effect: Naarmate renovatie duurder is, krijg je verhoudingsgewijs ook meer subsidie. Idee is in feite het oude 1/2/3-systeem voor objectsubsidie bij renovatie maar dan qua 'schijventarief' 'op de kop gezet'. En hoe zit het met het Terlingen-fonds? Zou dat nog bestaan? Bij de 'Puntdaken' in Welgelegen (vroegere renovatie van particuliere woningen) lukte het hen om net het laatste stukje tekort door dat fonds qua subsidie te laten afdekken...
De tip voor hen kwam indertijd bij het PEL weg; het is maar dat men het weet...
Wellicht iets voor die funderingsellende?]

- Daarnaast zouden wij graag zien dat mensen zelf op mogen knappen of zelf een aannemer mogen zoeken. Dit laatste bevordert de concurrentie en maakt het goedkoper. Wel willen we dat de Corporatie de eindcontrole uitvoert om zo de kwaliteit te bewaken. Hoe denkt de wethouder hierover?
[Dit leverde een toezegging op van de wethouder:
Men mag zelf de aannemer uitzoeken.
Dat mag je natuurlijk altijd, maar het gaat er om dat je je recht op verbetersubsidie niet verspeelt. Overigens denk ik dat als CHF ergens renoveert, dat werk weer door de gemeente gecontroleerd moet worden, anders controleert men zichzelf...]

2. Stedenbouwkundig plan:
Achter de hoven.
- In de huidige plannen is de nieuwbouwwijk nu geïsoleerd van contact met de doorgaande straten, de 'Huizenmaat' is kleiner en rondom de boerderij komen er waarschijnlijk veel grondgebonden woningen, waardoor er geen plaats meer is voor open ruimte.
Kortom: Wij blijven bang voor verlies van LLR. Wethouder Sluiter gaf in het gesprek van afgelopen donderdag met het platform wel aan dat wat hem betreft de huidige LLR kaders voorwaarden zijn, maar wij willen een harde toezegging dat de gemeente borg staat voor de kwaliteitsslag en daar ook regisserend en sturend in zal optreden. Het platform vraagt hiervoor een harde garantie.
[Over deze zaken heeft ondergetekende ook al het nodige geschreven, dus is het m.i. niet nodig dat weer te herhalen.]

3. Fruitstraat: Het platform vindt het goed dat men de tijd neemt om alternatieven te ontwikkelen. Vreemd genoeg stelt men in het rapport voor om, als er na 4 maanden nog geen ander plan is, het complex te gaan renoveren. Terwijl er in dit zelfde rapport staat dat het de minst aan te raden optie is. Hoe verklaart de wethouder dit?
[De wethouder had hier geen verklaring voor. Ik constateer dat het Bewonersplatform kennelijk renovatie niet zo ziet zitten, hoewel dat wel betekent dat het speelveldje daarachter, wat zij graag willen behouden, kan blijven.
Het PEL vindt dat de hele Stedelijke Vernieuwing veel meer richting renovatie moet worden omgebogen en dat dit soort flats drastisch moet worden opgeknapt en voor de huisvesting van kleine huishoudens in de koopsfeer of de huursfeer moet worden behouden.]

4. Samenwerking met de Corporatie Holding Friesland: - De gemeente laat in onze ogen veel aan Corporatie over en moet oppassen dat ze de regie niet verliest. Onder andere over de stedenbouwkundige aanpak wordt in het rapport niet veel gezegd. De gemeente stelt, wat ons betreft, veel te weinig LLR kaders, alleen duidelijke financiële kaders.

- Er wordt nu, anders dan in de oorspronkelijke plannen alleen nog in de goedkopere sector gebouwd. Wrang voor de mensen die nu al ergens anders wonen en misschien wel in de wijk hadden willen blijven wonen, als dat toen bekend was geweest. Overigens staan wij achter een goedkopere variant. Maar wel met behoud van de eerder voorgestelde diversiteit aan woningen. In het rapport wordt zelfs gesproken over sociale woningbouw!!!! Is dit in de ogen van de wethouder koop of huur?
[De gemeente meent dat koopwoningen van 125.000 tot 140.000 euro tot de sociale woningbouw hoort. Welterusten dan maar.]

- Vanaf nu zal de gehele vernieuwing in/van de wijk in nauw overleg tussen gemeente, CHF en de bewoners tot stand komen, een nieuw uitgangspunt. Dit spreekt het platform aan. Maar er zullen daarvoor wel duidelijke structuren moeten komen waarin die samenwerking wordt vastgelegd. Ook de plaats en de positie van het projectbureau moeten weer duidelijk worden. Dit is tot nu toe nog niet in het convenant geregeld. Wanneer worden deze kaders vastgesteld en hoe?

