De Socialistische Partij Afdeling Leeuwarden heeft een enquête gehouden onder de bewoners van de wijk De Stijl (v.m. De Meenthe) over met name de vraag of zij nu tegen of voor sloop zijn van hun woningen. Deze werd onlangs gepubliceerd onder de titel: 'Sloop van de Meenthe??? Geen Stijl!!!'
Hierover bij deze twee berichten. Het eerste bericht hierover komt uit het weekblad van de N.H.L., de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, van 14-6-2000:


ONDERZOEK SP: MEERDERHEID BEWONERS TEGEN SLOOP

'Studentenbeleid Leeuwarden gaat de verkeerde kant op'

Van de bewoners van de buurt de Stijl (beter bekend als de Meenthe) is 59 procent tegen de eventuele sloop van woningen in hun wijk, zo blijkt uit een enquête van de Socialistische Partij in Leeuwarden. Krap dertig procent van de ondervraagden is voor de sloop, en heeft als belangrijkste reden daarvoor de slecht onderhouden huizen. De SP verwacht daarom dat het percentage tegenstanders van de sloop zal stijgen als de huurwoningen opgeknapt worden.

Binnen enkele jaren zullen er in Leeuwarden, in het kader van de stedelijke vernieuwing, veel woningen gesloopt worden. In plaats van de redelijk betaalbare huurwoningen komen er koopwoningen te staan als de plannen doorgaan. Op eigen initiatief heeft de SP in Leeuwarden een enquête gehouden onder de bewoners van de Meenthe.
SP-fractievoorzitter in de Leeuwarder gemeenteraad Ronald Boorsma: 'Tot nu toe laat de inspraak te wensen over en wij vinden dat de bewoners veel nauwer bij de plannen betrokken moeten worden. Daarom zijn we zelf de wijk in gegaan. De bedoeling is dat de bewoners van deze wijk zich organiseren, net als in de Vegelinbuurt. Het is nog niet te laat om in verzet te komen, want het gaat alleen nog maar om plannen van het gemeentelijke project Stedelijke Vernieuwing.'
[De 'circuits' melden dat de maquette die in het stadskantoor stond maar intussen al weer uit de hal is verdwenen om onbekende redenen, door wethouder Bilker 'slechts een maquette' is genoemd, terwijl hij tevens zou hebben gesteld dat de geplande westelijke nog te graven tak van de Dokkumer Ee wel erg duur gaat worden...
Het was nl. de bedoeling dat zo het grondgebied van de Meenthe plus het Havankpark op een eiland zouden komen te liggen; het z.g. 'Ee-eiland'.
Bovendien schijnen de bewoners van het Havankpark al een vereniging te hebben opgericht die wil procederen tegen de geplande uitbreiding westwaarts van het Havankpark. Daarvoor zou een stuk van het 'leeuwarder bos' moeten wijken. Zij zijn hier kwaad over: Hen was voorgespiegeld dat ze aan de rand van het bos zouden wonen. Mooi niet dus. Dat wordt advocatenwerk en al eerder was intern in B&W gezegd dat dit in feite ook onbehoorlijk bestuur was waarbij bij een procedure hiertegen de bewoners niet kansloos zouden zijn.]

