TEKST VAN NIEUWSBRIEF VOOR BUURTBEWONERS ACHTER DE HOVEN-VEGELIN:
Uitkomst van het overleg met wethouder Sluiter op dinsdag 10 september 2002.


Van de website gehaald van Bewonerswerkgroep Achter de Hoven-Vegelin:

Uitkomst van het overleg met wethouder Sluiter,
op dinsdag 10 september 2002

Achter de Hoven,Vegelin

Beste buurtbewoners,

Naar aanleiding van onze actiedag op zaterdag 7 september jl. hebben wij op uitnodiging van wethouder Sluiter, op dinsdag 10 september een uitgebreid overleg met hem gehad.
Wij willen jullie kort laten weten wat in dit overleg aan de orde is geweest. Wij wilden met deze zaken niet op de volgende nieuwsbrief wachten omdat het maken van de nieuwsbrief meer tijd kost en wij er vanuit gaan dat jullie graag alles snel willen weten. Het is de bedoeling dat de volgende nieuwsbrief een gemeenschappelijke zal zijn van gemeente en platform.

In het overleg zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest:

Financiën: De financiële problemen van de gemeente zullen er niet toe leiden dat het plan voor Achter de Hoven 'uitgekleed' wordt. Het college vindt nog steeds dat er een kwaliteitsslag moet worden gemaakt. Ze weten nog niet waar het geld precies vandaan moet komen, maar daar komt half oktober meer duidelijkheid over.

Sloop: Wanneer in de Vegelinstraten een huis is gekocht door de gemeente en de bewoners zijn vertrokken, dan wordt het huis grondig dichtgetimmerd en onbewoonbaar gemaakt. Zo gauw een blokje huizen helemaal leeg is, wordt het z.s.m. gesloopt.

Verhuiskostenvergoeding: De regeling voor verhuiskostenvergoeding wordt aangepast. Na aanpassing zal het ongeveer als volgt gaan werken: wanneer een te slopen huis in handen is van de gemeente, kunnen de bewoners meteen aanspraak maken op verhuiskostenvergoeding. Zij kunnen dus verhuizen wanneer zij willen. Er hoeft dan niet meer gewacht te worden op een formele sloopbrief van de gemeente.

Renovatie: Aan de precieze plannen voor de individuele renovatietrajecten wordt nu eindelijk hard gewerkt. Duidelijk is dat het een renovatie wordt waarbij er gemiddeld zo'n 50% subsidie mogelijke is. Het platform wil dat de gemeente een uitspraak doet over het gewenste niveau van renovatie.

Veiligheid: Politie en stadswachten zullen streng optreden in de wijk. Er wordt door middel van het geven van processen-verbaal een dossier opgebouwd van beruchte overlastveroorzakers. Uiteindelijk kan dit leiden tot een buurtverbod voor mensen die keer op keer de buurt verzieken.

Gezamenlijke nieuwsbrief: Bewoners zullen in het vervolg beter worden gečnformeerd over de gemeentelijke plannen voor de buurt. In de gemeentelijke nieuwsbrief komt ook werkelijk nieuws te staan. Het is de bedoeling dat er een gezamenlijke nieuwsbrief van gemeente en Bewonersplatform komt.

Fruitstraat: Over de hoeveelheid appartementen die aan de Fruitstraat zullen verschijnen en de gevolgen hiervan voor de grootte van de speeltuin aan de Notenstraat kan wethouder Sluiter nog geen duidelijkheid geven. Het platform heeft duidelijk uitgesproken dat er wat ons betreft geen kleinere speeltuin mogelijk is.

Skilltronic: De sloop van Skilltronic zal als het kan voor de winter plaatsvinden.

Comenius: Comenius kan volgens de tot nu toe gepresenteerde plannen niet uitbreiden in de wijk.

Groene Long: Er zijn op dit moment geen concrete bouwplannen bij wethouder Sluiter bekend. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst gebouwd gaat worden in de Groene Long.

Projectleiding: Degene die tot nu toe projectleider was voor de stedelijke vernieuwing in onze wijk, de heer Eikelenboom, is uit zijn functie gezet. De heer Harmen de Haas, directeur van de dienst stadsontwikkeling, neemt zijn functie tijdelijk waar.

