Verklaring Bewonersplatform Achter de Hoven over situatie in en rond Vegelinbuurt m.b.t. de Stedelijke Vernieuwing


Verklaring Bewonersplatform Achter de Hoven d.d. 5/9/2002 over situatie in en rond Vegelinbuurt m.b.t. de Stedelijke Vernieuwing. (Tekst van voorzitster Tine Sietsma)
Toegevoegd: Commentaar secretaris P.E.L.


Hieronder een verklaring van het Bewonersplatform Achter de Hoven d.d. 5/9/2002 over situatie in en rond Vegelinbuurt m.b.t. de Stedelijke Vernieuwing. Commentaar staat tussen [].

Bewonersplatform Achter de Hoven is gedoe rond sloop zat

Tekst: Bewonersplatform Achter de Hoven/ Vegelin

p/a 8e Vegelindwarsstraat 12
8933 DC Leeuwarden
058 2136129

Punten die al heel lang spelen in Achter de Hoven/ Vegelin:
- De sociale coach.
- Onduidelijkheid over het aankopen in de B. Buma straat.
- Onduidelijkheid over recht op verhuiskostenvergoeding bij de huurders.
- Leegstand van de te verhuren panden.
- Huurcontracten.
- Gedoe rondom de makelaar.
- Betaling onteigeningsdeskundige
- Plannen t.a.v. renovatie.
- Opkopen Fruitstraatcomplex.
- Verbouw van 'het Knooppunt'
- Tenslotte

Om het lange verloop van een aantal zaken duidelijk naar voren te brengen is in de uitzetting gekozen voor een chronologische opsomming.

De sociale coach.

Het item van de sociale coach is al sinds tijden een punt op de agenda van het Platform. Vorig jaar, al voordat het besluit van de gemeenteraad in juni was gevallen, hebben we aan de gemeente gevraagd om een sociale coach aan te stellen. Dit moest iemand zijn die de mensen zou begeleiden/ondersteunen vanaf het moment dat zij zouden horen dat hun huis gesloopt zou worden en niet een persoon die alleen naar het volgende loket door verwees.
In juni 2001 valt het besluit in de gemeenteraad over de te slopen panden en ook het besluit dat er een coach aangesteld moet worden. De eerste mensen willen hun huis dan al verkopen.

Eind september is er nog geen sociale coach aan het werk. De heer Beimin (bewonersondersteuner) staat de bewoners bij. Het Platform kaart dit punt aan bij wethouder Bilker, samen met vele andere punten. Deze zegt toe dat er zou gauw mogelijk werk van gemaakt zal worden.

In november komt mevr Dijkstra van HWL kennismaken met het Platform. Wat schetst onze verbazing als blijkt dat zij haar taak ziet als een loketfunctie en tevens aangeeft dat zij geen namen heeft van mensen. Bovendien wordt er nu eerst een evaluatie afgewacht van een traject wat loopt in de Vrijheidswijk. Vermoedelijke startdatum voor de Vegelinbuurt: Januari 2002.
[Onduidelijk wat hier bedoeld wordt met dat geen namen hebben van mensen. Wel duidelijk dat een loketfunctie vrij passief is: Loket komt niet bij jou, jij gaat naar loket.]

In december spreekt het Platform naar wethouder Krol uit dat zij bang is dat de taakopdracht nog steeds niet goed omschreven is. De wethouder zegt toe dat HWL opnieuw op de taakopdracht gewezen zal worden en het Platform krijgt hier een afschrift van. Het Platform heeft dit nooit ontvangen.
[Per definitie worden beloften van de gemeente meestal niet waar gemaakt: Men zegt maar wat om van 'gezeur' af te zijn.]

In januari is mevr. Dijkstra langdurig ziek. In het overleg met de gemeente in januari staat het punt weer op de agenda. Mevr Geurden is nu de zaken verder aan het regelen met HWL en weer krijgen we een papier onder ogen waarin staat dat de sociale coach pas in contact treedt met de betrokken bewoner als hij/zij al een ander huis heeft geaccepteerd. We herhalen onze bezwaren en weer wordt toegezegd dat er aan gewerkt gaat worden. Februari verstrijkt zonder dat er voor het Platform iets zichtbaars gebeurt.
[Ziek zijn en ziekjes zijn is het bekende patroon in welzijnsland. Is het te moeilijk, dan vlucht men vaak in ziektegedrag...]

