BEZWAARSCHRIFT D66/LL/FNP TEGEN NOODHOKKEN STUDENTEN RENGERSLAAN PLUS 2 BERICHTEN OVER SITUATIE


Tekst van een door raadsleden van D66/LL/FNP plus enige derden ingediend bezwaarschrift via juridisch medewerker H.W. Knottenbelt van Bureau voor Rechtshulp te Drachten tegen de bouw van noodwoningen voor buitenlandse studenten langs de Rengerslaan te Leeuwarden.
Tweede artikel: Leeuwarden moet zich goed gastheer tonen' uit de Leeuwarder Courant van za. 3/8/2002.
Derde artikel: Ingezonden brief "Schandvlek" in rubriek Ingezonden in de Leeuwarder Courant van za. 3/8/2002.


Zoals bekend hebben D66, Leefbaar Leeuwarden en de FNP de strijd aangebonden tegen de bouw van twee 'flats' met noodhokken voor buitenlandse studenten langs de Rengerslaan te Leeuwarden. Ik heb begrepen dat er een kort geding tegen B en W zou worden aangespannen. Er is echter tevens een bezwaarschrift ingediend tegen de tijdelijke bouwvergunning die B en W afgaven aan Corporatieholding Friesland.
De raadsleden van deze drie partijen doen dit op persoonlijke titel, omdat ze zich m.b.t. de bouw op deze idiote plaats dusdanig door B en W voelden afgescheept, dat ze nu maar hebben gegrepen naar juridische middelen. Van de website van het blad "Liwwadders" plukten we de tekst van een door hen op 3/8/2002 ingediend bezwaarschrift:

College gevraagd bouw Rengerslaan te staken

(tekst: advocaat bezwaarmakers)

PER FAX EN PER POST

Aan het College van B&W van Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Faxnummer: (058) 215 39 49

Drachten, 29 juli 2002

Kenmerk : WK/SL/0214
Doorkiesnr. : (058) 294 19 82 (secr.)
Uw kenmerk : bouwvergunning B 399/02 en vrijstelling ex art. 17 WRO
Onderwerp : bouwvergunning Paardewei
Dossiernr. : T2005631
Bijlagen : 3

BEZWAARSCHRIFT

Geachte College,

Namens de heer J.M.M. Stoelinga, Meidoornstraat 1, mevrouw S. Inberg, Vierhuisterweg 40, de heer S. Posthumus, Ibisstrjitte 35, de heer M. Boekema, Spanjaardslaan 29, de heer J. Zijlstra, Spanjaardslaan 94, de familie W. van Seijen, Spanjaardslaan 33, de familie B. de Jong, Spanjaardslaan 31, de heer W. van der Veen, Wetstraat 12, de heer J. Sloot, Valeriusstraat 26, de familie S van den Bos, de Bird 106, de familie G Boschloo, Sexbierumerstraat 50, allen wonende te Leeuwarden, maak ik, Mr. H.W. Knottenbelt, juridisch medewerker bij het Bureau voor Rechtshulp te Drachten (postbus 128, 9200 AC), die ten deze als gemachtigde wordt gesteld met het recht van substitutie, bezwaar tegen bijgaande beslissing van het College van B&W van de Gemeente Leeuwarden tot verlening van een tijdelijke bouwvergunning en vrijstelling ex art.17 WRO aan Ontwikkelcluster Corporatieholding Friesland, voor het perceel Paardewei (locatie Rengerslaan) ten behoeve van 300 studentenwoningen te Leeuwarden, d.d. 4 juli 2002. (Productie 1)

Cliënten kunnen zich met deze beslissing niet verenigen en maken bezwaar op de navolgende gronden:

