PERSBERICHT BEWONERSPLATFORM ACHTER DE HOVEN:
GEMEENTE KOMT TOEZEGGINGEN NIET NA

STEDELIJKE VERNIEUWING ACHTER DE HOVEN/VEGELIN OPNIEUW IN GROTE PROBLEMEN


Opgehaald d.d. 28/8/2002 van website "Liwwadders": Persbericht van Bewonersplatform Achter de Hoven: "Gemeente komt toezeggingen niet na"
Overleg opgezegd met projectbureau stedelijke vernieuwing i.v.m. Vegelinbuurt.
Idem 29/8/2002: "Stedelijke vernieuwing Achter de Hoven/Vegelin opnieuw in grote problemen."


Van de website van het blad "Liwwadders" haalden we het volgende persbericht:

Bewonersplatform: gemeente komt toezeggingen niet na

Persbericht

Van: Bewonersplatform Achter de Hoven, Leeuwarden
Aan: Lokale pers

Vanavond (28-8-02) heeft het Bewonersplatform Achter de Hoven aan de heer Eikelenboom van het projectbureau stedelijke vernieuwing van de gemeente Leeuwarden medegedeeld dat zij voortzetting van het tot nu toe bestaande maandelijkse overleg met het projectbureau stedelijke vernieuwing niet zinvol acht.

Het Bewonersplatform is tot dit besluit gekomen omdat het overleg vrijwel niets oplevert, behalve frustratie over toezeggingen die niet nagekomen worden. Bovendien zal er helderheid moeten zijn over de totstandkoming van de aanbesteding van de bewonersondersteuning in onze wijk.

Punten die het Bewonersplatform dwars zitten:

- Aankoop van de te slopen huizen gaat traag. De gemeente is er niet in geslaagd op een financieel juiste manier tot aankoop van alle woningen over te gaan.
Hierdoor is er een harde kern van bewoners ontstaan die zal wachten tot de gemeente uiteindelijk tot onteigening zal overgaan.
De toegezegde sloopdatum (voorjaar 2003) zal bij lange na niet gehaald worden.

- Voor alle renovatietrajecten geldt dat de toezeggingen niet gehaald zijn. Deze toezeggingen zijn:
'voor de zomer van 2002 heeft iedere individuele bewoner een inventarisatie en duidelijkheid over mogelijke subsidie voor renovatie van zijn woning'.
Hier is niets van gerealiseerd. Gevolg is dat mensen nu al 2,5 jaar wachten met het plegen van onderhoud omdat men niet weet waar men aan toe is.
Gevolg: de niet te slopen delen van de wijk dreigen nu ook snel te verpauperen.

- Informatievoorziening naar de wijk is volstrekt onvoldoende. Als het Bewonersplatform al relevante informatie krijgt, dan is dat via de bewonersondersteuning. De gemeente voorziet nauwelijks in informatie; zorgt alleen af en toe voor onaangename verrassingen.

- De rotzooi in de wijk, dichtgespijkerde panden, overal wordt afval gedumpt, concentratie van junks, dealers, etc.

- Wat dit alles voor sociale gevolgen heeft voor de wijk laat zich raden.

- Er zou maatwerk geleverd worden voor de sociaal zwakkeren in de wijk: de mensen wonen er nog steeds, weten niet waar ze aan toe zijn, er ligt geen enkele oplossing in het verschiet.

- Er doen allerlei geruchten de ronde over geldtekort van de gemeente, waardoor de renovatietrajecten en het slooptraject vertraging oplopen.

Op zaterdag 7-9-02 zal het Bewonersplatform in de wijk Achter de Hoven actie gaan voeren om de problematiek van de wijk onder de aandacht te brengen.

In de week voorafgaand aan deze actiedag zal het Bewonersplatform met nadere informatie naar buiten treden.

Datum: Woensdag, 28 augustus 2002


Einde tekst persbericht Bewonersplatform.