In maart krijgen we te horen dat er een intern beraad is tussen HWL en Patrimonium over waar de signalen voor de sociale begeleider vandaan moeten komen. Ondertussen gebeurt er daadwerkelijk nog niets. Overdracht van de ene naar de andere partij laat te wensen over, Mevr Geurden zegt bijvoorbeeld niet op de hoogte te zijn van de voorgeschiedenis met HWL.
[Wat denkt men van: Rooksignalen, vuurpijlen, de tam tam, de telefoon, de telegraaf... Ik kan weinig anders dan hier de gek mee hebben: Gooi een telefoonnummer open, mik een pamflet in de bus, wandel geregeld door de buurt, knoop een praatje aan enz. Je 'signalen' kun je zo van de straat halen...]

April: Het Platform krijgt de opdrachtbevestiging tussen HWL en de gemeente te zien. Weer valt op dat er niet gerept wordt van daadwerkelijke ondersteuning bij het verkopen/ moeten verlaten van het oude huis. Weer wordt toegezegd dat men dit degelijk af zal dichten.

Mei: Er is tijdelijk iemand als sociale coach aan het werk, die in juni weer op gevolgd gaat worden door hopelijk een vaste persoon. Conclusie: de gemeente en HWL blijven fors in gebreke. Nu pas, 11 maanden na dato, lijkt er een papieren tijger te liggen die enigszins waarborgt dat er hulp geboden gaat worden aan de bewoners. Hoe de invulling in de praktijk eruit gaat zien, dat moeten we nog maar afwachten.
[Die z.g. hulp komt als de laatste woning is verkocht... Niet dus...]

Onduidelijkheid over het aankopen in de B. Buma straat.

Voor een aantal bewoners van de B. Bumastraat geldt, net als bij de sociale coach, een heel lang en onduidelijke traject waarbij er nu nog geen zicht is op een oplossing. Tien woningen in deze straat moeten gerenoveerd worden, er is sprake van ernstige fundatie en verzakkingsproblemen. Om dit te herstellen zijn forse ingrepen nodig, die dermate veel geld gaan kosten, dat dit voor een aantal bewoners niet op te brengen is.
[Eerder stelde ik dat het m.i. in de eerste plaats een afweging is van de eigenaar of hij dit wil herstellen of niet. Per slot moet hij het leeuwendeel betalen, ook als er wat subsidie voor zou worden gegeven. In het laatste geval, bv. omdat hij herstel niet kan betalen, ook niet via een financiering, zou je sloop moeten overwegen. Funderingsproblemen kunnen nl. ernstig zijn en herstel kan behoorlijk wat geld kosten. Of de gemeente zou het huis moeten kopen en bv. Stadsherstel zou het moeten renoveren en daarna verkopen.]

In eerste instantie werden zij vorig jaar mei geconfronteerd met het bericht dat hun huizen gesloopt gingen worden. Nader onderzoek wees uit dat renovatie, met grote kosten, ook mogelijk was. Hiertoe is door de gemeenteraad besloten. In de afgelopen periode zijn door ambtenaren van de gemeente uitspraken gedaan dat de bewoners er niet de dupe van mogen worden. Ondertussen willen sommigen mensen verhuizen, omdat ze deze situatie niet meer aankunnen /willen. De gemeente stelt dat zij geen recht hebben op verhuiskostenvergoeding. Er is immers geen sloopaankondiging voor deze huizen.
[Aankoop door de gemeente met wat verhuisgeld erbij lijkt dan voor de eigenaar de beste optie. Maar pas op: Als de gemeente eerst bv. koopt en zegt dat ze tot herstel overgaan en later na aankoop toch sloopt, wordt de verkoper belazerd: Als de gemeente nl. meteen roept dat het plat moet, is je laten onteigenen voor de koper voordeliger, want dan gelden de regels van de Onteigeningswet...]

Bovendien gaat de gemeentemakelaar uit van prijzen die gebaseerd zijn op prijzen in de Vegelinstraten. Een onterechte vergelijking. De huizen in de B. Bumastraat kennen een ruimere opzet. Bovendien vormen de prijzen in de Vegelinbuurt een afspiegeling van het gebrek aan gemeentelijke handhaving en plannenmakerij, ellende die zich in de B. Bumastraat niet heeft voorgedaan. Daarnaast gaat de gemeente kosten voor achterstallig onderhoud aftrekken. Terwijl een deel van dit achterstallig onderhoud wordt veroorzaakt door de lange wachttijd in deze situatie.
[De gemeente wil dus kennelijk aankopen in de B. Bumastraat. De gemeente belazert de eigenaren ook hier echter weer:
De aankoopprijs bij echt vrijwillige aankoop is gewoon de marktwaarde:
Positieve zaken in een huis laten de prijs stijgen en gebreken laten de prijs dalen. De gemeente kan het leuk proberen, kosten voor achterstallig onderhoud af te trekken:
Vermoedelijk is dat OOK al in het bod ingecalculeerd...
Normaal is dat je geconstateerd achterstallig onderhoud in je bod verdisconteert: Je biedt gewoon minder.]

