HUURSUBSIDIE CHAOS BESPROKEN IN VASTE TWEEDE KAMER COMMISSIE VOLKSHUISVESTING


a. PvdA: meer huurders in de knel
(Uit de Volkskrant van wo. 14/8/2002)
b. Kamer: Ook voorschotten oude huurders
(Uit de Leeuwarder Courant van za. 17/8/2002)

In ons eerdere bericht:
"VROM geeft huursubsidie aanvragers de schuld van chaos" hadden we o.a. gemeld dat de SP Kamervragen aan de minister had gesteld en dat de PvdA een Kamerdebat wenste.
Inmiddels is de huursubsidie chaos besproken in de Vaste Tweede Kamer Commissie voor de Volkshuisvesting, maar een Kamerdebat is er nog niet geweest. Daarvoor moet de Kamer terug worden geroepen van zomerreces, wat duurt tot begin september. Of dat na het debat in de Kamercommissie nu wel of niet nog gebeurt, is mij op dit moment nog niet duidelijk. Over de stand van zaken hieronder twee berichten. Allereerst een bericht uit de Volkskrant van wo. 14/8/2002 in de aanloop tot de extra vergadering van de Vaste Tweede Kamer Commissie over de huursubsidie problemen:

PVDA: MEER HUURDERS IN DE KNEL

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De problemen bij het uitbetalen van huursubsidie treffen veel meer mensen daan de 143 duizend die VVD-minister Henk Kamp van Volkshuisvesting een voorschot wil geven. Volgens PvdA-Kamerlid Duivesteijn gaat het om duizenden gedupeerden extra die eerder wel huursubsidie kregen, maar nu niets meer zullen ontvangen.

Duivesteijn wil voor morgenavond opheldering van Kamp. Aan de hand van diens antwoord moet de vaste Kamercommissie voor VROM vrijdag beoordelen of zij een spoeddebat met Kamp wil houden, vindt hij.

De VVD-minister berichtte de Kamer vorige week dat het recht van drieduizend huurders op subsidie niet kan worden beoordeeld omdat de aanvraaggegevens niet volledig zijn. Ook de 140 duizend nieuwe aanvragen - 100 duizend meer dan verwacht - kunnen niet op tijd worden behandeld.

Omdat huurders wellicht ten onrechte van subsidie verstoken zouden blijven, zegde Kamp voor deze groepen een voorschot toe in de maanden augustus en september. De bedragen zullen later worden verrekend met de definitieve subsidie of worden teruggevorderd.

Duivesteijn is met die toezegging niet tevreden.
Volgens hem is van een groep van 13 duizend huurders die eerder subsidie ontvingen, zogeheten 'continuanten', de subsidie geblokkeerd omdat de gemeentelijke gegevens niet stroken met de bij het ministerie bekend staande gegevens.
[Tot en met de vorige huursubsidie ronde moest men zelf de gegevens nog aanleveren, nu moeten gemeenten, woningcorporaties, het Bevolkingsregister en de belastingdienst de gegevens aanleveren. Als je bv. als huurder een kamer verhuurt en verhuurde, geef je dat op op het huursubsidieformulier en dat kost je dan een stukje van je huursubsidie. Niks aan de hand, volkomen legaal dus. Maar toch gaat dit fout, want ook de kamerhuurder staat bv. op dit adres ingeschreven. Het Bevolkingsregister 'ziet' simpelweg 2 personen op 1 adres en VROM concludeert simpelweg:
Dat is een medebewoner en vraagt ook die inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en gooit vervolgens beide inkomens bij elkaar. Resultaat vaak:
Teveel inkomsten om bij de gegeven huur nog huursubsidie te krijgen. Dan moet je zelf weer in aktie komen en het huurcontract naar VROM sturen...
In feite is dit een soort 'piep-systeem' waarbij VROM op voorhand maar wat aanneemt, tenzij je zelf weer tegenbewijs levert.
In het z.g. Huursubsidiebericht van VROM staat over 'onderhuur' o.a. vermeld:
"Als er geen onderhuurcontract bestaat moet een onderhuurder als medebewoner worden beschouwd".
M.a.w.: In tegenstelling tot het Burgerlijk Wetboek wordt een mondelinge overeenkomst, die m.i. wel degelijk rechtsgeldig is, niet erkend.
Er zijn vele scenario's mogelijk waarbij er verschil kan ontstaan tussen je eigen gegevens en de door derden aangeleverde gegevens. Wat dat betreft was het oude systeem beter: Je levert zelf de vereiste gegevens aan.
Omdat je op voorhand ook niet weet wat de computers van die derden richting VROM eruit gooien, is het een soort systeem geworden waarbij je zelf als huurder geen greep meer hebt op je eigen gegevens...
Anderen menen het soms beter te weten dan jezelf. Waarom: Simpelweg omdat ze jouw als huurder zelf niet vertrouwen, zelfs je aangeleverde bewijzen niet...
Zo komt dit tenminste over. Elke huursubsidieontvanger, elke bijstandsontvanger, elke WAO-er enz. is in principe een fraudeur, is in feite de overheidsopvatting. Je zou bijna zeggen met al die schandalen waar de overheid zelf bij is betrokken: Een paranoïde projectie van hun eigen structuur..]

