COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ADVISEERT B EN W:
BEZWAARSCHRIFT PEL TEGEN SPLITSINGSVERGUNNING RODE DORP NIET-ONTVANKELIJK


Enige relevante links: Reactie PEL op verweerschrift gemeente. (4/6/2002)
en: "PEL: 'In Rode Dorp bedrieglijke verkoop'
(LC 17/6/2002)


Zoals bekend zal zijn uit eerdere berichten had het PEL op 26/3/2002 een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente afgegeven splitsingsvergunning. Door op de website met behulp van het zoekmachientje te zoeken op "Rode Dorp" kan alles daarover teruggevonden worden.
Wij hadden en hebben diverse bezwaren tegen het als 'appartementsrecht' verkopen van de woningen in het Rode Dorp. In feite moet geconstateerd worden dat ook deze kwestie, hoewel inhoudelijk totaal anders, overeenkomsten vertoont met de kwestie van de 'noodhokken' aan de Rengerslaan:
Omdat 'de politiek' niets oppakt, grijpt men noodgedwongen naar juridische middelen. Zo was het hier ook:
Ooit zegde wethouder Bilker een nota toe over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de verkoop van huurwoningen van met name de woningcorporaties. Hoe ziet de gemeente daar tegenaan, welk beleid staat men voor, welke randvoorwaarden wil de gemeente stellen, wanneer wel en wanneeer niet verkopen enz. Natuurlijk was deze toezegging een van de vele loze beloften van de inmiddels vertrokken wethouder Bilker. Zo ontwikkelde zich het Patrimonium-plan plus hun randvoorwaarden t.a.v. verkoop van het Rode Dorp zich praktisch in het luchtledige. En de Commissie Stadsontwikkeling? Die zweeg en vond het allemaal wel best.
Simpel gezegd: 'de politiek' was niet te porren voor discussie over de vraag of verkoop van laagbouwwoningen in de vorm van appartementsrechten een briljante zet was van Patrimonium of juist niet.
Hierop restte ons geen andere weg dan het indienen van z.g. 'bedenkingen' tegen het voornemen van B en W Patrimonium een splitsingsvergunning te geven en het indienen van een bezwaarschrift toen de splitsingsvergunning eenmaal was afgegeven.
De Commissie voor de Bezwaarschriften heeft op 20/8/2002 advies uitgebracht aan B en W:

COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN ADVISEERT B EN W:
BEZWAARSCHRIFT PEL NIET ONTVANKELIJK

EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 26/8/2002

De Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften heeft B en W geadviseerd om het bezwaarschrift van de Vereniging P.E.L. tegen de afgegeven splitsingsvergunning niet-ontvankelijk te verklaren. Hiermee kan voorbij worden gegaan aan de inhoud van de ingebrachte bezwaren.

De gemeente had gesteld dat de Huisvestingswet in dit geval aangeeft wie een bezwaarschrift mag indienen of anders gezegd: Wie is belanghebbend.
Op dit ene punt verliest de gemeente de zaak.
De Commissie stelt namelijk letterlijk:

"In het voortraject om te komen tot een splitsingsvergunning geeft de Huisvestingswet inderdaad expliciet aan wie belanghebbende is en aldus zienswijzen of bedenkingen mag indienen. Hoewel de commissie van mening is dat de vereniging PEL in dit voortraject geen belanghebbende was, is dit voor de beoordeling van het bezwaarschrift niet relevant."

Hier geldt dus de Huisvestingswet artikel 37 als 'lex specialis' boven de Algemene Wet Bestuursrecht. De Commissie vervolgt echter met:

"Wie een bezwaarschrift tegen een splitsingsvergunning mag indienen en waaraan dat bezwaarschrift moet voldoen is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De Huisvestingswet geeft hier geen speciale regeling voor."

Conclusie: Voor het bezwaarschrift gold dus gewoon de Awb, precies zoals wij hadden gesteld. De Commissie is dus van mening dat m.b.t. een bezwaarschrift tegen een afgegeven splitsingsvergunning, het PEL volkomen gerechtigd was bezwaar te maken. Helaas is dit het enige puntje waarop wij gelijk krijgen. De Commissie schrijft verder in hun advies aan B en W:

"Of de vereniging PEL belanghebbende is bij het genomen besluit moet beoordeeld worden op grond van artikel 1:2 Awb. In lid 3 van dit artikel staat:
Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen."