Vervolgens wordt 2002 de verdere afhandeling hiervan in handen gegeven van makelaardij-afdeling woonaccent van de Coöperatie Holding Friesland.
Het gaat immers niet om een slooptraject, maar om een renovatie traject en daar houdt de gemeente zich niet mee bezig. Weer langer wachten voor de zittende bewoners.
[Hier was ik al bang voor: Gedwongen winkelnering. Een eigenaar moet vrij zijn om de aannemer erbij te halen die hij wil: Het gaat om het resultaat, niet om wie het doet, als het maar goed gebeurt, dat is alles.]

Het Platform stelt deze, voor de bewoners onduidelijke en zeer slopende situatie, telkens weer aan de orde zonder dat er een duidelijk antwoord volgt van de kant van de gemeente.
[Dan had het Platform m.i. zich tot de Raad en de pers moeten wenden. Daar heeft men m.i. lang, te lang, mee gewacht.]

Onduidelijkheid over recht op verhuiskostenvergoeding bij de huurders.

Vanaf het besluit van de gemeenteraad, 11 juni 2001, is het bij de gemeente en de bewoners bekend welke huizen gesloopt gaan worden. Het bewonersplatform heeft aangenomen dat wie vanaf dat moment vertrekt, in aanmerking komt voor een verhuisvergoeding; we zitten volgens ons in de minnelijke fase van de onteigening. Ons inziens hoort de start van die fase te liggen op het moment van besluiten door de gemeenteraad. Wij worden in deze mening gesteund door allerlei onafhankelijke instanties.

Op dit moment krijgen eigenaar/ bewoners, die hun huis inmiddels aan de gemeente hebben verkocht, wel een verhuispremie of herinrichtingskosten.
[Vreemd: Juist de eigenaren moesten toch de verhuiskosten maar verdisconteren in de vraagprijs voor de woning?]

Voor huurders ligt dat vreemd genoeg anders:

Huurders die nu willen verhuizen, daartoe vaak gedwongen door de snelle achteruitgang van het sociale- en fysieke klimaat in de straat, of reeds verhuisd zijn om die reden, komen niet in aanmerking voor een vergoeding.
Terwijl er een aantal schrijnende gevallen bij zitten en zaten. Dit is door de politie, het Platform en door dhr. Beimin aan de gemeente gerapporteerd en door dhr. Eikelenboom afgewezen onder het mom van:
past niet in het sociaal plan en er is nog geen sloopaankondiging gedaan. De gemeente ontkent dus eigenlijk in de minnelijke fase te zitten van de onteigening. In deze minnelijke fase is de gemeente, volgens de wet, verplicht om zo mogelijk, met de zittende bewoners tot een vergelijk te komen.
[De Raad heeft al lang besloten tot sloop. Dit zijn gewoon vieze gemeentelijke spelletjes: Omdat het zo'n zooitje wordt gaat men wel vanzelf eerder weg: Hoeven wij als gemeente lekker niets te betalen... Typische ambtelijke viezigheidjes.]

Vreemd genoeg is er door de gemeente in november 2001 wel een brief gestuurd naar de eigenaren met de aankondiging van sloop. (Dus zitten wij nu in een minnelijke fase van onteigening!!!!)
Bovendien is door de gemeente en Patrimonium afgesproken dat nieuwe mensen, die vanaf juni 2001 een huurcontract tekenen, niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding, omdat het vanaf die datum bekend is dat de betreffende woning gesloopt gaat worden.
[Inderdaad is er vanaf juni 2001 toen het Raadsbesluit viel, bekend dat er gesloopt gaat worden.
Overigens vind ik dat de V&H-kosten verordening voor de Vegelinbuurt aangepast moet worden in formele zin: Zodra een huurder een huurcontract heeft getekend voor vervangende woonruimte, krijgt hij/zij de V&H-vergoeding. Net als bij de V&H-regeling van de woningcorporaties. Voorbeeld: Laagbouw Mariniersespel. Overigens vraag ik me ook af of Patrimonium überhaupt wel vervangende woonruimte aanbiedt en zo ja, hoe actief ze daar dan in zijn. Je hoort daar nooit iets over.
M.i. wil Patrimonium deze huurders niet, want de Vegelin heeft op dit moment de slechtste naam in de stad... M.i. hoopt Patrimonium dat de huurders stilletjes weer onzichtbaar raken in het particuliere circuit...]

