RENOVATIE IS TWEE
KEER ZO DUUR


VOORRANG HUURWONINGEN EN RENOVATIE


BEWONERS VEGELINBUURT OVERWEGEN SCHADECLAIM


HUIS TOCH NIET PLAT, VOOR NIETS VERHUISD


Drie berichten uit de Leeuwarder Courant van wo. 30/10/2002 en: "Huis toch niet plat, voor niets verhuisd" uit het Friesch Dagblad van donderdag 31/10/2002.

Zoals op 20/10 jl. bericht onder "Minder sloop Vegelinbuurt door geldnood" (LC van 19/10/02) was er een extra tekort ontstaan op de sloop en nieuwbouwplannen voor deze buurt van (toen nog geschat) ruim drie miljoen euro.
Het tekort is nu dan echt in beeld gebracht en bedraagt EUR 8,25 miljoen....
Van de voorpagina van de Leeuwarder Courant van woensdag 30/10/2002:
(Overigens is de kop misleidend: "SLOOP/NIEUWBOUW Vegelin 2 maal zo duur" was passender geweest.)

RENOVATIE VEGELINBUURT IS TWEE KEER ZO DUUR

LEEUWARDEN - De stedelijke vernieuwing in de Leeuwarder wijk Achter de Hoven-Vegelin kampt met een onvoorzien tekort van EUR 8,25 miljoen.
Dat heeft wethouder Roel Sluiter vanochtend bekendgemaakt op een persconferentie.
De gemeente hoopt het forse financiële gat op te vullen met bijdragen uit de rijkspot voor stedelijke vernieuwingen. Corporatie Holding Friesland (CHF) krijgt de hoofdrol bij uitvoering en wil EUR 1,25 miljoen bijdragen.
[Commentaar op dit tekort: Overbodig...]

Voor Sluiter staat een snelle aanpak van de wijk voorop. De gemeente is al jaren bezig met plannen voor de deels zwaar verwaarloosde wijk. Keer op keer strandde het omvangrijke project op geldproblemen. Anno 2002 worden goeddeels ontvolkte straten in de Vegelinbuurt geregeerd door alcoholisten, junks en daklozen.
[Dat is dan de prijs die nu betaald wordt voor het jarenlang negeren door de gemeente van noodkreten uit deze buurt: "Help, het gaat hier fout!" Het is de vrucht van verwijtbare nalatigheid.]

In augustus werd bekend dat de geplande stadsvernieuwing opnieuw wordt bedreigd door nijpende geldtekorten. De gemeenteraad was vorige zomer akkoord gegaan met een overheidsbijdrage van EUR 8,7 miljoen in het project. Er is echter bijna EUR 17 miljoen nodig.
[De middageditie meldde over de dekking en de gaten:
"Burgemeester en wethouders willen EUR 1,4 miljoen halen uit de stadsvernieuwingssubsidie die ze al van het rijk heeft toebedeeld gekregen. Het college hoopt ook op EUR 5,6 miljoen rijksbijdragen die vanaf 2005 beschikbaar komen. Corporatie Holding Friesland draagt EUR 500.000 bij aan het tekort." Einde citaat.
Als uit de SV-subsidiepot 1,4 miljoen gehaald wordt, kan er elders minder plat. Dit stemt tot dankbaarheid jegens de v.m. projectleider...
En alvast 5,6 miljoen reserveren uit geld wat misschien binnenkomt in 2005 is ook prima: Dan kan er ALS er al geld komt, bij de dan startende tweede fase Stedelijke Vernieling ook minder gesloopt worden.]

Het verschil moet volgens b. en w. worden gedekt uit rijkssubsidies, waarvan een groot deel echter nog niet helemaal zeker is.
Als alternatief oppert het college een greep van EUR 5,6 miljoen in de algemene reserve. Mochten de rijksgelden voor stedelijke vernieuwing worden aangesproken, dan zal de duurte van de Vegelinbuurt de aanpak van andere wijken in de stad flink vertragen.
[De Algemene Reserve bestaat WEL echt en daar kan nooit iets uit, behalve uiteraard voor eigen 'ambities' en sloopdoeleinden van het College. Het is een forse hoeveelheid geld: f 12.340.776,=
M.i. meer dan de helft van de Algemene Reserve, zeg maar een soort 'noodreserve' voor de hele stad... En dan vervolgens maar weer zeuren dat de Algemene Reserve te laag staat...]

