BELEIDSVOORNEMENS MINISTERIE VROM NIEUWE REGEERPERIODE


Diverse ANP-berichten hierover plus reactie P.E.L. d.d. 15/9/2002


Dankzij iemand op internet hieronder een overzicht van de beleidsvoornemens van het ministerie van VROM voor Prinsjesdag voor de komende regeerperiode van het VVD/CDA/LPF-kabinet. Dit aan de hand van diverse ANP-berichten. Diverse zaken zijn van commentaar voorzien. Het commentaar staat tussen [].
Hieronder volgen de ANP-berichten plus het commentaar:

PRINSJESDAG-VROM-KAMP E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

VROM: Geen vergezichten maar uitvoering van beleid

DEN HAAG (ANP) - Geen nieuwe nota's maar uitvoering van beleid.
Minister Kamp en staatssecretaris Van Geel van VROM zullen zich de komende tijd niet bezondigen aan grootse vergezichten, zo beloven zij in de begroting voor 2003. Liever zorgen zij ervoor dat de regels simpeler worden en er op de naleving ook werkelijk wordt toegezien. Helemaal de vrije keuze hadden de bewindslieden nu ook weer niet, simpelweg omdat er geen geld was.
,,Ik heb niets aan ambities die niet gerealiseerd kunnen worden'', zei Kamp in een toelichting op de begroting. Stond de afgelopen regeerperiode nog in het teken van de grote nota's over wonen, ruimte en milieu. Het is nu hoog tijd voor de uitvoering daarvan, vinden Kamp en Van Geel. De steden moeten weer aantrekkelijk worden om te wonen, ook voor midden- en hogere inkomensgroepen. Dit kan door nieuwbouw, woningverbetering en verkoop van huurhuizen, zo had het vorige kabinet al bedacht. Het nieuwe wil er vaart achter zetten, door zich te concentreren op veertig tot zestig wijken, en de bouw van nieuwe woningen op te voeren.
[Dit betekent dat het beleid van Stedelijke Vernieuwing gewoon wordt voortgezet: Veel sloop, weinig renovatie en dure nieuwbouw, voorzover de nieuwbouw productie niet verder stagneert door de teruglopende economie. Kortom: Gewoon hetzelfde deuntje, geen eigen visie, geen bijstelling van beleid gezien de enorme krapte aan goedkopere huurwoningen met name in de Randstad. Bouwen voor de rijkeren dus en de armeren verder de marge indrukken. Het verbaast me niet: Iets anders kun je niet verwachten van een rechts kabinet.]
Kamp ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten. Want dat vindt het nieuwe kabinet ook erg belangrijk: de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk dichtbij de burger leggen, in dit geval bij de gemeenten en niet bij het Rijk.
[Maar dat zou ook moeten betekenen dat een gemeente bij SV het accent meer op renovatie en preventief sociaal beheer zou moeten kunnen leggen.
Dat zou met name voor Leeuwarden een hele goede beleidsombuiging zijn: Wel SV, maar dan anders dan nu, meer gericht op de feitelijke situatie en de inkomenspositie van het gros van de bevolking.]

De regels op het gebied van wonen, ruimte en milieu moeten en kunnen simpeler, vinden de bewindslieden op VROM. Dat maakt het gemakkelijker voor burger en ondernemer, en zorgt ervoor dat de procedures sneller worden afgehandeld. Overbodige regels moeten helemaal weg. Het recht van burgers om bezwaar te maken tegen ruimtelijke plannen, ook als zij geen betrokkene zijn, is ook zo'n blok aan het been. Kamp wil gaan bekijken of hij van deze 'actio popularis' af kan.
[M.i. betekent dit vermindering huurbescherming, de projectontwikkelaar die meer vrij spel krijgt m.n. in het weiland en niet te veel aandacht voor het milieu... Verder betekent het dat mondige burgers weer meer gewoon onmondige machteloze burgers moeten worden en dat de laatste mogelijkheid om nog te pogen ongewenste ontwikkelingen te keren d.m.v. een bezwaarschrift de mensen ook nog wordt ontnomen. Het PEL wordt hierdoor in theorie vermoedelijk ook geraakt, maar in de praktijk toch al niet meer:
De trend bij de gemeente was toch al om te proberen ons bij bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren...
Worden huurders hierdoor benadeeld? Soms ook al niet meer. Voorbeeld: Een huurster diende indertijd via een jurist bezwaar in tegen afgifte van een sloopvergunning door B en W waarbij de verhuurder de flat mocht slopen waar ze woonde. Ze werd gewoon niet-ontvankelijk verklaard omdat de Hoge Raad weer eens een juridische kronkel-redenatie had uitgebroed waarbij een huurder niet als belanghebbende werd aangemerkt bij een sloopvergunning....
Deze lijn zal nu nog wel veel harder doorgezet worden zodat bijna niemand meer bezwaarschriften kan indienen die in behandeling worden genomen. Leve de dictatuur!]