5. Makelaar:
- Wij zijn het niet eens met de conclusies in het rapport Hooghiemster.
Deze makelaar zet aan de ene kant nogal wat kanttekeningen t.a.v. het goede verloop van de aankoop van de woningen zijn rapport, vreemd genoeg concludeert hij desondanks aan de andere kant dat het allemaal wel redelijk is verlopen. Te meer vreemd omdat er geen contact met de getroffen bewoners is geweest, waardoor het rapport eenzijdig is.
[In de brief van Hooghiemster van 8/10/2002 aan de gemeente staat o.a.: "Om na te gaan of de aankopen op de juiste wijze tot stand zijn gekomen heeft ondergetekende de inhoud van de betreffende aankoopdossiers bestudeerd en kennis genomen van de diverse reacties. Vervolgens heeft ondergetekende een gesprek gehad met de bewonersondersteuner van de wijk, de heer D. Beimin van de Stichting Wijkwerk Leeuwarden. Op uitdrukkelijk verzoek van laatstgenoemde heeft ondergetekende geen rechtstreeks contact gehad met de bewoners." Einde citaat.
In een eerder gesprek tussen SWL en enige bestuursleden van het PEL is van de kant van de SWL gesteld dat het de betrokken bewoners zelf waren die m.b.t. dit second-opinion onderzoek niet wilden, dat hun namen werden genoemd. Maar zoals het in de brief staat van A. Bergsma van adviesbureau Hooghiemster uit Grouw, zou ook de indruk kunnen ontstaan dat de SWL rechtstreeks contact met betrokkenen verhinderde zonder dat zij hiervan wisten.
Het inspraakverhaal zelf constateert ook dat er geen contact met de verkopers is geweest en noemt het rapport daarom 'eenzijdig', wat me een juiste conclusie lijkt.]

Daarnaast zit zijn verslag nu zomaar als bijlage bij de stukken, terwijl de betrokken mensen nog van niets weten en het onderzoek wel mee op hun verzoek heeft plaatsgevonden. Hoe gaat de wethouder de betrokken bewoners op de hoogte brengen?
[Als het onderzoek wel op verzoek van de verkopers plaats vond, dan is het verhaal des te ongeloofwaardiger dat zij zelf vervolgens via de bewonersondersteuner verzochten hun namen niet te noemen.
Een PvdA-raadslid zei onlangs tegen ondergetekende: "Het welzijnswerk speelt mij teveel voor 'filter'; een informatiefilter tussen bewoners en gemeenteraadsleden."
Het lijkt me overigens een mooie taak voor het Bewonersplatform om de brief van Hooghiemster te kopiëren en even bij de betrokken mensen in de bus te doen of bekend te maken waar ze de brief kunnen ophalen, als men hun nieuwe adres niet weet. Je moet niet alles aan de wethouder willen overlaten, zeker dit soort dingetjes niet die zelf tien keer sneller te regelen zijn dan via de gemeente.]

6. Financiën:
- Wat de financiële kant betreft, willen wij garanties dat de foute inschattingen in het verleden en misschien nog in de toekomst niet ten koste gaan van de kwaliteitsslag in deze wijk. Die kwaliteitslag moet gewaarborgd zijn nu en in de toekomst. Want daarvoor offeren mensen nu hun huizen op. Kan de wethouder deze garantie geven?
[Mensen offeren hun huizen op voor het grote 'algemene belang' van 'een kwaliteitsslag'? Dat lijkt me onzin.]

7. Bewonersondersteuning.
- Toch over een jaar weer vrije aanbesteding!!!!! De gemeente en CHF gaan er van uit dat over een jaar de rust in de wijk is weergekeerd. Wij daartegen denken dat het een langlopend proces is, dat nog jaren in beslag zal nemen. Wij pleiten daarom voor een continuering van de samenwerking met SWL voor de rest van dit lopende project. Graag een reactie op ons standpunt.
[Zou deze passage er op dringend verzoek van de SWL ingezet zijn?]

8. Als laatste punt het: Sociaal plan.
- In de afgelopen weken zijn er binnen het sociaal plan eindelijk creatieve oplossingen bedacht voor een aantal knelpunten. Wat tot nu toe nog niet is opgelost, maar waarvan men in juni 2001, in deze raad, al wel zei dat dit de aandacht moest hebben, is de ondersteuning van mensen met sociale problemen. (huurschulden, drankproblemen, verslavingsproblematiek etc.)
In het sociaal plan staat dat mensen die uit een moeilijke situatie komen, gesteund moeten worden, zodat zij na de verhuizing weer een enigszins normaal leven kunnen gaan leiden. Op dit moment wordt voor hen nog niets ontwikkeld. Volgens ons is dit een taak van de gemeente en corporatie om hier gezamenlijk oplossingen voor te bedenken. Hoe gaat dit gebeuren?
Voorzitter, tot zover onze opmerkingen.
[De Raad zei dit niet alleen, de Raad nam zelfs een motie daarover aan! Er werd toen tevens besloten door de Raad dat B en W moesten terugrapporteren over de voortgang en wel in de Commissie Stadsontwikkeling! Dat is nooit gebeurd en de Raad zou de wethouder daarover moeten aanspreken.]


Einde inspraakverhaal Bewonersplatform Achter de Hoven/Vegelin. Commentaar tussen [].