"KAMERVERHUUR AAN BANDEN IN CENTRUM"


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 14/10/98.

Nadat een aantal jaren geleden een "quoteringsbeleid" voor kamerpanden werd ingevoerd, waarbij kamerbewoners werden gestigmatiseerd om allerlei redenen, werd dit beleid enige jaren geleden verscherpt, waarbij in bepaalde wijken geen "omzettingsvergunning" werd verstrekt voor meer kamerpanden.
Het probleem dat wij hadden met dit gemeentebeleid was, dat de kamerbewoners de schuld kregen van de "achteruitgang" van de buurt, terwijl de echte oorzaken, nl. huisjesmelkerij en verwaarlozing van onderhoud aan de panden, gevoegd bij de armetierige jeugdlonen en uitkerinkjes (waardoor vraag ontstaat naar dit soort huisvesting) buiten beeld bleven.
Wat van de zijde van B & W al jaren werd toegezegd, maar steeds werd uitgesteld, was de exploitatieverordening voor kamerpanden, waarmee de bouwkundige staat van panden en kamers had kunnen worden aangepakt.
Ondanks herhaald aandringen op uitvoering van deze B & W toezegging is deze nooit uitgevoerd. Deze verordening had in het belang geweest van de kamerbewoners en had de oorzaken aangepakt, nl. de verwaarlozing en uitponding van deze panden. Echter: Volgens onderstaand bericht uit de Leeuwarder Courant van wo. 14/10/98 lijkt het er op dat B & W hun 'quoteringsbeleid' nog verder aanscherpen:

KAMERVERHUUR AAN BANDEN IN CENTRUM

Van een onzer redacteuren

LEEUWARDEN - In Leeuwarden mogen geen gewone huizen meer worden omgezet in kamerverhuurpanden. Burgemeester en wethouders willen voorkomen dat steeds meer kamerbewoners zich in of rond de binnenstad vestigen, terwijl in omliggende wijken volop kamers zijn.
[Zie hier weer een reden die gericht is tegen de b e w o n e r s in plaats van de verkrotting aan te pakken. Er staat: Er wonen teveel van jullie soort in en rond het centrum, een centrum dat duur en mooi en luxe moet zijn, voor mensen met geld, niet voor jullie armoezaaiers. Jullie meten vertrekken naar andere kamers, buiten het zicht van onze binnenstad...
Frappant in dit verband is het verhaal dat ons via een kamerbewoonster bereikte:
Zij stelde dat wethouder Brinks die aan de rand van de binnenstad woont, ook vond dat zij als kamerbewoonsters maar moesten vertrekken uit een pand dat vlak bij zijn woning is gelegen. Het kamerpand was onlangs gekocht door Nanne Rodenhuis, een speculant die wel meer panden bezit in de stad. Deze Rodenhuis had het pand op papier "leeg" gekocht van de vorige eigenaar, hoewel het verhuurd was, maar een bevriende notaris draaide er zijn hand niet voor om, om in de transportacte - definitieve koopacte - te zetten dat het pand onverhuurd was...
Kortom: Als het verhaal waar is, hebben zowel speculant als deze wethouder van PAL/GroenLinks elk hun eigen motieven om de kamerhuursters eruit te werken. Indien de wethouder vindt dat het bedoelde pand nodig moet worden opgeknapt, dan heeft hij daar m.i. gelijk in en laat hij dan in B & W zijn best doen om druk op de ketel te zetten t.a.v. een exploitatieverordening waarmee bouwkundige maatregelen kunnen worden afgedwongen. Maar als de wethouder vindt dat de kamerbewoners de schuldigen zijn aan de verkrotting, geheel in de lijn van dit LC-bericht, dan dondert hij zelf maar op uit die straat.]

Particulieren die panden kamersgewijs verhuren, moeten voortaan een vergunning aanvragen.
[Maar dat was al zo: Dat was dus die "omzettingsvergunning" voor nieuwe kamerpanden. De "omzetting" is dan de omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte.]
Corporaties zijn hiervan vrijgesteld. De nog maar twee jaar oude regeling volgens welke nieuwe kamerpanden taboe zijn als in de buurt al veel van dergelijke huizen staan, komt te vervallen. Deze regeling werkte niet goed.
[Dat was dus dat aangescherpte quoteringsbeleid waarbij tevens al voor sommige gebieden een stop was afgekondigd.]
De gemeenteraad zal zich nog over het voorstel buigen.
[Uit het LC-bericht valt in feite niet meer op te maken dan dat de absolute stop, zoals deze al gold voor uitbreiding van het aantal kamerpasnden, qua gebied gewoon vergroot wordt, tot de hele binnenstad en de wijken daar om heen. En een verordening die wat kan doen VOOR de kamerbewoners en woningcorporaties die ook nog ECHT goedkope huizen hebben - wat kun je met een uitkering van f900,-/mnd huren?! - voor jongeren met heel weinig geld? Vergeet het maar...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].