"Gemeente Leeuwarden al drie jaar bezig met stemmingmakerij".


Verzonden naar rubriek ANN.WONEN d.d. 10/5/98: "Gemeente Leeuwarden al drie jaar bezig met stemmingmakerij" Uit ons archief.


EIGEN BERICHT VAN 10 MEI 1998

Op 24 januari 1995, nu dus drie jaar geleden, behandelde de Commissie Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden de nota "Gemeentelijk beleidskader Bilgaard" en als je goed las, kon je zien aankomen dat de aanval op mensen zonder werk, mensen met weinig geld en mensen die niet in gezinsverband wonen, op een gegeven moment geopend zou worden.

Uit deze nota wat citaten:

"Uit het onderzoek [Onderzoek 'Na-oorlogse wijken' uit 1989] blijkt dat in de wijk Bilgaard geen sprake is van alarmerende ontwikkelingen. De bevolking in Bilgaard is over het algemeen evenwichtig van samenstelling. Allerlei mensen hebben in Bilgaard hun plek gevonden. Dit houdt verband met de gevarieerde samenstelling van de woningvoorraad en de aanwezigheid van voorzieningen. Toch blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden stijgt terwijl ook juist de huurprijzen sterk zijn gestegen. Dit zal gezien de beperkingen op de huursubsidie problemen kunnen gaan opleveren. Verder neemt het aantal gezinnen af terwijl het aantal 1-persoonshuishoudens toeneemt."

"De belangrijkste opgave voor Bilgaard vanuit de stadsvernieuwing is: te voorkomen dat de wijk Bilgaard een probleemwijk wordt. Nu kan preventief worden ingegrepen om deze dreiging te voorkomen en Bilgaard een goede toekomst te bieden. Daarbij is uitgangspunt dat de huidige variatie in bevolkingssamenstelling in de toekomst behouden blijft voor het evenwicht binnen de wijk."

Kortom: Hier zie je het al aankomen...

Even verder komt de gemeente tot adviezen aan de corporaties, o.a.:

"Verder zal in de toekomst moeten blijken of: de 4- en 7- hoog flats wel aan de vraag op de woningmarkt kunnen voldoen."

Bij het hoofdstuk: "Meetbare doelstellingen" onder het kopje: "de bewoners" lezen we:

"1. het passend huisvesten van de doelgroep. De dreigende bezuinigingen op het IHS-gebruik [In 1995 dus] maken het steeds meer noodzakelijk dat er passend bij het inkomen moet worden toegewezen. Het aantal gebruikers van IHS van meer dan f300,- mag in Bilgaard niet meer stijgen.
[En als dat toch gebeurt? Simpel: Dan slopen we je woning en rot je op uit Bilgaard...]
2. het aandeel werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden van de bevolking tussen de 18 en 65 jaar dient zowel absoluut als relatief niet verder te stijgen."
[Zelfde verhaal: Werkloos geraakt? Er komen nu teveel van jouw soort. Oprotten dus. Waarheen? Liefst de stad uit. Andere steden dan? "Herstructurering" is een verhaal voor heel Nederland. Zij het met wat lokale variatie willen lokale bestuurdertjes de werklozen overal liefst kwijt. Nog 2 stappen en we zijn bij het horror-scenario zoals omschreven in het boek van Viviane Forrester "De terreur van de economie".]

Bij het kopje "kwalitatief deel" "de bewoners": "het minimaal behouden van de huidige gevarieerde bevolkingssamenstelling naar inkomensgroepen."
[Waar bepaalde inkomensgroepen wonen wordt vooral bepaald door de relatie tussen huur en inkomen. Het woonruimteverdelingssysteem steunt hier heel sterk op. Daarna, als er voor je wordt gekozen dat je daar en daar moet wonen omdat je inkomen niet toereikend is om duurder te wonen, verwordt dit tot een wapen tegen je. Dit is de waanzin en de dubbeldunk van datgene wat er nu gebeurt.]

In het hoofdstuk: "Plannen voor Bilgaard":
"In de toekomst zal moeten blijken of de 4- en 7-hoog flats wel aan de vraag op de woningmarkt kunnen voldoen."
[N.B.: Er staan veel meer 4- en 7-hoog flats in Bilgaard dan alleen in de gedeelten langs de noordkant van de wijk.]

Voor De Anjen en De Gealanden vinden we bij "Opmerkingen en suggesties":

"Op termijn (na 2000) is er een kans dat, ondanks beheer en inbouwpakketten, de 4- en 7- hoog niet meer functioneren op de woningmarkt. Onderzoek zal dit dan moeten uitwijzen."

Uit het stuk: "Woningproductie- en subsidiering 1997", dat werd behandeld in een vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling afgelopen herfst stond een boeiende passage over 'het tekort aan alternatieve uitbreidingslokaties in de periode na 1998" voor dure koopwoningen voor de rijken. Er moet niet teveel 'op 1 paard' worden gewed, cq. alle kaarten mogen niet worden gezet op 1 uitbreidingsgebied en het verhaal vervolgt met:

"Om deze ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan moeten er nu al alternatieve bouwlokaties ontwikkeld worden voor de middellange termijn. Daarbij dient het tot dusverre meest succesvolle paard in de stal niet vergeten te worden, namelijk de binnenstedelijke bouwlokaties. Dit voor Friese begrippen unieke aanbod moet ook voor de middellange termijn verder uitgebouwd worden."

Hierna de belangrijkste opmerking:

"Aangezien de ruimte voor echte binnenstedelijke woningbouwprojecten (in/vlakbij de binnenstad) nagenoeg op is, zal de aandacht zich vooral moeten richten op de bouwmogelijkheden in bestaand stedelijk gebied tussen binnenstad en de nieuwste uitbreidingslokaties. De opkomende herstructureringsgolf van de naoorlogse wijken zal hieraan tegemoet kunnen komen."

Kortom: Saved by the bell! Een 'spontaan' natuurverschijnsel dient zich aan om een handje te helpen bij dit luxe-probleem:
Spontaan zakken vooral flats in na-oorlogse wijken ineen, toevallig ook nog op de leukste lokaties. Het is duidelijk dat "de onzichtbare hand" van John Adams hier de hand in heeft gehad...

--- Vereniging P.E.L ---
--- Postbus 939 ---
--- 8901 BS ---
--- LEEUWARDEN ---
--- 058-2671636 ---
--- root@pel.xs4all.nl ---