Commentaar:

Bewonersplatform:

- Aankoop van de te slopen huizen gaat traag. De gemeente is er niet in geslaagd op een financieel juiste manier tot aankoop van alle woningen over te gaan. Hierdoor is er een harde kern van bewoners ontstaan die zal wachten tot de gemeente uiteindelijk tot onteigening zal overgaan. De toegezegde sloopdatum (voorjaar 2003) zal bij lange na niet gehaald worden.

secr. PEL:

De gemeente heeft steeds net gedaan alsof er sprake was van een 'gewone' aankoop, zonder rekening te willen houden met de regels die gelden bij deze 'gedwongen' verkoop. Men heeft alles in het 'voortraject' van de 'minnelijke schikking' willen afhandelen, zonder rekening te houden met diverse extra vergoedingen waarop de verkopers recht hebben.
Overigens hebben wij ons in het verleden gestoord aan bv. een punt als verhuiskostenvergoeding voor de eigenaar-bewoners. De gemeente vond dat men dat maar in de verkoopprijs moest verdisconteren.
Wij wilden dat de gemeente naar analogie van de V&H-regeling voor de huurders in de Vegelin, deze regeling ook van toepassing zou verklaren op de eigenaar-bewoners.
Dan hoef je over dat stukje geld in elk geval niet te gaan touwtrekken met de gemeente. Vind iemand dat dat bedrag te laag is, dan hoef je m.b.t. V&H-kosten alleen nog over het meerbedrag daarvoor te praten.
Het Bewonersplatform zegt dat er een harde kern van bewoners is ontstaan die wacht tot uiteindelijke onteigening, maar de Bewonerswerkgroep brengt dit als een punt wat het Bewonersplatform dwars zit... Hiermee veroordelen ze feitelijk die bewoners. Dat is fout! Een Bewonersplatform hoort m.i. vanuit haar positie simpelweg de bewoners te steunen, ook tegen de gemeente in. Dat is gewoon haar rol.
M.i. hebben de eigenaren die genoeg hebben van de loze praatjes van de gemeente gewoon gelijk: Zorg voor 'rugdekking' van een goede, in onteigeningszaken gespecialiseerde advocaat, ga nergens meer op in, teken niets, laat geen gemeentefiguren, makelaars ed. toe op je erf en wacht gewoon af.

Gezien de zooi in de buurt valt dat niet mee en menig huurder is al op de vlucht geslagen voor de narigheid in de buurt, wat wellicht ook de bedoeling is van de gemeente:
Spaart weer V&H-kosten, want je bent eerder vertrokken nietwaar? Dergelijke situaties haalden ook al eens de pers en onlangs hadden we nog iemand aan de lijn die het ook had opgegeven en nu in arren moede maar op kampeerterrein De Wielen kampeert, tot 31 oktober, want dan gaat de camping dicht...
Hoe dat verder moet? Hij wist het niet en wij ook niet, want een urgentie krijgen bij de woningcorporaties, ho maar...
Onder het motto 'baat het niet, het schaadt ook niet' hebben we maar geadviseerd kontakt op te nemen met onze vaste advocaat, de kwestie voor te leggen en te zien of via andere wegen een urgentie is af te dwingen, want volgens de formele regels krijgt hij die niet.
Conclusie: Er zijn bezig mensen dakloos te raken omdat ze wegvluchten uit de Vegelin omdat de overlast weer groot is. En de politiepost daar dan? Die is dichtgespijkerd, meldde betrokkene ons...

Het zit het Bewonersplatform ook dwars dat de toegezegde sloopdatum, voorjaar 2003, niet wordt gehaald. Nou, mij niet! Wat mij betreft wordt er nooit gesloopt, maar gooit men het hele verhaal weg, al is het maar omdat in de begroting van het plan een fors tekort zit, zoals nu naar buiten is gekomen.
Zou je niet gewoon de oude bewonersdraad weer moeten oppakken en gewoon stellen:
Het eigen plan van bewoners plus SVK voor gedeeltelijke sloop en gedeeltelijke renovatie enz. moet verder worden uitgewerkt?!
Het PEL verloor aanvankelijk de slag om de Prins Frederikkazerne ook, maar won de laatste slag omdat we gewoon terugkwamen toen de gemeentelijke plannen vastliepen. En daar gaat het uiteindelijk om!

Bewonersplatform:

- Voor alle renovatietrajecten geldt dat de toezeggingen niet gehaald zijn. Deze toezeggingen zijn: 'voor de zomer van 2002 heeft iedere individuele bewoner een inventarisatie en duidelijkheid over mogelijke subsidie voor renovatie van zijn woning'. Hier is niets van gerealiseerd. Gevolg is dat mensen u al 2,5 jaar wachten met het plegen van onderhoud omdat men niet weet waar men aan toe is. Gevolg: de niet te slopen delen van de wijk dreigen nu ook snel te verpauperen.

