Aan de leden van de commissie stadsontwikkeling van de gemeente leeuwarden

Onderwerp: Beleid particuliere woningvoorraad 2000-2005

Leeuwarden, 20-6-2000

(Versie mei 2000)

Geachte Commissieleden,

De nota en de bijbehorende stukken beginnen met een terugblik en een overzicht van de stand van zaken. Een aantal verzoeken van een aantal VvE's werden afgewezen om reden dat ze niet in een aktiegebied lagen. De VvE Kinkhoornstraat kreeg ook niks, maar lag wel in een aktiegebied, terwijl de VvE Harlingerstraatweg/hoek Euterpestraat zowat 3 ton kreeg voor 2 flatblokjes van 12 woningen totaal, maar geen aktiegebied was, is gemiddeld 25 mille per flat.
M.i. was in het verleden voor een VvE de beste optie: Laat flink wat achterstallig onderhoud ontstaan door weinig te doen, vervolgens verklaart de gemeente je tot aktiegebied. Als je echter het onderhoud probeert bij te houden, maar eenmalig om een bijdrage vraagt en aangeeft dat je je daarna weer zelf kan reden, word je afgepoeierd, zoals bv. Honingboomstraat en Heliconweg. Niks doen werd beloond, maar proberen te doen wat men moest doen als VvE niet. Dat is scheef en onrechtvaardig.
In de Nota zelf wordt nu bij de doelstelling o.a. gesteld: "De prioriteit wordt gelegd bij het voorkomen van achterstanden." M.b.t. fysiek onderhoud is dit terecht. Het geheim van relatief goed onderhoud is 'aktief' onderhoud.
Dit houdt in: Het zeer frequent - minimaal 1X/jaar - uitvoeren van een serie van relatief kleine werkzaamheden, met als doelstelling de maximale benutting van de levensduur van de grote en dure bouw- en installatiedelen. Dit zou ongeveer 1%/jaar van de gebouwwaarde kosten.
Passief onderhoud is: Wachten tot er wat mis gaat. Deze vorm van onderhoud is op termijn zeker 30% duurder dan aktief onderhoud. Denk bv. ook aan de gevolgschade die je vermijdt bij aktief onderhoud.

De Nota refereert aan het rapport van Heins Advies dat stelde dat volgens de eigenaren subsidie in veel gevallen niet nodig zou zijn geweest. Want: Men had evengoed wel tot herstel overgegaan. M.i. is dat grootspraak van die eigenaren en is het een kwestie van eenvoudige psychologie: Men is vaak laks totdat er met wat bankbiljetten wordt gewapperd.
Op 30-11 j.l. hebben we in deze commissie gepleit voor het handhaven van een bescheiden eenmalige subsidie bij woningverbetering in de vorm van een aanmoedigingspremie. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan het subsidiëren van de BTW op de facturen van de aannemers, tevens om beun-de-haas de wind wat uit de zeilen te nemen.

De SVK zou een belangrijke rol bij particuliere woningverbetering moeten kunnen blijven spelen. B&W willen dat de SVK zelfstandig opereert zonder subsidie, maar o.i. zijn zij hierin vrij kansloos of staan in elk geval voor een hele moeilijke opgave. We vragen ons daarom af of het nu echt onwil is van de SVK om nog niet te voldoen aan de gemeentelijke eisen. Men heeft reeds mensen moeten ontslaan. Bovendien getuigt het van nogal wat brutaliteit om eisen te stellen als men toch geen cent subsidie wil geven.
Maar wellicht is er geen SVK meer nodig in de optiek van de gemeente omdat de hele particuliere woningverbetering als een instrument wordt gezien in het kader van de Stedelijke Vernieuwing. Een van de doelstellingen van particuliere woningverbetering wordt nl. ook: "Achterstanden in de sociaal-maatschappelijke sfeer opsporen". Het enige instrument dat wij hierbij kunnen bedenken is de verordening op de kamermarkt. Verhuurders die flats kamergewijs uitponden zijn veelal in een VvE dwarsliggers m.b.t. onderhoud en het handhaven van een redelijk woonklimaat. Wat kan hen dat per slot schelen: Zij wonen hier toch zelf niet.
Maar B&W zullen wel iets anders bedoelen, vandaar onze vraag: Wat bedoelt de Nota qua doelstelling precies met het 'stimuleren van eigenaren bij het saneren van achterstanden in de sociaal-maatschappelijke sfeer'?

De Nota kondigt een 'kwaliteitsmonitor woningmarkt' aan. Hierin worden o.a. sociaal-economische kenmerken vastgelegd van de woningeigenaren.
Zoals: Inkomenspositie, werkgelegenheid, overlast, sociale cohesie.
Particuliere woningverbetering hoort hier niet op gebaseerd te zijn, omdat wij weten hoe dat afloopt: Alles wat over u wordt geregistreerd kan en zal tegen u worden gebruikt en moet dienen als instrument in het kader van de Stedelijke Vernieuwing.
Ofwel: Misbruik van gegevens in het kader van veel sloop van goedkopere particuliere woningen.
De Vegelinbuurt is het eerste voorbeeld. In fase 2 van de SV zullen nog minstens drie buurten of delen van buurten volgen met eigen woningen. In feite ziet de gemeente zichzelf als eigenaar van de goedkopere particuliere woningen, met de echte eigenaren als lastige bijkomstigheid, terwijl zij bovendien geen cent subsidie meer wil besteden, maar alleen wat foldertjes wil uitdelen. In de enkele keer dat de gemeente toch wellicht wat geld wil geven (zie blz. 14 van de Nota) d.m.v. een voorstel aan B&W voor een 'integrale aanpak' geeft dat wel rechtsongelijkheid naar andere eigenaren toe, mede omdat allerlei oneigenlijke elementen in de sociaal-economische sfeer hierbij worden betrokken.

Samengevat: Wij zijn het er mee eens dat de Nota qua fysiek beheer de nadruk legt op het voorkomen van achterstanden. Wij denken dat daar een bescheiden 'aanmoedigingspremie' bij hoort. Wij menen ook dat de SVK een rol moet kunnen blijven spelen, maar dat het gevolg van het beleid is dat de SVK om zeep wordt geholpen door de gemeente. Een soepeler subsidie-afbouwregeling is gewenst over meerdere jaren.

Wij zijn het oneens met sommige elementen in het monitor-systeem. De hele Nota heeft een dubbele doelstelling: Zowel woningverbetering als sloop omdat zij in totaliteit ondergeschikt is gemaakt aan de Stedelijke Vernieuwing.

secretariaat PEL