De uitslag van de enquête is bekend bij de gemeentelijke projectgroep.
Zelf heeft de gemeente geen enquête gehouden onder de bewoners. Henny Löwik van het project: 'We kunnen op sommige punten uit de enquête lering trekken en verschillende punten zullen we goed nakijken. Het percentage dat tegen de sloop is viel nog mee, want het is logisch dat men niet staat te jubelen wanneer de woning gesloopt wordt. In de enquête komen met name bewoners uit de laagbouw aan het woord. In de hoogbouw is de onverschilligheidsfactor echter hoger, omdat men daar slechts voor een paar jaar woont.'
[Van de 165 laagbouwwoningen vulden 122 huishoudens het enquêteformulier in; van de 130 flatwoningen vulden 32 huishoudens het formulier in. Overigens viel het me op dat beide enquêteformulieren op 1 punt verschilden: Bij de laagbouw werd bij vraag 6 gesteld: "U krijgt bij sloop van uw huis ¦8.500,- verhuiskostenvergoeding. Denkt u dat dat genoeg is om al uw verhuiskosten te dekken?" 48% zei 'ja', 52% zei 'nee' en 22% wist het niet. Bij de enquête in de flats ontbrak deze vraag. Zij hebben echter ook recht op verhuis- en herinrichtingskosten, n.l.: Huurders van de kleine 3-kamer splitlevel: ¦4.500,- ; huurders van de grote 5-kamer splitlevel ¦6.500,- en huurders van een kamer (veelal studenten die in feite dan 'onzelfstandige woonruimte' huren) ¦2.000,-
Overigens zijn wij het oneens met deze verschillen; m.n. als het om zelfstandige woonruimte gaat. Wij vinden dat 'indirecte discriminatie' op leefvorm cq. huishoudensvorm op basis van de 3e EEG-richtlijn. Het SP-voorstel zoals indertijd gedaan om alle huishoudens in elk geval in zelfstandige woonruimte ¦8.000,- te geven op basis van een NIBUD-onderzoek m.b.t. verhuis- en herinrichtingskosten had toen ook onze voorkeur.
De enquête stelt overigens dat qua uitslag de geretourneerde formulieren uit de hoogbouw hetzelfde beeld laten zien als de uitslagresultaten vanuit de laagbouw. M.a.w.: Ook hier is de meerderheid van de respondenten tegen sloop.
Resultaten laagbouw: Voor de sloopplannen was 29,51%; tegen de sloopplannen was 59,2% en geen mening hadden 11,47% van de bewoners.
Veel mensen die voor de sloop waren vonden dat overigens 'omdat de huizen er slecht uitzien'.
Overigens kan 'onverschilligheid' om een enquête in te vullen m.i. nooit een reden voor sloop zijn. Dat is zoiets als: 'U bent niet 'betrokken' genoeg bij uw buurt. Daarom moet de boel maar plat. Ook al zouden beide flatblokken nu geheel leeg staan, dan nog zou je m.i. vanuit volkshuisvestingsoverwegingen discussie moeten voeren over de vraag: Hier staat voor zoveel geld. Kunnen we hier nog iets mee?
Moeten we drastisch verbouwen, moeten we verkopen, moeten we zus of zo?
Pas als er geen oplossingen meer zijn qua vormen van hergebruik, kan er gesloopt worden. Dit besluitvormingstraject volgen betekent minder kapitaalvernietiging en minder belasting van het milieu. Dit is al sinds de verbouw van de Prins Frederikkazerne in 1982 een vaste 'beleidslijn' van het P.E.L.]

Ronald Boorsma is er van overtuigd dat de hoogbouw hetzelfde beeld als de laagbouw geeft: 'In de flats wonen veel studenten, die daar betaalbaar wonen en bovendien zitten ze dichtbij de hogescholen.
Leeuwarden maakt wel sier als HBO-stad, maar op deze manier gaat het studentenbeleid de verkeerde kant op.

[Bovendien gaat het ook om de sloopplannen in Lekkumerend-West waar op termijn alle of bijna alle split-level flats gesloopt worden, te beginnen in de Jan Evenhuisstraat en de Mariniersespel. En dat terwijl juist deze woningplattegrond zich erg goed leent voor verhuur door de corporaties aan meerdere studenten per flat. Als dat onverkort doorgaat komt het er straks op neer dat zowat alle studenten weer op particuliere kamers moeten wonen, waardoor de huisjesmelkerij toeneemt.]
Al met al kost de sloop handenvol geld, beter is het om de woningen in de Meenthe op te knappen.'

Marijke Brouwer
Einde eerste bericht. Commentaar tussen [].


Het tweede bericht hierover komt uit de Leeuwarder Courant van 13-6-2000:


'CORPORATIE VERZWIJGT SLOOPPLAN IN MEENTHE'

LEEUWARDEN - De Socialistische Partij (SP) beschuldigt woningcorporatie BWL ervan, nieuwe huurders in de Meenthe niet op de hoogte te stellen van de sloopplannen in deze Leeuwarder wijk. "Een grove tekortkoming", meent de partij. Directeur Henk Deinum van BWL verwijst het verhaal naar het rijk der fabelen.
[De SP-enquête stelt dat het merendeel van de mensen die niet op de hoogte waren van de plannen bestaat uit allochtonen. Maar uiteraard ontkent BWL alles. Maar waarom zouden mensen hier om liegen? Een greep uit de losse opmerkingen van bewoners die ook genoteerd werden in het onderzoek: "Ik weet niet eens dat er sloopplannen zijn, ik woon hier net, ze hebben niets verteld bij BWL." "BWL laat de bewoners in het ongewisse. Schandalig!"
Citaat uit een brief: "Ik ben per 1 februari jl. hier naartoe verhuisd na een rottige periode. Nu ben ik helemaal gesetteld + veel geld uitgegeven zonder dat ik wist (van BWL) dat er gesloopt gaat worden. Dat vind ik dus echt HEEL ERG VERROT (erg oneerlijk)."]

