Tijdens de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling op 30-5-2000 is het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin aan de orde geweest. Zoals bekend uit andere berichten hierover, wil de gemeente een groot aantal woningen in de Vegelinwijk slopen. Deze buurt is een onderdeel van de grotere wijk Achter de Hoven/Vegelin. Hierin ligt o.a. ook het Rode Dorp, het Potmarge gebied, de school Comenius, Parkhove, de Fruitstraten enz. En niet te vergeten de chemische fabriek van plexiglas Atoglas; ook midden in deze woonwijk dus.
Hieronder het inspraakverhaal zoals elkaar aflossende insprekers achter elkaar hielden. Ze deden om de beurt elk een thema, vanwege de inspreektijd die per persoon maar 2 minuten was.
Slim gevonden...


Vegelin Vitaal
Werkgroep Vegelin en andere bewoners!!!!!!
Secretariaat:
7e Vegelin dwarsstraat 3
8933 DD Leeuwarden.

Leeuwarden, 30 mei 2000.

Aan: De gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden.

Geachte raadsleden,

Ook tijdens deze laatste mogelijkheid, om als bewoners en direct betrokkenen te reageren, willen wij van ons laten horen. U had natuurlijk ook niet anders verwacht. Ook zult u niet verbaasd zijn dat het huidige wijkplan Achter de Hoven/Vegelin geen goedkeuring kan vinden in onze ogen. Natuurlijk zou ons standpunt genoegzaam bekend moeten zijn. Uit gesprekken die wij de afgelopen week met verschillende raadsleden hebben gehad blijkt dat niet iedereen beschikt over alle gegevens. Om iedereen te voorzien van dezelfde gegevens houden wij nog eens een pleidooi om om het voor u als raadsleden aantrekkelijk te maken worden verschillende onderdelen door diverse bewoners naar voren gebracht.

Historie
Jaren geleden heeft een groep bewoners de problemen in de Vegelinbuurt in kaart gebracht. De meest schrijnende zaken zijn onder de aandacht van de gemeente gebracht. Onder andere de negatieve gevolgen van de komst van huisjesmelkers in de wijk. In eerste instantie vindt men geen gehoor. Harder roepen levert een plaatsje op de kaart op. Keer op keer worden de problemen meegenomen naar een volgend, hoger, nog integraler plan. Ook elke keer met de nodige tijd er tussen. Ambtelijke molens malen tenslotte langzaam. Om het proces te versnellen houdt de werkgroep zelf een enquête in de wijk. Met deze gegevens krijgt men eindelijk gehoor bij de wethouder. Uit deze enquête van 1995 blijkt dat door het niet handhaven van de gemeentelijke regelgeving een aantal huisjesmelkers onze leefomgeving kapot maakt. Intussen probeert de voormalige BOP-ploeg voornamelijk cosmetische oplossingen door te voeren. Men is vooral bezig met symptoombestrijding, de kern van de problemen blijft bestaan. Een aantal bewoners gaat daarom z e l f de overlast in de wijk aanpakken, de buurtpreventie komt tot stand. Vandaag de dag is er, volgens de politie, in de Vegelinbuurt geen sprake van grote overlast, niet meer dan in andere delen van de stad. Dit onder andere dankzij de buurtpreventieploeg. De politie geeft ook aan dat uit de omringende straten veel meer meldingen binnenkomen. Helaas worden de gegevens uit onze enquête van 1995 nu gebruikt om deze massale sloop door te drukken. Bij de bewoners uit de wijk bestaat het gevoel dat wat we wilden, namelijk overlast bestrijding, nu tegen ons wordt gebruikt.

Er was overlast dat is duidelijk, maar de casco's waren redelijk tot goed. De gemeente grijpt de overlast in eerste instantie aan om tot sloop over te kunnen gaan. Nogal rigoureus. De overlast is echter sterk verminderd dankzij de gemeenschappelijke aanpak. De overlast in andere gebieden wordt wel groter, maar daar wordt nergens over gerept. Dan zijn ineens de casco's van onze huizen slecht. Dit wordt als argument gebruikt om te slopen, zonder dat er een gedegen onderzoek plaats heeft gevonden.
Adviesburo Skets is alleen door de wijk gereden. Zij zijn niet in de huizen geweest. Straks komt er eindelijk een gedegen bouwkundig onderzoekje nadat de beslissing voor sloop al genomen is. Een onlogische gang van zaken dus.
Het zou niet best zijn als we in de wereld eerst beslissen, en daarna pas de zaken onderzoeken.

