SITUATIE VEGELINBUURT MEDIO SEPTEMBER 2002


Situatie Vegelinbuurt medio september 2002 met de volgende berichten:
"Wandelende politici zien noodzaak snelle sloop" (Uit de Leeuwarder Courant van maandag 9/9/2002)
"Snellere afbraak voor lege straten in Vegelinbuurt" (Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 11/9/2002)
Tekst gezamenlijke verklaring Bewonersplatform Achter de Hoven en wethouder Sluiter d.d. 13/9/2002.
"Topambtenaar trekt Vegelin naar zich toe" (Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 14/9/2002)
"Sluiter: Tekort Vegelin is te laat onderkend" (Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 17/9/2002)

Zoals bekend had de Bewonerswerkgroep Achter de Hoven de gesprekken verbroken met de gemeente i.v.m. onvrede over de gang van zaken m.b.t. de Vegelinbuurt. Zie persbericht Bewonersplatform: "Gemeente komt toezeggingen niet na". Ook was duidelijk dat de gemeente een extra tekort had op de SV in dit gebied van ongeveer 3 miljoen euro.
Zie: "Sloopwijk wordt strop Leeuwarden"
Op zaterdag 7/9/2002 hield de Bewonerswerkgroep een aktiemiddag, waarvoor ook de raadsleden waren uitgenodigd. Zie ook: "Bewoners zijn jarenlange onzekerheid meer dan zat"
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 9/9/2002:

WANDELENDE POLITICI ZIEN NOODZAAK SNELLE SLOOP.

Door Gerrit Jan Alberts
LEEUWARDEN - Met het storten van grof vuil uit de Vegelinbuurt gaven wijkbewoners zaterdagmiddag het startsein voor een demonstratieve wandeltocht door hun buurt. De zaal van wijkgebouw Het Knooppunt was niet groot genoeg om alle bewoners en raadsleden te herbergen. Die zagen even later dat snelle sloop geboden is.

Openheid, betrokkenheid en samenwerking. Het zijn volgens het bewonersplatform de sleutelwoorden voor samenwerking met de gemeente. al in mei stuurde het platform een brandbrief naar de gemeente. Over de renovatie die maar op zich laat wachten, over de speeltuin aan de Notenstraat die misschien moet wijken voor nieuwbouw, over de racers van het Rode Dorp en natuurlijk over de Vegelinbuurt.
[Over die speeltuin: Het is toch al tijden bekend dat de gemeente de flat aan de Fruitstraat plat wil hebben en dat daar een veel grotere bejaardenflat komt met 1 of twee 'vleugels' eraan die ook het speelveldje aan de Notenstraat inpikken? Zat men toen dat aan de orde was soms te slapen? En als men niet wil dat het speelveldje verdwijnt:
Dan had men zich moeten verzetten tegen sloop van de flat aan de Fruitstraat of toen en niet nu moeten zeggen: Geen nieuwbouw op de plaats van het speelveldje! Dit protest komt op dat punt nu wat over als mosterd na de maaltijd. En wie die 'racers' in het Rode Dorp zijn is mij onduidelijk.]

Tijdens de wandeltocht roept bestuurslid Tabe Schuil van de wijkvereniging al in de Van Asbeckstraat: "Kom op, ik wil naar ut getto! Kenne we hier niet afslaan?"
[Duidelijk: Deze man heeft gevoel voor humor. De deurknop ook.]
"Is het er zo erg?", vraagt een dame. Tine Sietsma van het bewonersplatform loopt voorop: "Kom maar. We gaan rechtdoor."

In beide wijken was het zaterdagmiddag zonnig en rustig. Bewoners staan op straat of zitten in de tuin. Sommige duiken hun huizen in als ze de delegatie met raadsleden en wethouder Roel Sluiter zien naderen.
[Verstandig: Aapjes kijken doen ze maar in Artis, zal wel gedacht zijn.]
Het gezelschap loopt door de Eerste en Tweede Vegelindwarsstraat en gaat dan naar de Vierde.