Op het vlak van het milieu vindt de nieuwe ploeg dat de Kyoto-afspraken over de uitstoot van broeikasgassen gewoon moeten worden gehaald, desnoods met maatregelen die de vorige milieuminister nog niet wilde aanboren. Voor de inzameling, opslag en verwerking van cfk's en halonen komt maximaal 23 miljoen beschikbaar, en het is de bedoeling dat er eind 2003 plannen liggen voor een systeem van CO2-emissiehandel. VROM heeft de komende vier jaar 100 miljoen beschikbaar voor de externe veiligheid.
Dit is bedoeld om een einde te maken aan gevaarlijke situaties, zoals spoorwegemplacementen midden in de stad. LET OP E M B A R G O
[Elders valt uit de ANP-berichten op te maken dat de stations vol camera's worden gehangen en dat er voor het reizen een soort chip-card komt. Daar kan dan mooi je SoFi-nummer in en nog wat troep, zodat de overheid voortaan fijn al je bewegingen na kan gaan. Totaal-controle über alles, is het einddoel, ook al bij vorige regeringen. Maar dat is niet erg, want we hebben toch niks te verbergen? De vraag wordt alleen: Wie bewaakt onze bewakers?!]

PRINSJESDAG-VROM-ILLEGALEN E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Illegalen zijn nog niet van Kamp af

DEN HAAG (ANP) - In zijn vorige baan als Tweede-Kamerlid stond hij bekend om zijn strenge en rechtlijnige opvattingen over het vreemdelingenbeleid. Wie dacht dat Henk Kamp zich daar als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening niet meer over zou uitlaten, heeft zich vergist. In de begroting voor 2003 zet Kamp zijn strijd tegen de illegalen voort.
[Mijn indruk van deze man, die ik hier ook eens heb meegemaakt bij een debat over de uitkeringen, is dat hij bezeten lijkt van een bijna persoonlijke haat tegen mensen met een uitkering en buitenlanders. Henk Kamp is al jaren bezig met "Mein Kampf"; zo ligt het m.i. gewoon. M.a.w.: Hij doet en wil meer dan alleen maar zijn opvattingen geven. Ik heb hem nog nooit iets horen zeggen ten gunste van mensen met een uitkering of bv. over illegalen waar bv. tuinders in het Westland of huisjesmelkers handig misbruik van maakten.]
Terwijl er woningnood is, bezetten wel tussen de 112.000 en 162.000 illegalen woonruimte waar zij geen recht op hebben. Die moeten daar weg, vindt Kamp. Dat levert zo weer vele duizenden woningen op.
[Zo kennen we 'Mein Kampf' weer: 'Die Juden sind unser ungluck"...
Dit is een klassieker: Er is vooral in de Randstad sprake van een schandalige, eeuwig voortdurende woningnood als je niet behoort tot de rijken. Maar dat komt niet door het overheidsbeleid van Rijk of gemeente; nee, dat komt door 'de illegalen'. Het onnozele deel van de bevolking moet vervolgens 'de illegalen' aanwijzen als schuldigen aan de woningnood, hierbij de aandacht afleidend van het falende wanbeleid en het wanbeleid wat Stedelijke Vernieuwing heet, waarbij goedkopere woningen maar plat moeten.
Maar ook als je illegaal in Nederland bent wil dat nog niet zeggen dat je niet legaal kunt huren: Als een particulier een huurovereenkomst afsluit met iemand anders, hoeft hij niet te vragen of diegene wel legaal in Nederland is. En als iemand die hier illegaal is zwart werkt, hoeft de verhuurder niet te vragen of de huurbetaling uit zwart of wit geld komt. Ik meen dat het door de Koppelingswet corporaties verboden is om iemand die hier illegaal is, een woning te verhuren, hoewel ik tot nu toe nog niet heb gehoord dat de woningcorporaties hier iemand bij inschrijving als woningzoekende vragen om legitimatie. Wel is het zo, dat een huursubsidie-aanvraag niet mogelijk is als iemand geen geldige verblijfspapieren heeft. Maar wat zou er dan qua woningen vrij komen als 112.000 tot 162.000 mensen 'zomaar' op straat zouden komen te staan, want DAT is het wat er in feite gebeurt als Henk Kamp z'n zin krijgt:
Allereerst komen dan niet zoveel woningen vrij, maar geschat wellicht een kwart van die aantallen. En wat voor woningen zijn dat dan? Als het om particuliere verhuur gaat m.i. kamersgewijs ingedeelde halve krotten in vooral de grote steden, brandgevaarlijke 'pensions' ed. En wie gaat dan die woningen opknappen zodat e.e.a. weer enigszins verhuurbaar wordt? Niemand dus. Kortom: Ik denk dat het ook nog zwaar tegenvalt wat er vrij komt als Kamp z'n zin krijgt en dat bovendien het aantal daklozen nog verder toeneemt.]