1. Vrijstelling ex art. 17 WRO

B&W hebben op grond van art. 17 WRO tijdelijk vrijstelling verleend van het bestemmingsplan 'Rengerslaan'.
De tijdelijkheid van de beoogde afwijking van het bestemmingsplan moet tevoren redelijkerwijs vaststaan. Volgens Vz ARRS 14-11-1989, BR 1990, p. 527 moet de tijdelijkheid blijken uit door B&W aan te voeren objectieve aanknopingspunten. Deze zijn in casu niet gegeven dan wel bekend.
De tijdelijkheid van de bouw valt ook niet direct af te leiden uit de wijze waarop is gebouwd. Ten behoeve van het gebouw is er geheid. Het gebouwde bestaat uit drie bouwlagen en heeft zeer forse afmetingen (twee gebouwen van 100x12x9 meter). Het is voorts bekend dat de huisvesting van studenten een niet op korte termijn op te lossen probleem vormt. Er zijn geen aanwijsbare aanknopingspunten om de tijdelijkheid aan te nemen. Mogelijk alleen de lelijkheid van het gebouw, zie welstandsadvies.

2. Omgevingskwaliteit en schenkingsakte

De kwaliteit van het park wordt door het gebouwd in grote mate aangetast. Dit klemt te meer daar het park geschonken is door de heer van Welderen baron Rengers aan de Gemeente Leeuwarden onder voorwaarde dat de Gemeente Leeuwarden verplicht zal zijn, om aan het geschonkene bestemming te geven van algemeen wandelpark en het als zodanig te doen aanleggen en bij voortduring in stand te houden. (productie 2).
Deze schenking en de voorwaarde is geaccepteerd door B&W van de Gemeente Leeuwarden met instemming van de Gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland. De Gemeente heeft in haar besluit geen aandacht geschonken aan deze verplichting en daarmee het besluit onvoldoende gemotiveerd. Afgezien van het feit dat de schenkingsovereenkomst een privaatrechtelijke is die alleen partijen bindt, heeft het bestuur wel de verplichting op zich genomen en gestand gedaan het een openbaar park voor het publiek te laten zijn. Zowel naar de wederpartij in de overeenkomst, maar ook naar de burgers van Leeuwarden dient een dergelijke ingreep nadrukkelijk gemotiveerd te worden en volstaat naar mening van bezwaarmakers niet de gegeven motivering. Bestuurlijke integriteit is in het geding als een overheid binnen 100 jaar op uitdrukkelijk gemaakte afspraken terugkomt. Ook de kwaliteit van de beide begraafplaatsen, Rijksmonumenten, die aan het park grenzen wordt aangetast. Het bouwen gaat ten koste van een roeken- en reigerkolonie.

3. Welstandsadvies Hus & Hiem

Het advies van Hus & Hiem is een negatief welstandsadvies (productie 3). Als B&W dat naast zich neer wensen te leggen, dient deugdelijk gemotiveerd te worden waarom. Er is in casu onvoldoende gemotiveerd. Er is ook niet gebleken van een aangepaste aanvraag en een nieuw welstandsadvies, zodat het ervoor moet worden gehouden dat de bouwvergunning niet had mogen worden afgegeven.

4. Alternatieven

Niet is aangeven dat er gezocht is naar alternatieven. De Gemeente heeft nog geen overzicht over mogelijke andere bouwlocaties in de stad.
Overigens zijn er op het naastgelegen terrein van de Hogeschool Leeuwarden ten minste drie locaties aanwijsbaar waarop de gewraakte bouwwerken kunnen worden geplaatst

5. Verloren gaan van de parkfunctie

Aantasting van het park en groen- cq welzijnsgevoel van bewoners van de stad Leeuwarden. Voor de kinderen gaat er een speel-/voetbalveld verloren. Het zal schade opleveren aan flora en fauna van uniek stadsgroen en een aantasting betekenen van de 'groene long', van Leeuwarden. Door de driehonderd units zal er een forse hinder optreden naar de rest van het park op het gebied van licht en geluid. Voorts is het gebouwde en de vrijstelling in strijd met het gemeentelijk beleid als opgenomen in het 'duurzaamheidsplan Leeuwarden 2001-2005', het Collegeprogrammma 2002-2006 en het GVVP.

