VEGELINBUURT WIL VRIJE KEUZE RENOVATIEBEDRIJF


Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 1/11/2002 plus enige eigen berichtgeving over de komende subsidieregeling.


Naast sloop en nieuwbouw in de Vegelinbuurt moeten er volgens de gemeentelijke plannen m.n. in de Achtste Vegelindwarsstraat en aan woningen die net buiten het Vegelingebied liggen, ook woningen worden opgeknapt. Een van de stukken voor de Commissie Stadsontwikkeling van 7/11/2002 als de Vegelin daar aan de orde is, stelt:

"3. Particuliere Woningverbetering
Grote onzekerheid heerst er over de vraag hoe de particuliere woningverbetering vorm wordt gegeven. Hoewel al jarenlang allerlei varianten zijn uitgedacht, heeft dit nog niet tot een concrete regeling geleid. Hierbij ontvangt u de uitgangspunten voor de particuliere woningverbetering.

Onderdelen die voor subsidie in aanmerking komen:
Er wordt gesubsidieerd op basis van een nog vast te stellen Programma van eisen voor m.n. casco, waarvoor het bouwbesluit als basis dient.
Onderdelen van het PVE zijn:
- Fundering
- Vloeren
- Daken
- Trappen
- Gevels (incl. reiniging)
- Schilderwerk buiten.
- Ventilatie/Rookgasafvoer
- Hemelwaterafvoer
- Gas- water- en electrische installaties
Het is ook mogelijk subsidie te verkrijgen als alleen onderdelen worden verbeterd. Voor alle woningen geldt hetzelfde niveau van verbetering.

Subsidiepercentage en wijze van deelname
Er wordt een subsidiepercentage van 50% gehanteerd op de verbeterkosten. Deelname is op basis van vrijwilligheid. De gemeente stelt de regeling op en controleert. De CHF voert het traject uit. De werkelijke kosten en de werkelijke deelname bepalen het uiteindelijke resultaat."
Einde citaat.

In een van de andere commissiestukken staat nog:

* er komt één regeling die voor alle betrokkenen gelijk is;
* de regeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid;
* het budget van deze regeling wordt vastgesteld op EUR 1,7 miljoen;
onder voorbehoud van vaststelling van de dekking door de raad;
* het uitgangspunt is een gesloten eind regeling;
* de regeling kent geen vervangende woonruimte;
* de gemeente koopt ten behoeve van particuliere woningverbetering zelf geen woningen op;
* woningbouwcorporatie(s) komen in aanmerking voor de regeling indien zij bezit zouden verkrijgen of opkopen in het betreffende gebied. Voor hen geldt een anti-speculatiebeding;
* de regeling wordt na twee jaar geëvalueerd.

Einde citaat.

Ik begrijp die 'grote onzekerheid' niet goed m.b.t. particuliere woningverbetering. Het is net alsof men het wiel opnieuw aan het uitvinden is, maar met diverse opvolgende regelingen voor particuliere woningverbetering is jarenlang ervaring opgedaan. Ooit was er een via de SVK uitgevoerde regeling met subsidie per onderdeel, toen kreeg je de collectieve verbetering met het onderscheid in 'aktiegebieden' en 'stimuleringsgebieden', de nota '1000 keer collectief' enz.
M.a.w.: Er moet toch uit de vormgeving voor een regeling te komen zijn? De eerste opzet die B en W nu geven, lijkt te gaan in de richting van subsidie per onderdeel met een omschrijving van de subsidiabele onderdelen aan de woning. Subsidie per onderdeel is op zich goed, want niet alle te verbeteren woningen hebben aan alle onderdelen een opknapbeurt nodig: Dat verschilt van huis tot huis.
Zwakke punten m.i.:

