ENORM TEKORT VEGELINBUURT SCHOKT RAAD


VEGELINBUURT VREEST NU TE WORDEN VOLGEBOUWD


"Enorm tekort Vegelinbuurt schokt Raad" en "Vegelinbuurt vreest nu te worden volgebouwd"
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 31/10/2002.


Nadat we gisteren al hadden bericht dat het financiële tekort op het sloop- en nieuwbouwplan Vegelinbuurt enorm uit de hand was gelopen onder de kop: "Renovatie Vegelinbuurt is twee keer zo duur" bericht de Leeuwarder Courant van donderdag 31/10/2002 over de eerste reacties op dit nieuws:

ENORM TEKORT VEGELINBUURT SCHOKT RAAD

LEEUWARDEN - Het enorme financiële tekort op de stedelijke vernieuwing in de Vegelinbuurt komt hard aan bij de Leeuwarder gemeenteraad. Veel partijen vrezen dat door het debacle problemen in andere stadswijken langer zullen blijven liggen. Diverse fracties maken bezwaar tegen een commissievergadering van twee uur, die voor 7 november op de rol staat.
[Commissie Stadsontwikkeling donderdag 7/11/2002 om - LET OP - 17.00 uur in de kantine van het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor.]

"We moeten hier niet in een poep en een scheet over besluiten", zegt PvdA'er Jan van Olffen. "Ten hemel schreiend" vindt VVD-woordvoerder Wyb Feddema de manier waarop het tekort van ruim EUR 8 miljoen is ontstaan.
"De financiële onderbouwing is flinterdun geweest en dat had de projectleider ook moeten weten." Van Olffen spreekt van een "naïeve manier van ramen".
[Maar als de projectleider zijn werk meteen goed had gedaan, had dat dan iets veranderd aan het feitelijke tekort? Men had de echte cijfers, even aannemend dat we nu de echte cijfers kennen, eerder geweten, dat is het verschil, maar het 'gat' had er niet minder om geweest.
Veel belangrijker is de constatering dat de Raad indertijd beslissingen heeft zitten nemen op basis van onjuiste informatie en de vraag die we nooit beantwoord zullen zien: Wat had de Raad beslist t.a.v. de Vegelinbuurt als zij toen het echte tekort had gekend?! Een tekort wat voor in wezen een klein buurtje totaal disproportioneel is!
Een vraag die de Raad zich nu zou moeten stellen, is: Moeten we echt wel zulke tekorten maar slikken, of kunnen we het gat fors verkleinen door alsnog het oorspronkelijke bewonersplan, wat uitging van beperkte sloop, tot uitgangspunt te nemen? Dat zou dan op dezelfde wijze bekeken moeten worden als men nu heeft gedaan met het nieuwste bijgestelde gemeentelijke plan. De hoofdlijnen van die uitkomst zijn simpel: Sloop- en verwervingskosten dalen fors, mede omdat er veel minder aankocht of soms onteigend hoeft te worden en de renovatiekosten stijgen fors. Uit de nu door de gemeente naar de Commissie Stadsontwikkeling gestuurde stukken blijkt echter - zie bv. bij "Grondexploitatie Vegelin en Fruitstraat" onder het kopje "Toelichting op de wijzigingen in Achter de Hoven" wat een 'switch' van sloop/nieuwbouw naar renovatie bij een beperkt aantal woningen (9 stuks) al qua besparing oplevert.]

NLP-er KLaas van der Brug vindt dat zijn partij bitter gelijk heeft gekregen. Samen met D66 liep de NLP vorig jaar al te hoop tegen de vage kostenraming. "Er is onder druk een besluit genomen om toenmalig wethouder Bilker en de coalitie te redden", aldus Van den Brug. Hij houdt de wethouderspartijen verantwoordelijk voor het debacle.
[Dat toen zo nodig Bilker gered moest worden en het College, is zeker waar. Zo zie je maar weer: Het was achteraf wellicht beter geweest het toenmalige College maar ten val te brengen...]

De kosten voor het opknappen van de Vegelinbuurt vallen veel hoger uit doordat de aankoop van slooppanden kostbaarder is en de opbrengsten van nieuwbouw tegenvallen. Doordat ambtenaren langs elkaar heen werkten, ontdekte wethouder Roel Sluiter pas in augustus dat het tekort flink de pan uitrees.
[Ik kijk hier niet vreemd van op: Ambtenaren werken ALTIJD langs elkaar heen; het zijn net een soort zombies: In feite 'braindead'...]