Op grond van het bovenstaande wordt verzocht de bestreden beslissing te herzien.

Hoogachtend,

H.W. Knottenbelt

Datum: Zaterdag, 3 augustus 2002


Einde tekst bezwaarschrift.

Op dezelfde dag als het bezwaarschrift werd ingediend, nl. op za. 3/8/2002, verscheen onderstaand artikel in de Leeuwarder Courant:

'LEEUWARDEN MOET ZICH GOED GASTHEER TONEN'

LEEUWARDEN - Promotiemakers voor Leeuwarden, zo ziet wethouder Roel Sluiter de internationale studenten die nu in groten getale naar de Friese hoofdstad komen. "Als zij goede herinneringen overhouden aan hun studietijd hier, zet Leeuwarden zichzelf internationaal op de kaart. Als ik student was, zou ik de Rengerslaan echt een fantastische plek vinden om te wonen."

[Ja, ik ook, maar het gaat m.i. te ver om dit stuk groen natuurgebied maar op te offeren. En let op de megalomane redenering: Deze studenten zullen later Leeuwarden internationaal op de kaart zetten....
Wat een zelfoverschatting, wat een grootheidswaan.
Wel eens een globe bekeken? Wel eens geprobeerd Nederland te vinden, laat staan Leeuwarden? Alleen wereldsteden zoals New York, Parijs, Londen, Tokio, Hongkong, Singapore enz. zijn steden "die op de kaart staan" en wellicht kan Amsterdam daar nog bij. Maar Leeuwarden?! Laat me niet lachen. Wethouder Sluiter hangt hier een volslagen onrealistische redenering op.
Zal ik eens gokken naar de lange termijn strategie van B en W? Op de lange termijn gaan deze noodhokken daar weer weg en verrijst daar een peperduur appartementencomplex voor de allerrijkste ouderen van pakweg 500000 euro per appartement: "Riant wonen in een parklandschap", komt op de brochure te staan...
En de grond? Die wordt dan duur verkocht aan een projectontwikkelaar. Die zijn dan intussen ook praktisch de baas geworden in Nederland. Dat je dit natuurgebied naar de ratsmodee helpt doet er niet toe:
Alles moet wijken voor de rijken, ook de groene gedeelten in een stad. En dat terwijl zo'n groen gedeelte op termijn naarmate een stad groeit, steeds belangrijker wordt. Kijk naar hoe bv. Londen of Parijs gebouwd zijn:
Bebouwing wordt steeds afgewisseld met groenzones. Dat is geen luxe, maar noodzaak, vooral in de zomer. Maar kennelijk hadden ze daar meer stedenbouwkundig inzicht dan B en W hier.]

Wit rijst het nieuwe studentencomplex op achter de bomen langs de Rengerslaan. Binnenkort wordt het legergroen geverfd, om te voorkomen dat het tijdelijke pand te veel opvalt.
Oppositiepartijen FNP, D66 en Leefbaar Leeuwarden zijn woedend dat Sluiter een vrijstelling heeft verleend voor bouw van het complex. Samen met zeven omwonenden van het park hebben ze maandag een rechtszaak aangespannen om de bouw te stoppen.

Leeuwarden werd vorig jaar overspoeld met internationale studenten. "Niemand had die grote aantallen zien aankomen", zegt Sluiter. "Maar het is wel een gunstige ontwikkeling voor de stad. Willen we deze trend een kans geven, dan moeten we ons een goed gastheer tonen. En daarvoor is snel woonruimte nodig."
[Kennelijk zijn de hogescholen fors aan het werven geweest: Immers: Hoe meer studenten, des te meer geld ze van het Rijk krijgen. En zijn de binnenlandse studenten wat op, dan boor je de buitenlandse markt aan...
Als B en W nu eens die S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat hadden laten staan, dan had de kamermarkt er net nog wat minder slecht voorgestaan.
Men zou mede hierom alsnog af moeten zien van de sloop van de S5 en S12 flats aan de Mariniersespel en BWL kan eigenlijk de S8-flat aan de Annie Westlandstraat ook niet missen. Ook die flat wordt nl. met sloop bedreigd. Het is wel even slikken als je de drie-hoog noodhokken in twee grote blokken opgestapeld ziet net achter de Rengerslaan:
Hoe verzin je het in vredesnaam om ze DAAR neer te zetten?! En laten B en W nu niet net doen alsof dit de enige plek was waar dit neergezet kon worden. Zoals het er nu bij staat, doet het me denken aan het v.m. oostblok of aan communistisch China: Massaal en deprimerend.]