De huisvestingsholding krijgt een belangrijke rol als projectontwikkelaar toebedeeld. Het slopen van de woningen en het bouwrijp maken van het gebied komen voor rekening en risico van de woningbouwcorporatie. CHF heeft daarvoor een budget van EUR 1,4 miljoen gereserveerd.
[Ik vraag me af: Alvorens te slopen zal m.i. CHF de door de gemeente aangekochte huizen toch moeten aankopen? Of kun je tegenwoordig andermans eigendommen slopen als diegene dat goed vindt? Het zou kunnen dat dat de constructie is, omdat ik 1,4 miljoen euro voor slopen en bouwrijp maken nogal laag vindt als je ook de huisjes weer moet overkopen. Nu CHF ook het bouwrijp maken van het gebied gaat betalen, worden ook die kosten ongetwijfeld verdisconteerd in de koop- of huurprijzen van de nieuwbouw.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op diezelfde woensdag 30/10/2002 meldde de Leeuwarder Courant over de Vegelinbuurt ook:

VOORRANG AAN HUURWONINGEN EN RENOVATIE

LEEUWARDEN - De nieuwbouw in de wijk Achter de Hoven-Vegelin zal beperkt blijven tot sociale huurwoningen. De Achtste Vegelindwarsstraat blijft helemaal intact en ook drie woningen aan Achter de Hoven zijn van de slooplijst afgevoerd. De gemeente wil de renovatie van de overige bestaande huizen voor de helft vergoeden. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in de stedelijke vernieuwing van de wijk.
[Kortom: De dure nieuwbouw koopwoningen zijn van de baan. Maar sociale huurwoningen? Hoe sociaal worden de huren? Zonder extra geld hierin pompen, niet zo erg sociaal. Kortom: Sociale huurwoningen kan in theorie, mits er een soort objectsubsidie bijgelegd wordt om de aanvangshuren naar beneden te drukken, bv. tot onder de aftoppingsgrens huursubsidie. M.i. moet men CHF toestaan koopwoningen te bouwen in Zuiderburen of Leeuwarden-Zuid, mits CHF daar verdiende winst op verkoop vervolgens benut om hier de aanvangshuren naar beneden te drukken. Gaat men echter rekenen met kostprijsdekkende aanvangshuren, dan zijn het absoluut geen sociale huurwoningen en is dit alternatief nauwelijks beter dan de bouw van dure koopwoningen. Overigens moet men nu niet menen dat er bijna niks wordt gesloopt: Nog steeds gaat bijna de hele Vegelinbuurt plat.
Voor de renovatie van een aantal naburige huizen geeft de gemeente opvallend veel subsidie: De helft.
Eigenlijk 'scheef' ten opzichte van andere eigenaar-bewoners in de stad die dit ook wel zouden willen om hun huis eens drasties aan te pakken...
Het PEL heeft ooit voor de hele stad voorgesteld: Alleen de BTW op facturen wegsubsidiëren, maar dan geeft niemand thuis. Hier had die 19 procent BTW m.i. ook mooi genoeg geweest.
Per slot is het in eerste instantie nog altijd een zaak van een woningeigenaar zelf om te zorgen dat zijn huis er niet als een bouwval bij staat!
Het percentage steekt ook, als je die 50 procent in gedachten toebedeelt aan de flat in de Fruitstraat, die je daarmee grondig had kunnen renoveren.
Maar nee, onder het kennelijk motto: 'Licht en lucht in de buurt' komt daar een veel grotere nieuwbouw-bejaardenflat die het groen van het speeltuintje daarachter ook opslokt. Ook zo misselijk van die gelegenheidsargumentatie van B. en W.? Wie hen snapt mag het zeggen.]