Het Bewonersplatform en de wethouder hebben de hoop dat dit overleg het startpunt is voor een goed vervolgtraject stedelijke vernieuwing in Achter de Hoven, met meer snelheid, openheid en betrouwbaarheid.

Tot zover de korte opsomming van wat er besproken is.
Als je meer wilt weten of andere vragen hebt dan kun je bellen met:

Rob Kelder 06-13441252,
Tine Sietsma 2136129 of
Douwe Beimin (bewonersondersteuner) 06-22346282
Bewonersplatform Achter de Hoven


Einde tekst nieuwsbrief Bewonersplatform Achter de Hoven-Vegelin voor de buurtbewoners.

Commentaar: Men brengt nu ook voor de buurtbewoners tenminste een samenvatting uit van het overleg tussen hen en wethouder Sluiter op 10/9/2002. Dat is in elk geval een verbetering qua communicatie Bewonerswerkgroep richting belanghebbende buurtbewoners in de Vegelin. De passage over de Groene Long (Potmarge-gebied) is wat vreemd:
Bij wethouder Sluiter zijn geen bouwplannen bekend, zo heet het. Net of Sluiter daarmee aangeeft dat zijn communicatie versus het Projectbureau ook niet je dat is...
Of hij weet het wel maar wil gewoon nog niks daarover zeggen.
Ook m.b.t. het speeltuintje Notenstraat is men geen stap verder gekomen. Laten we hopen dat het nieuwbouwplan voor de flat aan de Fruitstraat verzandt in stroperigheid.
Drastische renovatie van de huidige flat is m.i. nog steeds de beste optie inclusief eventuele ombouw van de begane grond tot bv. ouderenhuisvesting, waarvan de krant meldde dat daarvan bij de meeste gemeenten te weinig woningen aanwezig zijn.
Het gaat dan om flats met een lift, maar bij flats zonder lift zoals de Fruitstraat, kun je ook parterre-flats maken voor ouderen.

T.a.v. Comenius: De kassen in het gebied waar ze hadden willen blijven voorlopig nog wel ik meen minstens 10 jaar. Eerder is van de kant van het PEL voorgesteld dat het het beste zou zijn als Comenius elders een heel nieuwe lokatie krijgt, waar men meteen datgene kan bouwen waaraan qua grootte behoefte is. Net als vroeger De Hofwijck die ook wilde uitbreiden. Zij zaten vroeger in het centrum en de daar geplande uitbreiding leidde tot diverse moeizame plannen, ook omdat in feite uitbreidingsruimte ontbrak. We hebben toen in de toenmalige "Kontaktgroep Binnenstad-Noord" voorgesteld dat men een stuk grond kreeg ten oosten van het Rengerspark, waarover De Hofwijck toen net deed alsof dat verbanning betekende naar noord-oost Siberië, maar uiteindelijk is door hen en de gemeente kennelijk toch ingezien dat die optie zo gek nog niet was: Geen gepruts meer, maar gewoon optimaal datgene neerzetten waaraan behoefte was. M.a.w.: Daar is De Hofwijck toen uiteindelijk gekomen en het vrijkomende gebouw is omgebouwd tot woonruimte.
In dit geval speelt ook buurman Atoglas nog mee:
Als daar wat gebeurt draait dat uit op een ramp voor de naastgelegen school... Overigens vindt het PEL dat Atoglas helemaal niet in een woonwijk hoort te staan. Laten we hopen dat de Franse moedermaatschappij Fina Elf besluit om Atoglas af te stoten of dat de provincie ooit eens zodanige druk gaat uitoefenen dat ze verkassen.

De gemeente vindt nog steeds dat er 'een kwaliteitsslag' gemaakt moet worden, maar waar de centen weg moeten komen, weten ze niet. Half oktober denken ze een goudader aan te boren...
Zeker als dan over de OZB-tarieven wordt beslist...
M.a.w.: Over de ruggen van huurders en woningeigenaren heen moet de gedroomde stad gerealiseerd worden.


secretaris P.E.L.