Communicatie
Zoals in onze brief van 4 april al naar voren komt verbazen wij ons over de halsstarrigheid van wethouder Bilker die, zoals ook nu weer blijkt, niet op andere gedachten te brengen is. Met de mond wordt beleden dat de bewoners mee kunnen en mogen praten. Het blijft echter alleen bij praten. Het aspect luisteren en gehoord worden, een wezenlijk onderdeel van communicatie, blijft achterwege. De plannen die ontwikkeld zijn, zoals Vegelin Vitaal, legt het college naast zich neer. Argumenten voor hun standpunt worden door ons niet gedeeld. Tussen de regels door kunnen we natuurlijk lezen dat geld ook hier weer het punt is waar alles om draait.
Met andere woorden: als groep bewoners hebben wij niet het idee dat we in beeld zijn geweest. We hebben een jaar lang energie gestoken in iets waar weinig tot geen beweging meer in te krijgen is.

Volgens berichten uit de wandelgangen wordt het huidige plan niet gedragen door de projectgroep Stedelijke Vernieuwing Achter de Hoven/Vegelin. Deze groep is een groep met gemeentelijke specialisten op het gebied van stedenbouw, veiligheid, overlast etc. aangevuld met externe deskundigen. Zij blijken sinds oktober niet meer bij elkaar te zijn geweest. Wij vragen ons af hoe dit mogelijk is en door wie dit plan nu binnen de gemeente gedragen wordt. Kennelijk verloopt de communicatie ook intern niet vlekkeloos.

Wijkplan
algemeen

Op bladzijde 10 van het wijkplan staat dat het inwoneraantal van de wijk is terug gelopen, terwijl de bevolking van Leeuwarden gegroeid is.
Vergeten wordt te vermelden dat Leeuwarden wel aan gebiedsuitbreiding heeft gedaan. Ook andere wijken kunnen lang niet altijd bogen op groei, nieuwbouwwijken daargelaten. De teruggang in inwonertal wordt wel op vele plaatsen als argument gebruikt om aan te geven dat men niet in deze wijk wil wonen.
Bij de beschrijving van de Vegelinbuurt in het wijkplan vinden we ook veelvuldig woorden als erg en te terug, bijvoorbeeld erg slechte staat, te kleine huizen, te kleine tuinen. Deze kwalificatie geeft van te voren al aan hoe men wil dat er tegen de buurt aangekeken wordt.
[Opm. secr. PEL: Het minste wat B&W hadden kunnen doen is de verbeterbehoefte per woning bepalen via een bouwkundig onderzoek, zodat de actuele situatie goed in kaart is. Dus niet Adviesbureau Skets even een rondje om de wijk laten rijden. Als men spreekt over 'te' dit en 'te' dat, moet men ook criteria noemen, bv. 'te slecht' indien de vastgestelde verbeterbehoefte ligt boven een x bedrag, indien de huizen kleiner zijn dan x vierkante meter, indien de tuinen kleiner zijn dan x vierkante meter ed.
Voer daar dan samen met de bewoners een open discussie over en ik zeg een 'open' discussie, omdat ook hun beleving t.a.v. die dan genoemde criteria mee hoort te tellen.]

In eerste instantie was er met het projectbureau overeenstemming over het feit dat er een evenwichtige mix zou moeten zijn van sloop, renovatie en nieuwbouw. De sloop van een wijk is geen mix meer, laat staan evenwichtig. Het is dus ook geen wonder dat we deze paragraaf in het nieuwe wijkplan niet terug vinden. We moeten B en W in een ding gelijk geven: door deze massale sloop ontstaat er in elk geval voor even meer licht, lucht en ruimte in de wijk. Wij blijven bij ons standpunt dat het plan Vegelin Vitaal wel de juiste mix heeft.

Hoe denkt de gemeente het sociale vraagstuk op te gaan lossen?
De aanzet is tot nu toe weinig hoopgevend geweest. Tot nu toe gaat het alleen over sloop, over steen. De werkgroep en anderen hebben het nadrukkelijk wel over de mensen. Wethouder Bilker heeft in september 1999 nog gezegd bij het aanbieden van handtekeningen vanuit de wijk: "Het gaat te veel over stenen, ik mis de mensen in dit verhaal". In zijn verhalen hebben wij "de mensen" nadien erg gemist.
Op dit moment is wel duidelijk wat hij met de stenen wil, maar wat er met de mensen gaat gebeuren is nog steeds niet helder. Men denkt dat de problemen opgelost zijn met het instellen van een verhuiscoach en een kansencoach.

