VROM BELOOFT NIEUWE AANVRAGERS HUURSUBSIDIE VOORSCHOTBETALING


Uit de Leeuwarder Courant van di. 6/8/2002: "Huurders krijgen voorschot huursubsidie"
Persbericht VROM augustus 2002: "Minister Kamp geeft voorschotten huursubsidie"


Al eerder berichtten we over de puinhoop bij VROM in verband met hun automatiseringsproject waarbij de huursubsidie deels automatisch zou worden toegekend.
Zie o.a.: "Vele huurders gedupeerd door systeemwijziging huursubsidie" van 3/7/2002.
Natuurlijk was er z.g. bij VROM weinig aan de hand, heette het dan. Maar nu geeft VROM in feite toe, dat het wel degelijk niet deugt, want er is nu besloten dat nieuwe huursubsidieaanvragers een voorschot krijgen op hun huursubsidie. In feite kun je dit zien als een nood-maatregel van VROM. Normaal gesproken is het niet nodig om een voorschot te geven.

VROM geeft in haar persbericht de schuld aan het onverwacht grote aantal nieuwe huursubsidie aanvragers:
Ze rekenden op 40.000 maar het werden er 140.000 zo heet het. Het zal wel: Bekend is dat mensen die al jaren huursubsidie kregen en van wie de gegevens bekend hadden moeten zijn, plotseling onbekend waren en dat VROM geen gegevens van hen had. Ik houd het niet voor onmogelijk dat een flink aantal mensen die ook daarvoor huursubsidie kregen, daardoor gewoon meegeteld zijn als 'nieuwe aanvrager'...
Als dit echter een onjuist verhaal is, dan betekent e.e.a. dat het niet zo best gaat in Nederland: Plotseling 100.000 mensen erbij die nu ook recht hebben op huursubsidie. Dat betekent dat deze mensen qua inkomen niet hoog zitten...
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 6/8/2002:

HUURDERS KRIJGEN VOORSCHOT HUURSUBSIDIE

DEN HAAG (GPD) - De 140.000 huurders die dit jaar voor het eerst huursubsidie hebben aangevraagd, krijgen een voorschot van het ministerie, zo heeft minister Henk Kamp van volkshuisvesting vandaag besloten. Hij wil daarmee de achterstand bij het toewijzen van huursubsidie wegwerken en een chaos voorkomen. Door de grote achterstand bij de verwerking van gegevens dreigen veel huurders een paar maanden zonder subsidie te blijven zitten terwijl zij daar wel recht op hebben.


Einde LC-bericht.

Hoe de bevoorschotting werkt als je hebt opgegeven dat de huursubsidie naar de woningcorporatie kan, blijft duister. Het meest logisch lijkt mij dan dat de voorschotten naar de verhuurder gaan. De huurder zou echter wel moeten weten hoeveel voorschot richting verhuurder ging, om er zelf wel zicht op te houden.
Hieronder nog de tekst van het persbericht van VROM, dat vermoedelijk ook op dinsdag 6/8/2002 werd uitgegeven:

PERSINFORMATIE
Minister Kamp geeft voorschotten huursubsidie

Minister Kamp van VROM gaat mensen een voorschot voor de huursubsidie geven, zodat zij binnen de wettelijke termijnen geld krijgen. Uit een inventarisatie die het ministerie recent heeft laten uitvoeren blijken dit jaar drie-eneenhalf keer zoveel zogenoemde eerste aanvragen te zijn binnengekomen dan normaal voor deze periode van het jaar.

De minister zal daarom een standaardbedrag - gebaseerd op een gemiddelde en variërend naar huishoudensgrootte en leeftijd - aan huursubsidie aan deze mensen overmaken. Als het definitieve subsidiebedrag bekend is, zal het voorschot worden verrekend en indien nodig teruggevorderd.