- De gesloten eind regeling. Het risico bestaat zo dat de laatsten gewoon niks krijgen als de eersten op veel casco-onderdelen subsidie vragen en krijgen, waar ze dan op zich ook recht op hadden.
- Geen vervangende woonruimte. Als een woning op veel onderdelen verbetering behoeft, betekent dit dat de eigenaar van verbetering af zal moeten zien:
Als alles overhoop ligt, waar blijven de bewoners zelf dan?
Ik denk m.n. aan de onderdelen 'vloeren, trappen, installaties' ed. Stukje bij brokje uitvoeren dan, klus na klus achter elkaar? Werkt prijsverhogend omdat er dan allemaal in tijd gespreide losse werkzaamheden ontstaan in plaats van 1 groot karwei.
- Eigenaar krijgt alleen subsidie als hij met het aanneembedrijf van CHF in zee gaat. Werken met de lijst van erkende aannemers moet voldoende zijn. Dat de gemeente controleert lijkt me goed.
Wel is het zo, dat het prijsvoordelen kan hebben als 1 aannemer van een serie klussen in diverse woningen 1 doorlopend karwei kan maken, anderzijds moet de eigenaar vrij zijn in zijn aannemerskeuze. Het gaat per slot om het resultaat, niet zozeer om wie het doet.

Opvallend punt: Als de woningcorporaties hier huizen opkopen, kunnen ze ook van subsidie gebruik maken. Het anti-speculatiebeding lijkt een goed punt hierbij, maar als je even doordenkt:
CHF koopt huis op; eigenaar wilde er wel af; had geen zin meer aan fors verbeteringen. CHF knapt pand op maar verkoopt het toch tegen een veel hogere prijs in opgeknapte staat. Ze betalen gewoon hun boete (anti-speculatiebeding) aan de gemeente en laatstgenoemde pakt in feite stuk van de winst...
M.a.w.: Om dit te voorkomen zal het een fors anti-speculatiebeding moeten zijn, zodat er gedurende de looptijd daarvan niet wordt verkocht. CHF kan het huis zolang verhuren en als de looptijd van het beding om is, bv. te koop aanbieden aan de huurders of alsdan bij huurderswisseling leeg verkopen.
Overigens wordt in de "Uitgangspunten inzake de samenwerking tussen gemeente en CHF" niet gerept over een anti-speculatiebeding, maar gesproken over CHF die bij verkoop van de woningen de eventuele winst in een fonds zal storten, dat benut zal worden in het project.
Zwak punt lijkt me dat de uitvoering van de subsidieregeling gedaan wordt door CHF, terwijl het budget voor rekening en risico blijft van de gemeente.
Opvallend punt is, dat er NAAST de subsidieregeling door CHF een budget wordt gereserveerd voor aankoop, verbetering en doorverkoop van de woningen.
Dan zou je zeggen dat CHF voor woningen die ze koopt van de eigenaar in oorspronkelijke staat, geen aanspraak zou moeten kunnen maken op de subsidieregeling.

Een totaal onderbelicht fenomeen is de positie van de huurders in woningen die door de gemeente zijn aangekocht ofwel t.b.v. sloop, ofwel t.b.v. renovatie. Een deel van de woningen die eerst gesloopt zouden worden, blijft toch staan: Zo was al eerder besloten dat het Van Sytzamablok toch bleef staan, maar intussen hadden de meeste particuliere verhuurders hun huis al verkocht aan de gemeente. Zoals bekend treedt Patrimonium, een onderdeel van CHF, zolang op als beheerder voor de gemeente. Patrimonium probeert vervolgens de huurders een saneringscontact aan te smeren, waarbij zij als zittend huurder (koop breekt geen huur!) hun rechten verliezen en moeten opkrassen zodra Patrimonium dat wenst; dus zodra de renovatie begint. Dat dan weliswaar met enige 'oprotpremie' waarvoor overigens geen bedragen in het saneringscontract werden genoemd, maar zonder recht op herhuisvesting...
Deze pogingen om "om het huurrecht heen te komen" tonen in feite aan dat de woningcorporaties ook al lang niet meer zijn wie ze ooit waren: Sociale verhuurders.