Uit het wijkplan blijkt dat het hele sloopverhaal eerder een geldkwestie is. Zonder bebouwing langs de Potmarge geen sloop. Een belangrijk argument voor sloop is volgens wethouder Bilker de landelijke bijdrage in het kader van ISV. Voorwaarde voor het verkrijgen hiervan is grootschalige sloop. Maar is het niet zo dat de kosten van sloop veel hoger kunnen zijn dan de subsidie die de gemeente krijgt?
[Bebouwing langs de Potmarge levert de gemeente winst op uit grondverkoop en de corporatie of de projectontwikkelaar ook uit de verkoop van nieuwbouwwoningen. Sloop kost de gemeente geld: Deze huizen zullen ze moeten opkopen en daarna de grond bouwrijp maken. Daarna volgt hier hetzelfde als bij de Potmarge: Grond verkopen met winst, koopwoningen neerzetten en verkopen met winst. Tevens sloopsubsidie meepakken; ISV-geld.
Dat is de ene kant financieel gezien. Sloop je niets, dan krijg je enerzijds geen ISV-geld maar anderzijds spaar je de kosten van het aankopen van deze huizen en de kosten van het bouwrijp maken. Het opknappen kost de gemeente alleen wat subsidie, maar ik ga er van uit dat het grootste deel van een renovatie van koophuizen door de eigenaar zelf wordt betaald. Bouwrijp maken hoeft ook niet voor de gemeente: Alles is al klaar. Dit is de andere kant financieel gezien.
Ik vraag me af of dit laatste gewoon niet goedkoper is voor de gemeente.]

kwaliteit van de woningen
In onze reactie van 4 april hebben wij ook aangegeven dat er een verschil van mening bestaat over de staat van onderhoud van de woningen.
Zoals al eerder gemeld is er geen gedegen onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van de woningen. Adviesbureau Skets vindt immers dat men aan de buitenkant kan zien hoe de staat van de woningen is. Het argument dat nu gebruikt wordt om tot sloop over te gaan, is alweer verschoven.
Volgt u het nog: Eerst was het de overlast, daarna de slechte bouwkundige staat van de huizen, nu worden de sociaal gewenste woonmilieus als argument gebruikt. De huizen zouden te klein zijn en niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Het lijkt wel alsof het "Not done" is om in een relatief klein huis te willen wonen.
Afwijken van DE NORM is niet gewenst. Ons is onduidelijk wat die norm is. Ook diverse raadsleden hebben ons dat niet kunnen vertellen.
[Het had nog iets geweest indien de gemeente eerst had gezorgd voor een gedegen bouwkundig onderhoud om de actuele staat van de woningen te bepalen. Het had nog iets geweest om daarbij aan te geven hoeveel geld herstel van achterstallig onderhoud had gekost en wat nog een redelijk bedrag daarvoor zou zijn geweest. En wat is 'niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd'? En wat is 'een relatief klein huis'?
Kortom: B&W horen criteria te geven, waarover in de Commissie Stadsontwikkeling en met de bewoners discussie kan worden gevoerd.]

Als onze huizen de norm zijn, wat dan te denken van de huizen van het Rode dorp. Die zijn in bouwkundig opzicht in een slechte staat en zeker kleiner dan de meeste huizen in de Vegelinstraten. Dat zij de toetsing wel doorstaan is ons een raadsel.
[Uit dit stukje blijkt dat ook de werkgroep Vegelin last heeft van het NIMBY-syndroom: "Not In My BackYard", ga een ander z'n huis maar slopen. Een stomme opmerking in een overigens heel behoorlijk verhaal.
Ten eerste staat nergens dat de huizen in de Vegelin 'de norm' zijn; twee regels daarvoor stelt men zelf dat het onduidelijk is wat 'de norm' is. Ten tweede is BBF (Bouwbedrijf Friesland) in opdracht van WBC Patrimonium net begonnen met een onderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen in het Rode Dorp en ten derde moet bij het BBF-onderzoek dan nog een kostenverhaal worden gemaakt. Hoe slecht de woningen bouwkundig zijn in het Rode Dorp is dus gewoon nog niet precies bekend, maar werkgroep Vegelin doet nu precies hetzelfde als wat ze Adviesburo Skets verwijt, nu haar dat goed uitkomt...
Ook zijn deze huizen m.i. niet kleiner dan de huizen in de Vegelinbuurt maar ontloopt de grootte elkaar niet veel. Werkgroep Vegelin heeft dit geintje eerder proberen te flikken toen ze meende 'in onderhandeling' te zijn met de Projectgroep. Gesteld is dat men het eens was over een 'evenwichtige mix van sloop, renovatie en nieuwbouw' en om de door de projectgroep gewenste sloopaantallen in het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin te halen had werkgroep Vegelin die aantallen gedacht over een groter gebied dan alleen de Vegelinwijk. Daarbij was het oog gevallen op een deel van de Van Asbeckstraat en de Bernardus Bumastraat. Fijn als je daar woont en je buren drie straten verderop even vertellen dat jouw huis (gaat ook om koophuizen) wel plat kan...
Dit alles is bijzonder onsolidair: Je moet gezamenlijk 1 lijn trekken tegen sloop en je niet laten uitspelen tegen elkaar, want ten eerste lukt dat toch niet en ten tweede is alleen de gemeente de lachende derde. Ook enige solidariteit met de bewoners van de Huizumerstraat is er niet: Het Wijkplan stelt dat hun koopwoningen ook gesloopt moeten worden t.b.v. dure nieuwbouw koopwoningen langs de Potmarge. Geen mens die daarover op 30-5 jl. in de Commissie Stadsontwikkeling zijn mond open deed, behalve wij dan.]