Voor de renovatie is maximaal EUR 1,8 miljoen beschikbaar. De eigenaars kunnen vrijwillig aanspraak op het fonds maken. Corporatieholding Friesland krijgt de leiding. De gemeente wil vaart maken met de sloop van huisjes, die tegen de vlakte moeten. Zo mogelijk zal dit blok voor blok gebeuren.
[Dat laatste zie ik niet gebeuren: Zolang nog 1 huisje in een rij bewoond is, moet het hele blok m.i. blijven staan om veiligheidsredenen. Vanwege brandgevaar zou men een leeggekomen huisje bij de ramen en de deuren moeten dichtmetselen en niet dichttimmeren zoals nu.
Met die subsidie gaat het vermoedelijk zo: Wil men daarvan gebruik maken, dan geldt als een van de subsidievoorwaarden dat het aannemingsbedrijf van CHF de renovatie uitvoert volgens een door HEN gemaakt plan. Wat dat betreft zijn ze concurrenten geworden van de Stadsvernieuwingskorporatie, die naar verluidt zowat niemand meer in dienst heeft, zo slecht gaat het...]

Volgens wethouder Roel Sluiter (PvdA, volkshuisvesting) is er vanaf het begin te grootschalig en te optimistisch over de stedelijke vernieuwing gedacht. Toen de gemeenteraad vorige zomer na veel touwtrekken akkoord ging met het plan voor de Vegelinbuurt lag er nog geen grondexploitatie.
[Kortom: Geen degelijke onderbouwing qua geld en dat wreekt zich nu. Ik begrijp nu nog niet hoe een raadsmeerderheid toen domweg daarmee akkoord ging.]

Pas een jaar later bleek dat de aankoopkosten voor slooppanden veel te laag waren geraamd en de mogelijke winst uit nieuwbouw veel te hoog.
[Omdat de gemeente dacht de panden wel even voor een zacht prijsje van de eigenaren los te kletsen op z'n jan-boerefluitjes, daarbij vergetend dat het niet ging om een gewone vrije verkoop, maar om de opmaat richting onteigening, waarbij de eigenaar op basis van de onteigeningswet er recht op heeft 'in zijn vermogenspositie te worden hersteld'.]
Ook werd er ten onrechte van uit gegaan dat in Leeuwarden-Zuid of andere nieuwe wijken van de stad veel geld ten behoeve van de aanpak van de Vegelinbuurt kon worden verdiend.
[Omdat de gemeente tot nu toe CHF - Corporatieholding Friesland - niet in Leeuwarden-Zuid nieuwbouw koopwoningen wil laten bouwen, zal het hier vermoedelijk gaan om beoogde winst uit grondverkopen door de gemeente.]

Sluiter wees er vanmorgen op dat de woningmarkt zich ook ongunstig heeft gedragen, wat het tekort nog verder de hoogte in joeg.
[Minder winst uit grondverkopen?] Zijn voornaamste zorg is het voltooien van het project, waarover al vijf jaar wordt gedebatteerd. De gemeente wil daartoe een overeenkomst sluiten met de Corporatieholding Friesland, waarvan CHF-dochter woonbedrijf Patrimonium de uitvoering ter hand zal nemen.
[Dus: Geen projectontwikkelaar wilde hier nieuwbouw koopwoningen neerzetten en een overeenkomst CHF/Gemeente over projectontwikkeling ligt hier ook nog niet.]

