GEEN GROEN LICHT VOOR AANPAK ACHTER DE HOVEN/VEGELIN

KRAP BUDGET VEGELINBUURT


Opgehaald van website blad "Liwwadders" d.d. vrijdag 8/11/2002:
"Geen groen licht voor aanpak Achter de Hoven/Vegelin" en:
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 8/11/2002:
"Krap budget Vegelinbuurt".


Zoals gemeld, is onlangs naar buiten gekomen dat er een extra tekort is van EUR 8,25 miljoen op het sloop/nieuwbouwplan voor Achter de Hoven/Vegelin. Op donderdagmiddag 7/11/2002 vergaderde de Commissie Stadsontwikkeling hierover. Het on-line blad "Liwwadders" meldde hierover het volgende:

GEEN GROEN LICHT VOOR AANPAK ACHTER DE HOVEN/VEGELIN

De stedelijke vernieuwing in de wijk Achter de Hoven/Vegelin krijgt vooralsnog geen groen licht van de Leeuwarder gemeenteraad. De plannen om de wijk door ingrijpende sloop, renovatie en nieuwbouw te verbeteren kennen nog teveel haken en ogen, zo oordeelde gisteravond de commissie stadsontwikkeling.
Met name de extreme overschrijding van de kosten, in totaal zo'n twintig miljoen euro, en de financiële dekking daarvan kregen forse kritiek.
De positie van PvdA-wethouder Roel Sluiter kwam echter niet in het geding.
[De meeste fracties maakten een voorbehoud, zodat e.e.a. straks in de Raad definitief beslist moet worden, maar men wilde, behalve dhr. Stoker van de ChristenUnie geen alternatieven meer doorrekenen.
Wethouder Sluiter reageerde met: "Ik voel er niets voor om dit nog te gaan doen."
Het PEL had voorgesteld om ook het oude bewonersplan of iets wat daar op lijkt nog eens op tekorten door te rekenen.
Daar was o.i. wel reden toe gezien het disproportionele tekort op het sloop- en nieuwbouwplan voor dit relatief toch kleine wijkje. Als je dan kans zou zien om het extra gat van 8,25 miljoen euro deels te dichten, omdat renovatie simpelweg goedkoper is dan sloop, had ik het wel geweten als ik wethouder geweest zou zijn en had ik dat alternatief ook laten doorrekenen, al was het alleen maar vanwege de centen. Als die cijfers er dan ook waren, had de Raad ook een echte keuze gehad, nu niet.
Zoals gesteld wilde alleen Stoker van de ChristenUnie ook het bewonersplan laten doorrekenen en m.i. mede om het enorme plantekort koos hij ook voor onze optie m.b.t. de flat in de Fruitstraat:
Drastisch renoveren. Ook op dit plangedeelte zit nl. een fors tekort, nl. 1,8 miljoen euro, wat bij die 8,25 miljoen tekort inzit. Sluiter stelde dat renoveren daar niet de eerste optie was, maar dat als men binnen vier maanden geen projectontwikkelaar gevonden had die nieuw wil bouwen, het renovatie wordt. Wij hadden voorgesteld om de begane grond waar nu bedrijfsruimte zit, te verbouwen tot ouderenwoningen, maar Stoker stelde in de commissie voor om te proberen daar een supermarkt in te krijgen, omdat straks als de buurt is opgeknapt, er wellicht voldoende draagvlak daarvoor is. Ook dat vind ik persoonlijk geen slecht idee: Benut de hele begane grond of bijna de hele begane grond voor een buurtsuper. De 'grote jongens' laten nl. tegenwoordig steken vallen en in de 'gaten in de markt' zijn de laatste tijd kleinere supermarktketens gesprongen die als 'prijsvechters' bekend staan. Net wat de buurt m.i. nodig heeft: De Nieuwe Weme is duur en ligt vanuit deze buurt gezien psychologisch aan de verkeerde kant van het spoor.
Voor de rest is er in deze hele wijk qua winkels helemaal niets...
Een goedkope buurtsuper, een snackbar en een videotheek: Loopt m.i. altijd in een volkswijk.]