Over het renovatie-deel in de plannen voor de Vegelinbuurt e.o. meldde de Leeuwarder Courant van vrijdag 1/11/2002 nog het volgende:

VEGELINBUURT WIL VRIJE KEUZE RENOVATIEBEDRIJF

LEEUWARDEN - Bij de renovatie van woningen in de Vegelinbuurt moeten eigenaren zelf een aannemer kunnen uitkiezen. Deze eis heeft het Bewonersplatform gisteren aan wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) voorgehouden. De buurt heeft slechte ervaringen met renovatie door een vaste aannemer in de Van Asbeckstraat, omdat de prijs daar zwaar zou zijn opgedreven.
[Als een aannemer weet dat mensen subsidie krijgen, proberen ze m.i. via hun prijs een stukje van die subsidie in handen te krijgen. Naar analogie hiervan zie je aannemers extra duur worden als iets hersteld moet worden wat onder iemands opstalverzekering of glasverzekering valt...
M.i. heeft men gelijk: Een woningeigenaar moet zelf een aannemer kunnen kiezen.]

Volgens voorzitter Tine Sietsma betwijfelt het Bewonersplatform of er genoeg geld zal zijn voor het opknappen van alle huizen. Er is gemiddeld EUR 11.000 subsidie per woning beschikbaar, terwijl van een aantal panden in de Bernardus Bumastraat de fundering slecht is.
[Ik heb nergens in de stukken kunnen vinden om hoeveel te renoveren woningen het nu exact gaat. Het totale subsidiebedrag is 1,7 miljoen euro en het subsidiepercentage 50 procent. Een rekensom leert dat het bij gemiddeld EUR 11.000/woning om 154 woningen zou moeten gaan, die met subsidie opgeknapt moeten worden. Dat lijkt me rijkelijk veel en het is wel erg toevallig dat dit getal precies overenkomt met 154 aan te kopen en te slopen woningen, zoals een van de stukken meldt. M.a.w.: Klopt dit allemaal wel? En zou men niet eerst een ruwe inschatting moeten hebben van de totale renovatiekosten alvorens de Raad een budget vaststelt?]

"De gemeente rekket op 80 percint dielnimmers, útgeande fan frijwillichheid. Wy hienen leaver dat der yn alle gefallen in plicht komt dat elk syn hûs teminsten op Woningwet-nivo opknappe sil."
Sietsma zegt dat voorkomen moet worden dat huisjesmelkers zich aan de opknapronde onttrekken.
[Vertaling: "De gemeente rekent op 80 procent deelnemers, uitgaande van vrijwilligheid. Wij hadden liever dat er in alle gevallen een verplichting komt dat iedereen zijn huis tenminste moet opknappen tot Woningwet-niveau."
In feite is die verplichting er altijd al en wel voor alle woningeigenaren in heel Nederland, maar de handhaving van de wet door gemeentelijke diensten voor bouw- en woningtoezicht laat te wensen over. Ofwel: Er is geen handhavingsbeleid, maar in de praktijk teveel een 'gedoogbeleid'... Wat betreft die handhaving op Woningwetniveau:
Er is niets dat de gemeente let om daar nu meteen mee te beginnen... Daar hoeft de Raad niets voor te besluiten; de Woningwet is gewoon het formele aanknopingspunt.]

Ook na het overleg met Sluiter is het platform van buurtbewoners nog bang, dat de buurt te dicht bebouwd zal worden om de financiële problemen het hoofd te bieden. De buurt wil ook meer duidelijkheid over de rol van Corporatieholding Friesland. De wethouder wil samen met het Bewonersplatform en de corporatie een grote bewonersavond houden, zodra de gemeenteraad over de plannen heeft besloten.
[Voorzover nu duidelijkheid gegeven kan worden over de rol van CHF, zijn er op dit moment alleen openbaar:
"Uitgangspunten inzake de samenwerking tussen gemeente en CHF", te vinden in een van de stukken voor de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 7 november 2002.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].