Wat kennelijk ook niet mag is eenzijdigheid in de bevolkingsopbouw. De oplossing van de gemeente op dit moment is nieuwbouw in een bestaande wijk.
Uit een recent onderzoek van hoogleraar opbouwwerk Jan Willem Duivendak blijkt dat dit geen bevredigende resultaten oplevert. Er vindt GEEN integratie plaats tussen de oude en nieuwe bewoners. De problemen die daaruit voort zullen vloeien zijn nu al te voorspellen.
[Hier slaat men m.i. wel weer de spijker op de kop: Het elfde gebod is tegenwoordig: Gij zult gemengd wonen en dan komt alles goed. Ik vermoed dat dit een fake-argument is van de beleidsmakers waar wat 'gelovigen' vooral bij de PvdA intuinen, maar dat het er in werkelijkheid om gaat bouwgrond vrij te spelen rond de binnenstad voor lucratieve verkoop aan projectontwikkelaars die wat koopwoningen neerzetten voor de 'happy few' die ook wel niet te ver van het centrum wil wonen.
Een ander onderzoek dat ook vrij recent is, kwam tot de conclusie dat dat verplicht 'gemengd' wonen leidt tot meer heibel en burenruzies in een wijk of buurt. Logisch ook, als ergens gaan wonen niet echt een vrije keuze is van de woningzoekenden zelf. Laat hen zelf bepalen: Wil ik 'gemengd' wonen of meer 'soort bij soort' en zorg financieel dat er ook een echte keuze gemaakt kan worden met een positieve motivering. De VROM-raad, een adviesorgaan van het ministerie van VROM stelde in april 1999 in haar adviesrapport 'Stad en wijk: verschillen maken kwaliteit' o.a. als aanbeveling: "Ga bij de aanpassing van de woningvoorraad uit van de vraag van de huidige stedelijke bevolking." En ook: "Werk liever met keuzevrijheid van onder af dan met evenwichtige bevolkingsopbouw van bovenaf."]

gevolgen en de te verwachten problemen
Een aantal mensen uit de Vegelinwijk is, met de huidige plannen, niet in staat om het hoofd goed boven water te houden. Doordat men goedkoop woont is men in staat te leven, sociale contacten te hebben, kortom een bestaan te leiden dat zinvol en bevredigend is. Door de huidige sloopplannen met de duurdere te bouwen woningen of woonruimte elders in de stad waar men meer voor moet betalen zullen mensen in een sociaal isolement kunnen raken. Het sociale isolement ontstaat door:

herhuisvesting
Ten aanzien van de herhuisvesting: Zolang de gemeente niet in staat is om vervangende woonruimte te bieden aan de mensen die in de wijk wonen bestaat er geen overschot aan relatief kleine huizen.
[Maar ook als er wel vervangende woonruimte wordt aangeboden, zegt dat nog niet zoveel: De corporaties laten dan doodgewoon de 'reguliere' woningzoekenden langer wachten op de wachtlijst en gaan deze mensen als urgenten gewoon voor.
Nu al schijnen er problemen te zijn met het aanbieden van herhuisvesting bij de bewoners van de S8-flat Jan Evenhuisstraat. Die problemen bestaan er dan uit dat de herhuisvesting traag en moeizaam verloopt omdat er weinig 'passende' woningen vrij komen.]

In het eerste wijkplan werd er gesteld dat de bewoners in de buurt zelf zouden kunnen blijven wonen. De nieuwe huizen zouden 150.000 tot 200.000 gulden gaan kosten. Nu blijkt er sprake te zijn van uitsluitend nieuw te bouwen woningen van 3 ton of meer. Voor de meeste huidige bewoners geen haalbare kaart.
Van de volgende oplossing die naar voren kwam, namelijk herhuisvesting van de bewoners in Het Rode dorp, heeft wethouder Bilker nu zelf toegegeven dat dit geen reële optie is.
[Ten eerste behoren huurders uit de Vegelinwijk en anderen daar die willen gaan huren de keus te hebben uit passende woningen over de hele stad en niet: U kunt huren in het Rode Dorp of in het Rode Dorp; ten tweede behoren leegkomende huurwoningen in het Rode Dorp op de normale manier te worden aangeboden aan woningzoekenden via de Centrale Registratie en ten derde heeft Patrimonium terecht gesteld dat zij er niet voor voelt deze woningen bij voorrang aan te bieden aan bewoners van de Vegelinbuurt.
Dit houdt m.i. niet in dat er bij een aanbod aan bewoners van de Vegelin niet ook een of meer woningen mogen zitten uit het Rode Dorp, maar dit mag slechts een onderdeel zijn van het totaal-aanbod aan passende woonruimte in diverse wijken en buurten.
Overigens vind ik het nogal tegenstrijdig dat kennelijk enerzijds herhuisvesting in het Rode Dorp een optie is geweest terwijl anderzijds de werkgroep Vegelin in dit verhaal beweert dat de huizen in het Rode Dorp bouwkundig in een slechte staat zijn en beweert dat ze ook nog kleiner zijn dan hun huidige woningen. Als ik dan deze mening was toegedaan, is het onlogisch herhuisvesting in het Rode Dorp als optie ook maar in overweging te nemen als werkgroep zijnde.]