"Zie je nou wel, de Derde laten ze links liggen en die is nu juist het ergst. Het is altijd hetzelfde", moppert een jongen die zegt zelf in het 'vreselijke' straatje te wonen. "Het is echt heel erg. Ze staan 's morgens om half elf al op straat te zuipen en te lallen en ze draaien de hele dag van die smartlappenmuziek. De politie doet er niets aan."
[Ja, duidelijk: Die huizen moeten plat. Ze zetten aan tot openbare dronkenschap en het draaien van 'foute' muziek. Als ze eenmaal gesloopt zijn, komen de bewoners eindelijk van de drank af, dat moge duidelijk zijn. Overigens is het erg lastig om precies te bepalen in zo'n situatie wanneer iemand nu net wel of net niet over de schreef gaat en of de politie nu wel of niet moet ingrijpen. Het is lastig om niet met harde hand maar met een slimme hand dit wat binnen de perken te houden. Soms vraag ik me af of je de Vegelin maar niet beter tot erkende achterbuurt moet uitroepen onder het motto dat ook dronkenlappen en junkies ergens moeten wonen, waarbij je tegelijkertijd door de burgemeester wel onverbiddelijk de panden van waaruit gedeald wordt laat dichtgooien. Want dat gedeal trekt teveel mensen van buiten de wijk aan die voor teveel overlast zorgen. Ook een 'achterbuurt' moet wel wat hanteerbaar blijven. V.m. wethouder Cees Geerts heeft ooit eens gezegd:
"Elke stad moet ergens een 'rommelhoek' hebben." Dus niet de hele stad proper en keurig maken. De oude Weerklank was ooit zo'n buurt, compleet met drankproblemen, maar toen (omstreeks 1950) gelukkig nog geen harddrugs.]

De stoet buigt opeens af en gaat dan toch nog door de Derde. Boven zitten drie bierdrinkers voor een slaapkamerraam. Ze steken hun fles op en roepen in koor: "Wij binne dur niet hoor!"
[Ja, erg he... Een pure horror-tocht; die rondleiding...]

Het aankoopbeleid van de woninkjes stagneert momenteel door een gemeentelijk tekort van enkele miljoenen. Hoeveel precies, dat liet wethouder Sluiter na afloop van de tocht opnieuw in het midden. De raadsleden zijn er van overtuigd dat het geld er gaat komen.
[Naar verluidt gaat het om ruim drie miljoen euro. En het geld komt er: Door volgend jaar de OZB even grof te verhogen met 6,5 procent... Zo kan ik het ook!]

"Dan maar bezuinigen op de restauratie van het Stadhuis", opperde Sietske Inberg van D66 op wie de wandeling indruk had gemaakt.
"Ik zat hier vroeger op de Van Sytzamaschool dus ik ken de buurt van vroeger. Zonde hoe het er nu bijstaat. Je zult er maar tussen wonen."
[Inberg ziet in elk geval de tegenstelling tussen het enerzijds fors geld uitgeven voor zichzelf (Stadhuis) en anderzijds het tekort op de Vegelin en ziet dat het vooral gaat om het beroerde woonklimaat en dat is een sociaal probleem, niet een probleem wat zich door sloop laat oplossen, maar hoogstens laat verplaatsen.]

Tom van Mourik (VVD) en Amarins Dikken (PvdA) zijn voor snelle sloop. Katie Dolstra van Leefbaar Leeuwarden denkt dat er voor een corporatie nog genoeg te halen is.
[Dus: Opkopen door gemeente, wat sloop, bv. op basis van het oude bewonersplan en de rest opknappen, samenvoegen enz. en dan door een woningcorporatie laten verhuren en eventueel later als de woningmarkt ruimer zou worden, verkopen.
M.i. zou dan verkoop echter altijd plaats moeten vinden onder voorwaarde dat in de koopakte een zelfbewonersclausule staat plus kettingbeding plus boetebeding, om uitponding door verhuurders te voorkomen.
Maar vooreerst zou opknappen en verhuren door een beherende woningcorporatie als bv. Patrimonium dan m.i. het beste zijn, gezien de grote vraag naar goedkopere woonruimte.]

Piet van der Wal herinnerde aan de sloop van de Landbuurt in de jaren zeventig: zodra daar een huisje leeg kwam, hapte een grijper het er tussen uit. Dat heeft het proces aardig versneld.
[Hier wordt fors overdreven, want zo ging het niet: M.i. ging de sloop per blokje huizen. Als er bv. drie huisjes staan en de middelste komt leeg, dan kun je dat er niet tussen uit halen, zonder dat de aangrenzende huisjes ook zo beschadigd worden dat ze onbewoonbaar worden. Pas als het blokje van drie leeg is, kun je veilig slopen. Overigens had in mijn herinnering de Landbuurt, hoewel ook daar wel het nodige gebeurde, niet zulke grote sociale problemen als de Vegelin nu. Er was ook bij problemen een zekere onderlinge solidariteit aanwezig.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Zoals al voorspeld, zat de Bewonerswerkgroep al heel snel weer om de tafel met de gemeente, ondanks hun ferme persbericht... Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 11/9/2002:

SNELLERE AFBRAAK VOOR LEGE STRATEN IN VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - Straten in de Leeuwarder Vegelinbuurt worden meteen gesloopt wanneer alle huizen hier leeg staan. De gemeente timmert een woning onmiddellijk dicht wanneer de bewoners vertrokken zijn. Nieuwe huurders worden niet meer toegelaten. Deze toezeggingen heeft wethouder Roel Sluiter gisteren gedaan, tot tevredenheid van het bewonersplatform.

