HUURDERS KLAGEN FLINK OVER HUURSUBSIDIE


"Huurders klagen flink over huursubsidie" Uit de Leeuwarder Courant van za. 31/8/2002 plus:
"Inventarisatie klachten klachtenweek huursubsidie"


De Klachtenweek van PEL en SP voor huurders die problemen hebben met de huursubsidie is inmiddels afgelopen. Natuurlijk kunnen huurders die problemen hebben met de huursubsidie ons gewone Klachtenspreekuur blijven bellen. Ik denk dat het nog wel maanden duurt voordat er weer wat lijn inkomt bij het ministerie en de meeste problemen en fouten zullen zijn verholpen. De Leeuwarder Courant van zaterdag 31/8/2002 bericht het volgende over onze klachtenweek:

HUURDERS KLAGEN FLINK OVER HUURSUBSIDIE

LEEUWARDEN - De klachtenweek huursubsidie van de Leeuwarder Socialistische Partij en het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) heeft in totaal 120 klachten opgeleverd. Ongeveer 90 telefoontjes zijn bij de SP binnengekomen. Johan Bakker van PEL heeft ongeveer 30 mensen te woord gestaan.

Bakker schetst een beeld: "Het vaakst hoorden we dat het ministerie van vrom heel slecht bereikbaar is. De belastingdienst zet de jaarinkomens van vorig jaar soms klakkeloos om in euro's waardoor mensen subsidie geweigerd wordt. Verder blijkt dat er tussen de oude en nieuwe subsidie een verschil van 20 euro per maand zit ten nadele van de huurders. We zoeken nog uit hoe dat nou kan."


Einde LC-bericht.

Opmerking: Het omzetten van guldens in euro van jaaropgaven van inkomens over 2001 door de Belastingdienst ging 1 op 1, d.w.z. 1 gulden is 1 euro...
Nu zou je dat gezien de prijzen in de winkels bijna denken, maar dit was toch echt niet de omrekenkoers...
Fictief zat men zo plotseling 2,2 maal zo hoog qua inkomen over 2001 en zo gingen die gegevens dan naar VROM... Stelletje ezels...


INVENTARISATIE KLACHTEN KLACHTENWEEK HUURSUBSIDIE AAN DE HAND VAN INGEKOMEN KLACHTEN BIJ VERENIGING P.E.L. PRODUCTIEDATUM: 30/8/2002


Aantal klachten: 30 stuks. Opvallend: Alleen maandag en dinsdag, rest van de week geen telefoontjes.

Meest opvallende zaken:

Meesten hadden wel een huursubsidie beschikking gehad, maar vaak pas onlangs. Erg laat dus. Diverse malen kwam echter geen z.g. 'Huursubsidiebericht' van VROM. (Formele verzendperiode 8/5-3/6/2002)
Enkelen hadden geen beschikking gehad.

Zowel bij alleenstaanden als gezinnen was het opvallendste bij degenen die nu WEL huursubsidie kregen en vorige ronde ook, dat men er vaak EUR 20,- en een enkele keer EUR 25,- op achteruit was gegaan; netto/netto.
Dat wil zeggen: Oude huur min oude IHS vergeleken met nieuwe huur min nieuwe IHS. De huurverhoging was steeds veel lager dan die EUR 20,-
Oude normhuurtabellen gecheckt met nieuwe normhuurtabellen in veronderstelling dat wellicht bezuinigd was in de tabellen. Dat bleek niet het geval.
Een afdoende verklaring voor dit opvallende verschil kunnen we daarom niet geven.

Aanlevering gegevens door derden aan VROM:

a. Huurgegevens woningcorporaties aan VROM: Geen klachten gemeld.

b. Huurgegevens particuliere verhuurders aan VROM: Enige klachten:
Verhuurder is laks of weet niet dat hij gegevens aan VROM moet leveren. VROM meldt in dat geval niets aan de huurder: O.i. moet huurder een Wijzigingsformulier krijgen waaruit dan blijkt dat de huurgegevens ontbreken/incompleet zijn.
Conclusie: Zit zwak punt bij aanleveren huurgegevens indien het een particuliere verhuurder betreft.

c. Inkomensgegevens over 2001, te leveren door Belastingdienst aan VROM:
In aantal gevallen en met name als er inkomsten uit 2 bronnen waren, waarbij de ene jaaropgave al in euro was en de andere (bv. het GAK) nog in guldens, was het guldensbedrag domweg als eurobedrag genomen, waardoor bij VROM de conclusie wordt getrokken dat betrokkene geen recht heeft op huursubsidie.
Resultaat: Beschikking met bedrag 0,= euro IHS...
Dit is een blunder van de Belastingdienst, niet van VROM.