Als zij opheldering willen via de informatielijn, lukt dat niet omdat die lijn overbelast is.
[Sterker nog, op een gegeven moment had VROM er gewoon een bandje op gezet, zodat je helemaal nooit werd doorverbonden... En de woningcorporaties maar naar VROM verwijzen...]
Duivesteijn vindt dat deze groep ook een voorschot moet krijgen tot duidelijk is welke gegevens de juiste zijn. De PvdA'er wijst op een subsidieverzoek van een huurster uit Zoetermeer wier subsidieverzoek werd afgewezen omdat de gemeente verkeerde gegevens naar VROM stuurde.
[Ook dat is een argument om slechts vanuit 1 punt, nl. vanaf de huurder zelf, gegevens aan te laten leveren. Worden uit bv. 3 externe bronnen gegevens aangeleverd, dan kan dat op drie plaatsen fout gaan in die zin dat onjuiste gegevens worden aangeleverd.]

Duivesteijn wil ook weten of 35 duizend beschikkingen waarin de aanvraag wordt geweigerd, opvallend veel is. Hij heeft bovendien gegevens dat 20 duizend huishoudens die eerder subsidie ontvingen, onvoldoende werden geïnformeerd omdat de particuliere verhuurder wellicht geen gegevens over de huur naar het departement heeft verstuurd.
[Als de verhuurder laks is en niet zorgt dat de huurgegevens op het aanvraagformulier worden ingevuld, moet men een kopie meesturen van de brief die men van de verhuurder heeft gekregen, waarin staat wat de huurprijs per 1 juli 2002 is. Dat stelt de toelichting bij het z.g. "Wijzigingsformulier" van VROM bij het kopje "Verklaring Huur".]

Het departement wilde gisteren niet reageren op de nieuwe gegevens. De vereniging van woningbouwcorporaties Aedes kwalificeerde de problemen onlangs als kinderziektes van het nieuwe systeem. Vanaf 1 juli kunnen huurders kiezen of zij de subsidie via het ministerie ontvangen of via de verhuurder laten verrekenen.
[Goh... Alsof het t.m. vorig jaar niet zo was, dat je kon kiezen tussen:
Huursubsidie rechtstreeks van VROM krijgen, huursubsidie door VROM aan verhuurder laten betalen, de z.g. huurmatiging dus, of de huursubsidie aan de gemeente laten betalen, waarbij de gemeente huurmatiging gaf door je maandelijks een voorschot te betalen. Deze laatste mogelijkheid was weinig bekend, maar je kon hiermee toch, ook als je huurde bij een kleine particuliere verhuurder die niet mee mocht/kon doen aan het systeem van huurmatiging, huurmatiging krijgen.
Het probleem bij rechtstreeks uitbetalen via VROM was indertijd namelijk, dat VROM niet maandelijks rechtstreeks uitbetaalde, maar in gedeelten, waarbij je maanden op geld moest wachten. En al die maanden de volle huur betalen, redde je vaak niet. VROM hoort nu wel maaandelijks rechtstreeks te betalen als je voor die betalingswijze koos, maar dat gaat dus nog niet goed...]

Het departement beoordeelt de aanvraag, corporaties en gemeenten komen er niet meer aan te pas.

Duivesteijn vindt dat Kamp met het toekennen van voorschotten erkent dat de centralisatie van de behandeling van de aanvragen voor huursubsidie op een chaos is uitgelopen.
[Juist! Hier scoort Duivesteijn m.i. een punt.]
Omdat hij dat erkent, zou Kamp volgens hem hogere voorschotten dan het gemiddelde subsidiebedrag moeten uitkeren.
'Nu worden opnieuw veel huurders gedupeerd die van hogere bedragen afhankelijk zijn', aldus Duivesteijn.


