Inspraakverhaal t.b.v. Vereniging P.E.L. over 'exploitatieverordening' kamerpanden in
Raads Advies Commissie Stadsontwikkeling
d.d. 2/3/1999.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
***********************************************
POSTBUS 939 8901 BS LEEUWARDEN
***********************************
TELEFOON: 058-2671636 E-MAIL: root@pel.xs4all.nl

RAADS ADVIES COMMISSIE
STADSONTWIKKELING

Onderwerp:
"Exploitatieverordening"
voor de kamerpanden

Leeuwarden,2/3/99

Geachte Raadsleden,

nadat er jaren en jaren op moest worden gewacht en na jarenlange toezeggingen ligt er dan nu eindelijk de exploitatieverordening voor de kamerpanden. Dit, door een ingreep in de Huisvestingsverordening 1996 (Het zg. 'quoteringsbeleid') en door een aanvulling op de Bouwverordening 1997.
Vooral dat laatste is belangrijk, omdat nu eindelijk het accent qua beleid verschuift van een 'quoteringsbeleid' dat zich richtte tegen kamerbewoners naar een beleid dat het accent legt op kamers die bouwkundig veilig moeten zijn en aan bepaalde minimumeisen moeten voldoen.
Tevens is het accent verschoven van de "leefbaarheid en het algemene sociale klimaat" in de woonbuurten naar de noodzaak om onttrekkingen van goedkopere koopwoningen tegen te gaan en de noodzaak om eventueel met de corporaties te overleggen indien de kamermarkt te krap zou worden. Dit is een duidelijke beleidsverbetering vergeleken bij het oude 'quoteringsbeleid'.

Enige detailpunten:

a. Het punt 'voorlichting': Wij missen in het verhaal een eerder door B & W gedane toezegging.
Hierover het volgende: In een brief van het PEL aan B & W op 8/5/96 stond het volgende:
"Er dient voor de burgers permanent een lijst ter inzage te liggen waaruit kan worden opgemaakt, welke panden over een omzettingsvergunning beschikken en welke panden over een exploitatievergunning en tot welke datum."
Reactie: B & W aan Raad op 17/6/96 waarbij op bedoelde brief werd ingegaan:
"... bevat een voorstel een lijst bij te houden van panden waarvoor vergunning (nu omzettingsvergunning, tezijnertijd ook exploitatievergunning) is verleend. Dit voorstel nemen wij over."

Die bij te houden lijst van 'legale' kamerpanden zagen wij graag weer opgenomen als onderdeel van de voorlichting, zodat mensen die een kamer krijgen aangeboden kunnen gaan inzien of het pand goedgekeurd is.

b. Certificering: Eens met motivering in het commissiestuk. Gemeente kan verhuurders wel op de mogelijkheid wijzen om kontakt op te nemen met de Stichting Kosten-kwaliteitszorg Woningbouw (SKW) op vrijwillige basis.

c. Hospita-kamers: Volgens de Leeuwarder Courant van 25/2 jl. zouden woningeigenaren nog slechts vergunningloos 1 inwonende huurder mogen hebben. Dit kunnen wij niet expliciet uit de regelgeving opmaken.

d. Reikwijdte exploitatieverordening: Zie bladzijde 3 en 4 van het commissiestuk:
Hoe zit het als een kamerpand al VOOR 1 juli 1996 in gebruik was bij 3 of meer kamerbewoners en nimmer een omzettingsvergunning is verleend? Als het kamerpand na die datum is ontstaan, is het duidelijk: Afchecken of er vergunning kan worden gegeven of niet. Over oudere kamerpanden wordt niets gezegd, hoewel ook zij o.i. aan dezelfde bouwkundige eisen zouden moeten voldoen.
Er kan en mag geen sprake zijn van 'gedogen' van onjuiste bouwkundige situaties omdat de situatie al lang bestaat.

e. Klachten en opleggen dwangsom: Op blz. 4 wordt gesproken over klachten en reeds verzonden dwangsombeschikkingen. Aard van de klachten? Bij deze verzoek om enige toelichting.

f. Handhavingsbeleid: Op 23/11 jl. werd de Nota Handhavingsbeleid weer teruggenomen door B & W. Het verhaal dat er nu ligt staat of valt met de handhaving. Hoeveel ambtenaren worden met de uitvoering belast? Wordt de hoeveelheid werk niet onderschat?
Moet het qua ambtelijke capaciteit niet een onsje meer zijn?
Per slot gaat het erom dat er binnen afzienbare tijd resultaten zichtbaar zijn.


Secretariaat Ver. P.E.L.