Kortom: aan de ene kant is het officieel bekend dat de woningen gesloopt gaan worden, aan de andere kant wordt dit echter ontkend.
[Dit is vrij simpel: Als het de gemeente uitkomt roepen ze dat het plat gaat, als het op betalen van V&H-vergoeding aankomt gaat het nog niet plat...]
Nog een voorbeeld van dit tweesporenbeleid: als de eigenaren hun huizen verkopen, daartoe aangezet door de brief van de gemeente, hebben zij wel recht op een onkostenvergoeding en de huurders van dezelfde panden niet. [Dit is een heel raar verhaal als ik dit letterlijk neem: Zoals het er staat ("dezelfde panden") betekent het dat VERHUURDERS een onkostenvergoeding krijgen! Maar de verhuurder verhuist toch niet?! De huurder moet verhuizen. Het zal toch niet zo zijn dat de verhuurder in dat geval de V&H-vergoeding weer door moet geven aan de huurder?! Want dat gaat dan goed fout: De verhuurder steekt dat geld dan mooi zelf in de zak en zegt niks tegen de huurder of zegt dat hij geen geld kreeg voor de huurder. Laten we hopen dat deze zinnen in de verklaring gewoon wat onnauwkeurig geformuleerd zijn.]

Door niet op tijd over te gaan tot het uitbetalen van de verhuisvergoedingen, blijven huurders wachten tot het eind. Vaak zijn het mensen die geen cent hebben en dus een verhuisvergoeding nodig hebben om sowieso te kunnen verhuizen. Hierdoor ontstaat er een proces van opstopping i.p.v. ruimte.
[Deze huurders hebbe groot gelijk: Ze kunnen ook niet anders. Alleen een actief aanbod van vervangende woonruimte plus prompte betaling van de V&H-vergoeding na ondertekening van het nieuwe huurcontract, kan dit probleem voor de huurders snel oplossen.]

Wij vinden dat alle mensen die inmiddels zijn verhuisd na het besluit van de gemeenteraad en hierdoor o.i. recht hebben op een vergoeding, die alsnog moeten krijgen.
[Er hebben zich inderdaad een aantal hele schrijnende gevallen voorgedaan die ook de pers haalden. De gemeente had niet moeten liggen te donderjagen maar had gewoon moeten betalen.]

Als er niets verandert in de toepassing van het uitbetalen van verhuisvergoedingen, dan is er geen sprake meer van een sociaal plan maar van een a-sociaalplan. Voor de gemeente is het een uitermate prettige bijkomstigheid dat, volgens hen, de definitieve aankondiging van de sloop zo laat mogelijk plaats gaat vinden. Immers, het feitelijk uitbetalen van vergoedingen blijft dan tot een minimum aantal beperkt. En dat kan vanuit sociaal oogpunt nooit de bedoeling zijn geweest.
[Ik denk dat dat nu juist gewoon de bedoeling is van de gemeente: In feite minacht de gemeente gewone burgers en zeker de bewoners van deze buurt: Ik vraag me wel eens af hoe er bij de gemeente intern over de Vegelinbuurt wordt gepraat en vermoed, dat m.n. de ambtenaren de huurders gewoon te min vinden om ook maar een cent aan te geven. Het is ook de South Bronx methode:
Door alle rotzooi slaan de huurders op den duur wel op de vlucht. Gevolg: Lekker niks uitbetalen...]

Leegstand van de te verhuren panden.

Het Platform heeft in het voorjaar 2001 gevraagd of de gemeente de panden, die zij aan ging kopen, weer tijdelijk wilde verhuren in afwachting van de uiteindelijke sloop. Dit om de woonsituatie van de zittende bewoners leefbaar te houden en de veiligheid voor iedereen te vergroten.
De gemeente vond dit een goed plan en zegde toe dat zij dit, in overleg met Patrimonium, zou regelen. Ondertussen staat dit item maandelijks op de agenda van het overleg met de gemeente. Op papier lijkt het nu prachtig geregeld, in de wijk is weinig zichtbaar. Panden die al maanden leeg staan, staan nog steeds leeg, met alle onveiligheid van dien. Keer op keer wordt ons verzekerd dat het nu echt in orde komt...
Nu, mei 2002, wordt waarschijnlijk besloten dat de panden die nu nog leeg staan definitief dichtgetimmerd gaan worden omdat in het beheeroverleg besloten is, dat de situatie niet meer beheersbaar is. Erg vervelend voor de zittende huurders die geen kant op kunnen, (zie item over de verhuiskostenvergoeding) terwijl hun woonomgeving steeds verder achteruit gaat.
[M.i. is er geen fluit gedaan aan dat idee van tijdelijke huucontracten uitgeven en is gedacht: Laat ze maar kletsen; we zeggen dat we het een leuk plan vinden en laten het door nietsdoen doodbloeden...]