Er is nu sprake van herhuisvesting in de wijk, maar er worden geen garanties gegeven, ook niet voor de oplossing voor de financiële problemen die hiermee samenhangen.
[Voor eigenaar-bewoners die weer zouden willen kopen is er in de hele wijk niets te vinden in dezelfde prijsklasse. Bovendien moet er maar net iets te koop staan. Een paar huizen is niet voldoende: Het gaat in die situatie om meer dan 50 koopwoningen in deze buurt - gemeente wil 160 woningen slopen en pakweg eenderde deel hiervan wordt bewoond door eigenaar-bewoners - die ook nog in ongeveer dezelfde prijsklasse moeten liggen.
Voor huurders gaat het dan om pakweg 110 huurwoningen en in werkelijkheid ligt dit nog hoger, omdat er ook nogal wat kamerbewoners tussen zitten. In korte tijd minstens 110 huurwoningen vrij in deze wijk? Er zitten niet veel huurwoningen in deze wijk, behalve dan aan de Stuyvesantweg en een paar blokjes aan de Spoorstraat. Maar dat zijn flats of etagewoningen en men heeft nu een laagbouwwoning. Een passende woning is m.i. weer een laagbouwwoning terug voor ongeveer dezelfde huurprijs.
Kortom: Die z.g. herhuisvesting in de wijk is ook maar een mooi verhaal dat niet realiseerbaar is. En ook al zouden huurders zelf kiezen voor een flat: Zoveel flats in dit gebied op korte termijn leeg?
Onwaarschijnlijk. Ik voorzie m.b.t. de herhuisvesting een langdurig en moeizaam verhaal.]

De wijken waar de mensen met de laagste inkomens voor herhuisvesting in aanmerking komen staan over 5 jaar op de lijst om gesloopt te worden. Zo ontstaan de stadsnomaden. Een vooruitzicht wat geen enkel mens plezier zal doen.
[Mijn inschatting m.b.t. wat men over pakweg 5 jaar wil slopen: In dit gebied: Spoorstraat duplexen, flats Stuyvesantweg, Rode Dorp wellicht ook nog wel, Fruitstraten onzeker.
Buiten dit gebied: Nog veel meer flatblokken in Bilgaard en heel Lekkumerend en de Torenflats in Heechterp. Tevens de Indische Buurt geheel of gedeeltelijk en de Saskiastraten in de wijk Welgelegen en gebied Molenpad gedeeltelijk. Tevens in Huizum-West een aantal kleine straten, zoals de Jan van Capellestraat e.o., de Jan de Baenstraat ed.
Ook de Schepenbuurt en dan m.n. de flats en de Wielenpolle zijn m.i. niet onbedreigd m.b.t. sloopplannen op termijn.]

Emotionele gevolgen voor de bewoners
Een eigen huis is een zekerheid.
[Maar niet heus: De gemeente Leeuwarden ziet het eigendomsrecht alleen maar als een lastige sta-in-de-weg bij haar ambitieuze plannen om grond vrij te krijgen voor dure nieuwbouw. Vandaar meteen het gedreig met 'onteigening'.]
Je bouwt kapitaal op en je raakt emotioneel verbonden met je woonplek. Velen van ons hebben de huizen grondig verbouwd en wonen naar genoegen. Zo'n plek gedwongen achterlaten gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook u zult speciale herinneringen hebben aan uw eigen woonplek, bijvoorbeeld de geboorte van uw kinderen, specifieke woonwensen die u hebt kunnen realiseren enzovoort.
Afgezien van de financiële gevolgen, die we hierna zullen noemen, geeft het niet weten waar je terecht komt, een heel onzeker gevoel. De Vegelinbuurt is voor velen een vertrouwde omgeving. Er wonen vrienden en bekenden. Deze worden verstrooid over de stad. Elders zal je dus opnieuw een sociaal leven op moeten bouwen met minder financiële mogelijkheden. De vooruitzichten op een betere situatie worden minder, je boert in feite achteruit. Hierdoor kan je in een sociaal isolement terecht komen.
Voor iedereen geldt: niet goed wonen betekent slecht functioneren.
En stel: het komt tot maximale sloop, dan kunnen we ons allemaal voorstellen hoe de periode voorafgaand aan de sloop er uit komt te zien. Steeds meer huizen komen leeg te staan, al of niet gekraakt, sommigen met houten schotten dichtgetimmerd, het handhavingsbeleid is niet van toepassing waardoor de wijk in hoog tempo zal verloederen.
Omdat er nog geen alternatieve huisvesting voor de bewoners is, zijn zij gedwongen om in zo'n leefomgeving te blijven wonen. Deze situatie zal jaren duren, is ons door wethouder Bilker verzekerd.
[Dit betekent dat ook Bilker wel weet dat het vinden van passende herhuisvesting een moeizame zaak gaat worden. Het betekent ook dat je in een situatie voorafgaand aan sloop niet echt veilig meer woont: Halvegaren die brandstichting in een lege woning wel leuk vinden, terwijl jij er nog naast woont ed...]