Buurtbewoners hielden zaterdag een grote protestactie tegen de verloedering van de sloopwijk. Sluiter kwam gisteren tegemoet aan een aantal van hun eisen. Zo zal hij spoedig de datum bekend maken, waarop bewoners recht krijgen op een verhuisvergoeding.
[En heeft de gemeente toch lekker kosten bespaard, omdat diverse huurders al lang zijn vertrokken... Van meet af aan, d.w.z. vanaf het Raadsbesluit waarin besloten werd tot sloop, hadden de woningcorporaties moeten beginnen vervangende huisvesting aan te bieden aan de huurders en zodra een huurder een huurcontract had getekend voor een andere woning hadden V&H-kosten betaald moeten worden door de gemeente. Dat had correct geweest, nu vist een deel van de huurders achter het net...
Watzo'n huurder nog kan doen is m.i. het volgende: De V&H-verordening van de gemeente opvragen, desnoods met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur als men dwars ligt plus het Raadsbesluit waarin tot sloop van de woningen werd besloten. Vervolgens zou men een advocaat moeten inschakelen en betaling moeten eisen door de gemeente te dagvaarden voor de kantonrechter. Als de Raad besluit om te slopen, lijkt het mij onzin om je als gemeente nog te verschuilen achter het feit dat voor de woningen nog geen sloopvergunning is afgegeven, zoals projectleider Eikelenboom deed.]

Veel mensen willen dolgraag weg, maar blijven noodgedwongen zitten omdat ze nu nog geen recht hebben op de vergoeding.

Sluiter zal in het vervolg in eigen persoon één keer in de maand met het platform overleggen. De bewonersclub brengt samen met de gemeente een bewonersbrief uit met hierin de gisteren gemaakte afspraken.

Wethouder Sluiter denkt nog minstens een maand nodig te hebben om het financiële tekort in de grondexploitatie van Achter de Hoven-Vegelin op te helderen.
[Dan zou je denken dat het Projectbureau SV er een fraaie warboel van heeft gemaakt...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de gezamenlijke verklaring die is uitgegeven door het Bewonersplatform Achter de Hoven en wethouder Sluiter op 13/9/2002 na het overleg op 10/9/2002:

Uit berichtgeving van Liwwadders op 15-09-02

Gezamenlijke verklaring wethouder Sluiter en Bewonersplatform Achter de Hoven - Vegelin.

Op dinsdag 10 september jl. is er opnieuw overleg geweest tussen Wethouder Roel Sluiter en het Bewonersplatform Achter de Hoven - Vegelin. Wethouder Sluiter en het Bewonersplatform vinden dat er vaart moet komen in de Stedelijke Vernieuwing in Achter de Hoven - Vegelin. De wethouder en het Bewonersplatform hebben het volgende afgesproken:

Woningen die in aanmerking komen voor sloop zullen na vertrek van de bewoners direct worden dichtgemaakt dat ze voor bewoning ongeschikt zijn.

Er zal bloksgewijs gesloopt worden.

De verhuiskostenvergoeding voor bewoners van woningen die op de slooplijst staan wordt onderzocht. Dit houdt verband met de huidige juridische regelgeving. Het is de bedoeling de regeling zodanig op te zetten dat betrokken bewoners van te slopen woningen, die willen verhuizen, recht op een verhuiskostenvergoeding krijgen. Hierover wordt zo snel mogelijk duidelijkheid aan de bewoners gegeven. De verhuiskostenvergoeding geldt overigens niet met terugwerkende kracht.

Over de voorwaarden waaronder in de 8e Vegelindwarsstraat, restant 1e Vegelindwarsstraat, restant 3e Vegelindwarsstraat, Ypeystraat, Van Sytzamastraat en ongeveer de helft van de Van Asbeckstraat en de gehele Bernardus Bumastraat woningverbetering plaatsvindt wordt zo spoedig mogelijk duidelijkheid gegeven. Een definitieve lijst van de panden wordt opgesteld.

Ook over de uitvoering van de sloop en woningverbetering wordt met de bewoners overlegd. Daarbij zal duidelijkheid worden gegeven over de voorwaarden van de woningverbetering, verbetering van de woonomgeving en de hoogte van de subsidie.