Huurcontracten.

De zittende huurders krijgen een tijdelijk huurcontract aangeboden als de huidige eigenaar zijn pand verkoopt aan de gemeente. Dit is helemaal niet nodig, een aanhangsel bij het oude huurcontract zou voldoende zijn geweest. Bovendien blijken hun oude verworven rechten in dit tijdelijke huurcontract niet gewaarborgd te zijn.
[Er is helemaal geen aanhangsel nodig bij iemands oorspronkelijke huurcontract: Dit was en is zo'n idee-fixe van het Bewonersplatform waarmee huurders alleen maar op het verkeerde been gezet worden.]
Het heeft het Platform de afgelopen periode veel moeite gekost om de zaken helder boven tafel te krijgen. Inmiddels lijkt dit geregeld.
[Wellicht voortaan eens het PEL bellen? Bv. nadat we hierover in de Vegelin een pamflet in de bus gooiden?]
Wel vraagt tot onze stommme verbazing Patrimonium, via de nieuwsbrief van de gemeente, aan de huurders om zelf actie te ondernemen wat betreft het huurcontract. Kortom: de omgekeerde wereld.
[M.a.w.: Het Bewonersplatform vindt dat Patrimonium goed bezig was toen ze indertijd een brief naar de bewoners stuurden waar in stond dat de huurders een 'saneringscontract' 'moesten' tekenen? De enige kritiek die het Bewonersplatform hier op heeft is dat Patrimonium het saneringscontract niet toestuurde, maar dat men op kantoor langs 'moest' komen?! En dat meet zichzelf dan een soort 'gezag' aan in deze buurt?
Ongelooflijk! Je zult maar huurder zijn in de Vegelin en met de brief van Patrimonium waar in staat dat je een nieuw huurcontract 'moet' tekenen naar het Bewonersplatform zijn gestapt...]

Over en weer schuiven beide partijen, gemeente en Patrimonium, elkaar de zwarte piet toe wat betreft de tijdelijke huurcontracten. Weer een zaak die van tevoren naar behoren geregeld en afgedicht had behoren te zijn. De geruststellende brief naar de betrokken bewoners, waar het Platform in februari om verzocht, werd door de gemeente in de persoon van dhr. Eikelenboom wel toegezegd, maar nooit verzonden.
[Een geruststellende brief? Wat zou daar dan in hebben moeten staan? Dat er weliswaar dit en dat in het saneringscontract staat, maar dat het wel wat mee valt met het risico op verlies van je recht op V&H-vergoeding? Dat het wel wat meevalt met je rechten als huurder bij zo'n contract? De absurditeit:
Patrimonium stuurt een idiote brief dat je even een ander contact 'moet' tekenen, een contract waarbij je je huurbescherming op de tocht zet en je recht op de gemeentelijke V&H-regeling en het Bewonersplatform vraagt degene die dat flikt om nog even 'een geruststellende brief' te sturen... aan wie z'n kant staan jullie daar eigenlijk bij dat Bewonersplatform?! Jullie en niet wij hadden indertijd een waarschuwingspamflet moeten verspreiden TEGEN het tekenen van die saneringscontracten als je werkelijk de belangen van de bewoners had willen behartigen.]

Gedoe rondom de makelaar.

Al in september 2001 bereiken de eerste verontrustende berichten het Platform over de handelswijze van de gemeentemakelaar. Hij geeft geen inzage in de prijsopbouw en wijst de verkopers niet op hun rechten t.a.v. een onteigeningsdeskundige. Sterker nog, hij zet de verkopers onder druk door tegen hen te zeggen dat in het geval van een onteigeningsdeskundige de prijzen op een heel ander -lees lager- niveau komen te liggen. De afgelopen maanden heeft het Platform deze zaak voortdurend onder de aandacht gebracht van de diverse wethouders van stadsontwikkeling. Er gebeurde niets. Eind februari 2002 onderneemt het Platform, via de pers, actie, als laatste mogelijkheid om iets te doen aan de handelswijze van de makelaar.
[De gemeentemakelaar deed gewoon wat de gemeente wilde: Op zo goedkoop mogelijke wijze de panden loskletsen van de eigenaren. Dat inclusief de leugens, de smoesjes en het verzwijgen van de rechten van de verkopers i.v.m. de Onteigeningswet.
Vervolgens gaat het Platform praten met de wethouder. Maar daar kun je weinig van verwachten: Ook hij heeft er belang bij dat de gemeente de panden zo goedkoop mogelijk verwerft...
In dergelijke situaties is een poging ze onder druk te zetten m.i. vaak de enige manier die werkt. Eerst praten met de wethouder doe je alleen om verwijten te ontgaan als je later tot actie over gaat.]