Aanvragen
Tot eind juli leek er bij de afhandeling van de aanvragen voor huursubsidie geen probleem. De 867.700 lopende aanvragen - de zogenoemde continuanten - waren op ongeveer 3000 na allemaal afgehandeld en aan deze mensen is huursubsidie betaald, als ze tijdig hadden aangevraagd en recht op subsidie hadden. De laatste 3000 zijn gevallen waarbij nog essentiČle gegevens van de aanvragers ontbreken, zodat onduidelijk is of zij recht hebben op huursubsidie. Deze worden in de maand augustus zoveel mogelijk afgehandeld.
Naast de lopende aanvragen zijn er ook ruim 140.000 nieuwe aanvragen binnengekomen. Het ministerie had gerekend op ongeveer 40.000 nieuwe aanvragen voor deze periode; hetzelfde aantal als de afgelopen jaren. Vanwege deze toename zullen alle nieuwe aanvragers een voorschot ontvangen in plaats van een definitief subsidiebedrag. In de loop van volgende week zullen vanuit VROM ruim 70.000 aanvragers worden 'bevoorschot'. De andere 70.000 zullen uiterlijk begin september ook een voorschot ontvangen. Het gaat daarbij om - afhankelijk van het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen - voorschotten voor de maanden juli, augustus en september.

Wijziging
Het ministerie heeft de uitvoering van de huursubsidie gewijzigd om de volgende redenen. Huurders hoeven als gevolg van de nieuwe werkwijze niet meer elk jaar opnieuw huursubsidie aan te vragen, maar de subsidie loopt automatisch door als de gegevens hetzelfde zijn gebleven. Ook kunnen huurders kiezen of ze de subsidie door de verhuurder met de huur willen laten verrekenen of rechtstreeks van het ministerie krijgen. Bovendien kunnen huurders nu het hele jaar door subsidie aanvragen.
De operatie heeft op 1 juli zijn beslag gekregen. Het ministerie verwacht dat de aanloopproblemen volgend jaar zijn opgelost. De subsidie kan dan het hele jaar worden aangevraagd.
Meer informatie over huursubsidie en de nieuwe uitvoering van de regeling is te vinden op
huursubsidie.

Augustus


Einde tekst persbericht VROM.

Tenslotte: Maar het grootste probleem vinden wij dat noch huurders, noch organisaties zoals het PEL en huurdersorganisaties niet zelf kunnen controleren of een huursubsidie beschikking klopt of niet qua bedrag.
Dit komt omdat i.t.t. vorige jaren de berekeningswijze zelf niet via het aanvraagformulier is te maken. We hebben wel de nodige basisgegevens vanuit de MG-circulaires en de "Leidraad Huursubsidie" voor dit seizoen, maar ook daarin wordt niet de berekeningswijze gegeven:
Deze moet a.h.w. vanuit de gegevens maar gereconstrueerd worden...
Zie bv. ons bericht: "Normhuurtabellen en enige basisgegevens huursubsidie 1/7/2002-30/6/2003".

VROM maakt zich er van af door te stellen: "Ga maar naar het rekenprogramma op de website", maar geeft daar zelf aan dat hun rekenprogramma slechts een benadering geeft van het huursubsidiebedrag.
Dit komt omdat het een vereenvoudigde versie biedt van de berekening. Bovendien geeft een computerprogramma nu eenmaal niet aan HOE het aan de rekenuitkomsten komt en daar gaat het nu juist om!
VROM houdt kennelijk niet van burgers die zelf 'teveel' weten? VROM heeft ook geen computerprogramma te koop zoals vroeger wel het geval was en stelt dat men zich maar tot een software huis moet wenden, ofwel:
Zie maar om een commercieel programma...
Zo worden gegevens die feitelijk openbaar horen te zijn als handelswaar de vrije markt opgegooid, alleen toegankelijk voor diegenen die dergelijke programma's kunnen betalen...
Boeiend zijn ook een vraag van een verhuurder op een verhuurders-voorlichtingsbijeenkomst plus het antwoord van VROM in de Leidraad Huursubsidie:

Vraag 5: "Hoe kan de verhuurder de huurder een indicatie geven van het bedrag aan huursubsidie?"

Antwoord "Door gebruikmaking van de rekenmodule op de internetsite (huursubsidie).
Ook voorzien sommige automatiseerders in rekenprogramma's. Per saldo wijzigt er niet veel ten opzichte van vorige jaren. Alleen zijn de niet-standaard aftrekposten niet bekend."

Met andere woorden: Ook de verhuurders zijn er niet veel beter aan toe dan de huurders of de huurdersorganisaties, tenzij ze dokken voor een commercieel rekenprogramma voor de huursubsidie...


secretariaat P.E.L.