Op verstoring van de openbare orde en veiligheid in de wijk wordt door stadswachten en politie scherp toegezien. Streng toezicht door middel van buurtgericht werken wordt gehandhaafd. In overleg met de politie wordt gekeken naar krachtige maatregelen t.b.v. handhaving van de orde.

De bewoners van de wijk Vegelin - Achter de Hoven worden beter geïnformeerd over de voortgang van het project van de stedelijke vernieuwing in hun wijk.

Op korte termijn wordt een Nieuwsbrief uitgebracht. In de Nieuwsbrief staat meer informatie over het overleg van dinsdag jl. tussen wethouder Sluiter en het Bewonersplatform worden gegeven. Door het Bewonersplatform en de gemeente Leeuwarden zal een redactie in het leven worden geroepen die regelmatig een Nieuwsbrief zal gaan uitbrengen.

Het Bewonersplatform Achter de Hoven - Vegelin en de wethouder Sluiter hebben over en weer uitgesproken dat het overleg van dinsdag jl. een eerste stap is geweest voor hernieuwd vertrouwen. Beide partijen willen weer gezamenlijk aan de slag.

Leeuwarden, 13 september 2002.

Bewonersplatform Achter de Hoven - Vegelin
Voorzitter, T. Sietsma.

Gemeente Leeuwarden
Wethouder drs. W.R. Sluiter.


Einde tekst gezamenlijke verklaring.

Het is opvallend dat met geen woord gerept wordt over de pogingen van de gemeente de woningen voor een veel te lage prijs aan te kopen, de rol van de gemeentelijke makelaar, de stagnerende betaling aan de externe deskundige die door de gemeente moet worden betaald ed.

Duidelijk is wel, dat projectleider Eikelenboom op zijspoor is geschoven: Ontslagen is hij niet; zijn contract loopt af op 1/11/2002, maar in feite staat hij op non-actief. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 14/9/2002:

TOPAMBTENAAR TREKT VEGELIN NAAR ZICH TOE

LEEUWARDEN - De stedelijke vernieuwing in Achter de Hoven-Vegelin valt nu rechtstreeks onder topambtenaar Harmen de Haas. De directeur strategische projecten neemt het roer feitelijk over van interim-projectleider Piet Eikelenboom, wiens contract op 1 november afloopt.
[Duidelijk is dat dit alles te maken heeft met het extra tekort op de Vegelinbuurt, wat vermoedelijk door onjuiste inschatting van de aankoopprijzen ontstaan is.]

De Haas geeft tevens leiding aan een team dat voor burgemeester en wethouders uitzoekt hoe er een groot exploitatietekort kon ontstaan en wat de omvang van dit tekort is. Wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) kreeg een maand geleden van ambtenaren te horen dat er een groot gat gaapt in de grondexploitatie. [Dat zou dan half augustus zijn, maar het volgende bericht spreekt weer van eind juni. Zou het zo zijn dat Sluiter e.e.a. al een tijdje wist, maar dat hij dit feit pakweg een week of 6 verzweeg?]

Opheldering daarvan vergt nog wel enkele weken, zo valt op het stadskantoor te vernemen. Sluiter wordt echter komende maanag in de gemeenteraad al over de zaak bevraagd door raadslid Addy Stoker (Christen-Unie). Stoker uitte al kort voor Sluiters 'winstwaarschuwing' op 28 augustus zijn bezorgdheid over het feit dat het project Achter de Hoven-Vegelin zonder formeel plan werkt.

In drie en een half jaar hebben namens de gemeente al vijf projectleiders de tanden stukgebeten op de Vegelinbuurt. Achtereenvolgens kwamen en gingen Frits Veldmeijer, Tjerd van Riemsdijk, Wim Staargaard, Jan Michorius en recent Jan Eikelenboom. De laatste was projectleider voor alle stedelijke vernieuwing in Leeuwarden.
[Een indrukwekkende rij... Zou het wellicht ook kunnen zijn, dat de SV, zoals de gemeente die wenst uit te voeren, veel te gecompliceerd is gemaakt omdat men alles aan alles vast heeft geknoopt? Zou men niet eerder terug moeten naar een eenvoudiger verhaal? Ons verhaal zou zijn: Beperkte sloop, preventief sociaal beheer, ook in niet-SV-gebieden en drie gradaties van opknappen woningen: Groot-onderhoud, standaard-renovatie en upgrading renovatie waarbij ook woningen samengevoegd, gesplitst, afgetopt, opgetopt enz. kunnen worden. Geeft ook veel minder problemen en kosten qua infrastructuur (er wordt minder gesloopt en nieuw gebouwd in SV-gebieden), ruimtelijke ordening (al aanwezig!) en voorkomt het sociaal afglijden van niet-SV-gebieden.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op maandagavond 16/9/2002 volgde over de tekorten een raadsinterpellatie, aangevraagd door de Christen-Unie, Leefbaar Leeuwarden en de FNP. Daarover de Leeuwarder Courant van dinsdag 17/9/2002:

SLUITER: TEKORT VEGELIN IS TE LAAT ONDERKEND

LEEUWARDEN - PvdA-wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) vindt dat het grote financiële tekort bij de stedelijke vernieuwing in de wijk Achter de Hoven-Vegelin te lang onbekend is gebleven.
"Te lang is gedacht dat het binnen de begroting kon worden opgelost", aldus de wethouder gisteravond in de gemeenteraad.

"Ik werd pas eind juni op de hoogte gesteld, toen het zich niet meer liet verbergen", blikte Sluiter terug.
[Het vorige bericht van 14/9/02 stelde dat dit een maand geleden het geval was geweest. Wist Sluiter dit 6 weken lang maar zweeg hij tot half augustus? De 2 berichten spreken elkaar tegen m.b.t. het tijdstip waarop Sluiter weet kreeg van het tekort.]
De betrokken projectleider [Eikelenboom] is begin augustus van zijn taken ontheven.
[Dat moet zijn gebeurd door Sluiter. M.a.w.: Begin augustus wist Sluiter dat het goed fout zat met de centen voor de Vegelin.]
Volgens de wethouder is pas over vier weken duidelijk wat de omvang van het tekort is.
[Maar hoe weet je nu al dat je dat over vier weken wel helder hebt?! Hoezo vier weken? Waarom niet 6 weken of 2 weken? Of moet er in deze tijd nog een goocheltruc worden toegepast om hetzij dekking te vinden hetzij een deel van het tekort te verbloemen? Per slot is die 3 miljoen euro ook maar een aanname, gebaseerd op mondelinge verhalen...]
Dat zou mede afhangen van de mate waarin aanvullende financiële dekking kan worden gevonden.

Sluiter stelde dat ook de uitkomst van de lopende onderhandelingen met Corporatieholding Friesland over haar rol in de Vegelinbuurt van invloed kan zijn op de omvang van het gat in de grondexploitatie. De grote fracties namen de uitleg voor kennisgeving aan en prezen Sluiter voor de manier waarop hij buurtbewoners tegemoet is getreden.
[Alsof dat iets van doen heeft met dat geldelijke tekort, alsof je appels wegstreept tegen peren...]

Een motie van afkeuring van Addy Stoker (Christen-Unie) kreeg alleen steun van Leefbaar Leeuwarden, Democraten 66 en de FNP.
Oppositiepartij NLP vond de motie ontijdig. "U bent te vroeg gaan schreeuwen. Als u zich weet te beheersen, is er meer uit te halen", hield Gijs Jacobse Stoker voor. De NLP'er wil de schriftelijke ophelding van Sluiter afwachten.
[Maar wie vroeg om een overzicht van de grote tegenvallers in de huidige en vorige raadsperiode? Niet de NLP, maar degenen die per brief een raadsinterpellatie hadden gevraagd: Christen-Unie, LL en FNP. Zonder dat was er niet eens sprake geweest van toekomstige schriftelijke opheldering...
En als er eentje is die altijd meer geïnteresseerd is geweest in het spel voor de tribune dan in de inhoud en dat met veel bombarie dan op zijn manier uitspeelde, was het diezelfde Jacobse wel...
Men kan het met Stoker eens of oneens zijn, zijn presentatie is m.i. veelal rustig en kalm i.t.t. die van Jacobse waarvan ik vind dat hij vaak een irritante wijze heeft van de zaken voor het voetlicht te brengen. De SP ging overigens i.t.t. D 66 niet mee met de motie. M.i. was in dit geval de valkuil dat Sluiter nog maar pas wethouder is en hem dus niet alles van daarvoor aangerekend kan worden. Maar daar ging het m.i. niet om: Het college is collectief verantwoordelijk voor het hele proces van de SV van de Vegelin. Het ging dus niet om Sluiter, maar om het College in totaliteit en de meesten zaten er ook al in de vorige Raadsperiode en ook tijdens het ontstaan van dit nieuwe tekort in de grondexploitatie Vegelin.]


Einde 4e LC-bericht. Commentaar tussen [].