De aanpak van de illegalen is onderdeel van een groter plan dat ook een einde moet maken aan illegale onderverhuur. Kamp noemt het ,,diefstal'' dat mensen die goedkoop een woning huren van een corporatie, deze weer voor een veelvoud van dat bedrag doorverhuren aan bijvoorbeeld studenten. En als zijn collega van Justitie nog behoefte heeft aan extra cellen, dan kan die altijd een beroep doen op Kamp, zo zei deze in een toelichting op de begroting. Want die gaat nu over de Rijksgebouwendienst, die de cellen bouwt.
LET OP E M B A R G O
[Illegale onderverhuur vindt zijn voedingsbodem in de enorme woningnood in de Randstad. Slimmerikken maken daar misbruik van, bv, mensen met geld die een huis kopen. Ze zeggen hun huurhuis niet op bij de woningcorporatie, maar gaan dat twee tot drie maal zo duur doorverhuren aan studenten of bv. aan illegalen die geen kant op kunnen. Vraag schept aanbod. Die woningen horen echter gewoon te verschijnen bij het woningaanbod van de woningcorporaties t.b.v. diegene die het meest dringend verlegen zit om een woning. Maar het winstbejag bij het doorschuiven van woningen, wat officieel 'wederverhuur' heet, stoort mij althans nog het meest.]

PRINSJESDAG-VROM-HUUR E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Kamp waagt nieuwe wijziging huursubsidie

