CORPORATIES HEBBEN HUURHUIZEN ZELF GESLOOPT


Ingezonden brief in de Volkskrant van woensdag 21/8/2002.


Onlangs lazen we in de Volkskrant van wo. 21/8/2002 een interessante ingezonden brief van architect Leo Q. Onderwater en wij zijn blij dat hij zijn verhaal niet onder water heeft gehouden, maar ermee naar buiten komt. Hieronder de integrale tekst van zijn verhaal:

CORPORATIES HEBBEN HUURHUIZEN ZELF GESLOOPT

In een overspannen economie overstijgen de prijzen van aandelen en onroerend goed hun reële waarde. Door een 'irreële' waardevermeerdering worden koopwoningen voor grote groepen onbetaalbaar; in de randstedelijke gebieden is dat stadium inmiddels bereikt.
[Het laatste is waar, maar bij het eerste zet ik een vraagteken. Wat is dan de 'reële' waarde van een woning? Bij een overschot aan koopwoningen daalt de prijs, bij een tekort stijgt de prijs. M.i. bestaat de 'reële' waarde helemaal niet, tenzij je een nadere definitie verzint onder welke marktomstandigheden zo'n waarde dan wordt benaderd. Maar hoe het ook zij:
Feit is dat een koopwoning vooral in de Randstad voor startende huishoudens en voor eenverdieners onbetaalbaar is geworden.]

Wanneer zich bovendien in het volgende decennium een recessie gaat voordoen, zullen de financiële middelen zowel bij de overheid als bij de woonconsument afnemen.
[Je zou dan op het eerste gezicht verwachten dat de koopprijzen dalen, anderzijds: Waarom zou iemand die duur kocht voor minder verkopen, tenzij hij of zij in de problemen komt en moet verkopen? In tijden van recessie blijft iedereen m.i. zitten waar hij zit en wacht tot het over gaat.]
'Er zal een vlucht ontstaan naar goedkopere huurwoningen, die inmiddels zijn of dreigen te worden gesloopt', zo schreef ik op 2 november 1999 op Forum.
[Ik vermoed dat bij een recessie de mensen die dat willen zullen bestaan uit werkloos geworden kopers die duur kochten, starters en vooral uiteraard de jongeren, alleenstaanden met weinig geld, mensen die in een dure huurwoning in de problemen raken door bv. verlies van werk en de al aangekondigde bezuinigingsmaatregelen op de huursubsidie enz.]
Nog geen drie jaar later vloeien er krokodillentranen bij de verantwoordelijke directeuren en bestuurders van de woningcorporaties over een enorm te kort aan goede en betaalbare huurwoningen.

Intussen zullen door afname van de financiële middelen vele huiseigenaren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, waardoor er meer aanbod komt in de koopsector en meer vraag in de huursector. Met name onder de dertigers en veertigers zijn die financiële verplichtingen niet gering! Naast de starters zou ook vanuit deze categorie wel eens een forse stroom op gang kunnen komen naar de huursector.
[M.i. ligt er een vrij nauwe relatie tussen de werkloosheidscijfers en die terugstroom richting huurmarkt. M.a.w.: De diepte van een recessie is daarbij van belang. Als mensen tot noodverkoop moeten overgaan of dat de bank hun woning veilt wegens betalingsachterstanden op de hypotheek, blijven ze bovendien zitten met een forse rest-schuld.
Nationale Hypotheek Garantie hebben wil nl. niet zeggen dat dit garantstellingsfonds niet vervolgens dat geld probeert terug te halen bij de v.m. woningeigenaar.
In ernstige gevallen kunnen de mensen de rest van hun leven gaan afbetalen... Dat hun onderdak dan een goedkope huurwoning moet worden, zal duidelijk zijn.]

Juist nu er weer meer vraag is naar huurwoningen, is die sector de laatste tijd sterk ingekrompen ten gunste van de koopsector.
Portiek- en galerijwoningen, amper 25 jaar oud, moesten wijken voor koopwoningen in een rijtje.
Door samenvoeging, splitsing, optoppen en het toevoegen van woon- en buitenruimten (zoals grotere balkons) hadden de na-oorlogse wijken een enorme impuls kunnen krijgen tegen relatief weinig kosten, doch met behoud van betaalbare huurwoningen.
Gemeentebesturen en woningcorporaties wisten het beter.

En, nog steeds is er niets geleerd. Op 9 juli heeft de woningcorporatie Haag Wonen een overeenkomst gesloten met de gemeente Den Haag over de verkoop van de 17-jarige Zwarte Madonna met het voornemen om dit gebouw met 336 goede en betaalbare huurwoningen te slopen.
De voorwaarde bij de verkoop van de Zwarte Madonna is dat de gemeenteraad - waarin de coalitiepartijen een ruime meerderheid hebben - instemt met de koop.
Zonder slag of stoot heeft de woningcorporatie Haag Wonen zich gewonnen gegeven en haar taak verwaarloosd:
juist in een stad waar de woningnood - landelijk gezien - het grootst is.
Voor iedere redelijke etage- of galerijwoning die er in de Haagse regio vrij komt, melden zich vaak honderd gegadigden. Grondgebonden eengezinswoningen worden in de Haagse regio al niet meer aangeboden.
[Of men de Zwarte Madonna nu qua architectuur mooi of lelijk vindt: Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen en dat is: Hij staat er en je kunt deze woonruimte nog jarenlang benutten.]

Het meehuilen met de wolven in het bos van Aedes-directeur P. Boerenfijn en een aantal directeuren van woningcorporaties in de Volkskrant van 13 augustus maakt op mij geen indruk en kan maar beter achterwege blijven.
Jarenlang hebben zij het spel van slopen van huurwoningen en het ontwikkelen van rijtjeshuizen voor de koopsector meegespeeld.
En het Haagse gemeentebestuur en de ambtenaren die dit plannetje in en voor het Spuikwartier hebben 'bedacht', kan ik niet meer serieus nemen.

              Leo Q. Onderwater
De auteur is architekt


Einde ingezonden brief in de Volkskrant.
Commentaar tussen [].