'LEEUWARDEN MOET WONINGBEDRIJF HEROPRICHTEN'


Uit de Leeuwarder Courant van do. 7/11/2002.


Zoals bekend hebben we weer te maken met een fors gebrek aan betaalbare huurwoningen. Ook sommige makelaars signaleren dat nu. Zo is er al jaren het makelaarskantoor "Het Alternatief" met kantoren in Leeuwarden, Dronrijp en Stiens, opgezet door Anton Germeraad, v.m. verhuurfunctionaris van woningcorporatie BWL te Leeuwarden. Hij pleit er voor om het v.m. gemeentelijke woningbedrijf, wat jaren terug ook zo nodig moest worden afgestoten door de gemeente en verzelfstandigd, maar weer opnieuw op te richten. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 7/11/2002:

'Leeuwarden moet woningbedrijf heroprichten'

STIENS - De gemeente Leeuwarden moet als een speer meer betaalbare huizen gaan bouwen en ophouden met het slopen van sociale huurwoningen. Heroprichting van het eigen woningbedrijf ligt voor de hand.
Dat zegt de Stienser huizenmakelaar Anton Germeraad.

Hij vindt dat het gemeentebestuur het kwetsbaarste deel van de eigen bevolking met een onaanvaardbare woningnood heeft opgezadeld.
Germeraad stoelt zijn alarmkreet op de enorme prijsstijging van relatief goedkope huizen in de afgelopen jaren.
[Dit is m.i. juist. Het gemeentebestuur was en is niet geïnteresseerd in de huisvestingsproblemen van mensen met laagbetaalde baantjes en met een uitkering, maar in gezinnen die geld hebben: Tweeverdieners met goedbetaalde banen, opdat er meer belasting binnen komt en 'het draagvlak van de voorzieningen' waartoe z.g. alleen laatstgenoemden zouden bijdragen, in stand blijft. En natuurlijk hun obsessie met 'de evenwichtige bevolkingsopbouw', wat in hun optiek leidt tot eersterangs en tweederangs burgers. Het liefst ziet het gemeentebestuur laatstgenoemden de stad verlaten, opdat zij met 'Ons Soort Mensen' fijn 'onder elkaar' zijn, verlost van al die armoezaaiers.]

"Voormalige huurwoningen, die de laatste jaren voor f80.000 aan zittende huurders zijn verkocht, gaan nu voor EUR 90.000, soms EUR 100.000 van de hand. Dat gebeurt in Schieringen, in Nijlân, in de straten bij het Cambuurstadion, noem maar op."
De makelaar wijt de prijsopdrijving aan de gemeentelijke volkshuisvestingspolitiek.
[Dus eerst f80.000 en nu f 198.333,90 of f220.371 om het even vergelijkbaar te maken. Dus 2,4 tot 2,75 keer zo hoog...
En hij kan dit weten omdat hij als makelaar elke dag te maken heeft met aankoop en verkoop van woningen in o.a. Leeuwarden.]

"Tegelijk met de uitverkoop van corporatiebezit zijn er in Bilgaard en de Vrijheidswijk vele honderden flats gesloopt. De herhuisvesting van hun bewoners legt extra druk op de markt. Voor studenten en senioren wordt intussen nauwelijks gebouwd", aldus Germeraad.
[Ook dit klopt m.i. wel: Elke sloop brengt met zich mee dat honderden huishoudens bij voorrang geherhuisvest moeten worden. De rest van de woningzoekenden moet daardoor nog langer wachten.]

De woningkrapte is volgens hem zo groot, dat modale gezinnen uitwijken naar de dorpen in de buurgemeenten.
"Vooral gewone huizen uit de jaren zeventig met een prijs van EUR 100.000 tot EUR 150.000 zijn hier in Stiens heel populair onder Leeuwarders. Voor Dronrijp, Berlikum en Menaldum geldt hetzelfde verhaal."
[Voor datzelfde geld vind je in Leeuwarden dan waarschijnlijk ook 'minder huis' voor je geld in een 'mindere' buurt. Het gaat in Stiens m.i. om doodgewone rijtjeshuizen die in de 70-er jaren daar zijn bijgebouwd.]

