PRIJS SLOOPPANDEN VEGELINBUURT VLIEGT HOOGTE IN


Uit de Leeuwarder Courant van za. 31/8/2002


Hieronder een artikel uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 31/8/2002 waarin wat dieper wordt ingegaan op een van de oorzaken van het extra tekort van ruim 3 miljoen euro op het SV-plan voor de Vegelinbuurt:

PRIJS SLOOPPANDEN VEGELINBUURT VLIEGT HOOGTE IN

LEEUWARDEN - Het grote tekort op de stedelijke vernieuwing in de Leeuwarder Vegelinbuurt is voor een belangrijk deel te wijten aan te laag geraamde aankoopkosten van te lopen panden.
[Zoals bekend maakte makelaardij Faber in opdracht van de gemeente indertijd 'geveltaxaties'. Wat daar aan m.i. mis was, is al in eerdere berichten gemeld.]

De gemeente Leeuwarden betaalde in het eerste jaar van aankoop gemiddeld EUR 13.000 (33 procent) per woning meer dan was voorzien. Dit blijkt uit een analyse van de transacties uit het eerste verwervingsjaar, dat liep tot 1 maart 2002.

Uit vergelijking van de koopakten blijkt bovendien dat de prijzen snel stijgen. In het eerste aankoopkwartaal lag het niveau 15 procent boven de taxaties, in het laatste bijna 50 procent. De gemeente kocht tot maart van dit jaar in de Vegelinbuurt 88 huizen en 5 bedrijfspanden aan voor in totaal EUR 4,8 miljoen.

De totale taxatiewaarde van die objecten, waarmee in de exploitatie van het project wordt gerekend, beliep een kleine EUR 3,7 miljoen. Veertien van deze panden worden overigens niet gesloopt, maar dienen als ruilwoning of maakten deel uit van een pakket onroerend goed van een huisjesmelker.
[Op 1 maart 2002 was het verschil tussen het begrootte aankoopbedrag en het echte aankoopbedrag dus al 1,1 miljoen euro. Het projectbureau SV zweeg kennelijk tegenover B en W of B en W wisten dit wel en zwegen tegenover de Raad...]

Dit betekent dat de gemeente op 1 maart nog 85 panden voor sloop moest verwerven met een gezamenlijke taxatiewaarde van zo'n EUR 3,4 miljoen. Het afgelopen half jaar zouden daarvan volgens de gemeente hoog uit 10 tot 20 zijn aangekocht. Afgaande op de sterk gestegen prijzen in de Vegelinbuurt lopen de totale verwervingskosten voor de gemeente waarschijnlijk op tot boven de EUR 10 miljoen. Dat is EUR 3 miljoen meer dan de som van de taxaties.
[Het aankooptempo is er dus uit. In de periode 1/3/2001 tot 1/3/2002 stegen de koopprijzen van ALLE woningen, dus die van de Vegelin ook. Bovendien zijn de eigenaren vermoedelijk de ogen open gegaan, na publicaties over de eigenaren die meteen snel verkochten en later spijt hadden, omdat ze te goedkoop hun huisje afstonden.]

In dit bedrag zijn de sloopkosten en de verhuiscompensatie voor de 160 verdreven huishoudens nog niet begrepen. De gemeente raamde deze beide posten samen op EUR 9000 per woning. Dat blijkt in de praktijk veel te laag te zijn. Bewoners hebben bij 'minnelijke onteigening' recht op een aanzienlijke tegemoetkoming, als zij duurder moeten gaan wonen.
[Juist! Ook hier dacht de gemeente zich op een koopje van af te maken, maar een ter zake deskundige advocaat die in onteigeningszaken gespecialiseerd is, pakt de Onteigeningswet en de jurisprudentie erbij en dan wordt het kostenplaatje qua geld wat naast de koopsom op het kleed moet komen, wel even hoger:
Kern van de zaak is dat iemand in zijn vermogenspositie niet achteruit mag gaan in dit soort situaties. Zijn vermogensschade dient hersteld te worden als hij bv. duurder moet kopen of huren.]

Het stedenbouwkundig plan voor de Vegelinbuurt pakt ook duurder uit, doordat de gemeenteraad vorig najaar meer renovatie en minder nieuwbouw heeft bedongen. Daardoor valt er voor de gemeente minder te verdienen.
[De gemeente laat veelal kopers van nieuwbouwwoningen middels de grondprijs meebetalen aan de kosten van de infrastructuur, de woonomgeving ed.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].