Directeur Henk Deinum van CHF zei direct, dat hij dan wel verwacht dat de corporatie in Leeuwarden-Zuid armslag krijgt voor projectontwikkeling.
Hierover kregen de CHF en de gemeente een jaar geleden nog flinke ruzie, omdat de gemeente met particuliere beleggers in zee is gegaan.
[En die particuliere beleggers dreigden weer af te haken als CHF ook voor projectontwikkelaar mocht spelen en ook wethouder Arno Brok was tegen CHF als 'projectontwikkelaar'. Vervolgens begon CHF daar 'strategisch' grond op te kopen. Dat was de 'grondoorlog' in Leeuwarden-Zuid in het weiland...
Overigens heeft Deinum gelijk dat hij dan nu meteen zijn eis herhaalt.
M.i. moet de gemeente CHF toestaan koopwoningen te bouwen in Leeuwarden-Zuid. Haken projectontwikkelaars dan af, dan lijkt me dat contractbreuk richting gemeente en zou ik zeggen:
Dan gaat de hoeveelheid woningen die jullie beloofden te bouwen ook naar CHF, de groeten verder en we zien elkaar wel voor de rechter.
Als de gemeente CHF toestaat om winst te maken met de verkoop van nieuwbouwwoningen in Leeuwarden-Zuid, zou de gemeente daaraan richting CHF de voorwaarde moeten koppelen, dat die winst gebruikt wordt om de aanvangshuren van de nieuwbouw in de Vegelin terug te brengen tot de aftoppingsgrens voor de huursubsidie, zodat zonder aparte fiattering huursubsidie verkregen kan worden.
M.a.w.: Als er dan zo nodig nieuwbouw moet komen in de Vegelinbuurt, dan zoveel mogelijk zien te komen in de richting van sociale huurwoningen daar.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Het gesol met de bewoners van de Vegelinbuurt: Eerst wel slopen, dan verhuizen en dan horen dat je oude huis toch blijft staan, zodat je nooit had hoeven te verhuizen en te verkopen, leidt begrijpelijkerwijs tot woede en onbegrip bij deze mensen. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 30/10/2002:

BEWONERS VEGELINBUURT OVERWEGEN SCHADECLAIM

LEEUWARDEN - Het nieuws over de Leeuwarder wijk Achter de Hoven/Vegelin is bij veel wijkbewoners ingeslagen als een bom. Verschillende mensen blijken nu voor niets te zijn verhuisd. Enkelen van hen overwegen een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.
[Eerst zien, dan geloven: Als men eerst al zonder zich te laten onteigenen zelf gauw z'n huisje aan de gemeente verkocht, heeft men nu ook niet ruggegraat genoeg voor zo'n schadeclaim.
M.a.w.: Veelal is dit soort kreten wat geblaat, verder niets.
Alleen degenen die er nog een huisje hebben en zeggen: Ik houd de kop ervoor, onteigen me maar, hebben gelijk:
Stel dat je op die manier handelt en nu blijkt dat precies jouw huisje bij nader inzien toch blijft staan... Dan ben je blij dat je gewoon bent blijven zitten en niet holderdebolder je huisje maar 'vrijwillig' verkocht aan de gemeente...]

De buurt wordt vanavond ingelicht over de planaanpassingen. Morgenavond voeren de bewoners overleg met wethouder Sluiter. Die wil dat de gemeenteraad al over drie weken een besluit neemt over de manier waarop het nu verder moet.
[De hele kwestie staat op de agenda van de Commissie Stadsontwikkeling voor donderdagmiddag 7 november a.s. 17.00 uur bedrijfsrestaurant stadskantoor.]

"Nou mutte se oek ophouwe", verzucht wijkbewoner Sieger Planting. "Anders kunne se me naar Franeker brenge." Dertig jaar lang woonde de 66-jarige Leeuwarder naar alle tevredenheid in de Achtste Vegelindwarsstraat. Omdat de koopwoning op de nominatie voor sloop stond, verhuisden hij en zijn vrouw begin dit jaar naar een ander huis in Achter de Hoven.

De verkoop deed pijn. Tot Plantings ontzetting mag zijn oude woonhuis nu toch blijven staan.
"Ik ken elke centimeter fan dat hús. Mar emosionele waarde het geen waarde."
Zijn zeventien jaar oude hondje wandelt bijna automatisch naar zijn oude stek in de Vegelindwarsstraat.
[Over de individuele drama's wordt veelal door de overheid heengewalst, terwille van het z.g. 'algemeen belang', het 'grotere belang' en dergelijke dooddoeners. Het is waar:
Emotionele waarde telt niet en mensen zijn slechts lastige objecten in de opmars naar het grote doel: Leeuwarden een stad voor de rijken. Maar de zwakte en uitglijders van de overheid is de kracht van de bevolking; DAAR moet men de overheid op aanpakken.]