Financiële gevolgen voor zowel de bewoners als voor het wijkplan
De financiële gevolgen voor de bewoners zijn niet gering. Voor de eigenaar-bewoners die in een uitkeringssituatie zitten, betekent de gedwongen verhuizing dat zij de opbrengst van hun huis op moeten eten.
Een ander huis voor een ongeveer dezelfde prijs terugkopen is tenslotte niet mogelijk, want die huizen zijn er niet. Daarnaast gaat men er in koopkracht op achteruit omdat de woonlasten nergens zo laag zullen zijn als in de huidige situatie, zowel voor koop als voor huur. Dit wordt door wethouder Bilker onderkend. Zijn argument dat er meer woongenot voor terugkomt, kan op dit moment niet hard gemaakt worden, omdat er nog geen alternatieve huisvesting is. Eigenaar-bewoners in een uitkeringssituatie zijn genoodzaakt om eerst hun opgebouwde kapitaal dat vrijkomt als hun huis wordt verkocht, op te eten.
Kortom je wordt gedwongen je huis te verlaten, je zult moeten huren, je komt niet in aanmerking voor huursubsidie en je uitkering wordt voorlopig stopgezet.
[Het is zelfs nog maar de vraag of er überhaupt een woning van de corporaties gehuurd kan worden als je uitkering is stopgezet. Je hebt dan immers geen inkomstenbron meer en dan kom je in de beruchte vicieuze cirkel: Geen uitkering dan ook geen woning en geen woning, dan ook geen uitkering...]
Door de negatieve beeldvorming waaraan de gemeente al jaren actief meewerkt, worden onze huizen steeds minder waard op de huizenmarkt.
[Maar het is ook helaas 'gevaarlijk' om zelf collectief bij de gemeente aan te kloppen om hulp als je verpaupering en verloedering constateert door huisjemelkerij ed. in een buurt.
Hier geldt: Alles wat u zegt kan en zal tegen u worden gebruikt...
Voor de gemeente is zoiets slechts 'sloop-munitie'.]

Daardoor maakt het nogal wat uit of de waardebepaling van te slopen huizen plaatsvindt vlak voor een definitief sloopbesluit of vlak voor de sloophamer komt. De schadeloosstelling hiervoor is niet opgenomen in het huidige wijkplan.
[Hier wordt m.i. de gemeente teveel naar de ogen gekeken: Men zou NU en wel z.s.m. een uitgebreid taxatierapport moeten laten maken en liefst ook nog een bouwkundige keuring erbij. Men zou tevens zelf ook een uitgebreide fotoserie moeten maken van de hele bouwkundige situatie van de eigen woning, zowel binnen als buiten. Maak in die serie tenminste 1 foto binnen met daarop ook de voorpagina van een krant in close-up zodat de datum leesbaar is. Dit kost wat geld, maar het kan belangrijk zijn als de gemeente probeert te onteigenen en zij uiteraard zo min mogelijk probeert te betalen...
Over de prijs voor een taxatierapport en een rapport over de bouwkundige staat is wellicht te praten indien zoveel mogelijk eigenaren dit tegelijk doen via 1 makelaar en 1 bouwkundige.]