De woordvoerders van de grote fracties prijzen Sluiter voor zijn doortastendheid sindsdien. Maar zij hekelen het feit, dat er niet eerder alarm is geslagen.
[Er zijn maar weinig wethouders die echt greep hebben op hun ambtenaren en ook Sluiter kwam er pas na maanden wethouderschap achter dat er forse tekorten waren.]
Feddema en Van Olffen zijn niet erg gecharmeerd van het collegevoorstel om het tekort grotendeels te dekken met rijksgeld voor de periode 2005-2009, dat nog niet eens aan de gemeente is toegekend.
"Dat is een beetje glibberig", vindt Van Olffen.
[Het schuiven naar de toekomst toe van grote zwarte begrotingsgaten is altijd al een geliefde bezigheid geweest van Leeuwarder Colleges. Simpel gezegd: Het ene gat met het andere stoppen. Het voorgestelde alternatief, nl. een flinke greep in de Algemene Reserve, is als je puur over financiële dekking praat, meer solide, want dat is echt geld, hoewel het wel van de gekke is nu wel de reserve aan te spreken, terwijl er normaliter nooit iets uit lijkt te mogen gaan. Maar ja, eigen speeltjes en wensen, nietwaar... Die moeten en zullen doorgedramd worden, al gaat de hele gemeentelijke Algemene Reserve er ook aan...]

Feddema vreest dat er voor renovatie te weinig geld wordt gereserveerd.
[Er is EUR 1,7 miljoen gereserveerd, maar het uitgangspunt is een 'gesloten eind regeling' dus op is op. Anderzijds willen B en W vijftig procent subsidie geven, wat ik weer rijkelijk veel vindt. Om hoeveel woningen gaat het in theorie maximaal? Dus als iedereen die onder de regeling valt ook gaat renoveren. M.i. moet de regeling enerzijds terug naar bv. 19 procent (BTW wegsubsidiëren) maar anderzijds moet het een 'open eind' regeling zijn, want anders krijgt de een wel geld en de ander die later komt niet onder het motto: 'Sorry, het geld is op'.
Je zou bv. een tijdsperiode kunnen vastleggen met een deadline. Wie dan nog geen aanvraag heeft ingediend, is domweg te laat.]

Er mag geen rafelrand om een opgeknapte wijk heen overblijven, vindt hij. Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) betreurt dat een extra beroep op de rijksuitkering voor stedelijke vernieuwing aanpak van andere wijken onherroepelijk zal vertragen.
[Ik juich dit juist toe in de hoop dat van uitstel afstel komt en ik blijf dit toejuichen zolang het College haar sloopambities niet heeft bijgesteld in de richting van renovatie- en sociaal beheer-ambities.
Dan, maar ook alleen dan zou de gevreesde vertraging pas spijtig zijn geweest.]

Volgens Van der Wal zou voormalig wethouder Bearn Bilker (CDA) het financiële debacle niet hebben overleefd.
Bilker wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke begroting, waarmee het Vegelin-project in juni van het vorig jaar door de gemeenteraad werd geloodst.
[Bilker was indertijd niet voor niets zo snel vertrokken richting Kollumerland om daar burgemeester te worden...]
Sybren Posthumus van de FNP zegt heel erg geschrokken te zijn van het financiële gat.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Een tweede reactie komt uit de Vegelinbuurt zelf. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 31/10/2002:

VEGELINBUURT VREEST NU TE WORDEN VOLGEBOUWD

LEEUWARDEN - De bewoners van de Leeuwarder wijk Achter de Hoven-Vegelin vrezen dat woongenot zal worden opgeofferd aan de forse financiële tegenvaller. De gemeente komt voor het langslepende stadsvernieuwingsproject EUR 8,25 miljoen te kort. "We zijn bang dat er meer huizen zullen worden gebouwd en dat gaat ten koste van het licht en de ruimte", zegt voorzitter Tine Sietsma van het bewonersplatform.
[Dat gezeur over 'licht, lucht en ruimte' is gewoon overgenomen gemeente-kretologie zonder veel inhoud. Gooi alles plat en bouw niks terug, dan heb je 'licht, lucht en ruimte'.]