Daar wonen nu nieuwe huurders in. [Leegkomende woningen zijn i.t.t. eerdere berichten dus toch soms tijdelijk verhuurd.] Het ergste is nog dat Planting nu veel meer kwijt is aan wonen dan voorheen.
Hij, en ook andere buurtbewoners, overwegen een schadeclaim in te dienen bij de gemeente. Planting wil echter eerst de raadsvergadering afwachten.
[Onzin: De meerderheid in de Raad zal gewoon het College steunen, anders valt het College...
Planting had beter indertijd kunnen aansturen op onteigening: In die procedure had hij ook de hogere woonlasten van vervangende huisvesting door een goede onteigeningsadvocaat kunnen laten aankaarten. Maar als hij serieus is, kan hij nu alsnog die onteigeningsadvocaat snel opzoeken en zijn kansen bespreken voor een schadeclaim.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Het Friesch Dagblad van donderdag 31/10/2002 schreef over de 'zaak Planting' nog het volgende:

donderdag, 31 oktober 2002, Regio

HUIS TOCH NIET PLAT, VOOR NIETS VERHUISD

INES JONKER

Leeuwarden - Meneer Planting is boos. Nog geen jaar geleden verhuisde hij, omdat zijn woning in de Leeuwarder Vegelinbuurt zou worden gesloopt. Nu hoort hij dat zijn geliefde huis, waarin hij ruim dertig jaar woonde, waarschijnlijk toch niet plat gaat.
"Ik wilde helemaal niet weg, maar het moest. Nu lees ik in de krant dat het toch blijft staan. Nou, dat is geen fijne ervaring. Een hele hoop drukte om niks.".

Met pijn in het hart verkocht het echtpaar Planting het huis vorig jaar aan de gemeente.
"Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben 66 jaar, en om dan nog een ander huis te kopen", omschrijft Planting zijn gevoel.
Achteraf bleek de verhuizing helemaal niet nodig. Gisteren presenteerde wethouder Sluiter (PvdA) de nieuwe versnelde aanpak voor het opknappen van de Vegelinbuurt.
De gemeente draagt een deel van haar taken in het sloop- en verbouwproject van de vooroorlogse wijk over aan Corporatieholding Friesland, waarin verschillende woningcorporaties zitten.
De gemeente hoopt dat op deze manier de sloop van de buurt sneller kan worden uitgevoerd. In de achtste Vegelindwarsstraat wordt een rijtje van vijf gehandhaafd, aan Achter de Hoven gaat het om vier woningen. Dat betekent dat de bewoners van deze woningen toch niet weg hoeven. Voor mensen die al zijn verhuisd, zoals het echtpaar Planting, komt deze tijding te laat. Planting kreeg ruim 77.000 euro voor het huis, inclusief de verhuiskostenvergoeding. Voor bijna anderhalf keer zoveel geld kocht het echtpaar een woning aan de Achter de Hoven.
"We zitten hier prima, maar we woonden daar zo'n beetje gratis - de hypotheek was al afgelost."
[Dus toch alsnog maar eens praten hierover met een advocaat, die goed zit in het onteigeningsrecht om te zien wat er nog mogelijk is: Eerst wel slopen, nu toch weer niet: Dat gezwalk lijkt me toch wel rieken naar onbehoorlijk bestuur wat tot brokken leidt bij burgers.]

Naast het financiële is er het emotionele aspect. Na dertig jaar waren de Plantings vergroeid met hun huisje.
"Onze kinderen zijn er opgegroeid. En onze hond ook, die kregen we toen ie acht weken oud was. Nu is hij zeventien jaar, hij kan bijna niet meer lopen maar hij wil alle dagen weer terug naar het oude huis."

Douwe Beimin, opbouwwerker in de wijk, noemt de consequenties voor mensen als de familie Planting wrang.
"Dat is persoonlijk leed, daar wordt vaak te makkelijk aan voorbijgegaan."
[Hier slaat Beimin de spijker op de kop: Een overheid voor wie datgene wat mensen beleven aan overheidsbesluiten niet telt. Dat is precies datgene wat de meeste ergernis, de frustratie en de woede bij mensen veroorzaakt.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].