Er is sowieso nog geen goede financiële onderbouwing voor dit hele plan, we praten over een tekort van minstens 34 miljoen. Daarnaast vermoeden wij dat de kosten voor dit wijkplan vele malen hoger zullen worden. De huisjesmelkers hebben al aangegeven een flinke vergoeding te willen voor hun huizen en voor hun inkomstenderving, een bedrag dat niet terug te vinden is op het A4-tje financiële onderbouwing.
[Er moet m.i. ook gelet worden op het volgende: Het gevaar bestaat dat eigenaar-bewoners zullen worden benaderd door huisjesmelkers die hen aanbieden om hun huisje over te kopen voor een zacht prijsje om hen 'te helpen'. Reden: Zo'n huisjesmelker wil zich daarmee als grondeigenaar een zo sterk mogelijke positie verwerven in de onderhandelingen met de gemeente over sloop. Dat is nl. wel meer vertoond, of althans geprobeerd in het verleden in andere buurten...]
Als geld een argument is voor deze sloopplannen, dan moet je dit onderbouwen met cijfers. Tot nu toe zijn die cijfers alleen voor de coalitiepartijen inzichtelijk. De oppositiepartijen hebben aangegeven dat zij ook niet over uitgebreide cijfers beschikken.
Legt de gemeente nu 10 of 20 miljoen bij?
Kost de renovatie van een woning 25.000 (Skets) of 45.000 gulden? (wethouder Bilker)
[Als Skets alleen maar om de wijk is heengereden, zoals eerder in dit verhaal werd gesteld, is die 25 mille een slag in de lucht. Die 45 mille van Bilker m.i. helemaal: M.i. weet hij nog niet eens een spijker in een plank te slaan en roept hij maar wat op dit punt. Bovendien is bureau Skets helemaal geen bouwkundig bureau, maar een Bureau voor architectonische vormgeving, afgaande op informatie uit het blad VvE-journaal van de landelijke organisatie VVE-Belang uit Oosterhout.]
In het wijkplan staat dat de financiering voor de renovatie niet rond te krijgen is. Er zou geen instantie zijn die dit wil uitvoeren.
[Vast niet, als je als gemeente in je plannen aanstuurt op sloop. Er zal wel niet al te fanatiek zijn gezocht. Bovendien moet de financiering deels uit wat subsidie komen van de gemeente en deels wegkomen bij de eigenaren. De op te richten W.O.M. zou t.b.v. allen in 1 keer geld moeten lenen, voor elke woning de daar benodigde hoeveelheid geld. Voor elke eigenaar zou een financieringsplan gemaakt moeten worden, geheel op maat naar eigen financiële omstandigheden.]
Wij vragen ons af wie er benaderd zijn en op basis van welke getallen de benaderde instanties hun conclusies getrokken hebben.
[En waarom hielp de SVK dan mee aan het bewonersplan? Toch niet omdat ze geen zin hadden in een opdracht?!]
Ons is ter ore gekomen dat NWF mee wil participeren in de renovatie van de Vegelinbuurt. Kunt u dit met elkaar rijmen?
[M.i. gaat het er vermoedelijk om dat WBC Nieuw Wonen Friesland ook gaat participeren in de Wijk Ontwikkelings Maatschappij, maar dat kan net zo goed zijn om t.z.t. nieuwbouw-koopwoningen neer te zetten voor de verkoop en de winst.]
Wat we in het financiële plaatje ook missen is de aanpak van de slechte panden in onder andere Achter de Hoven en de Spoorstraat. Ook daar staan een aantal huizen waar het een en ander aan op te knappen valt. Deze kosten zijn niet meegenomen in de financiële gevolgen.
[In ander verband is door het PEL voorgesteld om na de afbouw van de subsidieregeling zoals die er was voor aktiegebieden en stimuleringsgebieden toch een bescheiden simpele regeling aan te houden als een soort 'aanmoedigingspremie'. Voorgesteld is toen om aan eigenaren die verbeteringen aanbrengen aan casco en op woontechnisch gebied, de BTW op de aannemersfacturen te vergoeden. Dit neemt ook het zwart werk van beun de haas voor een deel de wind wat uit de zeilen. Het BTW-voorstel komt er op neer dat de gemeente vanaf 2001 19% subsidie betaalt en de eigenaar voor 81% zelf financiert, al dan niet in collectief verband.]
Ook missen we de kosten gemoeid met aankoop en renovatie van Skiltronics, dat tijdens de Stedelijke Vernieuwing Achter de Hoven/Vegelin als zenuwcentrum voor de wijk zal gaan fungeren. Hierna wordt ook dit gebouw gesloopt. Deze hele operatie gaat 9 ton kosten, een bedrag dat absoluut niet in het wijkplan terug te vinden is, terwijl het wel onderdeel is van de uitvoering daarvan. Voor zo'n bedrag kunnen er tussen de 20 en 36 woningen opgeknapt worden, afhankelijk van welk renovatiebedrag per woning uitgegaan wordt.

Slotwoord
Uit gesprekken die wij, de afgelopen week, met raadsleden gevoerd hebben, blijkt dat zij, zoals gemeld, van veel feiten niet op de hoogte waren. Wat onze buurt betreft waren dat: de kosten van Skiltronics, het bouwkundig onderzoek wat niet plaatsgevonden heeft, de financiële onderbouwing van het wijkplan, enz.