BWL maakte dit voorjaar bekend de Meenthe te willen slopen. Dit deel van Bilgaard maakt in de toekomst mogelijk deel uit van een schiereiland met dure koopwoningen. De SP presenteerde vorige week een onderzoek naar de kennis en opinie die bewoners van de Meenthe hebben over de sloopplannen.

Van hen blijkt ruim 60 procent tegen sloop. De mensen die daarentegen voor afbraak van de huizen zijn, noemen als reden de slechte onderhoudsstaat. Ruim de helft van de slooptegenstanders is ervan overtuigd dat de vergoeding te laag is om een verhuizing rendabel te maken.

Ruim 8 procent van de geïnterviewde bewoners zegt nog nooit gehoord te hebben van de sloopplannen. Volgens Deinum is dit onmogelijk: "We vertellen alle nieuwe huurders bij het tekenen van het huurcontract dat hun huis afgebroken wordt. Verder is iedereen ook geïnformeerd met brieven." De verhuiskostenvergoeding is volgens Deinum alleszins redelijk.
[Opnieuw: Waarom zouden mensen hier om liegen? Wat is hun belang daar dan bij? Ik zou het niet weten.
Uit de enquête kwam, dat de meeste mensen die nog van niks wisten, allochtonen waren. Ook al zou bij het tekenen van het huurcontract iets zijn gezegd, de vraag blijft dan toch of zij gezien de beheersing van de Nederlandse taal door diversen van hen, dit wel hebben begrepen. Dit geldt ook voor diegenen van hen die hier al woonden en een brief hebben gekregen.
Tegelijk in meer talen een briefje geven bij het afsluiten van het huurkontrakt en de brief voor de zittende huurders ook meertalig maken, had beter geweest. Het beste had m.i. geweest: Bij het sluiten van de huurovereenkomst een (meertalige) verklaring laten tekenen waar in stond, dat men zich bewust was van het feit dat er sloopplannen bestonden voor de gehuurde woning.]

De SP vraagt extra aandacht voor buitenlanders, die de plannen niet altijd blijken te snappen. Deinum: "We hopen eind dit jaar duidelijk te weten wanneer de woningen gesloopt worden. Daarna gaan we de allochtonen tijdens aparte bijeenkomsten in hun eigen taal nog eens voorlichten."

Eind dit jaar weet Deinum ook meer over de zevenhoogflat in De Kei. Die wordt mogelijk ook gesloopt. Zolang hierover onzekerheid bestaat, wordt de flat niet gerenoveerd. Deinum verwacht dat de sloop van de Meenthe niet voor 2002 zal beginnen.
[Wat betreft die zevenhoogflat heeft BWL er nog niet veel lijn in: Informeel is bekend, dat ook wel verkoop is overwogen aan de huurders en dat BWL het indertijd 'idioot' vond van WBC Volkshuisvesting om de 2 zevenhoogflats aan Hooidollen en Jokse te slopen. Deze sloop is dan net zo idioot. Een opknapbeurt plus verkoop onder voorwaarden aan de zittende huurders en anderen zou mijn voorkeur hebben, zolang de woningen maar niet in handen kunnen vallen van particuliere verhuurders. Deinum stelt zich overigens op alsof de flat niet van BWL is: Hoezo, onzekerheid over sloop? Wie is hier nu eigenlijk de eigenaar? BWL of de gemeente Leeuwarden, cq. wethouder Bilker?!
Het is steeds dezelfde houding bij alle sloop-scenario's; alsof niemand uiteindelijk verantwoordelijk is voor de onpopulaire beslissing. Sloop als natuurverschijnsel lijkt het wel...]

Einde tweede bericht. Commentaar tussen [].