REGERING WIL BEZUINIGEN OP HUURSUBSIDIE


N.a.v. gedeelte van artikel in Volkskrant van wo. 14/8/2002.


In de Volkskrant van woensdag 14/8/2002 stond een groot artikel, ingestuurd door John van Nimwegen, directeur van de woningcorporatie WOONopMAAT in Heemskerk/Beverwijk.
Het is een groot artikel onder de kop: "Huisvestingsbeleid frustreert integratie", maar een van de zaken die aan de orde komt is o.a. een stukje uit het Regeerakkoord.
De conclusie die m.i. daaruit redelijk zeker getrokken kan worden is:

REGERING WIL BEZUINIGEN OP HUURSUBSIDIE

De regering zal m.i. op Prinsjesdag o.a. aankondigen, dat er op de huursubsidie zal worden bezuinigd. Zij zal dit zo niet verkopen, maar aankondigen dat e.e.a. een stelselwijziging is.

Een citaat uit het Volkskrant artikel van woensdag 14/8/2002:

"Onder het hoofdstuk sociaal-economisch beleid, aanpak van de armoedeval, presenteert het kabinet zijn voornemens voor de huursubsidie. Letterlijk staat er:

'een hervorming van de individuele huursubsidie waarbij, naar analogie van de nieuwe zorgtoeslag, meer aansluiting wordt gevonden bij de genormeerde huur in plaats van de feitelijke huur'.

Van belang is uiteraard het uitgangspunt van de genormeerde huur.
Tot nu toe krijgt de huurder een subsidie die afhankelijk is van de hoogte van zijn inkomen en de feitelijk betaalde huur. Hoe hoger de huur, hoe hoger de subsidie bij een gelijk inkomen.
Wel is het zo dat boven een bepaalde grens (circa 310 euro) niet meer de volledige huur wordt gesubsidieerd, maar 75 procent. In vaktermen heet dit de 'kwaliteitskorting'.
Komt de huur boven de aftoppingsgrens (440 euro) dan wordt het meerdere niet meer gesubsidieerd. Vrije-sector huren (boven 565 euro) komen niet voor subsidie in aanmerking.

BLIJKBAAR WIL HET KABINET DE RELATIE TUSSEN DE FEITELIJK TE BETALEN HUUR EN DE HOOGTE VAN DE SUBSIDIE VERBREKEN, OF IN IEDER GEVAL STERK VERMINDEREN.
Deze maatregel zal een beperkend effect hebben op de 'woonconsumptie' van de huishoudens met lagere inkomens.
Zittende huurders zullen worden gevrijwaard van de nieuwe systematiek.
Starters op de woningmarkt en verhuizende huishoudens met een laag inkomen zullen in hun woonkeuzen beperkt worden tot de goedkoopste woningen.
De mate waarin zal afhangen van het niveau waarop het kabinet de 'norm' legt." Einde citaat.

Commentaar: De huursubsidie wordt dus gewijzigd in iets wat lijkt op het 'woonbonnen' of 'voucher' systeem zoals men dat kent in de Verenigde Staten. Het was indertijd Hugo Priemus van de TH-Delft, die dat systeem na zijn reisje naar de USA aanbeval aan v.m. staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. Deze begon vervolgens een experiment hiermee in Enschede, maar de toenmalige Tweede Kamer zag in meerderheid het idee niet zitten en had door, dat het gewoon een verkapte bezuiniging was. Daarna werd het stil rond de 'vouchers', totnu toe dan.