Daarnaast hebben veel raadsleden aangegeven dat er van een keuzemogelijkheid geen sprake is geweest. Op zeker moment heette het dat er 2 versies waren, namelijk:

Het college geeft telkens weer signalen dat zij alles wil slopen. Maar onder druk van de raadsleden worden er telkens weer gesprekken gevoerd tussen het projectbureau en de werkgroep. Intussen staat het besluit van B&W echter allang vast: Slopen! Het college is er alles aan gelegen dat de plannen zoals zij ze in haar hoofd heeft doorgaan. Dus lobbyen. Raadsleden worden onder druk gezet om zo een meerderheid te verkrijgen. Het blijkt dat een meerderheidsbesluit belangrijker is dan mensen. Mensen zijn geen breuk in de coalitie waard.
Waar wel naar gekeken wordt is hoe de subsidies binnengehaald kunnen worden.
Kortom: Wat levert het meeste geld op en waar scoren we politiek mee. Dat is met nieuwbouw op de plaats van de Vegelinwijk. Het is tenslotte een uniek plekje om te wonen. Men besluit tot maximale sloop.
Om PvdA en Pal/Groen Links een beetje tegemoet te komen gaat men iets minder bouwen langs de Potmarge en wordt er straks een onderzoekje in de wijk gedaan naar de bouwkundige staat van enkele woningen ten behoeve van senioren.
[Er wordt dan precies 1 onderdeeltje uit het bewonersplan gerealiseerd; er is een krent uit de pap gevist.
Overigens vraag ik me wel af of een onteigening van een woning die niet wordt gesloopt maar samengevoegd en geheel wordt veranderd om een deel van een 'seniorenhofje' te worden, ook zomaar wel kan.
M.a.w.: Jij moet eruit en een ander mag er in...
Als iemand zelf wil verkopen, is daar niets op tegen, maar of de onteigeningsrechter hierin meegaat? Hoewel, via de Rotary en aanverwante clubs is alles te regelen, hebben we in het verleden uit bepaalde bronnen wel begrepen...]

De politiek maakt zich niet zo geliefd. Er is en was geen openheid van zaken. Er zijn verborgen agenda's die in de definitieve versie van het wijkplan duidelijk naar voren komen. Het draait alleen om geld.
Het standpunt van de diverse partijen zoals we die hebben kunnen horen in de commissievergadering van 21 maart pleit niet voor sloop op deze schaal. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er nu aardverschuivingen zijn geweest in deze standpunten om een meerderheid te kunnen vinden voor deze aanpak. Wij zijn dan ook benieuwd ghoe men dit naar zijn aanhangers gaat verdedigen.
Overigens zijn wij niet verbaasd over deze omwenteling. In de afgelopen jaren is ons vertrouwen in de gemeente vele malen beschaamd. Omwille van de goede zaak zijn we steeds weer in gesprek gebleven met de gemeente.
Met het resultaat zoals het er nu ligt voelen we ons niet serieus genomen. Sterker nog: de gemeente gebruikt nu het feit dat we aanwezig mochten zijn bij hun vergaderingen als bewijs dat er steeds gecommuniceerd is met de bewoners. Niets is minder waar, de gemeente heeft niet met ons gecommuniceerd.
Inmiddels zijn we ons vertrouwen in B&W volledig kwijt. Op dit moment geven sommige raadsleden aan dat een aantal ideeën van Vegelin Vitaal bruikbaar zijn, zoals afvalverwerking, parkeerprobleem etc. Het plan is echter ontwikkeld voor de huidige bewoners en hun huizen; afvalverwerking en parkeerproblemen oplossen zijn slechts randvoorwaarden, die nu ten goede komen aan andere mensen.

Natuurlijk willen wij een kwalitatieve en duurzame ingreep in de Vegelinstraten. Dat verdienen zij. Nergens hebben wij echter gepleit voor een verregaande aanpak zoals die nu op tafel ligt. Volgens de nota zullen de bewoners betrokken gaan worden bij de verdere invulling van de plannen. Bij een sloop op deze schaal blijft er voor de huidige bewoners geen inbreng meer over. Zij zullen de wijk in veel gevallen gedwongen verlaten.

Wat we van u eisen zijn de volgende zaken:

Mocht het tot sloop komen dan willen wij:

U begrijpt dat we nog een hele poos door kunnen gaan over zaken die de aandacht verdienen. Ook de bewoners van de Vegelinwijk voelen zich betrokken bij de andere zaken die in dit deel van de stad spelen.
[Dan blijft het spijtig dat de in het wijkplan aangekondigde sloop van de Huizumerstraat in dit verhaal ook niet even is meegenomen.]
Onze mening over veel andere punten wordt verder uitstekend naar voren gebracht door actiegroep "de Groene Long".
Einde inspraakverhaal Werkgroep Vegelin. Commentaar tussen [].