Het bewonersplatform Achter de Hoven/Vegelin sprak tijdens de vergadering grote waardering uit voor de voortvarendheid waarmee Sluiter de stedelijke vernieuwing in hun wijk probeert aan te pakken. Daarnaast werden echter ook grote zorgen geuit. Zo vreest het platform dat huisjesmelkers niet mee zullen doen aan renovatieprojecten en dat daardoor rotte plekken in de wijk zullen blijven bestaan.
"Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om dat soort woningeigenaren tot onderhoud van hun pand te verplichten", antwoordde Sluiter.
Verder garandeerde de wethouder dat, indien de collegevoorstellen worden overgenomen, de wijk na de ingreep 'licht, lucht en ruimte' zal krijgen. Het platform had om die harde toezegging gevraagd.
[Het renovatiedeel van het plan speelt zich vooral af in de huizen aan de rand van de Vegelinbuurt. Het ging bij het bovenstaande met name even over de ook daar aanwezige slecht uitziende kamerverhuurpanden.
Wethouder Sluiter wilde de exploitatievergunning koppelen aan onderhoud cq. een opknapplicht voor deze panden.
M.i. loopt dat juridisch spaak omdat de exploitatieverordening nu gekoppeld zit aan bouwkundige eisen die logisch samenhangen met het exploiteren van de kamers, maar dan worden verhoogd met aanvullende bouwkundige eisen die de link missen met de exploitatievergunning zelf, ofwel:
Het is oneigenlijk gebruik van de verordening.
Sluiter zegde overigens aan het PEL toe om ook te onderzoeken in hoeverre aanschrijving van de eigenaren op grond van artikel 14 en 15 van de Woningwet hier soelaas kan bieden.
Dit is een niveau wat is gekoppeld aan de Bouwverordening wat m.i. gewoon door de gemeente op grond van de wet hard afdwingbaar is en waarvoor je niets overhoop hoeft te halen noch aparte raadsbesluiten te nemen. Het gaat hierbij namelijk om een wettelijke bevoegdheid van het gemeentebestuur op grond van de wet en het enige wat je als gemeentebestuur hoeft te doen, is het handhaven van die wet.
Wat tenslotte het Bewonersplatform toch heeft met de vage nietszeggende gemeentekreet "licht, lucht en ruimte" blijft mij een raadsel. Zo'n begrip is toch zo multi-interpretabel als wat? Stellen van: "Niet meer dan zoveel vierkante meter in de wijk bebouwen of niet meer dan zoveel procent van de grond", lijkt me harder.]

Verdere garanties durfde Sluiter echter niet aan. Veel fracties vroegen zich namelijk af of hij kon garanderen dat er niet nog meer financiële tegenvallers in het verschiet liggen. "Ik zal wel gek zijn", antwoordde Sluiter. "Dan wordt ik overmorgen misschien opgeknoopt." De FNP gaf aan wel meer tegenvallers te verwachten. "Zoals schadeclaims van bewoners die moesten verhuizen, maar wiens woning door aanpassing van de plannen achteraf toch niet gesloopt wordt", zei S. Posthumus. "Dat is een pijnlijke samenloop van omstandigheden, maar ik verwacht niet dat schadeclaims een kans maken", aldus Sluiter.
[Tot mijn verbijstering stelde de VVD bij monde van dhr. Feddema voor om mede gezien het risico op dergelijke schadeclaims de woningen die in eerdere plannen gesloopt zouden worden maar nu in de nieuwste planvariant toch bleven staan, alsnog maar te slopen. En: Dat kostte slechts 0,5 miljoen euro en wat maakt dat nu nog uit op zo'n fors tekort...
Voor wat de kansloze schadeclaims betreft van eigenaren die achteraf gezien hun huis niet hadden hoeven te verkopen:
De gemeente is gewoon belanghebbend partij en het is de rechter en niet Sluiter die uiteindelijk bepaalt wat kansloos is en wat niet.]