Secr. PEL: Het is m.i. ook in deze situatie dom geen onderhoud te plegen. Ik bedoel het gewone, lopende onderhoud: Zaken raken defect ed. Ik zou e.e.a. wel beperken tot het wat kleinere onderhoud, zodat de woning niet achteruit gaat qua onderhoudsstaat. Dat men geen groot onderhoud pleegt is inderdaad de gemeente verwijtbaar: Zoals gewoonlijk veel loze praatjes en beloften, maar waarmaken ho maar... Niets zo onbetrouwbaar als de overheid als gesprekspartner.
Wil je het als eigenaar heel precies doen: Onderhoud dan zolang de zaak tot aan het niveau wat de Woningwet voorschrijft. De gemeente heeft dan geen juridische basis om je aan te schrijven. Maar het is op zich natuurlijk zwaar waardeloos dat je wat aan het lijntje wordt gehouden.
Mijn vermoeden is, dat de gemeente weer eens een veel te grote broek heeft aangetrokken en dat ze er financieel niet meer in slagen een paar centen vrij te spelen voor enige subsidie...
Wellicht heeft het Friesland College nog een cursus voor ambtenaren en wethouders: "Hoe vertel ik het de bewoners"...


Einde commentaar op persbericht Bewonersplatform.

Op 29/8/2002 kwam 'Liwadders' met een eigen verslag n.a.v. het feit dat wethouder Sluiter tijdens de vergadering van de raadsadvies commissie Bestuur en Middelen had meegedeeld dat het Bewonersplatform het overleg had afgebroken:

Wethouder Sluiter heeft koppijn van probleemwijk Vegelin

Stedelijke vernieuwing Achter de Hoven/Vegelin opnieuw in grote problemen

De ontwikkeling van de stedelijke vernieuwing van de Leeuwarder wijk Achter de Hoven/Vegelin heeft opnieuw een dieptepunt bereikt. Het Bewonersplatform Achter de Hoven heeft gisteravond besloten het overleg met het gemeentelijke projectbureau te staken. Overleg heeft volgens het Bewonersplatform geen zin. Wethouder Sluiter reageerde gisteravond tijdens de commissie voor Bestuur en Middelen onthutst op de ontstane situatie. Hij informeerde de leden van de commissie en stelde vast dat er sprake is van een fors te kort bij de grondexploitatie.

"Koppijn krijg ik ervan", aldus wethouder Sluiter gisteravond tijdens het informeren van de commissie nadat hij de onheilstijding eerder die dag al had gekregen. De Leeuwarder wijk Achter de Hoven/Vegelin strompelt van probleem naar probleem. Voormalig wethouder Bilker verslikte zich bijna in de stedelijke vernieuwing in deze wijk maar kreeg eind vorig jaar toch de neuzen in één richting.
Ondanks dat een deel van de raad twijfel uitte over de exploitatie van de sloop-, nieuw- en verbouwplannen in de wijk liet Bilker toen weten dat de kosten waren gedekt. Nu blijkt er een fors gat in de begroting te zitten. Sluiter wilde gisteravond nog niet ingaan hoe dit is ontstaan. Ook over de hoogte ervan wilde hij zich nog niet uitlaten. Hij sprak van mogelijk "verkeerde aannames".

De worsteling rond het opknappen van deze wijk duurt nu ruim vier jaar. In die tijd is de verpaupering verhevigd en staan de nieuwbouwplannen nog altijd niet goed op papier.
Het Bewonersplatform liet weten gefrustreerd te zijn over toezeggingen die niet worden nagekomen.
Het gaat de bewoners vooral om de te trage voortgang van de te slopen huizen, de niet nagekomen toezeggingen rond de renovatie van bepaalde delen van de wijk, de informatie over de plannen, de snelle achteruitgang van de wijk en het in de steek laten van de sociaal zwakkeren.
Het Bewonersplatform heeft voor zaterdag 7 september acties aangekondigd om de problematiek onder de aandacht te brengen van alle Leeuwarders.
[Over dat in de steek laten van 'de sociaal zwakkeren': Van de term wordt ik wat misselijk:
Het gaat om de mensen die ooit een huisje daar kochten in de goedkope tijd, toen werkloos raakten en nu bijstand hebben. Daarmee ben je niet per definitie dus maar een 'sociaal zwakkere'! Economisch zwak, dat sta je en dat is er loos.
In juni 2001 nam de gemeenteraad een uitgebreide motie aan waarin o.a. stond dat m.b.t. de problematiek van het gedwongen opeten van het vrijvallend vermogen in het huisje na verkoop, men niet de dupe mocht worden: Per slot ging het niet om gewone, vrijwillige verkoop. De Raad besloot ook dat over de voortgang m.b.t. dit punt B en W moesten terugrapporteren in de Commissie Stadsontwikkeling. Uiteraard werd nooit meer iets vernomen want B en W hebben maling aan moties in de Raad en de ambtenaartjes al helemaal: Zij bezien vaak de Raad vol minachting...]