Volgens Germeraad is het nu niet meer de Leeuwarder bovenlaag die zich in een forensenbestaan stort, maar Jan Modaal uit de Mendelssohnstraat.
"De woningbouwpolitiek is gericht op expansie. Men is gefixeerd op het halen van 100.000 inwoners. Voor elke nieuwe bewoner staan echter twee Leeuwarders, die de stad juist verlaten."
[Dat betekent dus met Zuiderburen en later Leeuwarden-Zuid erbij, dat de stad alleen arme en wat nieuwe rijke inwoners kent en daartussenin niks: De z.g. 'middenklasse' zit in de dorpen rond Leeuwarden.
Die hele woningbouwpolitiek van opvolgende Leeuwarder gemeentebesturen leidt in de praktijk alleen maar tot een tweedeling in de stad tussen enerzijds het restant woningen voor armeren en woningen voor tweeverdieners die ofwel rijk zijn, ofwel samen tot hun nek in de hypotheekschuld zitten.
Het hele beleid betekent vooral het verplaatsen van Leeuwarders binnen Leeuwarden en van Leeuwarden naar buiten Leeuwarden. Het is ook het veel verplaatsen van stof en (sloop)puin en als de stofwolken zijn opgetrokken zal blijken dat dit per saldo de zaak alleen maar slechter heeft gemaakt.
Daarom moet het afgelopen zijn met Stedelijke Vernieuwing in Leeuwarden in de huidige vorm, want Leeuwarden bouwt en sloopt zichzelf kapot!]

Germeraad noemt het onaanvaardbaar dat Leeuwarden zijn voorraad huurwoningen niet op peil houdt.
"Als de prijzen te hoog zijn, willen mensen huren. Als de hypotheekrente onverhoopt stijgt, wordt die druk nog veel groter. Dan moet je uitkijken met sloop, zoals nu in de Vegelinbuurt."

"De stedelijke vernieuwing dreigt nu extreem duur te worden. Daarom is het raar dat de gemeente het nu aan de Corporatieholding Friesland wil overlaten. De CHF gedraagt zich puur als projectontwikkelaar. Daar moet je je niet aan uitleveren", aldus de makelaar.
[Sinds het Rijk na de 'bruteringsoperatie' z'n handen aftrok van de woningcorporaties zijn ze allemaal veranderd in een soort institutionele beleggers: De kreet die je vlak daarna wel hoorde over 'sociaal ondernemerschap' is flauwekul. Wat is dat? En aan welke feiten en daden van een woningcorporatie kan ik zien wat dat is? Kortom: Er is simpelweg geen sociale instituut meer over op het gebied van bouwen en renoveren. En dus komt de gemeente altijd terecht bij projectontwikkelaars, hetzij de 'gewone', hetzij de nieuwe projectontwikkelaars, ofwel de woningcorporaties.
Een echt alternatief ontbreekt simpelweg; vandaar dat het pleidooi van Germeraad om het v.m. gemeentelijke woningbedrijf maar weer op te richten, een logische gevolgtrekking is in deze situatie.]

"Je moet ze juist keihard voorschrijven welke woningen ze moeten bouwen en zo nodig objectsubsidies toekennen, zoals Amsterdam dat ook doet. Desnoods blaas je het eigen woningbedrijf nieuw leven in om te bouwen voor de inwoners, die het echt nodig hebben."
[Ik vraag me ook af in hoeverre in de grote deal tussen gemeente en CHF over Leeuwarden-Zuid harde en exacte afspraken zijn vastgelegd over woningtypen, (huur/koop) prijsklassen, aantal huurwoningen, aantal koopwoningen enz. Dat zou WEL moeten anders loop je het risico niet te krijgen waaraan het meest behoefte is.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Relevante link: "Stadsherstel met geld koophuizen/Monsterdeal Leeuwarder woningbouw"
(Uit de LC van 8/11/2002)