Pal/GroenLinks en D66 vonden dat er sowieso teveel wordt gesloopt en noemden de forse overschrijding van de geraamde kosten verbijsterend.
Het totale tekort is, onder meer door snel oplopende prijzen van te slopen woningen, opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro.
"En er is nog niets uitgevoerd. In plaats van sloop is het een zenuwslopende zaak geworden", stelde mevrouw T. Koster (CDA). "Er is dan ook teveel met de plannen gesold door oud-wethouders Den Oudsten en Bilker, maar ook door de raad zelf."
"Je wordt er beroerd van", vond ook W. Feddema (VVD).
"Keer op keer hebben wij gezegd: de financiële onderbouwing is flinterdun. Het vorige college stelde steeds dat alles binnen de kaders zou vallen. Nu blijken echter zowel de aansturing als de controle te hebben gefaald."
Het college wil de meest recente tegenvallers, 8,25 miljoen euro, dekken uit gelden voor stedelijke vernieuwing die door de rijksoverheid nog niet zijn vastgesteld of toegekend.
Om die redenen maakte de commissie bezwaar en gaf aan meer heil te zien in dekking uit de algemene reserve. Volgens Sluiter ligt het echter in de verwachting dat ook een nieuw kabinet gelden zal vrijmaken voor stedelijke vernieuwing.
"Anders is dat voor veel steden een regelrechte ramp, maar dat weten we snel genoeg na de verkiezingen."
[De algemene reserve is boekhoudkundig gezien hard geld en dus meer solide als dekking. Het gaat daarbij om een gedeeltelijke dekking van die 8,25 miljoen euro, nl. om een greep in de stadsnoodreserve van 5,6 miljoen euro. M.i. is dat zo'n beetje de helft van de algemene reserve?
Het betekent dat je geld haalt uit de noodreserve die niet alleen voor Stedelijke Vernieuwing is bedoeld als noodreserve, maar voor ALLES wat maar geld kost in de gemeente.
Een greep hierin raakt ook andere beleidsterreinen! Dat heb ik hier althans op tegen.]

Om kosten te beperken en het project in een stroomversnelling te brengen, wil het college een partnerschap aangaan met Corporatie Holding Friesland (CHF). Die zou zonder winstoogmerk de concrete uitvoer voor haar rekening moeten nemen. Verschillende fracties vroegen zich echter af of de gemeente zodoende niet de regie verliest en wie in die constructie de risico's van eventuele extra kosten zal dragen.
Ook vroegen verschillende raadsleden zich af of de CHF voor het uitvoeren van deze klus belangen verwerft in bijvoorbeeld de bouw van Leeuwarden Zuid. Sluiter ontkende dat stellig.
"Nadat met anderen was gesproken is vorig jaar al een intentieverklaring met de CHF gesloten. De CHF wil dit project doen zonder winst te maken, terwijl ze wel de risico's dragen. Daarnaast kunnen ze onder meer een grote rol spelen bij herhuisvesting van bewoners."
De commissie maakte uiteindelijk vrijwel unaniem een voorbehoud ten aanzien van de plannen, de dekking en de samenwerking met de CHF.
[CHF verwerft wel degelijk belangen in Leeuwarden-Zuid en ik geloof er geen fluit van dat de Vegelin-situatie niet net dat beslissende duwtje is geweest die de gemeente ertoe bracht om uiteindelijk CHF haar zin te geven met haar wens om in Leeuwarden-Zuid te mogen bouwen. Zie ook het bericht:
"Stadsherstel met geld koophuizen. Monsterdeal Leeuwarder woningbouw."
Het was overigens vooral de VVD die zich uiterst kritisch opstelde richting CHF die zoals de plannen er nu voor staan, koopwoningen zal gaan bouwen in de Vegelinbuurt. Wellicht dat zij meer affiniteit hebben met projectontwikkelaars? Overigens stelde bestuurslid Deinum van CHF tegenover ondergetekende dat in het midden van de wijk ook een blokje nieuwbouwhuurwoningen komt. M.a.w.: Mijn indruk is, dat het qua nieuwbouw in de Vegelin nog diverse kanten op kan en dat CHF best nog wel eens de nodige planwijzigingen zou kunnen willen aanbrengen. Onze voorkeur is bekend: Als het dan beslist nieuwbouw moet worden, dan geld verdienen in het weiland en hier kiezen voor sociale huurwoningen met aanvangshuren teruggebracht tot de aftoppingsgrenzen van de huursubsidie. Dan heb je in elk geval zonder fiatteringsgedoe de huursubsidie erbij om de huren wat verder terug te brengen. Nu ja, zolang Den Haag zich wat rustig houdt en hun onzalige plannen om de huursubsidie los te maken van de inkomenshoogte laat varen..]

Datum: Vrijdag, 8 november 2002


Einde bericht uit blad Liwwadders. Commentaar tussen [].