Sluiter constateerde dat Achter de Hoven/Vegelin een wijk is "waar niets vanzelf lijkt te gaan". Hij vond dat de forse tegenslag geen ramp hoefde te zijn en kondigde een onderzoek aan naar de achterliggende oorzaken.
Of de grote sloop die volgend voorjaar in gang zou worden gezet doorgaat is nog niet duidelijk. "Maar nu stoppen kan niet", aldus Sluiter.
Hij liet weten geen geld van de stedelijke vernieuwing van andere probleemwijken naar Achter de Hoven/Vegelin te zullen overhevelen. "Anders breekt daar ook de pleuris uit."
[Het is niet de Vegelin, maar de gemeente, "waar niets vanzelf lijkt te gaan". Het is typisch B en W die altijd proberen, als er iets fout gaat, daarvoor een externe factor aan te wijzen, iets wat buiten henzelf is gelegen. En een onderzoek? Men is niet eens in staat zo'n onderzoek tot een goed einde te brengen. Zoiets verzandt in stroperigheid. Ambtenaren gaan toch niet hun eigen falen m.b.t. een misrekening met de planexploitatie blootleggen?! Dat wordt gewoon: 'Yes minister, no minister"...]

[Conclusie: Het is duidelijk: Er zit een fors gat in de begroting en toenmalig wethouder Bilker heeft indertijd weer eens staan te liegen of te zwetsen omdat hij het zelf ook niet wist...
Advies: Snel stoppen met dit plan en het oorspronkelijke bewonersplan wat door de SVK is gemaakt samen met hen, als basis nemen en zien of je daar uit komt qua kosten.]

Datum: Donderdag, 29 augustus 2002


Einde tweede bericht van website 'Liwwadders'. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Natuurlijk zal gezegd worden dat ook het bewonersplan forse tekorten oplevert. Dat zou kunnen. Maar als er kosten worden gemaakt binnen 1 gebied, wil dat nog niet per definitie zeggen dat je ook per gebied moet begroten! Basisgedachte is, dat je geld kunt verdienen in uitleggebieden waar nieuwbouw komt. Laat de corporaties bouwen in Leeuwarden-Zuid en in Zuiderburen. Verscheur de convenanten met die projectontwikkelings-mafia. Laat de corporaties daar winst behalen met de verkoop van koopwoningen, onder voorwaarde dat die winst wordt ingezet in stadsvernieuwingsgebieden. Vervolgens kun je twee kanten op, bv. in de Vegelin: Je stopt het financiële gat en realiseert nieuwbouw of je doet hetzelfde en realiseert een nader uitgewerkt bewonersplan.
Er is maar een die die keuze kan maken in dit scenario en dat is de Raad. Het zal duidelijk zijn wat onze keuze is. Kortom: Winsten en verliezen in uitleggebieden en stadsvernieuwingsgebieden worden 'geëgaliseerd' over alle projecten, bv. met een tijdhorizon tot ongeveer 2005, anders wordt het te vaag.
Omdat die horizon elk jaar 1 jaar terugwijkt naar de toekomst, stel je dit verhaal elk jaar wat bij of je wacht een tijdje en clustert weer een groepje nieuwe projecten.
Kortom: Financiële problemen in een wijk hoeven niet per definitie ook boekhoudkundig binnen die wijk te worden opgelost. Hier win je wat, daar verlies je wat. Dat is niet erg: Per slot is de hele gemeente 1 toko.


secretariaat P.E.L.