HUURSUBSIDIE ALLEENSTAANDEN:
SP wil verhoging IHS voor alleenstaanden en ouderen


Uit blad "Individu en Samenleving" van het CISA, nr. 52 van juli/augustus/september 2002.


Uit het blad "Individu en Samenleving" van het CISA (Centrum Individu en Samenleving) van juli/augustus/september 2002:

HUURSUBSIDIE ALLEENSTAANDEN

Van de Socialistische Partij moeten de huursubsidiebedragen voor ouderen en alleenstaanden worden verhoogd. Ook moeten de subsidietabellen een glijdende schaal krijgen. Daardoor wordt voorkomen dat één euro extra inkomen het verlies van meer dan honderd euro huursubsidie kan betekenen.
(Bron: Eerste weg links; Actieprogramma SP, 2002-2006)


Einde bericht uit blad I & S.

Commentaar: De opmerkingen van de SP zijn m.i. terecht. Het draagkrachtbeginsel moet niet ook nog eens zitten in de huursubsidietabellen. Het draagkrachtbeginsel moet slechts 1 maal worden toegepast, nl. alleen bij de loon- en inkomstenbelasting.
Interessant is de wens om de huursubsidie tabellen een glijdende schaal te geven. Dat kan armoedeval-effecten flink verminderen.
Op dit punt doet e.e.a. mij denken aan ons eigen voorstel van 23/5/2000:
"Een korte schets. Voorstel PEL om armoedeval op te heffen."

Een stukje uit onze toenmalige notitie "Een korte schets":

5. Omdat bijzondere bijstand en kwijtscheldingsbeleid in dit scenario niet meer bestaan, is een deel van de armoedeval verdwenen. Resteert het effect van de huursubsidie op de armoedeval. Dat is fors. Enerzijds is het inkomensafhankelijke principe van de huursubsidie niet te vermijden als je tenminste recht wilt doen aan het idee:
Hoe meer koopkracht, hoe meer huur je op eigen kracht kunt betalen, anderzijds verloopt de afbouw in de inkomens/normhuur tabellen zodanig dat vooral bij alleenstaanden al bij een loon van 103% WML het hele recht op huursubsidie verdwenen is!
Het was indertijd bij de invoering van het 'nieuwe' huursubsidiesysteem een misvatting om te menen dat de verbeteringen ook alleenstaanden ten goede zouden komen...

Bij huursubsidie gaat het om het belastbaar inkomen en de 'normhuren', d.w.z. dat stuk van de huur waarvan wordt aangenomen dat je dat helemaal zelf kunt betalen. Voor een alleenstaande vanaf 23 jaar is bij het laagste belastbare inkomen de normhuur f349,- in het huursubsidietijdvak 1999-2000.
Probleem is dat die normhuur bij een inkomensstijging al snel de pan uitrijst. Probleem twee is dat die inkomensstijging in de tabel gaat in stapjes van f500,-/jaar belastbaar inkomen. Elke f500,- stijging op jaarbasis geeft een sprong naar boven qua 'normhuur'.
Over het feit dat die sprongen niet eens gelijkmatig gaan, hebben we het dan nog maar niet eens. In de gezinstabel gebeurt qua systematiek hetzelfde, alleen minder heftig. Simpel gezegd:
De huursubsidie bouwt te 'schokkerig' en te snel af bij een stijgend inkomen. Als dit in grafiek wordt getekend stelle men zich traptreden voor waarvan de horizontale delen niet even lang zijn en ook nog te kort om je voeten goed neer te zetten en de verticale delen niet even hoog zijn. Bovendien loopt de trap ook nog te steil omlaag...
Voor je het weet rol je de trap af en dat nu is exact wat er gebeurt m.b.t. huursubsidie en 'armoedeval'! Dit 'kermis-ontwerp' moet worden aangepast. Om het 'armoedeval' effect te verminderen zal de 'trap' allereerst minder steil moeten zijn:

a. De huursubsidie eindigt dan bij ongeveer 150% WML.

b. De huursubsidie bouwt af in inkomensstapjes van bv. f100,- belastbaar inkomen per jaar.

c. De aan deze inkomensstappen gekoppelde normhuren moeten gematigder stijgen. Je verliest in de alleenstaandentabel bij elke f500,-/jaar inkomensverbetering ongeveer f240,- IHS is 48% van de inkomensverbetering!
Door bv. bij stapjes van f100,-/jaar belastbaar inkomen de normhuur/mnd f1,- te laten stijgen, is f12,- normhuur/jaar wordt nog maar 12% van de inkomensverbetering verloren.

Het bovenstaande is erop gebaseerd dat de huur zit tussen het niveau van de normhuren voor minima en de (kwaliteits)kortingsgrens, dus tussen f349,- en f611,-
Het deel van de huur boven de bij een bepaald inkomen horende normhuur en f611,- wordt nl. kostendekkend voor 100% weggesubsidieerd. Stijgt de normhuur met f20,-/mnd dan verlies je ook f20,-/mnd IHS.

HET BOVENSTAANDE IS IN GROTE LIJNEN HET IDEE HOE DE HUURSUBSIDIE VERANDERD KAN WORDEN ZONDER DAT DE SYSTEMATIEK "INKOMEN VERSUS NORMHUUR" VERANDERD HOEFT TE WORDEN. Door op deze manier te 'schuiven' verdwijnt grotendeels het negatieve effect van de huursubsidie op de armoedeval.


Einde citaat uit eerdere PEL-notitie "Een korte schets".

Tenslotte: Het SP-verhaal lijkt me kansloos bij een regering zoals we dreigen te krijgen: In het Regeerakkoord wordt aangekondigd dat er weer op de huursubsidie bezuinigd zal worden...
Uit welke hoek de wind waait moge duidelijk zijn met het CDA oppermachtig vertegenwoordigd in de regering:
De bezuinigingen zullen weer eens vooral de alleenstaanden treffen... En dat gebeurt doelbewust door een alleenstaanden-vijandige overheid.


secretariaat PEL.