Corporatie Holding Friesland (CHF) is door de gemeente als projectontwikkelaar aangetrokken. De trekkers van de stadsvernieuwing kiezen nu voor de bouw van meer huurwoningen. "Dat vind ik een hele enge ontwikkeling", aldus Sietsma.
[Nog voordat dit bericht van commentaar voorzien was verzonden, ontvingen we al een e-mail uit angst dat op deze opmerking een heel boos commentaar zou komen...
Maar uit voorgaande passage valt op te maken dat het vooral gaat om MEER huizen; dus om de te verwachten aantallen nieuwbouwhuizen. Journalist Hellinga zou betrokkene hier helemaal verkeerd geciteerd hebben; men zou juist VOOR meer sociale huurwoningen zijn, werd gesteld. Nu ja, meer... Niet teveel, begrijp ik.
Overigens zijn zeer toepasselijk op Halloween de gemeentelijke stukken over de Vegelin binnengekomen. Pure financiële horror dus, 'braindead' ambtenaren enz.
Uit de stukken zelf blijkt dat de Leeuwarder Courant pure desinformatie gaf door te melden dat de nieuwbouw uit 'sociale huurwoningen' zou gaan bestaan!
De gemeente wil echter CHF 100 nieuwe koopwoningen laten bouwen die 'vrij op naam' prijzen hebben van EUR 122.500,- tot EUR 140.000,-
Maar de breedtemaat ('beukmaat') wordt maar 5,10 meter en dat is miezerig smal...]

Ze wijst er op dat in de plannen de rooilijnen zijn aangepast. Iedere geplande woning wordt 50 centimeter korter, stelt de voorzitter. Dat duidt op meer woningen. De wijkbewoners vrezen dat CHF, om meer rendement uit de wijk te halen, voor hoogbouw kiest. Ook de diversiteit van de nieuwbouw komt in gevaar, meent Sietsma.
[Als men al kiest voor nieuwbouw, dan moeten er terwille van de prijs veel woningen komen. Dat is bv. oplosbaar met duplexwoningen met een kap. Voorbeeldje ruw geschetst: Enerzijds qua bebouwing niet meer oppervlak benutten dan men oorspronkelijk van plan was. Werk 'in de breedte' van de woning en maak de parterre van de duplex breed en laat deze bv. 1,5 tot 1,75 maal de grondoppervlak beslaan van een 'standaard' eengezinswoning. Daarbovenop naast elkaar 2 appartementen met kap, dus in feite 2 maisonettes naast elkaar. Achterzijde: Galerij met lift in midden galerij (maak geen lange galerijen; houd het overzichtelijk) en voorzijde geen balkon, maar een zonneterras over de volle woningbreedte.
Resultaat: 3 woningen op ong. 1,75 maal oppervlak 'standaard' eengezinswoning.
Per woning: 0,58 maal 'standaard' oppervlak verbruikt.
Het totaal is niet hoger dan een rijtje eengezinswoningen met een kap.
De begane grond zou ik 4 slaapkamers geven en de maisonettes 3, waarvan 1 op de zolderetage. Ik bedoel met dit voorbeeldje:
Het lijkt me sterk dat een creatieve architect van een duplexwoning niet iets leuks qua ontwerp kan maken.
Wordt het huur of koop? Sociale huurwoningen. Prijs: Tegen de aftoppingsgrens voor de huursubsidie. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit EUR 440,12 subsidiabele huur per maand, voor huishoudens met drie of meer personen EUR 471,60 subsidiabele huur per maand. Daar beneden kan wat VROM betreft ongefiatteerd huursubsidie worden gegeven. Hoe komt CHF op deze aanvangshuren? M.i. moet de gemeente CHF toestaan in Leeuwarden-Zuid voor projectontwikkelaar te spelen, onder voorwaarde dat de winst die daar wordt behaald bij verkoop van de koopwoningen, aangewend wordt om de huren van nieuwbouwhuizen in de Vegelinbuurt onder de aftoppingsgrens te drukken.]

Toch is de voorzitter van het bewonersplatform niet louter negatief over de laatste ontwikkelingen. "De laatste twee maanden is er meer gebeurd dan in de afgelopen twee jaar", verzucht ze. De vertraging wijt ze voor een belangrijk deel aan projectleider Pieter Eikelenboom, die inmiddels van zijn taak is ontheven. Sietsma spreekt er schande van dat Eikelenboom vandaag een afscheidsfeest van de gemeente krijgt aangeboden.
[Ik gun hem van harte zijn feest: Flinke problemen veroorzaakt bij de gemeentelijke sloopambities, enorme financiële gaten:
Misschien heeft hij wel de basis gelegd voor de mislukking van grootschalige sloopplannen in andere wijken in de toekomst!
Zo ja, dan mogen we hem wel dankbaar zijn...]

"Er zijn nog al wat mensen gedupeerd", aldus Sietsma. "Die zijn echt als een jojo heen en weer geslingerd. Eerst wel sloop, dan weer niet, dan weer wel..."
Verschillende wijkbewoners dreigen nu met een schadeclaim tegen de gemeente.
[Zie bv. "Huis toch niet plat, voor niets verhuisd" en "Bewoners Vegelinbuurt overwegen schadeclaim", resp. het vierde en derde bericht.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].