Er komt nu reactie:

1. In een overleg maart 2002 met wethouder Sluiter, dhr. Brouwer, dhr. Beimin en het Platform wordt afgesproken dat dhr. Beimin zal onderzoeken hoeveel en welke klachten er leven bij de verkopende partijen ten aanzien van de afwikkeling van de verkoop van hun huizen. Omdat de betrokken bewoners bang zijn nog veel meer ellende op hun hals te halen, wordt afgesproken dat de gegevens anoniem verwerkt zullen worden. In een later overleg zal besproken worden wat er met de eventuele klachten zal gebeuren. Begin april is er contact gelegd met 23 personen. 14 daarvan waren te achterhalen en 11 van de 14 hebben een klacht over de verkoop van hun huis. Bijna iedereen vindt dat de prijs voor hun woning schandalig laag was en absoluut niet in overeenstemming met de wettelijk bepaalde prijsstelling in een sloopsituatie. Daarnaast waren er diverse andere klachten.
[Hoe je contact kunt leggen met 23 personen en daarvan 14 achterhalen, ontgaat me: Hoe kon je dan met alle 23 mensen contact leggen?]

Tot grote verbijstering van het Platform en dhr. Beimin is dhr. Eikelenboom eigenmachtig van plan de klachten via de officiële klachtenprocedure te onderzoeken.
Gelukkig weet dhr. Beimin dit net te voorkomen. Anders betekende dit: weg anonimiteit en weg vertrouwen van de bewoners in de bewonersondersteuner en het Platform.
[Wat de officiële klachtenprocedure dan wel is bij de gemeente, ontgaat me:
Wie een klacht heeft over de gemeente, kan tegenwoordig terecht bij de Nationale Ombudsman. Het lijkt me sterk dat klachten in welke klachtenprocedure dan ook, die zich tegen de werkwijze richten van een gemeente, anoniem kunnen worden ingediend. Hoe kon Eikelenboom de klachten laten onderzoeken als hij niet beschikte over de namen?!
Het lijkt erop dat hier fouten zijn gemaakt door hetzij het Bewonersplatform hetzij door de SWL. Als mensen anoniem willen blijven moet je die namen nooit maar dan ook nooit geven aan wie of wat dan ook. Op die manier had je tegen projectleider Eikelenboom kunnen zeggen:
Je onderzoekt maar een eind weg...
Anderzijds is het anoniem willen blijven van mensen met klachten ook een stuk koudwatervrees. Juist als mensen openlijk ergens tegen in gaan, wordt de gemeente voorzichtiger en zorgvuldiger t.o.v. die mensen. Dat is vooral m.b.t. bijstandskwesties ons wel gebleken.]

2. De gemeentelijke makelaar geeft aan de onteigeningsdeskundige te kennen dat hij zo geen zaken wil doen. Ineens weet hij de bewoners niet meer te vinden, waar hij eerder de onteigeningsdeskundige steeds probeerde te omzeilen. De betrokken bewoners moeten via de onteigeningsdeskundige horen wat er speelt. Als duidelijk wordt hoe de zaken liggen, verzoekt het Platform aan de gemeente om de betrokken bewoners een brief te sturen waarin het vervolgtraject duidelijk uiteen gezet wordt. Die brief wordt toegezegd door dhr. Eikelenboom, maar nooit verstuurd.
[Spelletjes van de gemeentelijke makelaar: Ik zou zeggen: Dan laat hij het maar: HIJ wil wat, HIJ heeft een probleem, want HIJ moet aankopen. Als hij geen zaken wil doen, dan laat hij het maar. dan wordt er gewoon niks verkocht...
Dat het Platform de gemeente vraagt om een brief waarin het vervolgtraject helder uiteen wordt gezet vindt ik terecht, maar daar heeft de gemeente natuurlijk geen belang bij:
Men opereert succesvoller bij mist en onduidelijkheid, speculerend op de onwetendheid bij de woningeigenaren... Als Bewonersplatform had je vervolgens ook zelf kunnen proberen zo'n brief te maken m.b.v. een onteigeningsdeskundige. Een brief dus waarin je in vereenvoudigde vorm in gewoon Nederlands de formele stappen beschrijft in de Onteigeningswet en datgene waar men recht op heeft. Natuurlijk kun je het standpunt blijven innemen dat de gemeente dat moet doen, maar die doet het simpelweg niet. Goede info is van het grootste belang in situaties zoals in de Vegelin.]