DEN HAAG (ANP) - Alle problemen die minister Kamp (Volkshuisvesting) afgelopen zomer heeft gehad met het nieuwe systeem van huursubsidie hebben hem niet afgeschrikt om met een nieuwe wijziging te komen.
Huurders die in aanmerking komen voor deze regeling, moeten een subsidie krijgen die is afgestemd op hun inkomen en niet meer op de huur die zij betalen. Met een wijziging in de huursubsidiewet moet de verdeling van de subsidies eerlijker worden. Het geld dat door deze operatie overblijft wordt gebruikt om huurders die plotseling buiten de subsidie vallen doordat zij meer zijn gaan verdienen, te compenseren.
De huidige ontvangers blijven buiten schot, belooft Kamp in de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu..
De nieuwe minister zat deze zomer koud op zijn departement, of hij moest al voorschotten uitdelen omdat er grote problemen waren met het nieuwe systeem van de huursubsidie. Ook bleken er veel meer nieuwe aanvragers dan was verwacht. LET OP E M B A R G O
[Op 17/8/2002 heeft het PEL via de ANN.WONEN nieuwsgroep en via haar website al gemeld: "Regering wil bezuinigen op huursubsidie" en dat zij dit wil doen via een stelselwijziging. Gemeld is dat de hoogte tussen de feitelijk te betalen huur en de subsidie zal worden verbroken onder het mom de armoedeval te bestrijden.
De regering wil in de richting van het USA-systeem met 'woonbonnen' ofwel 'vouchers'. Vind je een goedkope woning, dan heb je met je vaste 'voucher-bedrag' geluk, kun je niet anders vinden dan een feitelijk te dure woning, dan heb je pech. Het systeem zal wel zo opgezet worden dat het eerste geval zich bijna nooit voor zal doen en de tweede situatie heel vaak... Uiteraard zou ik bijna zeggen, komen er in elk geval 3 standaard-vouchers, eentje voor gezinnen, eentje voor eenoudergezinnen en eentje voor alleenstaanden, vermoedelijk in de bekende 'bijstandsverhouding' 100 staat tot 90 staat tot 70 procent... Alsof de huur van een kleine woning of flat pakweg 70 procent is van een grote woning of flat van vergelijkbare ouderdom, onderhoudsstaat, ligging ed....
Jonge alleenstaande woningzoekenden met weinig geld zullen het nog moeilijker krijgen dan nu en de particuliere verhuur van slechte, krottige kamertjes en pensions zal nog weliger tieren. Het worden nu pas echt 'gouden tijden' voor huisjesmelkers...
Deze alleenstaanden gaan kamersgewijs de krotten vullen waar Kamp dan net 'de illegalen' uit heeft gejaagd?! Passend zou dat wel zijn:
Alleenstaanden en illegalen staan minder ver van elkaar dan men denkt:
Alleenstaanden zijn al heel lang tweederangs burgers in het overheidsbeleid en in feite vreemdeling in eigen land...
Als het zo 'geweldig' blijft verlopen als het deze IHS-ronde is verlopen, zullen er al snel veel 'nieuwe gevallen' zijn die met het nieuwe IHS-systeem te maken krijgen: Diverse mensen die afgelopen periode huursubsidie hadden verdwenen al op soms raadselachtige wijze uit het IHS-systeem en als je op het laatst dan maar in arren moede een nieuwe aanvraag zou indienen om de kafkaiaanse machine bij VROM opnieuw te starten, zit je meteen in het nieuwe IHS-systeem...
Daarnaast zijn er elk jaar uiteraard de 'starters' die voor het eerst IHS aanvragen, de 'echte' nieuwe gevallen. Kortom: Nog meer armoede in te dure huurwoningen zal het gevolg zijn.]

PRINSJESDAG-FEITENOVERZICHT
E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Hoofdpunten begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

- Het ministerie van VROM heeft komend jaar een kleine 3,5 miljard euro te besteden.
- Bijna de helft hiervan gaat op aan de huursubsidie. De verdeling van deze subsidie wordt meer gerelateerd aan het inkomen van de aanvrager. Nu is het huurbedrag nog bepalend voor de mate van subsidie.
[Afgezet tegen het SV-beleid wat onverkort voortgezet wordt, betekent dit dat de laagstbetaalden nog veel meer geld moeten uitgeven aan wonen: Geen goedkope woning meer te vinden en een 'woonbon' die minder geld geeft dan men in het huidige huur/inkomen gerelateerde systeem gehad zou hebben...]
- Minister Kamp wil de bewijslast voor huurders omdraaien. Als dit lukt, dan moeten huurders zelf kunnen aantonen dat zij legaal in een corporatiewoning zitten.
[Bij welke gelegenheid zouden huurders dat moeten aantonen? Ik vind het logisch dat je een geldig huurcontact moet hebben met de woningeigenaar als je huursubsidie wilt, maar voor de rest lijkt me 'wederverhuur' ofwel het in z'n geheel door een huurder doorschuiven vaan een woning naar derden, een zaak van de eigenaar. VROM is geen contractspartij bij een huurovereenkomst, dus wat kan er verwacht worden? Hetzelfde soort gezoek als in Amsterdam bij 'operatie zoeklicht'? Waarbij dan tegelijk van alles en nog wat gecontroleerd wordt, ook t.a.v. de eventuele bijstandsuitkering?
Grote probleem is, dat met name in de Randstad de voedingsbodem voor wederverhuur niet wordt aangepakt: De woningnood. M.a.w.: Dit is symptoombestrijding.]