De gemeente dringt bij de hogescholen aan op betrouwbare voorspellingen voor de komende jaren. Blijven de studenten met zovelen komen, dan moet extra blijvende woonruimte voor hen worden gebouwd.

De driehonderd woningen aan de Rengerslaan moeten de kamerkrapte flink verlichten. Wanneer het pand over uiterlijk vijf jaar weer wordt afgebroken, dienen op de nieuwe kenniscampus aan de overkant van de weg evenveel nieuwe permanente studentenhuizen [te] zijn verrezen.

"We zijn slecht geïnformeerd door het college, terwijl hier wel een groen gebied wordt aangetast", zo kritiseren de drie oppositiepartijen het besluit.

"Misschien had ik de raad wel een memo moeten sturen. Ik ben misschien te hard bezig geweest met zoeken naar een snelle oplossing", geeft Sluiter toe.
"Maar er wordt geen boom gekapt en de nieuwbouw wordt over vijf jaar gegarandeerd weer gesloopt."
[Niks zo onbetrouwbaar als garanties van B en W. Bovendien zitten er over vijf jaar toch weer andere wethouders. Het geheugen van wethouders en Raad is meestal niet langer dan vier jaar, vanaf de raadsverkiezingen...
Waarschijnlijk staan die noodhokken daar langer dan vijf jaar en als ze ooit daar weg gaan, komen ze weer ergens anders te staan, terwijl naar ik vermoed dan op deze plaats iets heel duurs qua woningbouw verrijst: "Wonen in een parklandschap"; prijzen v.o.n. vanaf slechts 500.000 euro...]

Wanneer de corporatie de woningen niet zou afbreken, moet ze een boete aan de gemeente betalen, zo is opgenomen in het contract.
[M.a.w.: Je koopt als corporatie gewoon verlenging na vijf jaar! Je berekent dan gewoon een deel van de boete door in de huren en het andere deel wordt vergoed door de hogeschool, die toch ook belang heeft bij huisvesting voor hun buitenlandse studenten...
Conclusie: Als de tijdelijke vergunning is verlopen, volgt geen bestuursdwang, maar kun je als exploitant de boel 'afkopen'...
Sluw bedacht door B en W. En wat nu het misleidende etiketje 'boete'?! Geld is geld: Wie betaalt koopt rechten; zo werkt zoiets.]

Wat er na de sloop met de grond gebeurt, is onduidelijk.
"Dan zit er een nieuwe gemeenteraad en waarschijnlijk een nieuw college, dat zich er maar over moet uitspreken."
[Merk op dat Sluiter NIET zegt: "We draaien dan de situatie terug en dat gedeelte wordt gewoon weer natuurgebied." Hij heeft m.i. al lang bedacht dat je daar ook hele lucratieve andere dingen kunt doen...]