Einde VK-bericht. Commentaar tussen [].

Op vrijdag 16/8/2002 was de extra vergadering van de vaste Tweede Kamercommissie van VROM over de huursubsidie chaos. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 17/8/2002:

KAMER: OOK VOORSCHOTTEN OUDE HUURDERS

DEN HAAG (ANP) - Minister Henk Kamp (Volkshuisvesting) moet ook een voorschot op de huursubsidie geven aan huishoudens die nog niet hebben gereageerd op een herinnering van het ministerie. Doet hij dit niet, dan moet de Tweede Kamer van reces terugkomen, vindt een meerderheid van diezelfde Kamer.

Het gaat om ruim 42.000 huishoudens waarvan nog niet alle juiste gegevens binnen zijn bij het ministerie. Zij hebben de aanvraagformulieren niet juist ingevuld of hun gegevens kloppen niet met die van de Belastingdienst en het bevolkingsregister.

Kamp wilde gisteren niet meteen de voorschotten toezeggen. Hij wil eerst laten onderzoeken of dit wel nodig is en of hij dat wel mag.
[Typisch VVD-reactie: Traineren, vertragen, zieken, tegenwerken. Hoezo, onderzoeken? Gaat VROM iedereen nu bellen en vragen of ze krap bij kas zitten?! En hoezo 'of hij dat wel mag'? Wie is er nu eigenlijk minister?
En waarom zou dat niet mogen? Er is vast wel een of andere 'hardheidsclausule' in de regelgeving waar dat onder geschoven kan worden. Je zou bijna denken dat de nieuwe procedure meteen ook mooi dient om mensen met huursubsidie te lozen:
Wie niet vasthoudend is na een afwijzende beschikking en denkt "Het zal wel zo wezen" krijgt mooi geen IHS meer. Ik zou de mensen niet graag de kost geven die alles voor zoete koek slikken wat de overheid; 'het gezag' aan hen stuurt. Wat dat betreft lijden vooral ouderen nog steeds aan schijterige autoriteitenvrees en veel jongeren aan verregaande apathie. "Ikke niet weten, ikke nergens iets van snappen" en "ze zullen het wel weten" is een houding waarbij voor eigen rechten slecht wordt opgekomen.]

Een meerderheid onder leiding van PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn wil daar niet op wachten en de Kamer terugroepen van reces om erover te stemmen.

Het ministerie kampt sinds begin deze zomer met problemen bij de verwerking van alle aanvragen voor de huursubsidie. Eerder stelde Kamp al voorschotten beschikbaar voor huurders van wie de aanvragen buiten hun schuld te laat bij het ministerie binnenkwamen en nieuwe huurders. Van deze laatste groep kwamen veel meer aanvragen binnen dan het ministerie had verwacht, waardoor vertraging optrad.
[Nee, ook door verkeerd aangeleverde gegevens door derden, niet aangeleverde gegevens door m.n. particuliere verhuurders - de huurders mogen op het aanvraagformulier die gegevens niet zelf invullen - door verschillen tussen huurdersopgave en GBA, door plotseling ontbrekende gegevens van mensen die de vorige ronde ook al huursubsidie hadden enz.]

"Een puinhoop", "een zooitje" en "geklungel" zijn enkele kwalificaties die de Kamer gaf aan het nieuwe systeem van beoordeling en uitbetaling van de huursubsidies. Het ministerie heeft deze taken naar zich toe getrokken om geld te besparen en de behandeling van de aanvragen sneller te laten verlopen.
[Maar deze doelen worden op deze manier uiteraard niet gehaald...]

Duivesteijn en zijn GroenLinks-collega Ineke van Gent namen het vooral de vroegere staatssecretaris van volkshuisvesting Johan Remkes kwalijk dat die tot op het laatste moment heeft gezegd dat de hele operatie volgens plan verliep.
[En dat is nog wel een partijgenoot van Kamp. Kamp kan dus niet het vorige kabinet of een andere v.m. regeringspartij de schuld geven...]
"Hij heeft ons met een kluitje in het riet gestuurd", aldus Duivesteijn.
Kamp wil begin volgende week uitsluitsel geven over de voorschotten.
[Dat is dus deze week op het moment van het verzendklaar maken van dit bericht.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].