- Verhuurders worden gestimuleerd om de huur omlaag te doen, zodra zij het eigenaarsdeel van de onroerendzaakbelasting niet meer hoeven betalen.
[Allereerst is hiervan pas sprake in 2005 en eerst maar afwachten hoe de vlag er dan weer bij staat. Ten tweede zullen gemeenten alles uit de kast halen om andere lokale lasten grof te verhogen, zoals rioolrecht en reinigingsrechten, afvalstoffenheffing ed. Voorzover een verhuurder hiermee heeft te maken zal hij dit gewoon verdisconteren in de kale huur. Ten derde is dit een lachtertje: Ooit een verhuurder de huur zien verlagen?! Meld het ons dan even...]
- Onwettige doorverhuur en huur aan illegalen worden hard aangepakt. Door de gegevens van de onroerendzaakbelasting en de bevolkingsadministratie naast elkaar te leggen, wil het ministerie inzage krijgen in de omvang van illegale huur.
[De naam van de oorspronkelijke huurder verschijnt dan op 2 adressen: Voor het gebruikersdeel OZB op zijn oude adres en op zijn nieuwe adres, wat zowel een koopwoning als een huurwoning kan zijn. Schrijft hij zich uit op zijn oude adres, dan vervalt daar zijn OZB-aanslag, maar staat de woning voor wat het gebruikersdeel administratief leeg, tenzij de 'wederhuurder' zich gewoon bij het GBA heeft laten inschrijven: Dan krijgt die de aanslag. Het GBA klopt dan echter niet meer met de verhuuradministratie van de woningcorporatie. Als het eindresultaat echter huisuitzetting is door de eigenaar, dan staat degene die van de oude huurder huurde, op straat. Dat gaat dan zowel om mensen die wel als om mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Maar waarom gaat iemand in op een aanbod om vaak voor grof geld te huren van iemand die een huis niet mag verhuren? PURE NOOD, ANDERS NIETS! En waarom kon diegene dan niks huren via de reguliere weg? Dat is de kwestie waar het echt om gaat. Heeft Kamp voor hen een huis wat op de normale wijze gehuurd kan worden? Nee dus, het enige wat hij kan is het criminaliseren van mensen die vooral in de Randstad wanhopig een huis zoeken!
Wat dat betreft heeft al jaren geleden de kraakbeweging daarop het juiste antwoord gegeven: De koevoet tussen de deur!]

- Er komt een onderzoek of de actio popularis kan worden afgeschaft. Dit is de mogelijkheid dat iedereen bezwaar kan aantekenen tegen plannen, ook als iemand geen belanghebbende is.
[Het zal er wel op neerkomen dat zowat niemand meer belanghebbende mag zijn omdat 'de overheid' van burgers geen 'last' meer wil hebben...]
- Voor de veiligheid rondom gevaarlijke plekken zoals spoorwegemplacementen in binnensteden, trekt het kabinet de komende vier jaar 100 miljoen euro uit. Vanaf 2006 wordt dat 50 miljoen per jaar.
- Er is 600 miljoen voor stedelijke vernieuwing. Dat is drie keer zoveel als in 2002 maar iets minder dan het jaar ervoor.
[Gezien opmerkingen elders, wordt het sloopbeleid en de oorlog tegen de armere huurders onverminderd voortgezet. Een heilloze weg, waar men later gezien de maatschappelijke kosten, nog veel spijt van zal krijgen. Maar spijt is goedkoop, als nu al lang te voorzien is dat deze wijze van SV bedrijven, totaal verkeerd afloopt.]
- De vermindering van uitstoot van broeikasgassen kost 138 miljoen.
- De regels voor wonen, ruimte en milieu moeten simpeler, en waar mogelijk helemaal weg.
[Vermoedelijk ruim baan voor projectontwikkelaars, verdere aantasting van het 'groene hart' van de Randstad en afbraak van de huurbescherming.]
- De overheid gaat de regels die blijven beter controleren. Hiermee is 80 miljoen euro gemoeid.
[Als dat gaat om bv. bouwvoorschriften en regels uit de Woningwet die gaan over het onderhoud en herstel van ernstige woninggebreken, brandvoorschriften ed. dan is dat positief. Maar als ik lees over de 'illegalen-jacht' die Kamp wil openen, denk ik dat de aandacht daar eerder op zal zijn gericht.]
- Nog dit jaar komt er een gewijzigde Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
- Op het departement verdwijnen 350 banen als gevolg van de bezuinigingen.
[Kortom: Van alles willen doen met minder mensen. Dat komt vast wel goed...]

LET OP E M B A R G O


Einde ANP-tekst inzake beleidsvoornemens VROM. Commentaar tussen [].