De smoes waarmee de bezuiniging straks wordt verkocht, heet:
'Bestrijding armoedeval'. De armoedeval ontstaat als iemand vanuit een minimumuitkering betaald werk vindt:
Allerlei kwijtscheldingen krijgt hij/zij dan niet meer en de huursubsidie gaat ook achteruit. De armoedeval ontstaat deels omdat de huursubsidie daalt bij een stijgend inkomen. Wij hadden indertijd (23/5/2000) zelf een voorstel op hoofdlijnen gemaakt langs welke weg de armoedeval weliswaar niet helemaal, maar wel deels kon worden opgelost.
Voor wat betreft de huursubsidie waren we uitgegaan van een geleidelijker afbouw van de huursubsidie bij een stijgend inkomen, zodat de achteruitgang van de huursubsidie dan minder hard zou aankomen.
Maar we hadden vastgehouden aan het m.i. juiste uitgangspunt dat de huursubsidie wordt bepaald door de relatie tussen huurhoogte en inkomen.
Het is juist dat principe wat de regering nu wil loslaten.
Op zo'n manier kunnen we ook armoedevallen bestrijden, sterker nog, wij kunnen het dan nog beter: Schaf gewoon de bijstand af en werkaanvaarding betekent 100 procent inkomensstijging zonder armoedevallen...

De regering wil voortaan huursubsidie geven op basis van een 'genormeerde huur'. Dit zal waarschijnlijk gaan om: Bij zoveel inkomsten hoort een huur van zoveel en niet meer. Huur je duurder, dan wordt die hogere huur genegeerd:
Die betaal je zelf maar, voortaan wordt de hoogte van de huursubsidie bepaald door de relatie 'genormeerde huur' en inkomsten. Vind je een goedkopere woning, dan blijft de genormeerde huur hetzelfde en krijg je huursubsidie op basis van een fictieve huur die hoger is dan in werkelijkheid. Dit is althans zo in de USA. Dat laatste klinkt leuk en past precies in het 'vrije markt' denken: De woningzoekende loopt zich de benen onder z'n gat vandaan om die ene goedkope woning te vinden.
Uiteraard zal hij die bijna nooit vinden, zo zal 'de normhuur' wel in het systeem neergezet worden qua hoogte. De schrijver van het artikel heeft dat ook door, want hij stelt dat starters en doorstromers in hun woonkeuzen beperkt zullen worden tot de goedkoopste woningen en dat de mate waarin dat het geval zal zijn, af zal hangen van het niveau waarop het kabinet de 'norm' legt.

M.i. zal het wel uitdraaien op meerdere 'normhuren' gerelateerd aan huishoudtype en leeftijd, waarbij de gezinnen relatief wel het beste af zullen zijn en alleenstaanden het slechtste. Ik schat dit kabinet met het CDA daarin prominent aanwezig, nog alleenstaanden-vijandiger in dan Paars 2.
In elk geval kan 'doorstroming' van mensen in wijken met goedkopere woningen die afhankelijk zijn van huursubsidie en lage inkomens, dan helemaal wel worden vergeten. Zoals bekend, was dat deels nu ook al het geval.
Met zo'n huursubsidie systeem wordt het straks helemaal a-sociaal om woningen in wijken met goedkopere woningen te slopen voor de 'stedelijke vernieuwing'.
Huurders die blijven zitten waar ze zitten worden voorlopig niet getroffen door de bezuinigingsmaatregel, nu ja, zolang het duurt. Het kan gaan om salami-tactiek waarbij de regering straks weer zegt dat die ongelijke behandeling tussen verhuizende huurders en zittende huurders nodig weg moet.
Zo is het: Iedereen gelijk achtergesteld is ook gelijke behandeling...
Het zou ook kunnen, dat de volgende stap wordt:
De huursubsidie verandert van de huidige 'open eind' regeling, waarbij iedereen die er recht op heeft huursubsidie moet hebben, ongeacht hoeveel huishoudens dit betreft, in een vast jaarbudget waarbij geldt: 'Op is op, pech gehad met je aanvraag, de centen zijn op, volgend jaar beter...
Zo werkt het 'vouchersysteem' in de USA tenminste. Gevolg: In een stad als Chicago wachten de armeren 8 jaar op een woonbon, net alsof je wacht op het winnende lot in de loterij...
Samengevat komt het er op neer dat nu de zoveelste stap wordt gezet met als doel het totaal afbreken van het volkshuisvestingsgebouw, tot er alleen maar woningen over zijn en een totaal 'vrije markt' waarop de armeren het verder zelf maar moeten uitzoeken...
We krijgen het nog wel voorelkaar: Op huisvestingsgebied in de 21e eeuw een derde wereld land worden...


secretariaat P.E.L.