In 1 geval was een jaarbedrag 2001 van f14000,- (bijstandsniveau) als 14.000 euro door Belastingdienst aan VROM doorgegeven. Gevolg: IHS kelderde van EUR 164,- naar EUR 53,-

Overige:

Sommige nihil-beschikkingen waren onverklaarbaar: Men had eerst enige IHS, maar kreeg nu niets meer, terwijl aaan het inkomen niets was veranderd.

Nieuwe huursubsidie aanvragen:

Woningcorporatie (NWF) had soms nog geholpen en inschatting gemaakt hoogte IHS.
Klacht: Aanvraag wel op tijd ingestuurd, wel 6 weken voor betrekken woning, maar geen beschikking.
Anderen stuurden bv. begin juni nieuwe aanvraag in: Niets meer van VROM vernomen...

Klantvriendelijkheid en voorlichting:

In alle gevallen waar BWL verhuurder is: Verwijzen huurders naar VROM, helpen huurders niet. NWF hielp in aantal gevallen huurders wel met invullen of poging procedure weer op de rails te zetten richting VROM.
VROM zelf: Hun telefoonnummer TOTAAL ONBEREIKBAAR! Allen die probeerden hier info te krijgen kregen geen gehoor of liepen aan tegen bandje.

Beloofde voorschotten van VROM:

Geen van de bellers; noch mensen die vorige ronde al IHS hadden, noch nieuwe aanvragers, hebben een voorschot ontvangen. Wij hebben hier apart naar gevraagd.
Vooral de nieuwe huursubsidie aanvragers en sommige aanvragers die vorige ronde ook IHS hadden, moeten nu al twee maanden de volle, gezien hun inkomen veel te hoge huur betalen.
Diverse mensen melden dat zij hierdoor in geldelijke problemen raken.
In 1 geval (flats Overvliet; verhuurder/beheerder Woonzorg) mocht huurder zolang oude huurbedrag blijven betalen.
In 1 geval (Workum) had huurster die van particulier huurde, vorige ronde huurmatiging via gemeente. (Dat kon t.m. vorige IHS-ronde)
Huurster ontving nu zowel huursubsidie als nog steeds maandelijks bedrag van de gemeente...
Maar dit was dan ook de enige komische noot bij ons in deze klachtenweek...

Tenslotte: Mede door de onbereikbaarheid van VROM zijn mensen niet of nauwelijks in staat om problemen met hun huursubsidie aan te kaarten bij VROM. Daar de rekenmethodiek ook voor ons niet (volledig) is te verkrijgen, waardoor ook wij slechts bij benadering een beschikking kunnen controleren, is de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van beschikkingen zoek voor huurders en voor huurdersorganisaties.
Zelfs professionele verhuurders is door VROM gezegd: Ga maar naar ons rekenprogramma op onze website.
Dat geeft echter zelf aan dat het slechts een benaderende berekening maakt.
Een huurder heeft er o.i. echter recht op om zelf op eenvoudige wijze m.b.v. zijn eigen gegevens te kunnen narekenen of zijn huursubsidie beschikking klopt!

De indruk begint te ontstaan bij ons dat deze informatie is verworden tot handelswaar, mede omdat VROM tegenover ons stelde, dat we dan maar naar de professionele verhuurders moesten gaan waarvan sommigen beschikken over commerciële software...
Alsof we daar een kopietje van die software kunnen krijgen...
Wij eisen echter openbaarheid en inzichtelijkheid van de gehele rekenmethodiek; stap voor stap, tot het exacte eindresultaat. Wij overwegen hierover een brief te sturen naar de Vaste Tweede Kamercommissie VROM en/of een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur.


secretariaat P.E.L.