Inmiddels is er sinds mei 2002 een andere gemeentemakelaar aan het werk, omdat de vorige met pensioen is gegaan. Het betekent voor de betrokken bewoners dat zij van de drup in de regen zijn gekomen!!! Er komt nu weliswaar een specificatie, maar de geboden prijzen liggen zo mogelijk nog lager, zodat er van eerlijke onderhandeling geen sprake kan zijn.
[Nu ja, van de regen in de drup, zullen we maar zeggen. Als de geboden prijzen nog lager liggen is het simpel: Niet op in gaan en ze vierkant uitlachen. Kortom: Laat het maar op onteigening aankomen.]

Betaling onteigeningsdeskundige

De betaling van de onteigeningsdeskundige, een wettelijk geregelde kostenpost voor de gemeente, loopt voortdurend vertraging op. Op dit moment lijkt het erop dat de onteigeningsdeskundige met zijn werk op moet houden, omdat de gemeente, bij monde van dhr. Eikelenboom, maar niet tot betaling overgaat.
[Dit is pas echt de gemeente ten voeten uit:
Dat niet-betalen gebeurt doelbewust opdat die lastige onteigeningsdeskundige maar oprot... Want die weet te veel... Kortom: Hier is de overheid in actie als in feite de grootste criminele organisatie in Nederland... Door al de jaren heen dat het PEL bestaat, heb ik de gemeente steeds verder qua fatsoen zien afglijden. Sommige ambtenaren zijn in feite halve criminelen. Een van de grootste vijanden van burgers lijkt vaak de overheid zelf te zijn geworden...]

Plannen t.a.v. renovatie.

Al voordat de sloopplannen door de gemeente goedgekeurd worden, april 2001, vraagt het Platform om duidelijkheid t.a.v. de renovatie van de huizen die blijven staan. Ook hier zit geen schot in. Het is een voortdurend wachten op verschillende plannen. En als die plannen er eindelijk liggen staat daar weinig concreets in t.a.v. de renovatie. In een eerder stadium is toegezegd dat de voorwaarden van de renovatie door de gemeente in maart/april 2002 zouden worden vastgesteld. Dat zou dan gaan over het niveau van de renovatie en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Ook zouden alle te renoveren woningen (in de Ypeystraat, de van Asbeckstraat, de van Sytzamastraat, in stukjes Vegelindwarsstraten en in de B. Bumastraat) worden bezocht en voor de zomervakantie 2002 worden geïnspecteerd. Afhankelijk van alle persoonlijke eisen zouden in het najaar de definitieve contracten kunnen worden getekend waarin de uitgangspunten voor de renovatie worden vastgelegd. Maar van dit alles is niets gerealiseerd. De bewoners verkeren in grote onzekerheid, hebben te kampen met achterstallig onderhoud van een aantal jaren omdat de gemeente geen duidelijkheid verschaft. De bewoners zijn weer de dupe van de gemeente die zijn afspraken niet nakomt en bovendien weten zij niet voor welke kosten ze straks komen te staan, omdat de plannen van de gemeente alleen maar vage omschrijvingen geven.
[Er is dus eigenlijk niks veranderd en de gemeente heeft geen lering getrokken uit haar eerdere mislukte renovatiepoging in de Van Asbeckstraat: Vereniging Eigen Huis meldde ons toen dat eigenaren alleen verplicht zijn gebreken te herstellen tot het niveau zoals in de Woningwet staat aangegeven. Renovatie boven dat niveau uit kan alleen op vrijwillige basis. Als ik daar eigenaar was, zou ik wel doen aan klein onderhoud om de waarde van het huis niet achteruit te laten gaan, maar niks doen qua groot-onderhoud of renovatie. Ik zou zorgen dat ik voldeed aan het niveau conform de Woningwet, zodat een gemeentelijke aanschrijving zou falen: Er zou niks zijn om over aan te schrijven. Voor de rest bepaalt de eigenaar of en zo ja tot welk niveau hij wil renoveren: Per slot moet hij ook met wat subsidie het leeuwendeel zelf betalen. Op zich logisch, maar dan mag je ook zelf over inzet van je eigen geld of over inzet van een financiering beslissen en niet de gemeente. En juist op het punt van 'verplicht' opknappen boven Woningwetniveau ging het vorige renovatiepoging fout bij de gemeentelijke planvorming.]