De Leeuwarder Courant deed ook verslag van deze vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling en berichtte op 8/11/2002 vooral over het plangedeelte wat gaat over renovatie.

KRAP BUDGET VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - Waarschijnlijk kunnen niet alle verwaarloosde huizen rond de sloopblokken in de Leeuwarder Vegelinbuurt worden opgeknapt met de beschikbare gemeentegelden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zo geldt voor de betrokken huiseigenaren. Wethouder Roel Sluiter erkende gisteravond in de raadscommissie stadsontwikkeling dat het budget op kan zijn voordat alle woningen redelijk zijn opgeknapt.
[Het voorstel ging uit van 1,7 miljoen euro als 'gesloten budget' en de regeling loopt 2 jaar. Ik voorzie dat degenen waarbij aan hun woning veel moet gebeuren, deels achter het net vissen. En dat zijn dan juist de slechtste woningen. Ik vind dat als tijdens de rit het geld op raakt, B en W opnieuw naar de Raad toe moeten gaan om extra budget.]

Een groot deel van de Vegelinbuurt gaat helemaal plat voor nieuwbouw. De omringende straten blijven echter staan en kunnen met gemeentelijke subsidie worden opgeknapt. Sluiter heeft bewoners toegezegd dat huiseigenaren zelf een aannemer mogen uitzoeken voor de renovatie.
[Aanvankelijk leek het 'verplicht' dat CHF dat ging doen, maar dat is met deze toezegging tijdens de vergadering van de baan.]

Opbouwwerker Douwe Beimin van Stichting Wijkwerk Leeuwarden (SWL) functioneert tot volle tevredenheid van de gemeente en het bewonersplatform. Toch willen burgemeester en wethouders zijn functie volgend jaar aanbesteden, zodat ook andere instellingen erop kunnen inschrijven. Een meerderheid van de raad lijkt dit plan met een motie te willen keren.
[Aanbesteding met in feite te weinig klanten (gemeenten) en pakweg drie clubs op dit gebied, is een lasige zaak. Krijg je 'de klus' niet, dan kun je niet net als een aannemer zeggen: Er zijn nog genoeg klanten over en we zoeken gewoon nieuwe klanten, want wie heeft nu op dit terrein iets aan te bieden qua werk: Alleen de gemeenten. Maar wellicht moet het PEL maar als 'prijsvechter' ook deze 'markt' op: Alleen een basis-pakket , een scherpe offerte en oplossingen in de stijl van "grof, maar efficiënt"....]

In de Vegelinbuurt zullen geen huurwoningen terugkeren. Het gaat uitsluitend om koophuizen in de prijsklasse van EUR 112.000 tot EUR 140.000, zo vertelde Sluiter gisteren. "Het was altijd uitgangspunt dat bewoners in de wijk zelf konden blijven wonen. Maar dat is zo natuurlijk niet mogelijk", sprak Tine Sietsma gisteren namens de bewoners.
[Dat de bewoners kunnen terugkeren zeggen de lokale bestuurders ALTIJD bij dergelijke plannen. Uiteraard moet je hen hun eigen woorden inwrijven, maar je moet hun verhalen op dit punt nooit geloven, zodra ze beginnen over sloop en nieuwbouw, want dat KAN eenvoudigweg niet gezien de nieuwbouwprijzen. Overigens denk ik dat het CHF-nieuwbouwplan nog allemaal niet zo hard is en dat dit ook nog wel eens kan betekenen dat het uitdraait op een mix van huur- en koophuizen.]

Negen woningen die in eerdere plannen op de slooplijst stonden, mogen alsnog blijven staan. Een deel van de bewoners is al uit de vermeende afbraakpanden vertrokken.
Sluiter: "Misschien komen er schadeclaims van de bewoners. Het is uitermate pijnlijk, het gaat om menselijke dramaatjes, al zijn er ergere dingen."
[Let op het verkleinwoord en de poging dit wat te bagatelliseren. Maar het is weer een onbetrouwbare overheid die hier bezig is en je zou het onbehoorlijk bestuur kunnen noemen: Eerst niet plat, dan wel en nu weer niet.
Ik zou zeggen: Advocaat raadplegen, eventueel schadeclaim indienen, dan Sluiter bellen en zeggen: "Ach, er zijn ergere dingen."]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].