Dit Awb-artikel is de ingang voor rechtspersonen om naast natuurlijke personen ook het recht te hebben om ergens een bezwaarschrift tegen in te dienen.
De Commissie vervolgt met:

"De in de statuten van de vereniging PEL geformuleerde doelstelling is te algemeen en wijkt te veel af van het onderwerp van het genomen besluit om in dit geval aan te kunnen nemen dat zij belanghebbende zijn.
Ook de feitelijke werkzaamheden binnen de doelstelling maken de vereniging PEL geen belanghebbende in deze zaak."

Ten aanzien van onze uit 1980 daterende statuten, die wij wegens geldgebrek nimmer formeel via een notaris lieten wijzigen, aanpassen en verbreden, is de Commissie nog te volgen. Maar ten aanzien van de zinsnede "de feitelijke werkzaamheden BINNEN DE DOELSTELLINGEN" is sprake van een onjuiste uitleg van bovengenoemd Awb-artikel.
Het Awb-artikel spreekt namelijk helemaal niet over 'feitelijke werkzaamheden binnen de doelstellingen" maar over 'hun feitelijke werkzaamheden'. Dat is heel wat anders. Een beeldend voorbeeld:

We stellen de reikwijdte van de doelstellingen voor door een hek rond een weiland. Daarbinnen lopen schapen. Elk schaap symboliseert een activiteit van de vereniging die feitelijk wordt uitgevoerd. Maar al sinds jaar en dag lopen er ook schapen buiten het hek. Ook deze schapen symboliseren feitelijke werkzaamheden, die echter buiten de formele statutaire doelstellingen vallen. De Awb ziet beide groepen schapen lopen en zegt dat je naar alle schapen moet kijken, de Commissie doet of de schapen buiten het hek niet bestaan en wenst alleen de schapen binnen het hek te zien. Daarmee gaat zij voorbij aan het gehouden betoog dat al sinds jaren onze feitelijke werkzaamheden breder zijn dan onze doelstellingen. De Commissie heeft het nodig zo te redeneren omdat dit anders een ontsnappingsmogelijkheid was geweest naar:
Wel ontvankelijk...
En daarmee was de inhoudelijke kant van de bezwaren in beeld gekomen en dat was niet de bedoeling...
Op deze wijze kon ook rustig het puntje m.b.t. de Huisvestingswet en het recht om bezwaar te maken aan ons gegeven worden:
Het deed er toch niet toe en het staat goed; het geeft de schijn van zorgvuldigheid en objectiviteit.

De Commissie besluit haar korte betoog met: "Nu de vereniging PEL geen belanghebbende in de zin van de Awb is bij de splitsingsvergunning, wordt niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de bezwaren."

Kortom: Het advies van de Commissie aan B en W is dan ook om het bezwaarschrift van het PEL niet-ontvankelijk te verklaren.

Tenslotte: Juist om dit soort ellende heeft de ledenvergadering van het PEL op 11 juni jl. besloten geld bijelkaar te schrapen voor een statutenwijziging. Concept-statuten om te presenteren op een ledenvergadering liggen al enige jaren klaar. Persoonlijk lijkt het mij zinvol om voordat het concept aan de leden wordt voorgelegd, een notaris of advocaat het concept te laten nazien op met name de doelstellingen, om in de toekomst te bereiken dat we op de statuten niet meer niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard in bezwaarprocedures.

Wat betreft het Rode Dorp: Patrimonium kan beginnen om daar de laagbouw als 'flats' te gaan verkopen voor wie er in trapt. Als we uitgaan van enig gezond verstand bij de meeste huurders daar en ook eens kijken naar de teruglopende economie, denk ik dat Patrimonium er vooralsnog niet in zal slagen op deze constructie veel huisjes te verkopen.
Zoals de woningkrapte op de sociale huurmarkt nu is, is dat maar beter ook.


secretariaat Ver. P.E.L.