Opkopen Fruitstraatcomplex.

In de sloopplannen van de gemeente is ook opgenomen dat het complex aan de Fruitstraat gesloopt gaat worden. Ook hier is in het verloop van de aankoop onduidelijkheid geweest. In eerste instantie wilde Patrimonium de woningen gaan opkopen, later wilde de gemeente dit gaan doen. Tot nu toe is er maar heel beperkt opgekocht en is het voor de huidige eigenaren/bewoners of huurders volstrekt onduidelijk wat er met dit complex gaat gebeuren.
[Geen enkele eigenaar is verplicht om zijn flat maar aan Patrimonium te verkopen! De gemeente zelf en NIET Patrimonium kan hoogstens over gaan tot onteigening. Bovendien zullen ook hier voor zowel huurders (Meeste flats zijn verhuurd!) als voor eigenaar-bewoners de V&H-kosten geregeld moeten zijn. Strekt de gemeentelijke V&H-verordening voor de Vegelin zich ook wel uit tot dit gebied?! Of is daar natuurlijk weer niet aan gedacht? Omdat er nog maar heel beperkt is opgekocht, hebben de particuliere eigenaren nog steeds in hun Vereniging van Eigenaren de meerderheid. Nog steeds let hen niks om daar zelf een opknapplan te maken. Eerder had ik gesteld dat m.i. de gemeente hen de keuze had moeten laten: Ofwel een opknapplan ofwel sloop. Ik verwacht overigens niks van de meeste eigenaren omdat het merendeel bestaat uit kleine verhuurders. Mijn eerdere indruk was dat via VVD-raadslid Wyb Feddema er al lang contacten zijn gelegd tussen sommige van hen en degenen die daar een nieuwbouw-bejaarden-huurflat neer willen zetten, die zo groot wordt (door een of meer vleugels aan het gebouw) dat het speelveldje daarachter ook sneuvelt...
Ik ben echter voorstander van grondige renovatie van het gebouw, waar in de loop van de jaren wel het nodige aan onderhoud is gedaan, maar m.i. niet genoeg:
Zo zie ik bij sommigen bv. kunststofkozijnen, bij anderen nog slecht geverfde (deels verrotte?) kozijnen. Dat wijst er op dat teveel individueel wordt aangerommeld en de VvE onvoldoende actief is. Ik heb het dan over het buitenonderhoud:
Binnen een flat is qua m.n. woontechnische zaken elke eigenaar eigen baas en individueel verantwoordelijk voor bv. de installaties voor gas, elektra en water om een voorbeeld te noemen. Dus net zo als bij laagbouw.]

Tenslotte:

Het Bewonersplatform is de hiervoor beschreven gang van zaken meer dan zat. Wij hebben het afgelopen jaar veel, erg veel, energie gestoken in de communicatie met de gemeente en het aandragen van zaken waar het volgens ons fout zou gaan lopen. Helaas is op bijna alle terreinen ons somber toekomstperspectief uitgekomen.
Wij kunnen niet anders dan tot de conclusie komen dat het onmogelijk is met deze gemeente goede en sluitende plannen te maken, om het over de uitvoering hiervan nog maar niet te hebben.
[Ik kan niet anders dan het eens zijn met de conclusie dat het onmogelijk is om enige afspraak te maken met deze gemeente. We leven in feite in een halve dictatuur:
Enerzijds mag je zeggen wat je wilt, maar de gemeente stopt gewoon de oren dicht. Mijn indruk is vaak ook dat de ambtenaren in feite baas zijn en dat de Raad, zeker in het nieuwe duale stelsel, hier ook nauwelijks meer greep op heeft en soms lijkt het of zelfs wethouders de greep op het ambtelijk apparaat kwijt zijn... Ik denk hierbij aan wethouder Sluiter die beweerde dat het hem moeite kostte relevante info boven water te krijgen...
Ik zou als wethouder diverse dwarsliggers onder de ambtenaren wegpromoveren naar bv. de postkamer om een voorbeeld te stellen en projectleider Eikenboom vloog eruit wegens falend management!]

Namens het Bewonersplatform.

Tine Sietsma (voorzitter)

Datum: Donderdag, 5 september 2002


Einde tekst Verklaring Bewonersplatform Achter de Hoven. Commentaar tussen [].