Op 5-2-2000 berichtte de Leeuwarder Courant n.a.v. een rapport van Aedes-Friesland dat de leegstand bij huurwoningen van de Leeuwarder woningcorporaties was gezakt tot 0,75%. Ook over heel Friesland daalde het leegstandscijfer. Opnieuw brengt de Leeuwarder Courant een bericht over de leegstand. De bron is ook weer Aedes-Friesland. Uit de Leeuwarder Courant van 30-6-2000:


VRAAG NAAR HUURHUIZEN NEEMT PLOTSELING TOE

LEEUWARDEN - De vraag naar huurwoningen in de provincie Friesland neemt opeens weer toe. De stijgende prijzen voor koopwoningen en het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens zouden daarvan een oorzaak kunnen zijn.
[Een van onze leden berichtte onlangs weer over zo hier en daar beginnende stagnatie bij de verkopen van woningen. Deze maal was geconstateerd dat in Zuiderburen (Hempens/Teerns) 26 spiksplinternieuwe koopwoningen leeg stonden. Er stonden hekken omheen en geen bouwvakker was er meer aan het werk. Kennelijk waren de woningen klaar. Geen plakkaten 'verkocht' te zien, waar de makelaars anders toch aardig vlot mee zijn. Volgens de theorie hadden ze toch als warme broodjes weg moeten vliegen? Mooi niet dus...
Voor wat betreft de eenpersoonshuishoudens: Wil je een nieuwbouwwoning kopen, dan zul je tegenwoordig toch echt tweeverdiener moeten zijn met elk een behoorlijke baan. Voor eenverdieners zoals een alleenstaande is een hypotheek voor een nieuwbouwwoning een onhaalbare kaart geworden. Voor wie betaald werk heeft kan kopen op zich nog wel, maar dan in de sfeer van een wat oudere laagbouwwoning in de wijken met goedkopere koophuizen of in de sfeer van bestaande appartementen. Maar ook in deze 'marktsegmenten' is de prijs m.i. niet meer in een redelijke verhouding tot wat je krijgt. In dat deel van de 'koopmarkt' zul je bovendien ook vaak nog hetzij zelf aan het werk moeten of de aannemer erbij moeten halen om de boel wat op te knappen.]

De Friese afdeling van Aedes, het overkoepelend orgaan van woningcorporaties, wil onderzoeken of het een structurele ontwikkeling is. Zo ja, dan moet de verkoop van huurwoningen aan banden worden gelegd, zegt Aedes-voorzitter Tjebbe Hettinga.

Tot voor kort was er sprake van grote leegstand in de huursector.
Woningbouwverenigingen verkochten zo'n 10 procent van hun bestand met als resultaat dat de leegstand in mei tot vrijwel nul daalde.
[Die verkopen vonden tot nu toe in Leeuwarden v.nl. plaats in Westeinde, Aldlân en Camminghaburen; dus in de dure laagbouw woningen waar ook nogal wat leegstand zat. Maar nu staat ook in Camminghaburen bijna niets meer leeg. Voor wat betreft de goedkopere huurwoningen is tot nu toe alleen laagbouw verkocht in de Barent Fockesstraat e.o. in de Tjerk Hiddesbuurt.
Flats zijn er tot nu toe niet verkocht door de corporaties; alleen voor de Antillenflat (maisonnetteflat) zou BWL bezig zijn met een verkoopplan.
Overigens hebben wij nooit iets gezien van z.g. grote leegstand in de goedkopere huurwoningen, ook niet bij de goedkopere flats, ondanks alle agitprop van de gemeente hierover in het verleden.]

Nu de vraag stijgt en het aanbod daalt zijn er bij enkele corporaties al weer wachtlijsten ontstaan.
[Dat zullen de corporaties niet erg vinden: Dan kunnen ze maar weer extra 'selectief' woningen toewijzen en de hand lichten met de officiële spelregels voor woonruimteverdeling van de Centrale Registratie Woningzoekenden. "De beste" huurders uitselecteren volgens de eigen subjectieve persoonlijke criteria van de verhuurfunctionaris is waarschijnlijk het ideaal.]

Vooral starters op de woningmarkt en mensen die weer alleen gaan wonen betrekken een huurwoning. Iemand die voorheen het ouderlijk huis verliet huurde eerst, om vervolgens een huis te kopen.
[Ook dat was pas van de jaren toen de huren de pan uitrezen. Daarvoor huurde men en bleef men huren. De eerste stap was toen: Flat of HAT-eenheid en bij samenwonen of trouwen door naar een eengezins (huur) woning. Later veranderde dat: In de zeventiger jaren verlieten veel gezinnen massaal de flats en schoven door naar de laagbouw, terwijl de kleine huishoudens eindelijk ook eens woonrecht kregen (1976 Nota Van Dam) en een flat kregen.
Pas de laatste jaren maken tweeverdieners meteen de sprong naar een koopwoning.]

"Der kin tsjinwurdich in soad liend wurde, dus keapje minsken gelyk mar. Mar foar guon't dy't allinnich binne, is dat hast net mear te dwaan mei sokke hege prijzen," zegt Tjebbe Hettinga. Als blijkt dat de corporaties de ontwikkelingen op de huurmarkt verkeerd hebben ingeschat, dan wordt het verkoopbeleid van huurwoningen bijgesteld.
[Overigens is qua 'verkoop van complexen laagbouw' op dit moment alleen het 'Rode Dorp' in onderhandeling met Patrimonium. Duidelijk is wel, dat ongebreidelde verkoop van goedkopere huurwoningen niet kan, omdat kennelijk nu al de volgens de gemeente te grote 'kernvoorraad' te krap is. Of duurdere huurwoningen nog verder verkocht kunnen worden wordt ook onzeker als ook daar wachtlijstjes voor zouden ontstaan.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].