Advocaat Willem Knottenbelt van de bezwaarmakers hoopt op een snelle zittingsdatum bij de rechtbank, liefst komende week al. Mocht Sluiter de zaak verliezen, dan heeft hij geen idee waar de studenten gehuisvest moeten worden. "Dan zit niet alleen ik met een probleem, maar ook de oppositiepartijen."
[Dat dacht ik niet: Zij hebben gesteld dat er nog wel drie locaties zijn waar deze noodhokken neergezet kunnen worden, vlak bij de CHN. Zelf zie ik ten zuiden van de CHN op de kaart nog een fors gebied, waar met gemak dit aantal noodhokken zou kunnen staan, langs de Rengerslaan, maar dan aan de andere kant van de weg.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Eveneens in de Leeuwarder Courant van za. 3/8/2002 stond in de rubriek "Ingezonden stukken" de volgende brief van een lezer:

INGEZONDEN

Hotelschepen zouden goed
alternatief zijn geweest.

SCHANDVLEK

Studentenhuisvesting geregeld, aldus de LC van 6 juli. Gelijktijdig wordt vermeld dat 'voortvarend' wordt gebouwd, aan een tijdelijke voor maximaal vijf jaar, huisvesting voor ongeveer driehonderd buitenlandse studenten. Deze tijdelijke huisvesting wordt gebouwd aan de noordzijde van het Rengerspark. De LC van 25 juli meldt dat het college van b. en w. van onze goede stad vasthoudt aan de bouw ten noorden van het Rengerspark.

Ofschoon uiteraard een aantal zaken niet vergelijkbaar zijn, rijst toch het vermoeden dat na het debacle van de Bullepolder binnen het college de ruggen gerecht worden en mouwen worden opgestroopt om de besluitvaardigheid toch middels een extra dimensie aan het volk te tonen.

"We maken een flinke slag met de bouw van deze driehonderd woningen", zegt de verantwoordelijke wethouder.
Geen woord daarbij over de toch wel duidelijk aanwezige alternatieven. Gefocused op de noordzijde van het Rengerspark wordt zelfs, na een tijdelijke stopzetting van de bouw, bij het ontbreken van de nodige vergunningen doorgebouwd.
Zelfs in de bouwvakvakantie en op zaterdagen. Doorzetten is het motto:
"Wij stoppen natuurlijk niet met bouwen", zegt de wethouder. Ferm en kloek als hij is borstelt hij zijn snor, kijkt in de spiegel en denkt:
"Dat heb ik toch maar fijn geregeld."

Maar denk ik dan, waar zijn dan die politieke partijen. Met uitzondering van D66, Leefbaar Leeuwarden en de FNP heb ik daar niets van gehoord. De schandvlek aan de noordzijde van het Rengerspark had toch door middel van een gezamenlijke krachtsinspanning moeten kunnen worden voorkomen.
Wat het college van b. en w. daar hebben goedgevonden, riekt naar onbehoorlijk bestuur, arrogantie van de macht en een onrechtmatige overheidsdaad. In ieder geval is het tegenover de burgers van de stad en de gemeenteraad onwelvoeglijk en weinig elegant een dergelijke procedure zo door te zetten. Foei college, schaam u!

Overigens wel eens gedacht aan hotelschepen aan de oost- en westzijde van de stad? Het zou een uitstekend alternatief zijn geweest.

Leeuwarden
R. de Boer


Einde tekst ingezonden stuk in LC.

Tenslotte: Wel een aardig stukje, alleen die hotelschepen zie ik niet zo zitten. Die moet je eerst nog even bouwen of huren, als ze tenminste ergens zouden zijn te huren. En waarom helemaal aan de oost- of westkant van de stad, kilometers van de hogescholen af?
Op zich denk ik, dat als je klem zit - en dat zit men qua huisvesting - op zich noodhokken het snelste gaat. Alleen deze plaats is de slechtst denkbare optie. Meer structureel zou ik een stop op sloop van woningen willen afkondigen en onderzoek laten instellen naar de vraag:
Welke geschikte oude (school)gebouwen en oudere overtollige kantoorruimte hebben we nog in de stad en welke lege, nog qua bebouwing in te vullen plekken?
Doel: Het vinden van geschikte nieuwbouw- en verbouw locaties voor studentenhuisvesting, maar dan voor ALLE studenten, zowel de Nederlandse als de buitenlandse.

secretariaat P.E.L.